Hotărârea nr. 461/2019

Hotărârea 461/2019 - Aprobarea P.U.D. construire locuință semicolectivă, P+E – str. Cocorilor nr. 40C; beneficiară: Bocoș Paula-Sorina.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

Construire locuință semicolectivă, P+E - str. Cocorilor nr. 40C

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință semicolectivă, P+E - str. Cocorilor nr. 40C - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 237921 din 06.05.2019 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință semicolectivă P+E - str. Cocorilor nr. 40C, beneficiară: Bocoș Paula-Sorina;

Având în vedere avizul Arhitectului șef nr. 238 din 18.04.2019, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârile nr. 118/2015 și nr. 737/2017;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire locuință semicolectivă, P+E - str. Cocorilor nr. 40C, beneficiară: Bocoș Paula-Sorina, pe o parcelă proprietate privată. Documentația reglementează:

 • - retragerea față de limita laterală nordică', min 3,00m;

 • - retragerea față de limita laterală sudică: min. 3,00m;

 • - retragerea față de limita posterioară: min. 6,00m;

 • - accesid auto și pietonal: din strada Cocorilor pe alee de interes local;

 • - staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate la sol, necesarul de locuri de parcare calculându-se conform Anexei 2 din Regulamentul aferent P.U.G.;

 • - echiparea tehnico-edilitară: existentă în zonă.

în vederea lărgirii drumul de acces, va fi dezmembrată fâșia de teren adiacentă aliniamentului cu adâncimea de 2,5 m. și înscrie în C.F. cu titlul de „drum”. Anterior emiterii Autorizației de construire pe parcelă, va fi realizat la strat de uzură și echipat edilitar drumul de acces, de la str. Cocorilor și până la parcela studiată prin P.U.D.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcții Generală de Urbanism.

Nr. 461 din 24 mai 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi).
EAZÂ: nicipiului, Roșeaprimăria SJ rnNmi mi i nrâ. ri iii.MApnri


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3. 400001. Cluj-Napoca. tel: +40 264 592 301; fax: +40 264 599 329

vvvvw.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusirtess.ro I www.visilclujnapoca.ro


ROMÂNIA


CLUJ-NAPOCA


ARHITECT-ȘEF

Primar,

.cfețul. zgji ștrița-N ăsăud,


(

Ca urmare a cererii adresate de Bocoș Paula Sorina, cu domiciliul în ju<

localitatea Bistrița, str. Aleea Șoimilor, nr. 3, sc.A, ap.6 înregistrată cu nr. 104324/433 din 26.02.2019, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr.233/2016, se emite următorul;

AVIZ

W Ml Zcty


Nr. . ^4?. . . . din

pentru PUD - Construire locuință semicolectivă P+E, str. Cocorilor nr. 40C generat de imobilul cu nr. cad. 304140

Inițiator: Bocoș Paula-Sorina

Proiectant: S.C. Arhican Proiect S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Toan Tudor Abrudan

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: parcelă în suprafață de 600mp, delimitată de aleea de interes local pe latura estică și proprietăți private cu fond construit pe celelalte laturi.

I. Prevederi P.U.G- R.L.U aprobate anterior :

UTR Lir - Locuințe cu regim redus de înălțime cu caracter rural.

-funcțiune predominantă-. Zona este caracterizată de funcțiunea rezidențială de densitate mică (predominant locuințe unifamiliale) însoțite de anexe și suprafețe agricole sau de activități manufacturiere și de mică producție, de parcelarul de tip rural, dezvoltat în profunzime (cu parcele având în general deschiderea la stradă de 10 - 18 m, adâncimea de 30 - 100 m și suprafața de 300 - 1500 mp), și de regimul de construire izolat, pazat pe tipologiile tradiționale de ocupare a terenului (case lungi, dezvoltate în adâncime, dispuse în vecinătatea uneia din limitele laterale de proprietate, cărora li se adaugă corpuri noi. dispuse de o manieră diversă, rezultat al unui proces de densificare).

Subzone: S_El - Subzona de activități economice cu caracter terțiar situate în zone cu caracter rezidențial - a se vedea Regulamentul aferent UTR Et S Is - Subzona de instituții și servicii publice și de interes public constituite în clădiri dedicate, situate în afara zonei centrale - a se vedea Regulamentul aferent UTR Is A .

-înălțimea maximă admisă'. Regimul de înălțime maxim admis este de trei niveluri supraterane (parter + etaj + mansardă / nivel retras) sau (demisol + parter + mansardă / nivel retras). ReLagerea ultimului nivel va fi mai mare sau egală cu 1,80 m față de planul fațadei spre stradă / spațiul public. Totalizat, regimul de înălțime nu poate depăși una dintre următoarele configurații: (S)+P+l+M, (S)+P+l+R, D+P+M, D+P+R (semnificațiile prescurtărilor: S -subsol, D-demisol, P-parter, M mansardă, R - nivel retras). înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 6,5 m. înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 10,5 m.

-indici urbanistici : Locuințe, alte utilizări admise: POT maxim - 35% Instituții de educație / învățământ - creșe, grădinițe, școli publice și private: POT maxim = 25%, Locuințe, alte utilizări admise: CUT maxim = 0,9 Instituții de educație / învățământ - creșe, grădinițe, școli publice și private: CUT maxim = 0,5.

Această reglementare se va aplica și în cazul extinderii, mansardării, supraetajării clădirilor existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul facându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă, în înțeles urbanistic. în cazul mansardărilor, suprafața nivelului (SN) mansardei va reprezenta maximum 60% din suprafața nivelului curent (se va lua în calcul numai porțiunea cu h liber > 1,40 m).

-retragere min. față de aliniament : (a) în situațiile în care există alinieri unitare (aceeași retragere față de aliniament pe cel puțin patru parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament ca și clădirile alăturate, (b) In situațiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puțin 3 m și cu cel mult 5 m de la aliniament, (c) Pentru parcelele de colț, retragerea se va realiza față de ambele aliniamente, (d) Garajele se vor retrage cu minimum 6 m de la aliniament, pentru a permite parcarea în față a unui autoturism.

-retragere min. față de Urnitele laterale și posterioare : Pentru parcelele cu front la stradă de lungime mai mică sau egală cu 12 m\(a) în cazul existenței unui calcan pe una din limitele laterale de proprietate.clădirile se vor alipi în mod obligatoriu de acesta, pe o adâncime de maximum 35 m. măsurată de la aliniament. Adiacent limitei de proprietate opuse clădirile se vor retrage de la acestea in mod obligatoriu cu o distanță minimă de 3 m. (b) in cazul in care fată de una din limitele laterale de proprietate clădirea învecinată e situată la o distanță mai mică de 2.00 m (in general 0.60 m). clădirea se va retrage de la


PRIMĂRIA Șl r.ONSII llll I OCA. r.i ni-NAPnr/.


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3, 400001. Cluj-Napoca, lei:+40 264 592 301: fax;+40 264 599 329

www.primariaclujnapoca.ro | www.clujhusiness.ro I www.visitclujnapoca.ro


ROMÂNIA


CLUJ-NAPOCA


ARHITECT-ȘEF

această limită de proprietate în mod obligatoriu cu o distanță minimă de 3 m, iar față de cealaltă limită de proprietate, unde clădirea învecinată e retrasă cu mai mult de 2,00 m, clădirea se va retrage de la aceasta în mod obligatoriu cu o distanță de minimum 60 cm. In acest caz, pe această latură înălțimea la cornișă sau la atic în punctul cel mai înalt va fi de maximum 4,50 m. (c) în cazul restructurării / extinderii / etajării unor clădiri existente se va aplica aceeași regulă, porțiunea de construcție ce nu se încadrează în reglementare putând fi menținută ca atare, fără a i se modifica regimul de înălțime. In cazul mansardării unor clădiii existente intervenția se va realiza în mod obligatoriu în geometria acoperișului actual.

Pentru toate situațiile (a) clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, dar cu nu mai puțin decât 6 m. (b) garajele, inclusiv cele incluse în corpul principal de clădire, se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiția ca înălțimea calcanului rezultat să nu depășească 2,80 rn. (c) garajele se vor retrage cu cel puțin 6 m față de limitele posterioare ale parcelei, (d) în aprecierea dispoziției clădirilor învecinate nu se iau în considerare clădirile anexe și provizorii, (e) toate construcțiile de pe parcela în înțeles urban se vor amplasa în fâșia adiacentă aliniamentului cu adâncimea de 35 m, cu excepția ediculelor cu caracter provizoriu ce contribuie la organizarea grădinii (filigorii / pavilioane, depozite pentru unelte de grădină etc), a căror suprafață însumată va fi de maximum 15 mp. Această reglementare are caracter definitiv și nu poate fi modificată prin PUZ sau PUD. (f) pe fundul fâșiei construibile se pot amplasa transversal pe parcelă, cu retrageri mai mici față de limitele laterale de proprietate, clădiri destinate activităților manufacturiere, de mică producție sau agricole, cu condiția să aibă o adâncime de maximum 8 m, un singur nivel suprateran și înălțimea la cornișă de maximum 4,50 m.

II, Prevederi P.U.D. Propuse:

 • - retragerea fața de limita laterală nordică', min 3,00m;

 • - retragerea față de limita laterală sudică', min. 3,00m;

 • - retragerea față de limita posterioară". min. 6,00m;

 • - accesul auto șipietonal: din strada Cocorilor pe aleea de interes local;

 • - staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate la sol, necesarul de locurilor de parcare calculându-se conform Anexei 2 din Regulament aferent PUG;

 • - echipare lehnico-edilitară: existentă în zonă.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 3.04.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

In vederea lărgirii drumul de acces se va dezmembra fâșia de teren adiacentă aliniamentului cu adâncimea de 2,5 m și înscrie în C.F. cu titlul de „drum”. Anterior emiterii Autorizației de construire pe parcelă, se va realiza la strat de uzură si echipa edilitar drumul de acces, de la str. Cocorilor si până la parcela studiată prin P. U.D.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea dalelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 4395 din 18.10.  18 isxcle Primăria Municipiului Cluj-Napoca.Șef birou Strategii urbane,


Inspector specialitate,

Ligia Subțirică


Red.. 3ex.. insp. arh. Anamaria Popa

Achitai laxa de 12 lei. conlbrm Chitanței nr.......................?.din.........

Prezentul a\ iz a fost transmis solicitantului direct prin poștă iu data de


3,00 Retrage minimaL

■i, posterioara ■2 minim 6,0 m U---------

u O ‘C o o o o


c CB O

c <B

“O O

2- . O *= O t/i


Retragere minima laterala minim 3,0 m


SECȚIUNEA A-A


£ 45 o s» N


E o cT

00 C v-,s§ c3- ra 2 o a. T3 o


c S *-h vi * o c 3*8 uT-g o o;

N o •=: UJ o Q O £> q vi CD

Vi WJ .


PROPRIETATE PRIVATA

6.195       i_____________9.70

Retragere   ~

posterioara


CONSTRUCȚIE PROPUSA


SECȚIUNEA B-B


C <B 1 ra £ S *- 2 .</> Q. p uș £

C o Q)

u.

CD

c e

CD

I


O <©

V*

u

O

C o u o O

43

Vi


yyyy

VUd

__________________________________

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Recepționat

Mihai Konradl

................ConsiheL.C.ada.ffi........................

(prenumele și numele consilierului / inspectorului)


DRUM DE ACCES T

i 3.35 i 2.50 i 4.00 i 2.50 i "Retragere"       ?           T T

de la 1.00, aliniament* ££*

< Z) i— o or I—


7.00

CAROSABIL 2 x banda circulație, cate una pe fiecare sens


< D I— o cr. i-


BILANȚ TERITORIAL:


Steren initial= 600,00 mp


EXISTENT


PROPUS


Steren după dezmembrare35 529,65 mp


Prezentui aocumont recepționai este valabil însoții de procesul verbal de r8cepțienr...£^.?./data.^.^.ZA..^^


Steren initiau 600,00 mp

TEREN PROPUS PENTRU DEZMEMBRARE:

Sțeren dezmembrare : 70,35 mp

Sțeren rezultai 529,65 mp


^CONSTRUITA-___0,00 mp

Spavaj-__0,00 mp

^CIRCULAȚII PIETON AL E~______________

Sterasa neacoperita-__

Sp.G~______________________

5PLATFORMA AUTO"______________

SșP. VERDE AMENAJAT"________0,00 mp

SșP. VERDE AMENAJAT"___


0,00%

0,00 %


0,00%


167,30 mp

131,75 mp

46,75 mp

30,60 mp

2,00 mp

52,40 mp

230,40 mp

202,65 mp


31,58%

24,88 %


Executant : VSEjCÂI

Data : Noiembrie 2018


?A CRISTIAN


Situația existenta:

ScONSTRUITA- 0»00 Pip

Sdesfasurata^ 0,00 mp

ScONTRUITA calcul P.O.T.- 0,00 mp

Sdesfasuratacaicul c.u.t.: 0,00 mP

P.O.T. existent’ 0,00%

C.U.T. existent- 0,00


$SP. VERDE NEAMENAJAT= 600,00 mp 100,00 % Steren cedat pentru drum~


0,00 mp 0,00 %

70,35 mp 11,725%


Calculul analitic al suprafeței delimitate prin PUD

Parcela nr. cad. 304140

Nr.

Pct.

Coordonate pet.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

1

589275.005

391835.176

16.361

2

589291.351

391834.467

6.823

3

589298.163

391834.083

0.288

4

589298.449

391834.050

22.048

5

589300.807

391855.972

25.122

6

589275.701

391856.859

3.102

7

589272.606

391857.070

21.828

8

589271.631

391835.264

3.375 |

S=600.30mp  P=98.947m


Situația propusa:

^construita- 167,30 mp

Sdesfasuratatotala'■ 336,70 mp

ScONTRUITA calcul P.O.T.' 174,60 mp

Sdesfasuratacalcul c.u.t.- 344,00 mp

P.O.T-propus : 29,10% (P.O.T. maxim admis' 35%)

C.U.T. propus- 0,58    (C.U.T. maxim admis: 0,90)


GRADINA DE FAȚADA Locuința 1 S= 46,16 mp

SșP. VERDE AMENAJAT"__

S PAVAJ"_____________

^PLATFORMA AUTO~_

^CIRCULAȚIE PIETONALA:

Sp.G.-


27,81 mp

18,35 mp 39,75%

8,50 mp

8,85 mp

1,00 mp


Regim de înălțime propus: P+E Nr. locuri de parcare: 4,

cate doua pentru fiecare unitate locativa


GRADINA DE FAȚADA Locuința 2 $= 47,67 mp

$SP. VERDE AMENAJAT"________

SPAVAJ"___

5PLATFORMA AUTO" ___

^CIRCULAȚIE PIETONALA-

Sp.G.“


29,57 mp

18,10 mp 37,97%

8,40 mp

8,70 mp

1,00 mpLEg-ENDA;

— — Amplasament studiat

----- Limite parcele


—împrejmuire propusa

► Acces pietonalr_i


Acces auto

Clădire propusa

Proiecție etaj

Circulații pietonale in incinta

Terasa neacoperita

Dale inierbate

Platforma parcare

Spatii verzi amenajate

Propunere clădire avizata prin

Aviz CTATU 725/06.08.2018


[   [ Clădire existenta

Limita UTR


------Retrageri minime


___ Carosabil

___ Pietonal

w^\ Teren propus pentru cedare yJ pentru regularizare drum de acces

tza Teren cedat

—J pentru regularizare drum de acces

Perspectiva de dezvoltare

|   | drum de acces la ampriza de 9,0 m,

conform CTATU nr. 725/2018

|   | Domeniul public

P.G. Punct gospodăresc


Acest document este oroprietotea intelectuala c S.C ARHICAN PROIECT S.R.L. si intra sub Incidente egii 8/1995 privind drepturile de autor. Utilizarea sc trebuie sa fie conforma celei pentru care a fosl elaborat, fiind interzisa reproducerea si difuzarec fara autorizarea expresa a autorului. Documentu este valabil numai cu semnaturile si ștampilele ir original.__________________________________________________

PROIECTANT GENERAL

AIEIKAB

Proiect

SC. ARHICAN Proiect S.R.L

mun. Cluj-Napoca, Aleea Podin, nr. 32, el. 9, ap. 82, jud. Cluj tel: 0757 04 87 27 fax: 0340 81 90 10 e-mail: arhican@gmail.com

PROIECTANT DE SPECIALITATE:

SC. POINTLINE ARHITECTURA S.R.L

mun. Cluj-Napoca, str. Cardinal 1. Hossu, nr. 37, jud. Cluj tel: 0720 60 00 20

Jenete:

______BOCOS PAULA-SORINA _____ Mresa:

municipiul BISTRIȚA, județul BISTRITA-NASAUD, ______ALEEA ȘOIMILOR, nr. 3, sc. A, op. 6______ Jeiweapraectului:

ELABORARE PLAN URBANSTIC DE DETALIU SI DOCUMENTAȚIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE

CONSTRUIRE LOCUINȚA SEMICOLECTIVA, AMENAJARI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORDURI SI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI, OPERAȚIUNI NOTARIALE

Amplasament

strada COCORILOR, nr. 40C, municipiul CLUJ-NAPOCA, județul CLUJ
REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

VERIFICATOR TEHNIC

NUME

CKINTA

t\ SEMNAT

/SEMNAT

1

Sef proiect

arh. Cristiane ANipR^

Coordonator

arh.ltajjMÂBVfițAI^

fi 1

Deseret

arh. Rcnuca RUSU

IA


PLAN REGLEMENTARI


Scara 1:200

Proiect nr

16/2018

Faza:

P.U.D.

Data:

Planșa:

02.2019

U.04


P.U.D. - Construire locuință semicolectivă P+E

str. Cocorilor nr. 40C

Nr. 237921/06.05.2019

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire Ia elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

 • •  Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

•  Inițiator : BOCOȘ PAULA SORINA

 • •  Proiectant: S.C. ARHICAN PROIECT S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 104324/26.02.2019

Având în vedere art 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU — Construire locuință semicolectivă P+E - str. Cocorilor nr. 40C

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

- Certificat de urbanism nr. 4395/18.10.2018

-Aviz C.T.A.T.U. nr. 238/18.04.2019

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 104324/26.02.2019

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 17.12.2018

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate următoarele :

« Plan reglementări urbanistice

« Plan încadrare în zonă

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în data de 03.04.2019

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Locuire\Strategii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism\Ședințe Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Făclia din

05.12.2018

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în data de 03.04.2019, ora 15.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în data de 03.04.2019, ora 15.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

 • •  Mihăiescu Gheorghe și Mihăiescu Ileana - loc. Gilău nr. 1310, jud. Cluj

 • •  Mihăiescu Andrei și Mihăiescu Iulia Roxana — str. Zefirului nr. 10

 • •  Corpodean Ioan - str. Cocorilor nr. 42

 • •  Olinca Cristian - str. Cocorilor nr. 16

 • •  S.C. DEZIMO CLU S.R.L. - str. Cocorilor nr. 16

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterea din 03.04.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Nu este cazul.

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Nu s-au înregistrat sesizări.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.
2 ex.
Responsabil cu informarea și consultarea publicului Simona Cipcigan