Hotărârea nr. 465/2019

Hotărârea 465/2019 - Aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială Sp+P+E, str. Livezii nr. 21; beneficiară: Szenkovics Ildiko.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

Construire locuință unifamilială Sp+P+E, str. Livezii nr.21

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință unifamilială Sp+P+E, str. Livezii nr.21- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul Nr. 175479 din 02.05.2019 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință unifamilială Sp+P+E, str. Livezii nr.21, beneficiar: Szenkovics Ildiko;

Având în vedere Avizul Arhitectului Șef nr. 1347 din 12.03.2019, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârile nr. 118/2015, nr. 737/2017 și nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire locuință unifamilială Sp+P+E, str. Livezii nr.21, beneficiar: Szenkovics Ildiko, pe o parcelă proprietate privată; Documentația reglementează:

 • - amplasarea față de limita laterală nordică și vestică: pe limita de proprietate, adiacent calcanelor învecinate;

 • - acces auto: din strada Livezii;

 • - acces pietonal: din strada Lotrului;

 • - staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate la sol, necesarul de locurilor de parcare calculându-se conform Anexei 2 din Regulament aferent PUG;

 • - echipare tehnico-edilitară: completă pe parcelă. Construcția existentă pe parcelă va fi desființată.

ROMÂNIA


PRIMĂRIA Șl CONSIIIIII I GCAl

CLI II-NAPOCA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr 3. 400001, Cluj-Napoca. tel: +40 264 592 301 : fax: +40 264 599 329 www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro

ROMÂNIAARHITECT-ȘEF

Ca urmare a cererii adresate de Szenkovics Ildiko cu domiciliul în județul

Napoca, str. Livezii nr.21 înregistrată sub nr. 546448/433 din 15.11.2018 în conformitate cu prevederile

Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 233/2016, se emite următorul: pentru P.U.D. - Construire locuință unifamilială- Sp+P+E str. Livezii nr.21 generat de imobilul cu nr. cad. 327217

Inițiator: Szenkovics Ildiko

Proiectant: Cristian Rus B.l.A.

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Eugen Cristian Rus

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: parcelă de colț în suprafață de 223mp, cu deschidere la strada Lotrului și strada Livezii.

I. Prevederi P.U.G- R.L.U aprobate anterior :

 • - UTR Lip - Locuințe cu regim redus de înălțime dipuse pe un parcelar de tip periferic .

-funcțiune predominantă : locuințe unifamiliale cu regim redus de înălțime;

regim de construire: izolat sau cuplat

-înălțimea maximă admisă: Regimul de înălțime maxim admis este de trei niveluri supraterane (parter + etaj +• mansardă / nivel retras) sau (demisol +- parter + mansardă / nivel retras). Retragerea ultimului nivel va fi mai mare sau egală cu 1,80 m față de planul fațadei spre stradă / spațiul public. Totalizat, regimul de înălțime nu poate depăși una dintre următoarele configurații: (S)+P+1+M, (S)+P+l+R, D+P+M, D+P+R (semnificațiile prescurtărilor: S - subsol, D - demisol, P- parter, M

 • - mansardă, R - nivel retras). înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la alicul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 8 m. înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12 m .

-indici urbanistici : P.O.T max = 35%, C.U.T max = 0,9

-retragere min. față de aliniament :

în situațiile în care există alinieri unitare (aceeași retragere față de aliniament sau construcția în aliniament pe cel puțin patru parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament, respectiv se vor amplasa în aliniament, ca și clădirile alăturate.

în situațiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puțin 3 m și cu cel mult 5 m față de aliniament.

-retragere min. față de limitele laterale :

Pentru parcelele cu front la stradă de lungime mai mare decât 10 m:

 • (a) în cazul existenței unui calcan vecin, clădirile se vor alipi de acesta. Noul calcan nu va depăși lungimea de 20 m, măsurată de la aliniament. Nu vor fi luate în considerare calcanele construcțiilor anexe și/sau provizorii de pe parcelele vecine. Se admite construirea unui calcan în scopul acoperirii unui calcan existent sau pe baza unei convenții de construire pe limita de proprietate încheiate între vecini. Clădirile se vor retrage in mod obligatoriu de la latura opusă celei ce include un calcan existent cu o distanță minimă de 3 m. In cazul existenței calcanelor pe ambele laturi ale parcelei, se va închide frontul.

 • (b) în cazul in care pe limitele laterale de proprietate nu există calcane, clădirile se vor retrage de la acestea în mod obligatoriu cu o distanță minimă de 3 m. Prin excepție. în situația în care se poale identifica în zonă o „regulă locală” (regulă a zonei, obicei al locului) de amplasare a clădirilor pe parcelă - demonstrată prin prezentarea imobilelor din vecinătate pe planul de situație - ce implică o retragere mai mică de la limita laterală de proprietate, aceasta se poate aplica numai pe una din laturi, cu condiția ca imobilul învecinat să nu aibă încăperile principale orientate spre limita in cauză. In acest caz înălțimea clădirii, pe această parte, măsurată la cornișa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt nu va depăși 4.50 m. -retragere min. față de Umilele posterioare :

 • (a) clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, dar cu nu mai puțin decât 6 m.

 • (b) garajele, inclusiv cele incluse in corpul principal de clădire, se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiția ca înălțimea calcanului rezultat să nu depășească 2.80 m.


  PRIMĂRIA ?l CONSIIIIII IOCAI CLIII-NAPnCA


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3. 400001. Cluj-Napoca, tel. +40 264 592 301: fax: +40 264 599 329 www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visilclujnapoca.ro

ROMÂNIA


ARHITECT-ȘEF

 • (c) garajele se vor retrage cu cel puțin 6 m față de limitele posterioare ale parcelei.

 • (d) toate construcțiile de pe parcela în înțeles urban se vor amplasa în fâșia adiacentă aliniamentului cu adâncimea de 25 in, cu excepția ediculelor cu caracter provizoriu ce contribuie la organizarea grădinii (filigorii / pavilioane, depozite pentru unelte de grădină etc), a căror suprafață însumată va fi de maximum 15 mp.

II. Prevederi P.U.D. Propuse:

 • - amplasarea față de limita laterală nordică și vestică', pe limita de proprietate, adiacent calcanelor învecinate;

 • - acces auto: din strada Livezii;

 • - acces pieton al: din strada Lotrului;

 • - staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate la sol, necesarul de locurilor de parcare calculându-se conform Anexei 2 din Regulament aferent PUG;

 • - echipare tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 12.02.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 2993 din 24.07.2018, emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca.Inspector specialitate,

țgia Subțirică

Șef birou Strategii urbane,

Arh. Andreea Muresan


Achitat taxa de 12 lei. conform Chitanței nr. .J.^.^.^.Mdin.....JLV.9^

Prezentul a\ iz a fost transmis solicitantului direct prin portă la data de ..BILANTTERITORIAL (parcela cu nr. cad. 21248)

ZONA STUDIATA

EXISTENT

PROPUS

TOTAL

mp

%

mp

%

mp

1.

Suprafața totala incinta proprietate cuprinsa in zona studiata din care:

223.00

100

223.00

100

223.00

100

1.1.

Construcții, din care:

-locuințe;

119.00*

53.36

78.00

34.97

78.00

34.97

-platforma pubele;

-

0.90

0.40

0.90

0.40

1.2.

Circulații, din care:

-carosabile;

-

-

9.44

4.23

9.44

4.23

-terase, platforme pietonale;

-

-

16.92

7.59

16.92

7.69

■platforme parcaje;

-

-

23.00

10.30

23.00

10.30

1.3.

Spatii verzi, din care:

-gradina/gazon;

-

-

90.00

40.35

90.00

40.36

-arbori/arbusti;

-

-

12 buc.

22 buc.


Nr. Pct.

X

[m]

Y

[m]

20

587981.863

393495.221

49

587994.413

393496.763

52

587992.946

393503.070

33

587988.436

393518.084

31

587984.856

393516.613

28

587981.125

393515.171

26

587980.372

393513.760

S=223mp


BENEFICIAR:

ADRESA:

SZENKOVICS ILDIKO

Str. Livezii nr. 21, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj

PR. NR:

16/18

SCARA:

OBIECTIV:

CONSTRUIRE CASA DE LOCUIT

FAZA:

REFACERE ÎMPREJMUIRE

1:200

P.U.D.

AMPLASAMENT: Str. Livezii nr. 21, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj

PLANȘA:

11/18

PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE

PI 02


P.U.D. - Construire locuință unifamilială Sp+P+E

str. Livezii nr. 21

Nr. 175479/28.03.2019

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

 • •  Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

•  Inițiator : SZENKOVICS ILDIKO

 • •  Proiectant: S.C. ARH1VISION STUDIO S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 546448/15.11.2018

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Construire locuință unifamilială Sp+P+E - str. Livezii nr. 21

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

- Certificat de urbanism nr. 2993/24.07.2018

-Aviz C.T.A.T.U. nr. 1347/12.03.2019

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 546448/15.11.2018

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 20.11.2018

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate următoarele :

 • •  Plan reglementări urbanistice

 • •  Plan încadrare în zonă

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în data de 12.02.2019

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea ..Locuire\Strategii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism\Ședințe

Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul România Liberă din 15.11.2018

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în data de 12.02.2019, ora 15.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în data de 12.02.2019, ora 15.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

 • •  Brie Marius - str. Lotrului nr. 5

 • •  Kovacs Janos - str. Livezii nr. 23

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterea din 12.02.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul - arh. Cristian Rus.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Nu este cazul.

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să lc rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Nu s-au înregistrat sesizări.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.

Arhitect Șef,

Darficl Pop


Șef Birou,


A n d         es a n


Responsabil cu informarea și consultarea publicului Simona Cipcigan