Hotărârea nr. 48/2019

Hotărârea 48/2019 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Construire bază de agrement în municipiu”.

CONSILIUL LOCAL. AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Construire bază de agrement în municipiu"

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Construire bază de agrement în municipiu” proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 69977/445/8.02.2019 al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Construire baza de agrement în municipiu’’'",

Reținând prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Construire bază de agrement în municipiu”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția

economică.


Nr. 48 din 5 martie 2019

( Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)

Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

Anexă la Hotărârea nr. 48/2019


CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“ Construire bază de agrement în municipiu"

TITULAR: R.A.D.P Cluj-Napoca

BENEFICIAR: R.A.D.P Cluj-Napoca AMPLASAMENT: zona Becaș, F.N., municipiul Cluj-Napoca.

  • •  categoria de importanță: B

  • •  regim de înălțime: S+P+1E

  • •  clasa de importanță: “II”

  • •  gradul de importanță la foc: “II”

  • •  risc la incendiu: “MIC”

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

• Valoarea totală a investiției conform devizului general, în prețuri noiembrie 2018, este:

198.289.736,73 LEI ( fără T.V.A.)

Din care C+M* 125.519.509,43 LEI ( fără T.V.A.)

  • *  Durata de realizare a investiției: 24 luni

  • •  Finanțarea investiției: din bugetul local și alte surse constituite conform legii.

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


■ DEVIZ GENERAL

I Privind cheltuielile necesare realizării

I

j obiectivului:

ETAPA I - MASTERPLAN ZONA VERDE -EST, AQUA PARK INDOOR & OUTDOOR Șl PARCARE

Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Elaborat:

Noiembrie 2018

Faza de proiectare:

Studiu de Fezabilitate

T.V.A.                 Curs Euro

19%

      4,6635


nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

' 1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

■ 1.2.

Amenajarea terenului .

604.240,00

114.805,60

719.045,60

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului

67.604,00

12.844,76

80.448,76

1.4.

Cheltuieli pt. relocarea/protectia utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 1

671.844,00

127.650,36

799.494,36

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Rețele exterioare

1.451.650,00

275.813,50

1.727.463,50

TOTAL CAPITOLUL 2

1.451.650,00

275.813,50

1.727.463,50

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

1.625.922,61

308.925,30

1.934.847,90

3.1.1. Studii de teren

731.665,17

139.016,38

870.681,56

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

243.888,39

46.338,79

290.227,19

3.1.3. Alte studii specifice

650.369,04

123.570,12

773.939,16

3.2.

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

162.592,26

30.892,53

193.484,79

3.3.

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

3.4.

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

162.592,26

30.892,53

193.484,79

3.5.

Proiectare

4.877.767,82

926.775,89

5.804.543,70

3.5.1. Tema de proiectare

73.905,57

14.042,06

87.947,63

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

369.527,86

70.210,29

439.738,16

3.5.3. Studiu de fezabilitate/DALI si DG

1.108.583,59

210.630,88

1.319.214,48

3.5.4. DT necesare in vederea obținerii avize/acorduri/autorizatiilor

1.478.111,46

280.841,18

1.758.952,64

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a PTh. si DE

369.527,86

70.210,29

439.738,16

3.5.6. Proiect Tehnic si DE

1.478.111,46

280.841,18

1.758.952,64

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

162.592,26

30.892,53

193.484,79

3.7.

Consultanta

2.438.883,91

463.387,94

2.902.271,85

3.7.1. Managementul de proiect

2.194.995,52

417.049,15

2.612.044,67

3.7.2. Auditul financiar

243.888,39

46.338,79

290.227,19

3.8.

Asistenta tehnica

2.438.883,91

463.387,94

2.902.271,85

3.8.1.Asistenta tehnica din partea proiectantului

487.776,78

92.677,59

580.454,37

!

3.8.1.1. pe perioada de execuție

325.184,52

61.785,06

386.969,58

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control la fazele de execuție, avizat de ISC

162.592,26

30.892,53

193.484,79

3.8.2. Dirigentie de șantier

1.951.107,13

370.710,35

2.321.817,48

TOTAL CAPITOLUL 3

11.869.235,02

2.255.154,65

14.124.389,67

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si Instalații

118.799.740,67

22.571.950,73

141.371.691,40

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

2.157.390,86

409,904,26

2.567.295,12

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

41.635.129,02

7.910.674,51

49.545.803,53

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6.

Active necorporale

-

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 4

162.592.260,543

30.892.529,503

193.484.790,046

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

4.064.806,51

772.313,24

4.837.119,75

5.1.1. Lucrări de constr.si instalații aferente organizării de șantier

2.438.883,91

463.387,94

2.902.271,85

5.1.2. Cheltuieli conexe org. șantierului

1625922,61

308925,30

1934847,90

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

1.380.714,60

0,00

1.380.714,60

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului

0,00

0,66

0,00

5.2.2. Costul creditului

0,00

0,00

0,00

5.2.3. Cota aferenta ISC

627.597,55

0,00

627.597,55

5.2.4. Cota aferenta CSC

627.597,55

0,00

627.597,55

5.2.5. Taxe pt. acorduri, avize conforme si AC/AD

125.519,51

0,00

125.519,51

5.3.

Cheltuieli diverse / neprevazute( 10 %)

16.259.226,05

3.089.252,95

19.348.479,00

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 5

21.704.747,17

3.861.566,19

25.566.313,36

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

198.289.736,73

37.412.714,20

235.702.450,94

Din care C+M

125.519.509,43

23.848.706,79

149.368.216,22