Hotărârea nr. 459/2019

Hotărârea 459/2019 - Punerea în executare a Sentinței Civile nr. 4848/2018, pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosar nr. 6517/211/2018, definitivă.

CONSILIUL LOCAL AI- MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind punerea în executare a Sentinței Civile nr. 4848/2018, pronunțată de

Judecătoria Cluj-Napoca în dosar nr. 6517/211/2018, definitivă

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind punerea în executare a Sentinței Civile nr. 4848/2018, pronunțată dc Judecătoria Cluj-Napoca în dosar nr. 6517/211/2018, definitivă - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Dan Ștefan Tarcea, Constantin loan Tomoș și Gcrgcly Balăzs:

Analizând Referatul nr. 250917/451/13.05.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune punerea în executare a Sentinței Civile nr. 4848/2018, pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosar nr. 6517/211/2018, definitivă;

Reținând Sentința Civilă nr. 4848/2018, pronunțată dc Judecătoria Cluj-Napoca în dosar nr. 6517/211/201 8, definitivă prin Decizia Civilă nr. 535/2019 a Tribunalului Cluj, prevederile Legii nr. 112/1995, actualizată. Procesul-verbal al Comisiei tehnice mixte dc specialitate pentru evaluarea și vânzarea locuințelor din fondul locativ dc stat din data dc 07.05.2019;

Văzând avizul comisiei dc specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea către numita Pctraș luliana. având C.N.P. 2730728011844, a locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Pitești nr. 14, ap. 8, în suprafață de 33,89 mp., înscrisă in C.F. individuală nr. 259760-C1-U5 Cluj-Napoca (Nr. C.F. vechi 125792), cu nr. topografic 4815/1/Vili, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 4848/2018, pronunțată dc Judecătoria Cluj-Napoca în dosar nr. 6517/211 /2018, definitivă.

Art. 2. (1) Se însușește Procesul-verbal de evaluare a locuinței, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Prețul de vânzare a locuinței situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Pitești nr. 14, ap. 8,. stabiliL de către Comisia tehnică mixtă dc specialitate pentru evaluarea și vânzarea locuințelor clin fondul locativ de stat, la data de 07.05.2019. este dc 33.053 lei, la care va fi aplicat coeficientul de actualizare prevăzut de lege, valabil la data încheierii contractului de vânzare-cumpărarc.

Art. 3. (1) La data perfectării contractului de vânzare-cumpărare, cumpărătorul va prezenta următoarele documente:

  • a) adeverință eliberată de asociația de proprictari/locatari sau orice document care atestă faptul că nu înregistrează restanțe rezultate din neachilarea cheltuielilor comune;

  • b) certificat fiscal eliberat de autoritatea locală privind obligațiile față dc bugetul local;

  • c) declarație notarială din care să rezulte că atât titularul cât și membrii familiei sale (soț, soție, copii minori) nu au dobândit sau nu au înstrăinat o locuință proprietate personală, după data de 1 ianuarie 1990. în localitatea de domiciliu.

(2) în cazul nedepunerii acestor documente, contractul de vânzare-cumpărare nu va fi încheiat.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii sc încredințează Direcția, patrimoniul municipiului și evidența proprietății. Direcția economica și Dirccțiajuridică.


Președinte dc ședință, ic. pan Ștefan 'larcea

Nr. 459 din 24 mai 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 459/2019

Romama

Județul Cluj

Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca

Nr. J3//..5 din . O£;.C?.i'..-..........20/7

PROCES-VERBAL

încheiat azi.......................

PRIVIND EVALUAREA APARTAMENTULUI SI ANEXELOR AFERENTE .

situat in Cluj-Napoca, .^?kt7-....T?>2.7F.^7^>?..\........................../..nr.<^'....âp.&. nivelul ...K'........

înscris în c.f. nr.?;^t.cu nr.topo .^V.§.A^?.zf'.l;/X'l.l.......... cota indiviză\<\;?.'V.

teren atrib          cof. normelor metodologice privind aplicarea Legi; nr.112/1995, aprobate p

H.G.nr. 20 din 17.01.1996.

Titular contract de închiriere....................................

Număr contract de închiriere...............................

Modul de preluare a imobilului de către Statul Român................................................

Valoare in

preturi ian. 1990

(lei)

Coeficient de actualiza©

Valoarea Actualizată (lei)

Coeficient de actualizare

Valoarea Actualizata

(Iei)

LOCUINȚA

Su =

32 /Ayo

1COȚ6^

• 32.5.2.50 oVl

BOXA- PIVNIȚA

Su =

1

■3 Q667og

0

Împrejmuire

Magazie Șopron

—// -

<-W..

TOTAL VALOARE

'Locuința si anexe}

Valabila la data

de............

——

330.326

iTPț.i.x .        .cy-'-- «..e-f

VALOARE

ACTUALIZATA

Valabila la data

de.............

_

Valoare GARAJ.......................................... Su =....................................

pentru 1S =

valabila la data de


Comisia tehnică mixtă de specialitate:

1. PRCȘLD.'NTE           DAN ȘTEFAN TARCEA


2. MEMBRI;- wepriniar


Constantin loan Tomoș Radu Florin Rațiu Molhen Mohammad- Bachar Adrian Mureșan Gergely Balazs

Director, Direcția Patrimoniul mun capiului și Evidența Proprietății

Sef serviciu, Serviciul Juridic, I cgislație, Contracte-

Scf serviciu, Serviciul Administrare, Spații, Terenuri- Raiuca F rezan Sef serv ciu, Serviciul Evidență Patrimoniu și Cadstru- Mihaela Miron Sef serviciu. Sern/iciul Rate. Chirii, Tarife și Prețuri- Mihaela Țodoruț Henț Adrian V. Cristina Popovici Mircoa T. Todoran Steliana Turdean i Cristina Vajas


  • - consilier local..

  • - consilier local.

  • - corsilier local, consilier locai.

  • - consilier local.. ui ia Ardeus-consilier S.E.P.C.

onsilier S.E.P.C..

tnsilicr S. E .P.G-...             ......

knsilier S.E.RC^£&$........

rsilier S.E.P.C.........

y