Hotărârea nr. 462/2019

Hotărârea 462/2019 - Aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială, P+E+M, str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 65; beneficiară: S.C. Savu Racing S.R.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

Construire locuință unifamilială P+E+M, str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 65

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială P+E+M, str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 65 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 209733 din 22.04.2019 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială P+E+M, str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 65, beneficiară: S.C. SAVU RACING S.R.L.

Având în vedere avizul Arhitectului șef nr. 1345 din 12.03.2019, Avizul Direcției Județene pentru Cultură Cluj nr.314/Z/5.04.2018 și avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială P+E+M, str. Gen.

Eremia Grigorescu nr. 65, beneficiară: S.C. SAVU RACING S.R.L., pe o parcelă proprietate privată.

Documentația reglementează:

 • -  retragerea minimă față de limita laterală sudică: 3 m;

 • -  retragerea minimă față de limita posterioară: 6 m;

 • -  retragerea minimă față de construcția învecinată la nord: 5,65 m;

 • -  circulații și accese: din strada Traian Grozăvescu și strada Gen. Eremia Grigorescu;

 • -  echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. -PRIMĂRIA SI CONSIt IUL LOCA

ClilINAPOCA


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-N APOCA

Calea Moților, nr. 3, -100001, Cluj-Napoca, tel: +40 264 592 301; fax: -40 26 I 599 329 www.primariackijnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro


ROMÂNIA


CLUJ-NAPOCA


ARHITECT-ȘEF


Primar,Ca urmare a cererii adresate de S.C. SAVIJ RACING S.R.L. prin arh. Mirela Petrina, cu sediul în județul Cluj, municipiul C'luj-Napoca, str. General Eremia Grigorescu nr. 65, ap. 7, înregistrată sub nr. 446597/43/2018 completată cu nr. 573394/43/2018 și nr. 111191/43/2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 233/2016, se emite următorul: pentru P.IJ.D. - Construire locuință unifamilială P+E+M, str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 65 generat de imobilul cu nr. cad. 268263 Inițiator: S.C. SAVU RACING S.R.L.


Proiectant: S.C. CITY STUDIO S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură R.U.R: arh. Mirela Cornelia S. Petrina

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D: parcela de colț în suprafață de 500 mp cu front la strada General Eremia Grigorescu și strada Traian Grozăvescu, delimitată de proprietăți private cu fond construit în partea vestică și sudică.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior;

 • - UTR ZCPLiu - Zonă construită protejată. Locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un parcelar de tip urban.

 • - funcțiune predominantă: zona este caracterizată de funcțiunea rezidențială de densitate mică (predominant locuințe uni familiale) cu standard ridicat, de parcelarul omogen și regulat, rezultat al unor operațiuni de urbanizare datând din primele două decenii ale secolului al XX-lea (cu parcele generoase, având deschiderea la stradă de 12-25 m, adâncimea de 30 - 55 m și suprafața de 450 - 1000 mp).

 • - regim de construire: izolat, cu clădiri de locuit de tip urban modern, retrase din aliniament (caracterul fiind marcat de prezența arhitecturii național romantice și a stilului internațional).

 • - înălțimea maximă admisă: regimul de înălțime maxim admis este de trei niveluri supraterane (parter + etaj + mansardă/nivel retras) sau (demisol + parter + mansardă/nivel retras). Retragerea ultimului nivel admis va fi mai mare sau egală cu l,80m țață de planul fațadei spre stradă / spațiul public. Totalizat, regimul de înălțime nu poate depăși una dintre următoarele configurații: (S)+P+l+M, (S)+P+l+R, D+P+M, D+P+R (semnificațiile prescurtărilor: S - subsol, D - demisol, P - parter, M - mansardă, R - nivel retras). Înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 8 m. înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12 m.

 • - indici urbanistici: locuințe, alte utilizări admise: P.O.T max. = 35% (Această reglementare se va aplica și în cazul extinderii clădirilor existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul facându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă, în înțeles urbanistic), C.U.T max. = 0,9 ADC/mp (Această reglementare se va aplica și în cazul extinderii, mansardării, supraetajării clădirilor existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul facându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă, în înțeles urbanistic. în cazul mansardărilor, suprafața nivelului (SN) mansardei va reprezenta maximum 60% din suprafața nivelului curent - se va lua în calcul numai porțiunea cu h liber > 1,40 m).

 • - retragere minimă fală de aliniament: în situațiile în care există alinieri unitare (aceeași retragere față de aliniament pe cel puțin patru parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament ca și clădirile alăturate. în situațiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puțin 3 m de la aliniament, cu respectarea obiceiului locului. Pentru parcelele de colț, retragerea se va realiza față de ambele aliniamente. Garajele se vor retrage cu minimum 6 m de la aliniament, pentru a permite parcarea în față a unui autoturism.

 • - retragerea minimă fala ele limitele laterale și față de limita posterioară: în cazul existenței unui calcan vecin, clădirile se pol alipi de acesta. Noul calcan nu va depăși lungimea celui existent. Nu vor ti luate in considerare calcanele construcțiilor anexe și/sau provizorii de pe parcelele vecine. Se admite construirea unui calcan numai în scopul acoperirii unui calcan existent. Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la latura opusă celei ce include un calcan existent cu o distanță minimă de 3 m. Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limitele laterale în situațiile în care pe acestea nu există calcane, cu o distanță minimă de 3 m. Alternativ, în situația în care se poate identifica în zonă o „regulă locală” de amplasare a clădirilor pe parcelă, implicând o retragere mai mică de la limita laterală de proprietate (dar nu mai puțin de 2 m), aceasta se poate aplica numai pe una din laturi, cu condiția ca imobilul învecinat să nu aibă încăperile principale orientate spre limita în cauză. In acest caz înălțimea clădirii, pe această parte, măsurată la cornișa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt nu va depăși 4,50 m. Clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, dar nu mai puțin decât 6 m. Garajele, inclusiv cele incluse în corpul principal de clădire, se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiția ca înălțimea calcanului rezultat să nu depășească 2,8 m. Garajele se vor retrage cu cel puțin 6 m față de limitele posterioare ale parcelei. Toate construcțiile de pe parcela în înțeles urban se vor amplasa în fâșia adiacentă aliniamentului cu adâncimea de 25 m, cu excepția ediculelor cu caracter provizoriu ce contribuie la organizarea grădinii (filigorii/pavilioane, depozite pentru unelte de grădină etc), a căror suprafață însumată va tî de maximum 15 mp.

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retragerea minimei față de limita laterală sudică: 3 m;

 • - retragerea minimă față de limita posterioară:    6 ni;

 • - retragerea minimă față de construcția învecinată la nord: 5,65 m;

 • - circulații și accese: din strada Traian Grozăvescu și strada Gen. Eremia Grigorescu;

 • - echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Documentația P.U.D Construire locuință unifamilială P+E+M, str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 65 înregistrată sub nr. 446597/43/2018 a fost dezbătută în ședința Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 05.11.2018. Tn urma ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a teritoriului și de urbanism din data de 5.11.2018 și a verificării completărilor depuse sub nr.573394/43/2018 și nr. 111191/43/2019 în ședința Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism - operativă din data de 1.03.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbate.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art.63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 233/2016.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 728 din 28.02.2019 (emis in aceleași condiții ca și Certificatul de urbanism nr. 1034 din 14.03.2017) emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca.


Inspector specialitate,

Arh.Exp.Ligia Subțirică


Șef birou Strategii urbane,Red. 3 ex.. arh. Adina Moldan

Achitat taxa de 12 lei. conform Chitanței nr............................din................................................

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direcl/prin poștă la data de.........................

Plan reglementari ubanîstice, sc. 1:200

Faza P.U.D.
P+E+M


+10.00


+8.00


+5.90


+2.95


LEGENDA
limita proprietate studiata

limita proprietate clădire existenta CF255502-C1 zona studiata - teren pe un singur CF construcție existenta - CF diferit

construcție propusa

construcții vecine

circulații auto publice

circulații pietonale publice

circulații, platforme auto in cadrul parcelei

circulații pietonale in cadrul parcelei

spatii verzi

punct gospodăresc


retragere laterala 3 metri retragere posterioare 6 metri retragere H/2 din inaltimea clădirii celei mai inalta aliniament la clădirile învecinate


UJ


1. Suprafața teren : 500 mp

P.O.T.propus=Sconstniitax100/Steren=9.95% C.U.T.propUS=Sdestasurat2/Steren=0-29

Breviarul de calcul al indicilor P.O.T. si C.U.T. a fost calculat conform Ordonanței nr.27/2008 Indici:

Se propune construirea a unei locuința unifamiliale cu suprafața utila <100mp ==> necesar 1 locuri de parcare

Nr. total locuri de parcare pe sol= 2 locuri

S teren=500.00mp

S construita-49.75 mp

S construita calc POT- 49.75 mp

S desfășurată-”l44,88mp

S desfășurată pt calcul CUT- 125,41mp

Umax comisa fata de cota teren amenajat-S.OOm


2. Suprafn : 679.81 mp

P-O.T.prCOnstruitaXl 00/Sțeren=33.77% C.U.T .pr<jesfasurata^Steren=0.9

Breviarul il al indicilor P.O.T. si C.U.T. a fost caloform Ordonanței nr.27/2008 Indici:

Se propuiruirea a unei locuința unifamiliaprafata utila <100mp ==> necesar 1e parcare

Nr. total b parcare pe soi=2 tocuri

S teren67

S clădire exis9-8 l mp

S construrta~rnp

S construita <-29.55 mp

S desfășurat.07mp

S desfasuratUT-592,78 mp


verde


Clădire propusa


verde


Profil longitudinal BB, sc 1:200


Clădire propusa


acces pietonal existent


a de importanta: C j importanta: III rezistenta la foc III smica: ag=0.10g


C1 P+E+M


Clădire existenta


trotuar

biciclete


carosabil


trotuar


225_Funcțiune

S teien

mp

%

Suprafața teren

500

Construcție propusa

49.75    |   9.95

Circulații pietonale

62.11

12.42

Circulații, platforme auto

60.74

12.15

Terasa

24.59

4.92

Punct gospodăresc

3.92

0.78

Spatii verzi

298.9

59.78

Total

500.00

100

p.T.R.=ZCP_Liu|

Max

Prepus

jP.OTj     35.00%

9.95%

[c.u.t]     H


S teren

mp

%

Suprafața teren

679.81

Construcție existenta

179.81

26.45

Construcție propusa

49.75

7.32

Circulații pietonale

62.11

9.14

Circulații, platforme auto

60.74

8.93

Terasa

24.59

3.62

Punct gospodăresc

3.92

0.58

Spatii verzi

298.90

43.97

Total

679.81

100


U.T.R.


=ZCP Liu


Max


Propus


Sept. cafc[’OT-49.75mp Sd pt caicul cuT=125,41mp


Nr.locuri de parcare amenajate la sol: 2 locuri


TABEL COORDONATE

Nr pet X (m)     Y(m)

STEREO

Lungimi laturi (m)

586943.127

39C6O7.O73

3.01

|   203

586942.679

39C610.C59

0.15

137

586943.027

39C610.034

0.95

1   136

586942.970

390511.031

1.93

|   135

586243.982

3SC612 671

1.75

1   204

586942.737

390613.901

1.22

125

586942.596

390515,115

0.15

205

585942.448

390515,100

2.76

134

586942.241 | 39C517.861

0.56

113

586942.651

32C518 213

39C519.132

0.92

115

565942.744

1.5 î

112

586941.704

39C620.234

0.92

111

585940.780

39C620.245

0.72

110

566940.214

390619.797

3.00

2C6

586937.233

39C520 184

0.09

207

209

“585932.787

390520.273

39C62C.854

4,50

0.09

203

147

585932.775

390520.765

1.04

585931.744

3SC520.899

5.04

210

586932.041

330615.865

3.73

152

586923.326

["390615.530

4.35

211

585923.717 I 39C611 196

0.40

153

586928.319

39C611,158

1.16

156

586927.618

33 C510.237

1.97

! 157

536927.804

39C608.230

1.17

153

586928.580

390=07,593

r 2.07

212

585930.744

330607.654

1.20

144

565930.854

39C605 459

6.39

213

585937.207

330507.091

0.62

143

565937.271

3=0=05 474

5.69

S1 =

179.81 mp

Nr pcî

X(rn)

Y(rn)

Lungimi taluri (m)

I 165

555913,627

330605.150

22.95

jl 146

585915.709

390627,833

17.20

li 106

536933.760

330625.655

11 53

r 113

586945.270

390624.394

1.23

I 119

566946.SCS

350524.075

1.27

120

I 125

201

586945.794

565948.763

585949.084

390822.835

393=07,737

350605.093

15.23

--2x6---

26.84

1   151

586922.250

390605,301

3.61

202

5S6918.643

330605.035

5.02

II

S2=680mp

____


S teren - S2-S1= 500 mp


35.00%

jb.g


Propus

33.77%

0.87J


Sc pi. caic pot-229,51 mp

Sd pi. csicui cu i-592,78mp


Nr.locuri de parcare amenajate la sol: 2 locuri


U.T.R.=ZCP_Liu- Zonă construită protejată

Locuințe cu regim redus de înălțime dipuse pe un parcelar de tip urban conf. PUG P.O.T.max=35.00%

C.U.T.max=0.9
O Acest document este proprietatea firmei S.C. CITY STUDIO S R L. s;          T           _________. ___r_. ;._ll                            .

Utilizarea sa trebuie sa fie conforma celei pentru rar<‘ ■> fost elaborat. Documentul este valabil numai cu semnaturile si ștampilele oroiectantilor m original


ți nu poate ti folosit, transmis sau reprodus, total sau parțial, fara autorizarea expresa si scrisa.


Obiectivul:   Elaborare PUD pentru construire locuința unifamihala


Cluj-Napoca, str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 65, jud. ClujScara

1:200


Beneficiari:


SC SAVU RACING SRL


Sef proiect

Proiectat

Desenat


arh. Mirela PETRINA arh. Mirela PETRINA arh. Mirela PETRINA


Format

420x297mmPlan reglementari ubanîstice

P.U.D.


Nr. proiect

01/2017


Planșa


nr.

A\03


P.U.D. - Construire locuință unifamilială P+E+M

str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 65

Nr. 209733/15.04.2019

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire Ia elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

 • •  Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

® Inițiator : S.C. SAVU RACING S.R.L.

® Proiectant: S.C. CITY STUDIO S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 446597/24.09.2018

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Construire locuință unifamilială P+E+M - str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 65

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

- Certificat de urbanism nr. 728/28.02.2019

-Aviz C.T.A.T.U. nr. 1345/12.03.2019

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 446597/24.09.2018

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 17.05.2018

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate următoarele :

 • •  Plan reglementări P.U.D.

 • •  Plan încadrare în zonă

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în data de 05.11.2018

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Locuire\Strategii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism\Ședințe Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Făclia din 20.04.2018

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în data de 05.11.2018, ora 15.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc Ia Primărie, în Sala de Sticlă în data de 05.11.2018, ora 15.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

 • •  Baloga Istvan și Baloga Pinkee Ann - str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 65, ap. 2

 • •  Baloga Istvan și Baloga Eva - str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 65, et. II, ap. 5

© Lepădatu Gianuna Mari a - str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 67, ap. 1

® Covaci Robert Andrei - str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 67, ap. 2

® Szilagyi Irma - str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 67, ap. 3

© Balanovici Ioan - str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 67, ap. 4

© Pustai Grigore - str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 67, ap. 5-6

© Asociația de Proprietari ™ str. Traian Grozăvescu nr. 2

© Nedelcu Elena - Calea Dumbrăvii bl. 25, et. 2, ap. 26, Sibiu

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterea din 05.11.2018 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U. Au fost prezenți beneficiarii și proiectantul lucrării.

Din partea publicului s-a prezentat dl. Baloga Istvan cu domiciliul în str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 65, ap. 2 și sesizează următoarele :

 • - nu am avut timp să discutăm cu un avocat

 • - solicit amânare pentru a ne consulta cu un specialist

 • - toate geamurile mele de la parter sunt orientate spre noul imobil și vor fî umbrite

 • - în extrasul CF se arată că am camere orientate spre construcția propusă

 • - nu am acces la pivniță din cauza unui gard

Prin adresa cu nr. 295204/20.06.2018, d-na. Nedelcu Elena cu domiciliul în Calea Dumbrăvii bl. 25, et. 2, ap. 26, Sibiu, comunică următoarele obiecțiuni :

b               fi                                 <7 -ep (*yy-cvcycn/i ț\ cdl

___________ ,// G Via, ,                      r£      fciC Y J) CU&7<A A’t/

7 )  73        /xyoC’r CV^-      Ml ccrv           l?/f MyX<^r/W&Avz//

C?c-v*>tZu.*.6il/' <//f\C           A a.                l&Xam /Ly

Cu mulțumiri,

Data:         (0 ?C /<F                             Semnătura: /p/c'7' 7 - -

Prin adresa cu nr. 301161/22.06.2018, Baloga Istvan și Baloga Eva cu domiciliul în str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 65, et. II, ap. 5, comunică următoarele obiecțiuni :

~z   7 N î& XT Ci-p()îyl Gl zCxi<yTț a/77 <p’ C&i pJ?upyp   â'\7z" -/'W A/Cz/

_Ci/Z A(//?£im4/c âi?£ ££ QfrT fa p/terpcp fipnpG GPo'CpȚ %7T J7LfiȚ_2L6S''f cl c. p££?L£pyc\7            uGpfO.^ pa ds7c șfaGup# ; /

±,yipy£ pa/ac7y ip CcLp pi/iț ppP'CPtp-ȚG 'JP/tn&G C'7P7£iiț\

GyiPl DcpNGpp Cp i '£P GGPP Gl c ()£iE.p>~i tl ££ QPpp cfabîPPp pRpi 7 Ctptfa ^n^'tunlp . yu^fauspectp py -2pc zA,

I

Data: —y<m - Q & ‘ fa 7$                              Semnătura;


< ■

Prin adresa cu nr. 301169/22.06.2018, Baloga Istvan și Baloga Pinkee Ann cu domiciliul în str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 65, ap. 2, comunică următoarele obiecțiuni :

£ L&/> f&opuV) Ey?£ Î7A, fUC/ț fri.6

^^^2ZLX.ACv'Cf7C CC 7-r $1 b^eMCo/t^C M pnPîTz?^ m I,  2 > ca 'Ta-&^h53<~

Qg 'VfrAA f £7 9pQ        fi.YZ c/). (A^.3 p w□ a

. „ ■  £ c 7 a nc

apaP-g Q' H m> ma o. *7 4"


 • 2, Ca?/ — 0^^ > Q 6     ( 7 rC Q a y>j uu ă eta-u c C

6^I.CS/g rMy " M/ >0**7

 • 3. CuA^^-ezț CA.sr^-M't-x) mm faASPKtvrp jy,  '


Cu mulțumiri,

Data: 22 > o G . 2ot "3

1. Distanta intre clădirea existenta si cea propusa este mai mica de 6m. Exista camere de zi si dormitoare la Parter et. 1 si 2 cu ferestre orientate spre clădirea propusa.

2. Dorim prezentarea unui studiu de insorire.

 • 3. CUT= (Suprafața construcție existent + Suprafața construcție propusa)/Suprafatateren -

(179.81 *3niveluri+l 10)/678.81 “649.43/679.81==0.95>0.9.

Raportul in proiect apare 0.85, deși in realitate după calculele sus menționate este de 0.95.

 • 4. Clădirea existenta este clasificată IA si necesita aviz Monumente Istorice

 • 5. Pe un singur teren nu se pot construi doua clădiri.

 • 6. In proiectul prezenat distanta de 5.5Om nu este masurata in punctele cele mai apropiate dintre clădiri.

 • 7. Anexam un raport de evaluare a proprietății imobiliare in care se specifica la punctul 4 ca pe suprafta propusa se pot construi doar garaje cu acordul vecinilor.

 • 8. Nu se respecta din ZCP Liu, secțiunea 13 referitor la spatii libere si spatii plantate.

Pe ansamblul unei parcele, spațiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 40% din suprafața totală și vor cuprinde exclusiv vegetație (joasă, medie și înaltă). Suprafețele având o îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse în categoria spațiilor libere. Pe fașia de teren cuprinsă între stradă / spațiu public și clădirile retrase de la alinimanent (grădina de fațadă), minim 60% din suprafețe vor fi organizate ca spații verzi.

 • 9. Dorim sa fim invitați in timp util la ședința de susținere a proiectului in Comisia de Urbanism.

Prin adresa cu nr. 301177/22.06.2018, Baloga Pinkee și Baloga Istvan cu domiciliul în str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 65, et. I, ap. 3, comunică următoarele obiecțiuni :

1       fv            J ry      ,

> bZT              ZpAte     nj4't o.’l j


fi

£aL£eg<tecruu                       ,&c                         ț>j        £■’ 9r

3_'. Wc                lce _L-^            11

viu

Semnătura:


Zz


 • 1.  Distanta intre clădirea existenta si cea propusa este mai mica de 6m. Exista camere de zi si dormitoare la Parter et.l si 2 cu ferestre orientate spre clădirea propusa.

 • 2. Dorim prezentarea unui studiu de insorire.

 • 3. CUT= (Suprafața construcție existent + Suprafața construcție propusa)/Suprafatateren = (179.8P3niveluri+110)/678.81-649.43/679.81-0i95>0.9.

Raportul in proiect apare 0.85, deși in realitate după calculele sus menționate este de 0.95.

 • 4. Clădirea existenta este clasificată IA si necesita aviz Monumente Istorice

 • 5. Pe un singur teren nu se pot construi doua clădiri.

 • 6. In proiectul prezenat distanta de 5.50m nu este masurata in punctele cele mai apropiate dintre clădiri.

 • 7. Anexam un raport de evaluare a proprietății imobiliare in care se specifica la punctul 4 ca pe suprafta propusa se pot construi doar garaje cu acordul vecinilor.

 • 8. Nu se respecta din ZCP_Liu, secțiunea 13 referitor la spatii libere si spatii plantate.

Pe ansamblul unei parcele, spațiile verzi organizate pe soiul natural vor ocupa minim 40% din suprafața totală și vor cuprinde exclusiv vegetație (joasă, medie și înaltă). Suprafețele având o îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse în categoria spațiilor libere. Pe fâșia de teren cuprinsă între stradă / spațiu public și clădirile retrase de la a lin imanent (grădina de fațadă), minim 60% din suprafețe vor fi organizate ca spații verzi.

 • 9. Dorim sa fim invitați in timp util Ia ședința de susținere a proiectului in Comisia de Urbanism.

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Ca răspuns la sesizările vecinilor:

- nr. 295204/20.06.2018 - d-na. Nedelcu Elena, Calea Dumbrăvii bl. 25, ct. 2, ap. 26, Sibiu

 • - nr. 301161/22.06.2018 - Baloga Istvan și Baloga Eva, str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 65, et. II, ap. 5

 • - nr. 301169/22.06.2018 - Baloga Istvan și Baloga Pinkee Ann, str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 65, ap. 2

 • - nr. 301177/22.06.2018 - Baloga Pinkee și Baloga Istvan, str. G-ral Eremia Grigorescu

nr. 65, et. I, ap. 3

proiectantul lucrării - S.C. BOGART CONSTRUCT S.R.L., precizează următoarele :

 • 1. Legat de faptul ca distanta intre clădirea existenta si cea propusa este mai mica de 6m si exista camere de zi si dormitoare la parter, etaj 1 si 2 cu ferestre orientate spre clădirea propusa, am atașat plan parter pentru ciadirea existenta, iar concluziile sunt următoarele: încăperile din ciadirea existenta care sunt orientate spre ciadirea propusa nu sunt încăperi principale (camere de zi, dormitoare).

Astfel, conform RLU Cluj ZCP„Liu, secțiunea 7, " In cazuri cu totul speciale, atipice, pe baza unui PUD avizat de Comisia Regionala a Monumentelor Istorice, se poate admite construirea mai multor clădiri pe aceeași parcela.

In aces caz, distanta minima dintre doua clădiri aflate pe aceeași parcela va fi egala cu jumătate din inaltimea clădirii mai înalte, masurata la cornișa sau atic, in punctul cel mai inalt, dar nu mai puțin de 3 m."

 • 2. Legat de faptul ca se dorește prezentarea 'unui studiu de insorire, am atașat Studiul de insorire pentru proiectul propus inca cadrul noii documentații depuse, iar conciuziile sunt urmatoareie: propunerea se incadreaza astfel in prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 119/2014, Art. 3, alin. (1) „Amplasarea clădirilor destinate locuințelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată de minimum 1 1/2 ore la solstițiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire și din locuințele învecinate;

 • 3. Legat de afirmația! ca se depășește CUT-ul, avand fomula de calcul: (suprafața construcție existenta + suprafața construcție propusa)/ Suprafața teren, avem următorul argument:

Conform RLU Cluj Anexa 9: " La calculul coeficientului de utilizare a terenului, mansarda va contribui cu cel mult 60% din suprafața desfășurată a ultimului nivel plin. "

Astfel CUT= (179.81*2+0.6*179.81 + 102.701/678.81 = 570.21/679.81 = 0.84

 • 4. Legat de clasificarea IA a clădirii existente, si necesitatea unui aviz Monumente Istorice, avem următorul răspuns: S-a obtinut aviz monumente istorice favorabil, pentru clădirea propusa. Asupra clădirii existente nu vor exista intervenții, astfel nu necesita aviz de la monumente.

 • 5. Legat de afirmația vecinilor mai sus menționați, a faptului ca pe un sigur teren nu se pot construi doua clădiri, avem următorul argument : Conform RLU Cluj ZCP„Liu, secțiunea 7, " in cazuri cu totul speciale, atipice, pe baza unui PUD avizat de Comisia Regionala a Monumentelor Istorice, se admite construirea mai multor clădiri pe aceeași parcela"

 • 6. Legat de afirmația vecinilor mai sus menționați,a faptului ca in proiectul prezentat distanta de 5.50 m nu este masurata in punctele cele mai apropiate, am modificat in cadrul noii documentații PUD depuse, aceasta distanta lasand minim jumătate din inatimea clădirii celei mai înalte (11.25metri) . In propunerea prezentata, s-a lasat distanta de 5.65 m intre clădiri.

 • 7. Legat de prezentarea raportului de evaluare a proprietății imobiliare de către vecinilor mai sus menționați, avem ca si argument faptul ca propunerea din faza PUD, tine cont de prevederile din PUG.

 • 8. Legat de afirmația vecinilor mai sus menționați,a faptului ca in proiectul prezentat nu se respecta din ZCP„Liu, secțiunea 13 referitor la spatii libere si spatii plantate-min. 40 %, avem ca si răspuns ca in propunerea prezentata avem 42.80% spatii verzi pe terenul total de 679.81 mp.

Frontul total de al parcelei aferente clădirii propuse, spre strada Traian Grozavescu este de 30.06 m. Pe fasia de teren cuprinsa intre strada si clădirea propusa retrasa de la aliniament, suprafața spatiilor verzi este mai mare de 60% , conform planului de situație propus.

8. Legat dorința vecinilor mai sus menționați, de a fi anunțați in timp util de data ședinței de susținere a proiectului in Comisia de urbanism, veți fi anunțați de către Primăria Municpiului Cluj- Napoca in timp util.

Ținând cont de cele de mai sus, consideram ca propunerea se incadreaza in prevederile PUG , de aceea solicitam înaintarea proiectului de PUD in CTATU pentru susținere si ulterior pentru aprobare.

Data


 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Prin notificarea cu nr. 309501/433/28.06.201<8, obiecțiunile formulate în adresele mai sus menționate au fost transmise beneficiarului, iar proiectantul, prin adresa cu nr. 477613/10.10.2018, răspunde acestor observații.

Răspunsul proiectantului referitor la obiecțiunile primite au fost transmise vecinilor de parcelă prin adresele cu nr. :   480919/433/12.10.2018,   480927/433/12.10.2018,

480938/433/12.10.2018.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.

Arhitect Șef,
Responsabil cu informarea și consultarea publicului


Simona Cipcigan