Hotărârea nr. 463/2019

Hotărârea 463/2019 - Aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială P+E, str. Dealul Fânațelor nr. 12A; beneficiar: Corha Cristian Vișinel.

Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Construire locuință unifamilială P+E, str. Dealul Fânațelor nr. 12A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință unifamilială P+E, str. Dealul Fânațelor nr. 12A. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 94446 din 21.03.2019 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință unifamilială P+E, str. Dealul Fânațelor nr. 12 A, beneficiar Corha Cristian Vișinei;

Având în vedere Avizul Arhitectului șef nr. 1255 din 28.01.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :


Art 1. -

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire locuință unifamilială P+E, str. Dealul Fânațelor nr. 12A, beneficiar: Corha Cristian Vișinei, pe o parcelă proprietate privată. Documentația reglementează:

 • -  retragerea minimă față de limita posterioară - 6 m;

 • -  retragerea minimă față de limita laterală estică - 3 m;

 • -  circulațiile auto și pietonale: din str. Dealul Fânațelor;

 • -  staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, două locuri de parcare amenajate la sol;

 • -  echiparea tehnico-edilitară: existentă pe str. Dealul Fânațelor.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. -

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. -

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

Președinte de ședință, an Ștefan Tarcea


Nr. 463 din 24 mai 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)


PRIMĂRIA SI CONSILIUL LOCAL CLUJ-NAPOCA


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, tel: +40 264 592 301; lax: +40 264 599 329 www.primariachijnapoca.fo j www.chijbusiness.ro | www, vi si tel ujnapoca.roROMÂNIA


u o a.

<

2

r> Z>:

u


ARHITECT-ȘEF

Primar,

EMIL^OC


f

Ca urmare a cererii adresate de Corha Cristian Vișinei, cu domiciliul\n jud. Sălaj, loc. Cuzaplac, satul Tămașa, str. Principală nr. 102, înregistrată sub nr. 497069/43/2018 în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 233/2016, se emite următorul:

.....AVIZ       ,.,A

Nr. .:'Au. .. din . . .cf

pentru P.U.D. - Construire locuință unifamilială P+E - str. Dealul Fânațelor f.n

generat de imobilul cu nr Cad. 321853

inițiator: Corha Cristian Vișinei

Proiectant: S.C. SAA SELART PROIECT S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură R.U.R: arh. Anca Andreia N. Șelariu

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: parcelă în suprafață de 400mp delimitată de parcele cu fond construit (locuințe familiale) în partea de sud și est și str. Dealul Fânațelor în partea de nord și vest.

Prevederi P.U.G- R.L.U aprobate anterior :

 • - UTR Liu - Locuințe cu regim redus de înălțime dipuse pe un parcelar de tip urban

-funcțiune predominantă: Zona este caracterizată de funcțiunea rezidențială de densitate mică (predominant locuințe unifamiliale), de parcelarul omogen și regulat, rezultat al unor operațiuni de urbanizare (cu parcele generoase, având deschiderea la stradă de 12

 • - 20 m, adâncimea de 30 - 55 m și suprafața de 450 - 1000 mp) și de regimul de construire izolat, cu clădiri de locuit de tip urban modem, retrase din aliniament (caracterul fiind marcat de prezența arhitecturii național romantice și a stilului internațional). -regim de construire: izolat

-înălțimea maximă admisă: Regimul de înălțime maxim admis este de trei niveluri supraterane (parter + etaj + mansardă / nivel retras) sau (demisol + parter + mansardă / nivel retras). Retragerea ultimului nivel va fi mai mare sau egală cu 1,80 m față de planul fațadei spre stradă / spațiul public. Totalizat, regimul de înălțime nu poate depăși una dintre următoarele configurații: (S) +P4-1+M, (S)+P+1+R, D+P+M, Dt-P+R (semnificațiile prescurtărilor: S - subsol, D - demisol, P - parter, M - mansardă, R -,dvel retras). înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 8 m. înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12 m.

-indici urbanistici : POT maxim = 35% și CUT maxim = 0,9

-retragere min. față de aliniament : în situațiile în care există alinieri unitare (aceeași retragere față de aliniament pe cel puțin patru parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament ca și clădirile alăturate. în situațiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puțin 3 m și cu cel mult 5 m de la aliniament. Garajele se vor retrage cu minimum 6 m de la aliniament, pentru a permite parcarea în față a unui autoturism.

-retragere min. față de limitele laterale : clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limitele laterale în situațiile în care pe acestea nu există calcane, cu o distanță minimă de 3 m. Prin excepție, în situația în care se poate identifica în zonă o „regulă locală” (regulă a zonei, obicei al locului) de amplasare a clădirilor pe parcelă - demonstrată prin prezentarea imobilelor din vecinătate pe planul de situație - ce implică o retragere mai mică de la limita laterală de proprietate (dar nu mai puțin de 2 m), aceasta se poate aplica numai pe una din laturi, cu condiția ca imobilul învecinat să aibă spre limita în cauză o retragere minimă de 3 m. In acest caz înălțimea clădirii, pe această parte nu va depăși 4,50 m.

-retragere min. față de limitele posterioare : clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, dar nu mai puțin decât 6 m.


PRIMĂRIA SI CONSII IUI IOCAI CLUJ-flAPOCA


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3, 400001. Cluj-Napoca, tel:+40 264 592 301; fax: +40 264 599 329 www.priinariaclujnapoca.ro | ww~w.clujbusiness.ro | www.visilclujnapoca.ro


ROMÂNIA


CLUJ-NAPOCA


ARHITECT-ȘEF

Prevederi P.U.D. propuse;

 • - retragerea minimă față de limita posterioară - 6 m;

 • - retragerea minimă față de limita laterală estieă - 3 m;

 • - circulațiile auto și pietonale: din str. Dealul Fânațelor;

 • - staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, două locuri de parcare amenajate la sol;

 • - echiparea tehnico-edilitară: existentă pe str. Dealul Fânațelor.

In urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 11.12.2018 și a completărilor depuse și verificate in Comisia operativă din data de 18.01.2019 se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa dc reglementări urbanistice anexată și vizată spre ncschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de Urbanism nr. 201 din 25.01.2018. emis de Primăria Cluj-Napoca.

Achitat taxa de 12 lei. conform Chitanței nr..........................din......................................

Prezentul aviz, a fost transmis solicitantului direct/prin poșta la data de............................


/ / **/ /

\   i.            V

X.      ■ - s.                         <07

<z

398.20  /

Jr â

JFxgj

WZ

/  - /^96

W /W

M N

7^x.

.<9   /

ILJZM

7 \

X.

V' $


BILANȚ TERITORIAL:

EXISTENT

PROPUS

SPECIFICARE:

(mp)

(%)

(mp)

(%)

^uprafata parcelei studiate

400,00

100,00

400,00

100,00 %

Suprafața construita

0,00

0,00

100,00

max. 25,00 %

Suprafața sp. verzi / teren liber

400,00

100,00

177,00

min. 44,25 %

Suprafața pavata / alei circulații

0,00

0,00

123,00

max. 30,75 % i

TOTAL

400,00

100,00

400,00

100,00 %Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y im]

10

592352.564000

392848.603000

16.23

13

592366.111000

392857.549000

8.10

14

592368.745800

392865.203800

4.10

15

592367.895300

392869.2123C0

6.31

169

592364.846000

392874.739000

13.07

170

592353.346000

392868.527000

3.99

171

592351.174000

392871.872000

10.53

172

592341.878000

392866.934000

21.22

S(l)=400.Olmp P=83

54m


SPECIFICAȚIE

NUME :

semnat/ra

SEF PROIECT

ARH. ANCA A. ȘELARIU

PROIECTAT si DESENAT

ARH. ANCA A. ȘELARIU

/ /

ARH. BOGDAN A. REVNIC


P.U.D. -Construire locuință unifamilială P+E str. Dealul Fânațelor nr. 12A

Nr. 94446/20.02.2019

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul im 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire Ia elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat eu H.C.L. nr. 153/2012

a Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

® Inițiator : CORHA CRISTIAN-VIȘ1NEL și CORHA ALINA-CORINA

® Proiectant: S.C. SAASELART PROIECT S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 497069/22.10.2018

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Construire locuință unifamilială P+E -str. Dealul Fânațelor nr. 12A

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

- Certificat de urbanism nr. 201/25.01.2018

-Aviz C.T.A.T.U. nr. 1255/28.01.2019

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au în tocmii:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 497069/22.10.2018

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 26.10.2018

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate următoarele :

® Plan reglementări P.U.D.

® Plan încadrare în zonă

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei. în data de

11.12.2018

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Locuire\Strategii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism\Ședințe Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Făclia din 19.02.2019

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în data de 11.12.2018, ora 15.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în data de 11.12.2018, ora 15.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

• Iacob Viorel - str. Dealul Fânațelor nr. 10B

o Mureșan Gheorghe - str. Dealul Fânațelor nr. 12

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterea din 11.12.2018 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul - arh. Anca Șelariu.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa dc problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Nu este cazul.

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Nu s-au înregistrat sesizări.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificapa și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.

Scf Birou,


Responsabil cu informarea și consultarea publicului Siinona Cipcigan

Documentații (Ic urbanism

1

347278

541705

S.C. Ascom Impe.x

S.R.L

P.U.Z de restructurare

Str. Taberei

revenire

2

466880

S.C Gurghiu Energy

S.R.L

P.U.D - construire imobil de birouri

2S+P+2E+R

slr. Avram lancu nr. 4

revenire

3

472756

Fcșnic Teodor

P.U.D - etajare/restruclurare corp CI

Str. 1 Icuri Barbusc nr. 13

4

473916

Ulian Szekely Dan

P.U.D - extindere și etajate locuință

Str. Rcmctca nr. 24A

5

475036

S.C. Fan Cotirier

Activ S.R.L

P.U.Z - dezvoltare zonă economică

Bvd. Muncii - Latura nordică

6

478606

Parohia Reformată

P.U.D - amenajări exterioare și schimbare de destinație din locuință familială în grădiniță

Str. Mureșului nr.5

7

481812

Enache Mirela

P.U.D. Construire locuință colectivă cu funcțiuni mixte

Str. Erkel Perene nr. 1

8

48-1207

Zăpârțan Daniel

P.U.D. Construire locuință scmicolcctivă cu două unități locative P+E

Slr. Fânațelor nr. 13P

9

487436

Bărbos Cristian

P.U.Z de urbanizare

Str. Frunzișului nr. 117

10

489759

Solaris Real Estalc

Investmcnts S.R.L

P.U.Z. Construire imobil mixt

Str. Someșului nr.46-48

11

493732

Miclea Adriana

P.U.Z de urbanizare

Str. Valea Chintăului -latura sud-vestică

12

497069

Corha Cristian

P.U D construire locuință unifamilială

Str. Dealul Fânațelor f.n

13

497620

Suarasan Paul

P.U.D - extindere imobil

Str. Arieșului nr.30

14

497443 |

L

S.C. Buildit S.R.L

Constatarea urbanizării, P.U.Z aprobai prin

1-l.C.L nr. 461/2011

slr. Marin Sorcscu

. | -        ./ I

Arhitcct.Șbf-, DAM.EE POP

Primăria Cluj Napoca

Direcția urbanism-Compartimont Strategii urbano

Anunț intenție elaborare PUZ-PUI)

Beneficiar

Lucrare

Amplasament

Triebel Ana Marin

PUD-lmobil funcțiuni mixte

Str.G. Stophonson nr.9

Suărășan Paul Mihai

PUD-Exlindere construcție existentă

Str.Ariesului nr. 30

Corha Cristian

PUD-Locuință unifamilială

Dealul Fânațelor

SCAxalmob Invest SRL

PUZ-lmobil cu 6 apartamente

Slr.Stefan Ruha fn

SC Doralex SRL

PUD-lmobil funcțiuni mixte , comerț seivicii

Slr.E. Quinct nr.1-3

SC Conexinstal SRL

PUD-Hală și birouri

Calea Baciului nr.1-3

Data afișării pe sile: 26.10.2018

I. Documentațiile vor Ti analizate in cadrul ședinței publice a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism, organizată în baza ordinei de zi aprobata, afișată pe site-ul instituției la secțiunea communicate și pot fi consultate atât prin participarea la dezbatere, cât și pe panoul de afișaj de pe str, Moților nr.3, etaj 1 (vis-avis de cam.62)