Hotărârea nr. 458/2019

Hotărârea 458/2019 - Prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe de serviciu.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului de locațiune

a unor contracte având ca obiect locuințe de serviciu

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extrordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe de serviciu - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Olâh Emese și Tothfalusi Andras;

Analizând Referatul nr. 257888/15.05.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe de serviciu;

Văzând avizul comisiei de specialtate;

Reținând prevederile Legii nr. 114/1996, actualizată și republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996, actualizată și Procesele verbale ale Comisiei mixte de repartizare a locuințelor din fondul locativ de stat din data de 19.03.2019 și 15.05.2019;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct 2 lit. "c", 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului de locațune a contractelor având ca obiect locuințe de serviciu, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Direcția Juridică.          A e^dinte de ședință, Ștefan Tarcea

Secretarul mu

Jr. Aurora


Nr. 458 din 24 mai 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Anexă la Hotărârea nr. 458/2019


Lista contractelor de închiriere aferente locuințelor de serviciu, pentru care se prelungește termenul de locațiune

NR. CRT.

NR. CONTRACT

DATA ÎNTOCMIRII CONTRACTULUI

NUMELE TITULARULUI

ADRESĂ

TERMENUL PÂNĂ LA CARE SE PRELUNGEȘTE LOCAȚIUNEA

STRADA

NR.

AP.

1

37221

04/06/2002

COCIȘ SORIN ILIE

CRIȘAN

32

4-5

PÂNĂ LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE MUNCĂ/RAPORTURILOR DE SERVICIU, DAR NU MAI MULT DE 19.05.2020

2

25398

18/05/1999

UNIVERSITATEA BABEȘ BOLYAI

BUZĂU

14

75

19.05.2020

3

31450

15/06/1999

TEATRUL NATIONAL CLUJ-NAPOCÂ

ION I. C. BRĂTIANU

24

1

19.05.2020

4

69641

20 nov. .2001

MORICZ LAURA MANUELA

HOREA

35

9

PÂNĂ LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE MUNCĂ/RAPORTURILOR DE SERVICIU, DAR NU MAI MULT DE 19.05.2020

5

22716

01/06/1999

VLAS FILICA

AUREL SUCIU

32

27

PÂNĂ LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE MUNCĂ/RAPORTURILOR DE SERVICIU, DAR NU MAI MULT DE 19.05.2020

6

173357

29/12/1999

LICEUL TEORETIC GHEORGHE ȘINCAI

AUREL SUCIU

32

105

19.05.2020

7

25398/4

18/05/1999

UNIVERSITATEA BABES BOLYAI

AUREL SUCIU

32

141

19.05.2020

8

25398/2

18/05/1999

UNIVERSITATEA BABEȘ BOLYAI

DRAGALINA

6

1

19.05.2020

9

31061

29/05/2000

CLUBUL SPORTIV UNIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA

ȘESULUI

4

20

19.05.2020