Hotărârea nr. 457/2019

Hotărârea 457/2019 - Însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilelor Piața Ștefan cel Mare, Piața Ștefan cel Mare nr. 24, Aleea Învățătorului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea înscrierea imobilelor Piața Ștefan cel Mare, Piața Ștefan cel Mare nr. 24, Aleea învățătorului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilelor Piața Ștefan cel Mare, Piața Ștefan cel Mare nr. 24, Aleea învățătorului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 263373 din 20.05.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilelor Piața Ștefan cel Mare, Piața Ștefan cel Mare nr. 24, Aleea învățătorului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Reținând prevederile Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Codului civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d), art. 39 alin. (2) și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilelor identificate cu nr. topo. 3716/1, 3715, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 3715/1, teren în suprafață de 1.263 mp., care se reînscrie în CF nr. 327776, în favoarea municipiului Cluj-Napoca;

 • - imobil cu nr. topo. nou 3715/2, teren în suprafață de 13.036 mp., care se transcrie în CF nou, în favoarea municipiului Cluj-Napoca, curți construcții, intravilan, Piața Ștefan cel Mare;

 • - imobil cu nr. topo. nou 3715/3, teren în suprafață de 897 mp., care se transcrie în CF nou, în favoarea municipiului Cluj-Napoca, cu destinație drum, Aleea învățătorului;

 • - imobil cu nr. topo. nou 3716/1/1, teren în suprafață de 688 mp., care se transcrie în CF nr. nou, în favoarea municipiului Cluj-Napoca, curți construcții, intravilan, Piața Ștefan cel Mare nr. 24;

 • - imobil cu nr. topo. nou 3716/1/2, teren în suprafață de 11.696 mp., care se transcrie în CF nou, în favoarea municipiului Cluj-Napoca, curți construcții, intravilan, Piața Ștefan cel Mare;

Art. 2. (1). Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului Piața Ștefan cel Mare, cu suprafața măsurată de 24.732 mp, provenind din CF nr. 327776 Cluj-Napoca, nr. topo. 3715/2; CF nr. 263787 Cluj-Napoca, nr. topo. 3716/1/2, cu destinație drum, intravilan, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

(2). Din imobilul nou format, suprafața de teren de 10.957 mp, cu destinație curți construcții reprezintă piață publică, domeniul public, iar suprafața de teren de 13.775 mp., cu destinație de drum, domeniul public.

Art. 3. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului din Piața Ștefan cel Mare nr. 24, cu suprafața măsurată de 2810 mp., curți construcții, intravilan, provenind din CF nr. 273002, nr. topo. 3717, CF nr. 263787, nr. topo. 3716/1/1, teren, domeniul public, asupra căruia este edificată construcția CI „Teatrul Național și Opera Română Cluj-Napoca”, construcție cu regimul de înălțime S+P+Mezanin+2E, extinsă în baza AC nr. 16082 din anul 1954, cu suprafața construită la sol de 2810 mp.

Art. 4. Se aprobă înscrierea în Carte funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului Aleea învățătorului, cu suprafața măsurată de 897 mp., intravilan, provenind din CF nr. 327776 Cluj-Napoca, nr. topo. 3715/3, cu destinație drum, intravilan, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 5. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului Piața Ștefan cel Mare, din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., ce se constituie în Anexa I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului Piața Ștefan cel Mare nr. 24, din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., ce se constituie în Anexa II care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului Aleea învățătorului, din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., ce se constituie în Anexa III care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.

Nr. 457 din 24 mai 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)


Anexa I la Hotărârea nr. 457/2019


DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

5


AMPLASAMENT:


Piața ȘTEFAN CEL MARE, domeniul public


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ


BENEFICIAR:


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


EXECUTANT:


SC DAMAR CONSULT SRL


Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016


CLUJ-NAPOCA


-MAI 2019-p A R 1 i= A ! .

Luni, 20 'martir ?0c


bis LEGÎ, DECRETE, HOTĂRÂRI Șl ALTE ACiE

g UMĂR

Pagina

Anexa nr, I1 la Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 pentru modificarea șl completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al .județului Cluj, precum șl ai municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului CluJ-Mapcca ...............

3—447


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.IIL2006               ’

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002

privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului CIuj-Napoca*)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002

■/ind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum ai al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum u'rrriează.'

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public a! județului Cluj, precum șl al municipiilor, orașelor șl comunelor din județul Cluj"


 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — Se atestă apartenența la d/rm public al județului Cluj, precum și al municipiile' ‘   5.

șl comunelor din județul Cluj a bunurilor ej ' Jns anexele nr. 1—80 care fac parte integrantă dir. . ;ez hotărâre."

 • 3. După anexa nr. 1 se Introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor care ape domeniului public al municipiului Cluj-Napoca", as conținutul prevăzut în anexa ia prezenta hotărâre.


PRIM-M1NISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și Intsmeicf,

Paul Victor Dobre, secretar de stal

Ministrul finanțelor publice, Sebastlan Teodor Gheorghe Vlădesi.,

București, 9 februarie 2006, Nr. 193.

“) Hotărârea Guvanuiul nr. 193/20Q6.E fost publcatâ In Măritori.'. Oficial al României, Partea I; nr. 24fi din 20 marile 2006 și este si în acest număr bis.


 • 1

«J

 • 2

3

o

re Z o

1

s

1


piff

rf fĂNCPL


ac kmt fa & ați cwa lA

V i- t A p n p t s c; ț>:.< pppkJCJT'ATț; w«a tMAKÂ


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

Nr.cerere

73974

Ziua

21

Luna

04

Anul

2016


 • A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI

  TEREN

  Adresa: Cluj-Napoca


  Nr. CF vechi: 1473

  Nr crt

  Nr.cadastral

  Nr.topografic

  Suprafața* (mp)

  Observații / Referințe

  Al

  Top: 3716/1

  Din acte: 12.384; Masurata:-


 • B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE

  înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate si alte drepturi reale

  Observații / Referințe

  3640 / 08.03.1938

  Act

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) MUNICIPIUL CLUJ

  (provenita din conversia CF 1473)

  151476 / 27.10.2014

  înscris sub semnătură privata nr. 295, din 24.10.2014, emis de SIMION IOAN-ADRIAN REPREZENTANT AL OMV PETROM SA, act administrativ nr. 356461/13-10-2014 emis de OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL BUCUREȘTI; act administrativ nr. 115000/21-08-2014 emis de OCPI CLUJ, BCPI CLUJ-NAPOCA; act administrativ nr. 381771/24-10-2014 emis de MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, DIRECȚIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE; act administrativ nr. 0075/03-03-1993 emis de MINISTERUL INDUSTRIILOR; act normativ nr. OUG 49/1997/15-09-1997 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI; act normativ nr. MONITORUL OFICIAL NR. 241, ANUL IX/15-09-1997 emis de MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI; act administrativ nr. CERTIF. DE INREG. MENTIUNI/10-12-2004 emis de ORC DE PE LANGA TRIBUNALUL BUCUREȘTI; hotarare judecătoreasca nr. 54079/09-12-2004 emis de TRIBUNALUL BUCUREȘTI; inscris sub semnătură privata nr. 74/07-12-2004 emis de AV DINU MARIAN; act administrativ nr. CERTIF. DE INREG. MENTIUNI/24-06-2005 emis de ORC DE PE LANGA TRIBUNALUL BUCUREȘTI; hotarare judecătoreasca nr. 29282/22-06-2005 emis de TRIBUNALUL BUCUREȘTI; inscris sub semnătură privata nr. 1/24-05-2005 emis de SC PETROM SA; hotarare judecătoreasca nr. 89793/16-12-2009 emis de TRIBUNALUL BUCUREȘTI; inscris sub semnătura privata nr. HOT. AGA/20-10-2009 emis de SC PETROM SA; act administrativ nr. CERTIF. DE INREG./25-05-2011 emis de ORC DE PE LANGA TRIBUNALUL BUCUREȘTI; act administrativ nr. CERTIF. DE INREG. MENTIUNI/25-05-2011 emis de ORC DE PE LANGA TRIBUNALUL BUCUREȘTI; hotarare judecătoreasca nr. 45202/23-05-2011 emis de ORC DE PE LANGA TRIBUNALUL BUCUREȘTI; hotarare judecătoreasca nr. 45202/23-05-2011 emis de ORC DE PE LANGA TRIBUNALUL BUCUREȘTI; inscris sub semnătura privata nr. HOT. 1/26-04-2011 emis de SC OMV PETROM SA;

  B2

  Imobilul de sub Al se dezmembrează astfel: -nr topo nou 3716/1 in s= 12384 mp se reanscrie in aceasta carte funciara, in favoarea vechiului proprietar, -nrtopo nou 3716/2 in su=219 mp se transcrie in CFE 308880 UAT Cluj in favoarea SC OMV PETROM SA.

  Al

  2159 / 09.01.2015

  Plângere impotriva incheierii nr.2159/09.01.2015 inregistrata de MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA la data 15.05.2015;

  înscris sub semnătura privata nr. 295, din 24.10.2014, emis de SIMION IOAN-ADRIAN REPREZENTANT AL OMV PETROM SA, act administrativ nr. 356461/13-10-2014 emis de OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL BUCUREȘTI; act administrativ nr. 115000/21-08-2014 emis de OCPI CLUJ, BCPI CLUJ-NAPOCA; act administrativ nr. 381771/24-10-2014 emis de MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, DIRECȚIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE; act administrativ nr. 0075/03-03-1993 emis de MINISTERUL INDUSTRIILOR;

  B4

  Se notează respingerea cererii de reexaminare formulată de Primăria Municipiului Cluj Napoca Direcția Patrimoniul Municipiului și Evidența Proprietății având ca obiect încheierea de carte funciară nr. 151476/2014.

  Al|

 • C. Partea III. SARCINI

  înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

  Observații / Referințe

  NU SUNT

Anexa Mir. 1 Ia Partea I

TEREN

Adresa: Cluj-Napoca

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)*

Observații / Referințe

Top: 3716/1

-

-

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr. crt

Categorie folosința

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr.

parcela

Nr.

Topografii

Observații / Referințe

1

altele

-

Din acte:

Masurata:-

-

Parcul Ștefan cel Mare

_

Pentru acest imobil exista următoarele cereri nesolutionate:

Nr.

Crt.

Nr. cerere

Data cerere

Termen eliberare

Obiect cerere

1

74536

2016-04-22

2016-04-25

Consultare/Informare

2

74555

2016-04-22

2016-04-26

Consultare/Informare

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată, de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de către notarul publica actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. CJ16C20592/21-04-2016, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272,


"ancpî

A^rMIA MT10.MI.' ii L r. a u ,t j r « i ți ■?r U MH XTl inr.niu IV


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 327776 Cluj-Napoca


Nr. cerere

66600

Ziua

13

Luna

04

Anul

2018

Cod verificareA. Partea I. Descrierea

î EREN intravilan


Nr. CF vechi:1473

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Piața Piața Ștefan Cel Mare, Jud. Cluj

Nr. Cri

Nr. cadastral

Nr, topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 3715

15.196

PIAȚA ȘTEFAN CEL MARE

B. Partea 88, Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

9901 / 13/12/1979

Act nr. Decizie 512/1979, din 13/12/1979 emis de Consiliul popular al mun Cluj;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMAN, in administrarea directa a

 • 2) ADMÎNiSTRATIEI STRĂZILOR SI PARCURILOR CLUJ NAPOCA

C, Partea 808. SARCINII .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reaie de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

I

Pagina 1 din 2


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Anexa Nr. 1 La Partea î

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 3715

15.196

PIAȚA ȘTEFAN CEL MARE

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

___________ DETALII LINIARE IMOBIL

Geometria pentru acest imobil nu a fost g sit.

Date retersioare ia Teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

i srla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

15.196

-

-

3715

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarui public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Online nr.25779/13-04-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 17-04-2018

Data eliberării, / /


Asistent Registrator,

DOINA MOLDOVAN (parafa și semnătura)


Referent,


(parafa și semnătura)


Digitally signed by Doina Moidovan

Date; 2018.04.17 08:38:22 EEST

TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul CIuj-Napoca, Intravilan , Piața Ștefan cel Mare, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

327776 (Nr. CF. vechi

1473)

A+l

3715

Piața ȘTEFAN CEL MARE

15196

STATUL ROMÂN în administrarea ADMINISTRAȚIEI STRĂZILOR ȘI PARCURILOR CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

263787

(Nr. CF.vechi 1473)

A+l

3716/1

-

12384

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

27580

B.SITUAȚIA PROPUSA - DEZMEMBRARE

Nr. CF

Număr Topo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

327776 (Nr. CF. vechi 1473)

3715/1

Piața ȘTEFAN CEL MARE

1263

STATUL ROMÂN în administrarea ADMINISTRAȚIEI STRĂZILOR ȘI PARCURILOR CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Nou

3715/2

Piața ȘTEFAN CEL

MARE

13036

STATUL ROMÂN în administrarea ADMINISTRAȚIEI STRĂZILOR ȘI PARCURILOR CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Nou

3715/3

Piața ȘTEFAN CEL MARE

897

STATUL ROMÂN în administrarea ADMINISTRAȚIEI STRĂZILOR ȘI PARCURILOR CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Nou

3716/1/1

-

688

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

3716/1/2

-

11696

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

C. SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA IN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

3715/2, 3716/1/2

Nou

Teren cu construcții:Cl - Grup sanitar public.

24732

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată= 24732mp

Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970

Piața Ștefan cel Mare, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj

UAT CLUJ-NAPOCA - Cod SIRUTA 54984


Teren

Nr. Pct.

X

[m]

Y fml

73

586635.2120

393046.7830

74

586635.1600

393046.6520

75

586645.0220

393042.3510

76

586645.0957

393042.5486

77

586646.2770

393042.0180

78

586671.2510

393031.1200

79

586661.9654

393008.7504

80

586640.2097

392955.5684

81

586634.8430

392936.2980

82

586609.5299

392945.6291

83

586599.1098

392949.5747

84

586585.1900

392954.4050

85

586584.1000

392954.8010

86

586581.5040

392955.7700

87

586581.5510

392955.9070

88

586579.9950

392956.5010

89

586570.9200

392959.9100

90

586566.0920

392961.6980

91

5S6566.0390

392961.5930

92

586562.1040

392962.9360

93

586560.5327

392963.51 IS

94

586560.5800

392963.6410

95

586556.4200

392965.2480

96

586549.6520

392967.8040

97

586549.7300

392968.0100

98

5S6546.5000

392969.0700

99

586535.7200

392972.8000

100

586530.5598

392974.6733

101

586530.7050

392975.0820

102

586527.5060

392976.2240

103

586525.5780

392976.9550

104

586521.5740

392978.4450

105

586519.6060

392979.1670

106

586516.4350

392980.3200

107

586516.2761

392979.9018

108

586511.6980

392981.6420

109

586491.8300

392988.7600

110

586490.4914

392989.8517

111

586488.7580

392990.5880

112

586487.0453

392990.7829

113

586485.3912

392990.518S

114

586484.0569

392989.9417

115

586481.1940

392991.0080

116

586476.9620

392992.5270

117

586474.0250

392993.5300

118

586468.2760

392995.6600

119

586454.1600

393000.5780

120

586454.1900

393000.7100

121

586450.9300

393001.8460

122

586439.3330

393005.9380

123

586439.3490

393006.0620

124

586436.0410

393007.2820

125

586425.2560

393011.0920

126

586416.2010

393014.1610

127

5864L6.2350

393014.3000

128

586412.6790

393015.6370

129

586409.7500

393016.6460

130

586405.6000

393018.1080

131

586395.6086

393021.4019

132

586364.7980

393031.0330

133

586374.9250

393053.8950

134

586375.2310

393053.4920

135

586375.7840

393053.2490

136

586409.5610

393040.5220

137

586410.3070

393040.3030

138

586411.2475

393040.1609

1

586424.3200

393037.1700

205

586446.5300

393028.9300

201

586449.5600

393035.8000

202

586438.1100

393041.6000

203

586437.8100

393042.9100

204

586436.6500

393042.2700

5

586427.6900

393046.8500

6

586432.1380

393056.6520

7

586442.2830

393078.3780

8

586452.6100

393100.5720

9

586453.4720

393101.7460

10

586455.3180

393103.1840

11

586456.7010

393103.4780

12

586442.7204

393109.3925

13

586429.3171

393115.7419

14

586413.9032

393122.7111

15

586409.8224

393124.4881

16

586409.1183

393124.3961

17

586408.5990

393124.5110

18

586420.6440

393152.7530

19

586420.8640

393151.1200

20

586421.4500

393149.8700

21

586424.2280

393146.5310

22

586425.3640

393145.5370

23

586426.6000

393144.7400

24

586447.2910

393132.3480

25

586447.8276

393132.2296

26

586489.8031

393111.0758

27

586489.9060

393110.7740


28

586490.5870

393110.4360

29

586501.3900

393105.6420

30

586505.6320

393103.7920

31

586515.1020

393099.6510

32

586524.6830

393095.4210

33

586524.7582

393095.5959

34

586525.4840

393095.2770

35

586531.5140

393092.6020

36

586532.2430

393092.3260

37

586535.9430

393092.7670

38

586541.4150

393091.5720

39

586541.5090

393091.7140

40

586542.3156

393091.3195

41

586541.1590

393088.7970

200

586531.3580

393049.4830

179

586519.7130

393020.4380

180

586534.7136

393014.4392

181

586534.5060

393013.9190

182

586596.6120

392989.0520

183.

586598.2360

392993.2520

184

586603.3390

392991.2610

185

586605.3600

392996.2303

186

586606.3260

392995.8240

187

586610.8390

393007.1510

188

586609.8771

393007.5326

189

586611.8370

393012.5090

190

586606.7940

393014.5630

191

586608.4910

393018.7710

192

586597.5880

393023.0390

193

586597.9620

393024.0830

194

586585.5550

393029.2150

195

586582.9730

393030.2900

196

586582.5930

393029.3874

197

586551.2200

393041.9710

198

586546.5270

393043.8520

199

586546.3642

393043.4492

200

586531.3580

393049.4830

41

586541.1590

393088.7970

42

586547.8380

393085.9370

43

586555.6760

393082.5330

44

586570.1990

393076.2660

45

586570.0360

393075.7040

46

586570.0980

393075.3010

47

586570.8940

393074.9535

48

586570.8340

393074.8160

49

586580.7660

393070.4870

50

586580.8185

393070.6249

51

586581.5600

393070.2980

52

5865S4.20IO

393069.1350

53

586587.0960

393067.8850

54

586590.2650

393066.5030

55

5S6591.7050

393066.1370

56

586593.0790

393066.1610

57

586594.2600

393066.6210

58

586595.5760

393067.8020

59

586596.2470

393068.9920

60

586602.8590

393066.1110

61

586605.0716

393065.0668

62

586604.7380

393064.3600

63

586614.3990

393060.1520

64

586614.6916

393060.8562

65

586616.9180

393059.9310

66

586623.4900

393057.0570

67

586623.0720

393055.5650

68

586623.0730

393054.2140

69

586623.1770

393053.8240

70

586623.6240

393052.8200

71

586624.4710

393051.8700

72

586625.6710

393051.0380Nr.

X

Y

Pct.

(ml

im)

66

586623.4900

393057.0570

67

586623.0720

393055.5650

68

586623.0730

393054.2140

69

586623.1770

393053.8240

70

5S6623.6240

393052.8200

71

586624.4710

393051.8700

72

586625.6710

39305I.03SO

73

586635.2120

393046.7830

74

586635.1600

393046.6520

75

586645.0220

393042.3510

76

586645.0957

393042.5486

77

586646.2770

393042.0180

78

586671.2510

393031.1200

79

586661.9654

393008.7504

80

586640.2097

392955.5684

81

586634.8430

392936.2980

82

586609.5299

392945.6291

83

586599.1098

392949.5747

84

586585.1900

392954.4050

85

586584.1000

392954.8010

86

586581.5040

392955.7700

87

586581.5510

392955.9070

88

586579.9950

392956.5010

89

586570.9200

392959.9100

90

586566.0920

392961.6980

91

586566.0390

392961.5930

92

586562.1040

392962.9360

93

586560.5327

392963.5118

94

586560.5800

392963.6410

95

586556.4200

392965.2480

96

586549.6520

392967.8040

97

586549.7300

392968.0100

98

586546.5000

392969.0700

99

586535.7200

392972.8000

100

586530.5598

392974.6733

101

586530.7050

392975.0820

102

586527.5060

392976.2240

103

586525.5780

392976.9550

104

586521.5740

392978.4450

105

586519.6060

392979.1670

106

586516.4350

392980.3200

107

586516.2761

392979.9018

108

586511.6980

392981.6420

109

586491.8300

392988.7600

110

586490.4914

392989.8517

111

5S6488.7580

392990.5880

112

586487.0453

392990.7829

113

586485.3912

392990.5188

114

5S6484.0569

392989.9417

115

586481.1940

392991.0080

116

586476.9620

392992.5270

117

586474.0250

392993.5300

118

586468.2760

392995.6600

119

586454.1600

393000.5780

120

586454.1900

393000.7100

121

586450.9300

393001.S460

122

586439.3330

393005.9380

123

586439.3490

393006.0620

124

586436.0410

393007.2820

125

586425.2560

393011.0920

126

586416.2010

393014.1610

127

586416.2350

393014.3000

128

586412.6790

393015.6370

129

586409.7500

393016.6460

130

586405.6000

393018.1080

131

586395.6086

393021.4019

132

586364.7980

393031.0330

133

586374.9250

393053.8950

134

586375.2310

393053.4920

135

586375.7840

393053.2490

136

586409.5610

393040.5220

137

586410.3070

393040.3030

138

586411.2475

393040.1609

1

586424.3200

393037.1700

161

586426.3060

393035.3370

160

586444.5280

393028.6420

159

586465.0490

393021.1260

158

586489.1800

393012.1790

157

586492.2104

393010.9877

156

586498.3270

393008.6680.

155

586502.6060

3930(0-3 W

>154

586512.3690

75WSW350

■-JSX

586528.0250-

'1 S<ft993.0740

1&,

\586536.09X0

V392995.0140


pag. 1 din 2întocmițîȘC dXM/iR CCj


Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970

Piața Ștefan cel Mare, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj

UAT CLUJ-NAPOCA - Cod SIRUTA 54984


151

586536.7800

392994.4810

150

586540.6280

392993.1050

149

586558.5110

392986.4790

148

586563.6330

392984.8010

147

586568.8050

392982.9410

146

586579.0840

392979.0850

145

586583.9510

392977.3350

144

586595.8250

392973.0680

143

586602.2130

392970.5840

142

586606.5780

392968.9790

141

586615.3230

392965.7160

140

586620.0720

392964.3750

139

586642.1670

393020.7810

178

586637.9110

393023.1160

177

586623.7680

393029.0360

176

586617.4390

393031.7930

175

586610.6580

393034.8710

174

586591.0080

393043.2510

173

586585.2890

393045.6680

172

586579.8180

393048.0800

171

586565.0820

393054.5030

170

586551.8360

393060.1570

169

586544.8400

393063.0250

16S

586537.5820

393066.3150

167

586530.2900

393069.6130

166

586517.2190

393075.2490

165

586500.2930

393082.8750

164

586484.0850

393090.6930

163

586467.6880

393098.8840

162

586458.3390

393103.0430

11

586456.7010

393103.4780

12

586442.7204

393109.3925

13

586429.3171

393115.7419

14

586413.9032

393122.7111

15

586409.8224

393124.4881

16

586409.1183

393124.3961

17

586408.5990

393124.5110

18

586420.6440

393152.7530

19

586420.8640

393151.1200

20

586421.4500

393149.8700

21

586424.2280

393146.5310

22

586425.3640

393145.5370

23

586426.6000

393144.7400

24

586447.2910

393132.3480

25

586447.8276

393132.2296

26

586489.8031

393111.0758

27

586489.9060

393110.7740

28

586490.5870

393110.4360

29

586501.3900

393105.6420

30

586505.6320

393103.7920

31

586515.1020

393099.6510

32

586524.6830

393095.4210

33

586524.7582

393095.5959

34

586525.4840

393095.2770

35

586531.5140

393092.6020

36

586532.2430

393092.3260

37

586535.9430

393092.7670

38

586541.4150

393091.5720

39

586541.5090

393091.7140

40

586542.3156

393091.3195

41

586541.1590

393088.7970

42

586547.8380

393085.9370

43

586555.6760

393082.5330

44

586570.1990

393076.2660

45

586570.0360

393075.7040

46

586570.0980

393075.3010

47

586570.8940

393074.9535

48

586570.8340

393074.8160

49

586580.7660

393070.4870

50

586580.8185

393070.6249

51

586581.5600

393070.2980

52

586584.2010

393069.1350

53

586587.0960

393067.8850

54

586590.2650

393066.5030

55

586591.7050

393066.1370

56

586593.0790

393066.1610

57

586594.2600

393066.6210

58

586595.5760

393067.8020

59

586596.2470

393068.9920

60

586602.8590

393066.1110

61

586605.0716

393065.0668

62

586604.7380

393064.3600

63

586614.3990

393060.1520

64

586614.6916

393060.8562

65

586616.9180

393059.9310


2 Cc


Nr. Pct.

X

[m]

Y

[m]

176

586617.4390

393031.7930

177

586623.7680

393029.0360

178

586637.9110

393023.1160

139

586642.1670

393020.7810

140

586620.0720

392964.3750

141

5S6615.3230

392965.7160

142

586606.5780

392968.9790

143

586602.2130

392970.5840

144

586595.8250

392973.0680

145

586583.9510

392977.3350

146

586579.0840

392979.0850

147

586568.8050

392982.9410

148

586563.6330

392984.8010

149

586558.5110

392986.4790

150

586540.6280

392993.1050

151

586536.7800

392994.4810

152

5S6536.0940

392995.0140

153

586528.0250

392998.0740

154

586512.3690

393003.7350

155

586502.6060

393007.3640

156

586498.3270

39300S.6680

157

586492.2104

393010.9877

158

586489.1800

393012.1790

159

586465.0490

393021.1260

160

586444.5280

393028.6420

161

586426.3060

393035.3370

1

586424.3200

393037.1700

205

586446.5300

393028.9300

201

586449.5600

393035.8000

202

586438.1100

393041.6000

203

586437.8100

393042.9100

204

586436.6500

393042.2700

5

586427.6900

393046.8500

6

586432.1380

393056.6520

7

586442.2830

393078.3780

8

586452.6100

393100.5720

9

586453.4720

393101.7460

10

586455.3180

393103.1840

11

586456.7010

393103.4780

162

586458.3390

393103.0430

163

586467.6880

393098.8840

164

586484.0850

393090.6930

165

586500.2930

393082.8750

166

586517.2190

393075.2490

167

586530.2900

393069.6130

168

586537.5820

393066.3150

200

586531.3580

393049.4830

179

586519.7130

393020.4380

180

586534.7136’

393014.4392

181

586534.5060

393013.9190

182

586596.6120

392989.0520

183

586598.2360

392993.2520

184

586603.3390

392991.2610

185

586605.3600

392996.2303

186

586606.3260

392995.8240

187

586610.8390

393007.1510

188

586609.8771

393007.5326

189

586611.8370

393012.5090

190

586606.7940

393014.5630

191

586608.4910

393018.7710

192

586597.5880

393023.0390

193

586597.9620

393024.0830

194

586585.5550

393029.2150

195

586582.9730

393030.2900

196

586582.5930

393029.3874

197

586551.2200

393041.9710

198

586546.5270

393043.8520

199

586546.3642

393043.4492

200

586531.3580

393049.4830

168

586537.5820

393066.3150

169

586544.8400

393063.0250

170

586551.8360

393060.1570

171

586565.0820

393054.5030

172

586579.8180

393048.0800

173

586585.2890

393045.6680

174

586591.0080

393043.2510

175

586610.6580

393034.8710


Nr. Pct.

X

[m]

Y [ml

156

586498.3270

393008.6680

206

586499.5560

393012.0880

207

586493.5050

393014.2810

157

586492.2104

393010.9877


pag. 2 din 2
Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970

Piața Ștefan cel Mare, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj

UAT CLUJ-NAPOCA - Cod SIRUTA 54984


T eren

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

73

586635.2120

393046.7830

0.141

74

586635.1600

393046.6520

10.759

75

586645.0220

393042.3510

0.211

76

586645.0957

393042.5486

1.295

77

586646.2770

393042.0180

27.248

7S

586671.2510

393031.1200

24.220

79

586661.9654

393008.7504

57.460

80

586640.2097

392955.5684

20.004

SI

586634.S430

392936.2980

26.978

82

586609.5299

392945.6291

11.142

83

586599.1098

392949.5747

14.734

84

5S65S5.1900

392954.4050

1.160

85

586584.1000

392954.8010

2.771

86

586581.5040

392955.7700

0.145

87

586581.5510

392955.9070

1.666

88

586579.9950

392956.5010

9.694

89

586570.9200

392959.9100

5.148

90

5S6566.0920

392961.6980

0.118

91

586566.0390

392961.5930

4.158

92

586562.1040

392962.9360

1.673

93

586560.5327

392963.5118

0.138

94

586560.5800

392963.6410

4.460

95

586556.4200

392965.2480

7.235

96

586549.6520

392967.8040

0.220

97

586549.7300

392968.0100

3.399

98

586546.5000

392969.0700

11.407

99

586535.7200

392972.8000

5.490

100

586530.5598

392974.6733

0.434

101

586530.7050

392975.0820

3.397

102

586527.5060

392976.2240

2.062

103

586525.5780

392976.9550

4.272

104

586521.5740

392978.4450

2.096

105

586519.6060

392979.1670

3.374

106

586516.4350

392980.3200

0.447

107

586516.2761

392979.9018

4.898

108

586511.6980

392981.6420

21.105

109

586491.8300

392988.7600

1.727

110

586490.4914

392989.8517

1.883

111

586488.7580

392990.5S80

1.724

112

586487.0453

392990.7829

1.675

113

586485.3912

392990.5188

1.454

114

586484.0569

392989.9417

3.055

115

586481.1940

392991.0080

4.496

116

586476.9620

392992.5270

3.104

117

586474.0250

392993.5300

6.131

118

586468.2760

392995.6600

14.948

119

1586454.1600

393000.5780

0.135

120

586454.1900

393000.7100

3.452

121

586450.9300

393001.8460

12.298

122

586439.3330

393005.93S0

0.125

123

586439.3490

393006.0620

3.526

124

586436.0410

393007.2820

11.438

125

586425.2560

393011.0920

9.561

126

586416.2010

393014.1610

0.143

127

586416.2350

393014.3000

3.799

128

586412.6790

393015.6370

3.098

129

586409.7500

393016.6460

4.400

130

586405.6000

393018.1080

10.520

131

586395.6086

393021.4019

32.281

132

586364.7980

393031.0330

25.005

133

586374.9250

393053.8950

0.506

134

586375.2310

393053.4920

0.604

135

586375.7840

393053.2490

36.095

136

586409.5610

393040.5220

0.777

137

586410.3070

393040.3030

0.951

138

586411.2475

393040.1609

13.410

1

586424.3200

393037.1700

23.689

205

586446.5300

393028.9300

7.509

201

586449.5600

393035.8000

12.835

202

586438.1100

393041.6000

1.344

203

586437.8100

393042.9100

1.325

204

586436.6500

393042.2700

10.063

5

586427.6900

393046.8500

10.764

6

586432.1380

393056.6520

23.978

7

586442.2830

393078.3780

24.479

8

^586452.6100

393100.5720

1.456

9

586453.4720

393101.7460

2.340

10

586455.3180

393103.1840

1.414

11

586456.7010

393103.4780

15.180

12

586442.7204

393109.3925

14.831

13

586429.3171

393115.7419

16.916

14

586413.9032

393122.7111

4.451

15

386409.8224

393124.4881

0.710

16

586409.1183

393124.3961

0.532

17

586408.5990

393124.5110

30.703

18

586420.6440

393152.7530

1.648

19

586420.8640

393151.1200

1.381

20

586421.4500

393149.8700

4.344
21

586424.2280

393146.5310

1.509

22

586425.3640

393145.5370

1.471

23

586426.6000

393144.7400

24.118

24

586447.2910

393132.3480

0.550

25

586447.8276

393132.2296

47.005

26

5S64S9.S031

393111.0758

0.319

27

586489.9060

393110.7740

0.760

28

586490.5870

393110.4360

11.819

29

586501.3900

3931U5.6420

4.628

30

586505.6320

393103.7920

10.336

31

586515.1020

393099.6510

10.473

32

586524.6830

393095.4210

0.190

33

586524.75S2

393095.5959

0.793

34

586525.4840

393095.2770

6.597

35

586531.5140

393092.6020

0.779

36

586532.2430

393092.3260

3.726

37

5S6535.9430

393092.7670

5.601

38

586541.4150

393091.5720

0.170

39

586541.5090

393091.7140

0.898

40

586542.3156

393091.3195

2.775

41

586541.1590

39308S.7970

40.517

200

586531.3580

393049.4830

31.292

179

586519.7130

393020.4380

16.156

180

586534.7136

393014.4392

0.560

181

586534.5060

393013.9190

66.899

182

586596.6120

392989.0520

4.503

183

586598.2360

392993.2520

5.478

184

586603.3390

392991.2610

5.365

185

586605.3600

392996.2303

1.048

186

586606.3260

392995.8240

12.193

187

586610.8390

393007.1510

1.035

188

586609.8771

393007.5326

5.348

189

586611.8370

393012.5090

5.445

190

586606.7940

393014.5630

4.537

191

586608.4910

393018.7710

11.709

192

586597.5880

393023.0390

1.109

193

586597.9620

393024.0830

13.427

194

586585.5550

393029.2150

2.797

195

586582.9730

393030.2900

0.979

196

586582.5930

393029.3874

33.803

197

586551.2200

393041.9710

5.056

198

586546.5270

393043.8520

0.434

199

586546.3642

393043.4492

16.174

200

586531.3580

393049.4830

40.517

41

586541.1590

393088.7970

7.266

42

586547.8380

393085.9370

8.545

43

586555.6760

393082.5330

15.817

44

586570.1990

393076.2660

0.585

45

586570.0360

393075.7040

0.408

46

586570.0980

393075.3010

0.869

47

586570.8940

393074.9535

0.150

48

586570.8340

393074.8160

10.834

49

586580.7660

393070.4S70

0.148

50

586580.8185

393070.6249

0.810

51

586581.5600

393070.2980

2.886

52

586584.2010

393069.1350

3.153

53

586587.0960

393067.8850

3.457

54

586590.2650

393066.5030

1.486

55

586591.7050

393066.1370

1.374

56

586593.0790

393066.1610

1.267

57

586594.2600

393066.6210

1.768

58

586595.5760

393067.8020

1.366

59

586596.2470

393068.9920

7.212

60

586602.8590

393066.1110

2.447

61

586605.0716

393065.0668

0.782

62

586604.7380

393064.3600

10.538

63

586614.3990

393060.1520

0.763

64

586614.6916

393060.8562

2.411

65

586616.9180

393059.9310

7.173

66

586623.4900

393057.0570

1.549

67

586623.0720

393055.5650

1.351

68

586623.0730

393054.2140

0.404

69

586623.1770

393053.8240

1.099

70

586623.6240

393052.8200

1.273

71

586624.4710

393051.8700

1.460

72

586625.6710

393051.0380

10.447

S = 24732 mp P=1291.367m


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y(m]

66

586623.4900

393057.0570

1.549

67

586623.0720

393055.5650

1.351

68

586623.0730

393054.2140

0 404

69

586623.1770

393053.8240

1.099

70

586623.6240

393052.8200

1.273

71

586624.4710

393051.S700

1.460

72

5S6625.6710

393051.0380

10.447

73

586635.2120

393046.7830

0.141

74

586635.1600

393046.6520

10.759

75

586645.0220

393042.3510

0.211

76

586645.0957

393042.5486

1.295

77

586646.2770

393042.0 ISO

27.248

78

586671.2510

393031.1200

24.220

79

586661.9654

393008.7504

57.460

80

586640.2097

392955.5684

20.004

81

586634.8430

392936.2980

26.978

82

586609.5299

392945.6291

11.142

83

586599.1098

392949.5747

14.734

84

586585.1900

392954.4050

1.160

85

586584.1000

392954.8010

2.771

86

586581.5040

392955.7700

0.145

87

586581.5510

392955.9070

1.666

88

586579.9950

392956.5010

9.694

89

586570.9200

392959.9100

5.148

90

586566.0920

392961.6980

0.118

91

586566.0390

392961.5930

4.158

92

586562.1040

392962.9360

1.673

93

586560.5327

392963.5118

0.138

94

586560.5800

392963.6410

4.460

95

586556.4200

392965.2480

7.235

96

586549.6520

392967.8040

0.220

97

586549.7300

392968.0100

3.399

98

586546.5000

392969.0700

11.407

99

586535.7200

392972.8000

5.490

100

586530.5598

392974.6733

0.434

101

586530.7050

392975.0820

3.397

102

586527.5060

392976.2240

2.062

103

586525.5780

392976.9550

4.272

104

586521.5740

392978.4450

2.096

105

586519.6060

392979.1670

3.374

106

586516.4350

392980.3200

0.447

107

586516.2761

392979.9018

4.898

108

586511.6980

392981.6420

21.105

109

586491.8300

392988.7600

1.727

110

586490.4914

392989.8517

1.883

III

586488.7580

392990.5880

1.724

112

586487.0453

392990.7829

1.675

113

586485.3912

392990.5188

1.454

114

586484.0569

392989.9417

3.055

115

5S6481.1940

392991.0080

4.496

116

586476.9620

392992.5270

3.104

117

586474.0250

392993.5300

6.131

118

586468.2760

392995.6600

14.948

119

586454.1600

393000.5780

0.135

120

586454.1900

393000.7100

3.452

121

586450.9300

393001.8460

12.298

122

586439.3330

393005.9380

0.125

123

586439.3490

393006.0620

3.526

124

586436.0410

393007.2820

11.438

125

586425.2560

393011.0920

9.561

126

586416.2010

393014.1610

0.143

127

586416.2350

393014.3000

3.799

128

586412.6790

393015.6370

3.098

129

586409.7500

393016.6460

4.400

130

586405.6000

393018.1080

10.520

131

586395.6086

393021.4019

32.281

132

586364.7980

393031.0330

25.005

133

586374.9250

393053.8950

0.506

134

586375.2310

393053.4920

0.604

135

586375.7840

393053.2490

36.095

136

586409.5610

393040.5220

0.777

137

586410.3070

393040.3030

0.951

138

586411.2475

393040.1609

13.410

1

586424.3200

393037.1700

2.703

161

586426.3060

393035.3370

19.413

160

586444.5280

393028.6420

21.854

159

586465.0490

393021.1260

25.736

158

586489.1800

393012.1790

3.256

393010 9877

—-6t§4^

XI56

586498.327^

3930p&f^Q/

586502.606^

393W}3W

15\

586512.3690

1^93^3.7350

16,«£

153

1586528.025/

4^2998.0740

țjW

LȘS

X86536.094ț><

392995.0140.

< flW


Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970

Piața Ștefan cel Mare, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj

UAT CLUJ-NAPOCA - Cod SIRUTA 54984


15

586536.780C

392994.48 IC

4.087

150

586540.628C

392993.105(

19.071

149

586558.51 IC

392986.479C

5.390

148

586563.6330

392984.80 IC

5.496

147

586568.8050

392982.94 IC

10.978

146

586579.0840

392979.085C

5.172

145

586583.9510

392977.335C

12.617

144

586595.S250

392973.0681

6 854

143

586602.2130

392970.5840

4.651

142

586606.5780

392968.9791

9.334

141

5S6615.3230

392965.7160

4.935

140

586620.0720

392964.3750

60.579

139

586642.1670

393020.7810

4.854

178

586637.9110

393023.1160

15.332

177

586623.7680

393029.0360

6.903

176

5S6617.4390

393031.7930

7.447

175

586610.6580

393034.8710

21.362

174

586591.0080

393043.2510

6.209

173

586585.2890

393045.6680

5.979

172

586579.8180

39304S.0800

16.075

171

586565.0820

393054.5030

14.402

170

5S6551.8360

393060.1570

7.561

169

5S6544.8400

393063.0250

7.969

168

586537.5820

393066.3150

8.003

167

586530.2900

393069.6130

14.234

166

586517.2190

393075.2490

18.565

165

586500.2930

393082.8750

17.995

164

586484.0850

393090.6930

18.329

163

586467.6880

393098.8840

10.232

162

586458.3390

393103.0430

1.695

11

586456.7010

393103.4780

15.180

12

586442.7204

393109.3925

14.831

13

586429.3171

393115.7419

16.916

14

586413.9032

393122.711 1

4.451

15

586409.8224

393124.4881

0.710

16

586409.1183

393124.3961

0.532

17

586408.5990

393124.5110

30.703

18

586420.6440

393152.7530

1.648

19

586420.8640

393151.1200

1.381

20

586421.4500

393149.8700

4.344

21

586424.2280

393146.5310

1.509

22

586425.3640

393145.5370

1.471

23

586426.6000

393144.7400

24.118

24

586447.2910

393132.3480

0.550

25

586447.8276

393132.2296

47.005

26

586489.8031

393111.0758

0.319

27

586489.9060

393110.7740

0.760

28

586490.5870

393110.4360

11.819

29

586501.3900

393105.6420

4.628

30

586505.6320

393103.7920

10.336

31

586515.1020

393099.6510

10.473

32

586524.6830

393095.4210

0.190

33

586524.7582

393095.5959

0.793

34

586525.4840

393095.2770

6.597

35

586531.5140

393092.6020

0.779

36

586532.2430

393092.3260

3.726

37

586535.9430

393092.7670

5.601

38

586541.4150

393091.5720

0.170

39

586541.5090

393091.7140

0.898

40

586542.3156

393091.3195

2.775

41

586541.1590

393088.7970

7.266

42

586547.8380

393085.9370

8.545

43

586555.6760

393082.5330

15.817

44

586570.1990

393076.2660

0.585

45

586570.0360

393075.7040

0.408

46

586570.0980

393075.3010

0.869

47

586570.8940

393074.9535

0.150

48

586570.8340

393074.8160

10.834

49

586580.7660

393070.4870

0.148

50

586580.8185

393070.6249

0.810

51

586581.5600

393070.2980

2.886

52

586584.2010

393069.1350

3.153

53

586587.0960

393067.8850

3.457

54

586590.2650

393066.5030

1.486

55

586591.7050

393066.1370

1.374

56

586593.0790

393066.1610

1.267

57

586594.2600

393066.6210

1.768

58

586595.5760

93067.8020

1.366

59

586596.2470

93068.9920

7.212

60

86602.8590

93066.1110

2.447

61

86605.0716

93065.0668

0.782

62

86604.7380

93064.3600

10.538

63

86614.3990

93060.1520

0.763

64

86614.6916

93060.8562

2.411

65 1586616.9180

93059.9310

7.173

S= 13775 mp P=1316.641m


2 Cc


Nr. Pct

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X(m]

Y[m]

176

586617.4390

393031.7930

6.903

177

586623.7680

393029.0360

15.332

178

586637.9110

393023.1161.

4.854

139

586642.1670

393020.7S10

60.579

140

586620.0720

392964.3750

4.935

141

586615.3230

392965.7160

9.334

142

586606.5780

392968.9790

4.651

143

586602.2130

392970.5840

6.854

144

586595.8250

392973.0680

12.617

145

586583.9510

392977.3350

5.172

146

586579.0840

392979.0850

10.978

147

586568.8050

392982.9410

5.496

148

586563.6330

392984.8010

5.390

149

586558.5110

392986.4790

19.071

150

586540.6280

392993.1050

4.087

151

586536.7800

392994.4810

0.869

152

586536.0940

392995.0140

8.630

153

58652S.0250

392998.0740

16.648

154

586512.3690

393003.7350

10.416

155

586502.6060

393007.3640

4.473

156

586498.3270

393008.6680

6.542

157

586492.2104

393010.9877

3.256

158

586489.1800

393012.1790

25.736

159

586465.0490

393021.1260

21.854

160

586444.5280

393028.6420

19.413

161

586426.3060

393035.3370

2.703

1

586424.3200

393037.1700

23.689

205

586446.5300

393028.9300

7.509

201

586449.5600

393035.8000

12.835

202

586438.1100

393041.6000

1.344

203

586437.8100

393042.9100

1.325

204

586436.6500

393042.2700

10.063

5

586427.6900

393046.8500

10.764

6

586432.1380

393056.6520

23.978

7

586442.2830

393078.3780

24.479

8

586452.6100

393100.5720

1.456

9

586453.4720

393101.7460

2.340

10

586455.3180

393103.1840

1.414

11

586456.7010

393103.4780

1.695

162

586458.3390

393103.0430

10.232

163

586467.6880

393098.8840

18.329

164

586484.0850

393090.6930

17.995

165

586500.2930

393082.8750

18.565

166

5S6517.2190

393075.2490

14.234

167

586530.2900

393069.6130

8.003

168

586537.5820

393066.3150

17.946

200

586531.3580

393049.4S30

31.292

179

586519.7130

393020.4380

16.156

180

586534.7136

393014.4392

0.560

181

586534.5060

393013.9190

66.899

182

586596.6120

392989.0520

4.503

1S3

586598.2360

392993.2520

5.478

184

586603.3390

392991.2610

5.365

185

586605.3600

392996.2303

1.048

186

586606.3260

392995.8240

12.193

187

586610.8390

393007.1510

1.035

188

586609.8771

393007.5326

5.348

189

586611.8370

393012.5090

5.445

190

586606.7940

393014.5630

4.537

191

586608.4910

393018.7710

11.709

192

586597.5880

393023.0390

1.109

193

586597.9620

393024.0830

13.427

194

586585.5550

393029.2150

2.797

195

586582.9730

393030.2900

0.979

196

586582.5930

393029.3874

33.803

197

586551.2200

393041.9710

5.056

198

586546.5270

393043.8520

0.434

199

586546.3642

393043.4492

16.174

200

586531.3580

93049.4830

17.946

168

586537.5820

93066.3150

7.969

169

586544.84 00

93063.0250

7.561

170

86551.8360

93060.1570

14.402

171

86565.0820

93054.5030

16.075

172

86579.8180

93048.0800

5.979

173

86585.2890

93045.6680

6.209

174

86591.0080

93043.2510

21.362

175

86610.6580

93034.8710

7.447

S= 10957 mp P=875.285m


MEMORIU TEHNIC


 • 1. Adresa imobil: Piața Ștefan cel Mare, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării'. Documentație pentru actualizare informații cadastrale, atribuire număr cadastral.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul teren este situat în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, județul Cluj și este compus din 2 parcele, respectiv : parcela 1 - cu suprafața de 13775 mp având destinația „drum”, parcela 2 - cu suprafața de 10957 mp având destinația „curți construcții”.

Pe teren este edificată o construcție, neevidențiată în extrasul de carte funciară:

CI - Grup sanitar public, cu suprafața construită la sol de 23mp. Construcția este inclusă în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca, poziția nr. 1937, Anexa 4 la HG nr 133/2005.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativele L-34-48-C-a-4-IV, L-34-48-C-a-4-II.

Imobilul este delimitat astfel:

In latura de Nord: din punctul nr. 81 până în punctul nr. 78 neîmprejmuit- Piața Avram Iancu;

în latura de Est: din punctul nr. 78 până în punctul nr. 77 de Calea Dorobanților; din punctul nr. 77 până în punctul nr. 74 de aliniamentul contrucției; din punctul nr. 74 până în punctul nr. 66 de gard din metal; din punctul nr. 66 până în punctul nr. 59 de aliniamentul contrucției; din punctul nr. 59 până în punctul nr. 51 de gard din metal; din punctul nr. 51 până în punctul nr. 37 de aliniamentul contrucției; din punctul nr. 37 până în punctul nr. 18 de aliniamentul exterior al trotuarului;

în latura de Sud: din punctul nr. 18 până în punctul nr. 17 de Piața Timotei Cipariu; din punctul nr. 17 până în punctul nr. 14 de aliniamentul contracției; din punctul nr. 14 până în punctul nr.

12 de gard metalic; din punctul nr. 12 până în punctul nr. 11 de Aleea învățătorului; din punctul nr. 11 până în punctul nr. 5 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 5 până în punctul nr. 1 neîmprejmuit; din punctul nr. 1 până în punctul nr. 138 de Aleea învățătorului; din punctul nr. 138 până în punctul nr. 133 de gard metalic; din punctul nr. 133 până în punctul nr. 132 de Piața Baba Novac;

în latura de Vest: din punctul nr. 132 până în punctul nr. 130 neîmprejmuit; din punctul nr. 130 până în punctul nr. 109 de aliniamentul contracțiilor; din punctul nr. 109 până în punctul nr. 108 de strada Ion I.C. Brătianu; din punctul nr. 108 până în punctul nr. 82 de aliniamentul contracțiilor; din punctul nr. 82 până în punctul nr. 81 de bulevardul Eroilor.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002.

în Hotărârea de Guvern nr. 969/05.09.2002 suprafața imobilului este de 14512 m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat prin: număr topografic 3715, înscris în Cartea Funciară numărul 327776 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 15196 mp, număr topografic 3716/1, înscris în Cartea Funciară numărul 263787 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 12384 mp,.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 24732 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 24732 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat și modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru.

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:


ROMPOS au fost determinate 3 puncte de stație cu GPS cu dublă frecvența HI-TARGET v30 materializate cu buloane metalice.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.

Data întocmirii:

Mai 2019Scara 1:1000


,,   ...       Suprafața măsurată a

imobîtalui <mp)

Adresa imobilului

24732

Municipiul Cluj- Napoca, intravilan, Piața Ștefan cel Mare, județul Cluj


Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

L

Cluj-Napoca


A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

DR

13775

2

CC

10957

Total

24732

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

CI

CAS

23

Grup sanitar public

Total

Suprafața totală măsurată a imobilului - 24732 mp

Suprafața din

act = 24732 mp

Executant: SC DAMAR CONSULT SRL

Inspector

Confirm executarea măsurătorilor la tferen. corectitudinea

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată ș

întocmirii documentației.

-cudastralcși. corespondența

atribuirea numărului cadastral

acesteia cjrje

ălityea din teren'-jk

W

iot

° ~ 5

\S\\

O 5

\\

m

'v

Semnătura și parafa

Semnătur

tfënmpila'S--'x

Data:

Data: Mai"^0I9

Ștampila BCPI


Anexa II la Hotărârea nr. 457/2019

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

5

AMPLASAMENT:

Piața Ștefan cel Mare, nr. 24, domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016

5

CLUJ-NAPOCA

-MAI 2019-


5052Q85


Carte Funciară Nr. 273002


Cancpi..

Mvho. Pa        u.4

« t <:     a < -• ♦ c


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMARE


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


A. Partea I. Descrierea imobilului


TEREN Necunoscut


Nr.

59378

Ziua

07

Luna

04

Anul

2017


Nr. CF vechi:4867


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Pta Piața Ștefan Cel Mare, Nr, 24, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr cadastral Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 3717

2.122


Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

CAD: CI

Top: 3717-C1

Loc. Cluj-Napoca, Pta Piața Ștefan Cel Mare, Nr. 24, Jud. Cluj

Casă cu etaj din cărămidă,acoperită cu eternit, la subsol cu :llcamere,l subscenă.subamfiteatru și dependințe ,1a parter: cu llcamere.l scenă,1 amfiteatru,1 sală holl mare și dependințe ,1a etaj 1: 12 camere și dependințe,la etai II: 12 camere și dependințe


B, Partea II. Proprietari și acte


înscrieri privitoare la dreptu! de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640 / 08/03/1938

Act nr. 0;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEprin comasatie și prevăzut la transformare, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIULUI CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 4867)

1694 / 11/12/1945

Act nr. 0 (raport oficios și în baza Disp. cuprinse în art. 19,21 și urm. din Decretul Lege nr.260 publicat în Mun.Of.78/1945):

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEIege și restabilirea stării de cf, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al.l

n STATULUI ROMAN PRIN MINISTERUL CULTELOR Șl ARTELOR PENTRU TEATRUL

1 NAȚIONAL Șl OPERA ROMÂNĂ DIN CLUJ


C. Partea III. SARCINI .


înscrieri privind dezmembraminteie dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


________Carte Funciară Nr. 273002 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea 8

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:3717

2.122

* Suprafața este d

eterminată in planul de proiecție Stereo 70.

Teren


______________________DETALII LINIARE IMOBIL ________________ Geometria pentru acest imobil nu a fost găsită.

Date referitoare la teren

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

-

2.122

-

-

3717

Date referitoare 8a construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.i

CAD: CI

Top: 3717-C1

construcții de locuințe

-

Cu acte

Casă cu etaj din cărămidă,acoperită cu eternit, la subsol cu :llcamere,l subscenă, subamfiteatru și dependințe ,1a parter: cu llcamere.l scenă,1 amfiteatru,1 sală holl mare și dependințe ,1a etaj 1: 12 camere și dependințe,la etai II: 12 camere si dependinței

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.15948/07-04-2017 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 07-04-2017

Data eliberării,

/ /


Referent,

TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , Piața Ștefan cel Mare, nr. 24, Județul Cluj

 • A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

  Nr. CF

  Număr

  Descrierea imobilului

  Suprafața (mp)

  Proprietari

  Sarcini

  Ser.

  Topo.

  273002

  (Nr. CF.vechi 4867)

  A+l

  3717

  -

  2122

  STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL CULTELOR ȘI ARTELOR PENTRU TEATRUL NAȚIONAL ȘI OPERA ROMÂNĂ DIN CLUJ

  Nu sunt

  263787

  (Nr. CF.vechi 1473)

  A+l

  3716/1

  -

  12384

  MUNICIPIUL CLUJ

  Nu sunt

  Total suprafață

  14506

 • B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

  Nr. CF

  Număr Topo.

  Descrierea imobilului

  Suprafața (mp)

  Proprietari

  Sarcini

  Nou

  3716/1/1

  -

  688

  MUNICIPIUL CLUJ

  Nu sunt

  Nou

  3716/1/2

  -

  11696

  MUNICIPIUL CLUJ

  Nu sunt

 • C. SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

  Nr. CF

  Număr

  Descriereaimobilului

  Suprafața

  (mp)

  Proprietari

  Sarcini

  Topo.

  Cad.

  Nou

  3717,

  3716/1/1

  Nou

  Teren

  2810

  A+1. MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

  Nu sunt

  CI -„Teatrul Național și Opera Română Cluj-Napoca”, construcție cu regimul de înălțime S+P+Mezanin+2E, extinsă în anul 1954, cu suprafața construită la sol de 2810 mp.

  A+l.l STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL CULTELOR ȘI ARTELOR PENTRU TEATRUL NAȚIONAL ȘI OPERA ROMÂNĂ DIN CLUJ

  Total suprafață măsurată= 281 Omp               _^-'"7îdîc3'ȚȚ''\                ‘

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Z -----------
întocmit: SC DAĂ1AR CONS

li p ra 3

f Ăuf.;RCi-B-î, Nr„l099


<^//7 paAuoy

Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970

Piața Ștefan cel Mare, nr.24, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj

UAT CLUJ-NAPOCA - Cod SIRUTA 54984

I Cc

Nr. Pct.

X [ml

Y Im]

1

586519.7130

393020.4380

2

586534.7136

393014.4392

3

586534.5060

393013.9190

4

586596.6120

392989.0520

5

586598.2360

392993.2520

6

586603.3390

392991.2610

7

586605.3600

392996.2303

8

586606.3260

392995.8240

9

586610.8390

393007.1510

10

586609.8771

393007.5326

11

586611.8370

393012.5090

12

586606.7940

393014.5630

13

586608.4910

393018.7710

14

586597.5880

393023.0390

15

586597.9620

393024.0830

16

586585.5550

393029.2150

17

586582.9730

393030.2900

18

586582.5930

393029.3874

19

586551.2200

393041.9710

20

586546.5270

393043.8520

21

586546.3642

393043.4492

22

586531.3580

393049.4830 |

C I

Nr. Pct.

X fml

Y

[m]

1

586519.7130

393020.4380

2

586534.7136

393014.4392

3

586534.5060

393013.9190

4

586596.6120

392989.0520

5

586598.2360

392993.2520

6

586603.3390

392991.2610

7

586605.3600

392996.2303

8

586606.3260

392995.8240

9

586610.8390

393007.1510

10

586609.8771

393007.5326

11

586611.8370

393012.5090

12

586606.7940

393014.5630

13

586608.4910

393018.7710

14

586597.5880

393023.0390

15

586597.9620

393024.0830

16

586585.5550

393029.2150

17

586582.9730

393030.2900

18

586582.5930

393029.3874

19

586551.2200

393041.9710

20

586546.5270

393043.8520

21

586546.3642

393043.4492

22

586531.3580

393049.4830Data: Mai 2019


M tî-O-OH .jV.v7.ihoxov - '     :1Q ,

iV"jiJnidEtWt: Șf?

oa "

Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970

Piața Ștefan cel Mare, nr.24, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj

UAT CLUJ-NAPOCA - Cod SIRUTA 54984

1 Cc                                                       CI

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

X [m]

Y[m]

1

586519.7130

393020.4380

16.156

1

586519.7130

393020.4380

16.156

2

586534.7136

393014.4392

0.560

2

586534.7136

393014.4392

0.560

3

586534.5060

393013.9190

66.899

3

586534.5060

393013.9190

66.899

4

586596.6120

392989.0520

4.503

4

586596.6120

392989.0520

4.503

5

586598.2360

392993.2520

5.478

5

586598.2360

392993.2520

5.478

6

586603.3390

392991.2610

5.365

6

586603.3390

392991.2610

5.365

7

586605.3600

392996.2303

1.048

7

586605.3600

392996.2303

1.048

8

586606.3260

392995.8240

12.193

8

586606.3260

392995.8240

12.193

9

586610.8390

393007.1510

1.035

9

586610.8390

393007.1510

1.035

10

586609.8771

393007.5326

5.348

10

586609.8771

393007.5326

5.348

11

586611.8370

393012.5090

5.445

11

586611.8370

393012.5090

5.445

12

586606.7940

393014.5630

4.537

12

586606.7940

393014.5630

4.537

13

586608.4910

393018.7710

11.709

13

586608.4910

393018.7710

11.709

14

586597.5880

393023.0390

1.109

14

586597.5880

393023.0390

1.109

15

586597.9620

393024.0830

13.427

15

586597.9620

393024.0830

13.427

16

586585.5550

393029.2150

2.797

16

586585.5550

393029.2150

2.797

17

586582.9730

393030.2900

0.979

17

586582.9730

393030.2900

0.979

18

586582.5930

393029.3874

33.803

18

586582.5930

393029.3874

33.803

19

586551.2200

393041.9710

5.056

19

586551.2200

393041.9710

5.056

20

586546.5270

393043.8520

0.434

20

586546.5270

393043.8520

0.434

21

586546.3642

393043.4492

16.174

21

586546.3642

393043.4492

16.174

22

586531.3580 |

393049.4830

31.292

22

586531.3580

393049.4830

31.292

S = 2810 mp P=245.346m

S = 2810 mp P=245.346m

Data: Mai 2019
MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Piața Ștefan cel Mare, nr. 24, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării'. Documentație pentru actualizare informații cadastrale, atribuire număr cadastral.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren'. Imobilul teren cu categoria de folosință „curți construcții” situat în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, județul Cluj.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-4-IV.

Pe teren este edificată o construcție, evidențiată în extrasul de carte funciară:

CI -„Teatrul Național și Opera Română Cluj-Napoca”, construcție cu regimul de înălțime S+P+Mezanin+2E, extinsă în anul 1954, cu suprafața construită la sol de 2810 mp. Imobilul este delimitat astfel:

In latura de Nord: din punctul nr. 4 până în punctul nr. 13 neîmprejmuit- Piața Ștefan cel Mare; In latura de Est: din punctul nr. 13 până în punctul nr. 22 neîmprejmuit- Piața Ștefan cel Mare; în latura de Sud: din punctul ni’. 22 până în punctul nr. 1 neîmprejmuit- Piața Ștefan cel Mare; în latura de Vest: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 4 neîmprejmuit- Piața Ștefan cel Mare. Imobilul este proprietatea Municipiului Cluj-Napoca.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat prin: număr topografic 3717, înscris în Cartea Funciară numărul 273002 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 2122 mp, număr topografic 3716/1, înscris în Cartea Funciară numărul 263787 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 12384 mp,.

In urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 2810 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 2810 m2 conform situatei actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat și modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru.

4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda radierii. Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate 3 puncte de stație cu GPS cu dublă frecvența HI-TARGET v30 materializate cu buloane metalice.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.


Data întocmirii:

Mai 2019


MC.’            • 3OBBKE--' - -PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI


SCARA 1:500


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

2810

Municipiul Cluj-Napoca, intravilan, Pia ța Ștefan cel Mare nr. 24, județul ClujNr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritoriala (UA"fI V Q. "x..

Cluj- Napo^*              ?

7L /


-------------x #---’ s

A. Date referitoare la teren                     X x* *

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

2810

Imobil neîmprejmuit

Total

2810

-

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

“Teatrul Național și Opera Română Cluj-Napoca”, construcție cu

C 1

CAS

2810

regimul de înălțime S+P+Mczanin+2E, extinsă în anul 1954, cu

suprafața construită la sol de 2810 mp.

Total

2810

-

Suprafața totală măsurată a imobilului = 2810 mp ....... Suprafața din act = 2810 mp

Executant: SC DA-

^<7 execute

ȘlAk CONSULT^ÎX

Inspector

jLonfirto^e?

ecutarea mesu/atorilor la teren, corectitudinea-Sntocmirii

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea

'■peddcâibfe/ita

fetxsadastrihLși coresj^^|^â|£c^(?tți|cu reafrtate

din

numărului cadastral

.«o

V<>\ V.V   teren                 >.\

•O

\      A A

□ E         a

A

A <?

gA       t \

\\ ">1\V \

AUTORIZARE   |

A -b r? O

A\ \MiSeria RO-CJ-F Nr. 0233

.A A A \\ % ww-. Georce-Viorel NEAG X

U A’ /$>

Semnătura și parafa

X     JeVțSemnătura și ștampila

Data:

Ștampila BCPI

ap \

Data:

Mai 2019


Anexa III la Hotărârea nr. 457/2019

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

5

AMPLASAMENT:

ALEEA ÎNVĂȚĂTORULUI, domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

7                       5

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016

3

CLUJ-NAPOCA

-MAI 2019-
Anexa nr. I1 la Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 pentru modificarea șl completarea Guvernului nr, -domeniului public al Jețului Cluj. precum si a! municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napcca...................... *

1p>’


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.111.2008

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002

privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum șl ai municipiilor, orașelor șl comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca*)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 . '/ind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum ș» al municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Giuj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum Urmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public a! județului Cluj, precum și a! municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj"

 • 2, Articoiuî unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — Se atestă apartenența la d"me public ai județului Cluj, precum și al municipiilor- aș șl comunelor din județul Cluj a bunurilor eț ' jnst anexele nr. 1—80 care fac parte Integrantă din , ,'ez hotărâre."

 • 3. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor care apa domeniului public al municipiului Cluj-Napoca", sv conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TÂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministru! administrației și internw Paui Victor Da bre, secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, Sebastlan Teodor Gheorghe Vlădesu,

București, 9 februarie 2006. Nr. 193.

’) Hotărârea GuvenuJul nr, 193/2056^2 fost publcatâ în Morr.toru. Oficial af României, Partea I, nr. 246 din 20 martie 2006 șl esle în acest număr bis.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


Lakcel

Dl c. a u a $ r t i ț 1 VmnmTi «imhjiv


EXTRAS DE CARTE FUNC8ÂRĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 327776 Cluj-Napoca


Nr. cerere

66600

Ziua

13

Luna

04

Anul

2018

Cod verificareA. Partea L Descrierea Issiobnuilu!

s EREN Intravilan


Nr. CF vechi:1473

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Piața Piața Ștefan Cel Mare, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr, topografic

Suprafața* (.mp)

Observații / Referințe

A!

Top: 3715

15.196

PIAȚA ȘTEFAN CEL MARE

B. Partea H. Proprietari și acte

Pagina 1 din 2


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și aite drepturi reale

Referințe

9901 / 13/12/1979

Act nr. Decizie 512/1979, din 13/12/1979 emis de Consiliul popular al mun Cluj;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

_

 • 1) STATUL ROMAN, in administrarea directa a

 • 2) ADMINISTRAȚIEI STRĂZILOR SI PARCURILOR CLUJ NAPOCA

C. Partea 5011. SARCONlfi .

înscrieri privind dezmembrăminteie dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție șî sarcini

Referințe

NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Anexa Nr. 1 La Partea î

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 3715

15.196

PIAȚA ȘTEFAN CEL MARE

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

_________________DETALII LINIARE IMOBIL __________ Geometria pentru acest imobiJ nu afostg rit.

iPâtti j'eireriițâcire sa tersn

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vil an

Suprafața

(mp)

i aria

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

15.196

-

-

3715

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile In vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Online nr.25779/13-04-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 17-04-2018

Data eliberării,

/ /

Asistent Registrator,

DOINA MOLDOVAN

(parafa și semnătura)

Referent,


(parafa și semnătura)


Digitaliy signed by Doina Moldovan

Date: 2018.04.17 08:38:22 EEST


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 2 din 2


TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , Aleea învățătorului, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr.CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

327776 (Nr. CF. vechi 1473)

A+l

3715

Piața ȘTEFAN CEL MARE

15196

STATUL ROMAN în administrarea ADMINISTRAȚIEI STRĂZILOR ȘI PARCURILOR CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață

15196

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr.CF

Număr Topo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

327776 (Nr. CF. vechi 1473)

3715/1

Piața ȘTEFAN CEL MARE

1263

STATUL ROMÂN în administrarea ADMINISTRAȚIEI STRĂZILOR ȘI PARCURILOR CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Nou

3715/2

Piața ȘTEFAN CEL MARE

13036

STATUL ROMÂN în administrarea ADMINISTRAȚIEI STRĂZILOR ȘI PARCURILOR CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Nou

3715/3

Piața ȘTEFAN CEL MARE

897

STATUL ROMÂN în administrarea ADMINISTRAȚIEI STRĂZILOR ȘI PARCURILOR CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

sasffit’.aaiK i .oa»»®®-5


C. SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

3715/3

Nou

Aleea învățătorului

897

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 897 mp           -——~~—

---------------------S y----- ------

Data: Mai 2019
Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970 Aleea învățătorului, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj

UAT CLUJ-NAPOCA - Cod SIRUTA 54984


Data: Mai 2019Nr. Pct.

X

Im]

Y

[m]

1

586421.8855

393062.7280

2

586425.5513

393070.4789

3

586426.6118

393072.7416

4

586428.2602

393076.3349

5

586437.1575

393095.5966

6

586442.9037

393107.8499

7

586442.7469

393108.0536

8

586442.7204

393109.3925

9

586456.7010

393103.4780

10

586455.3180

393103.1840

11

586453.4720

393101.7460

12

586452.6100

393100.5720

13

586442.2830

393078.3780

14

586432.1380

393056.6520

15

586427.6900

393046.8500

16

586424.6000

393040.9100

17

586424.4000

393040.1500

18

586424.2600

393038.7000

19

586424.3200

393037.1700

20

586411.2475

393040.1609

21

586415.5565

393049.3018

~22

586416.9320

393052.2198

Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 Aleea învățătorului, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj UAT CLUJ-NAPOCA - Cod SIRUTA 54984

1 Dr

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

586421.8855

393062.7280

8.574

2

586425.5513

393070.4789

2.499

3

586426.6118

393072.7416

3.953

4

586428.2602

393076.3349

21.217

5

586437.1575

393095.5966

13.534

6

586442.9037

393107.8499

0.257

7

586442.7469

393108.0536

1.339

8

586442.7204

393109.3925

15.180

9

586456.7010

393103.4780

1.414

10

586455.3180

393103.1840

2.340

11

586453.4720

393101.7460

1.456

12

586452.6100

393100.5720

24.479

13

586442.2830

393078.3780

23.978

14

586432.1380

393056.6520

10.764

15

586427.6900

393046.8500

6.696

16

586424.6000

393040.9100

0.786

17

586424.4000

393040.1500

1.457

18

586424.2600

393038.7000

1.531

19

586424.3200

393037.1700

13.410

20

586411.2475

393040.1609

10.106

21

586415.5565

393049.3018

3.226

22

586416.9320

393052.2198

11.617

S = 897

mp P=179.814m

Data: Mai 2019MEMORIU TEHNIC

 • 1.  Adresa imobil: Aleea învățătorului, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării: Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-4-IV.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Nord: din punctul nr. 19 până în punctul nr. 9 neîmrejmuit - Piața Ștefan cel Mare; -In latura de Est: din punctul nr. 9 până în punctul nr. 8 neîmprejmuit - Piața Ștefan cel Mare;

-în latura de Sud: din punctul nr. 8 până în punctul nr. 20 de gard metalic;

-In latura de Vest: din punctul nr. 20 până în punctul nr. 19 neîmrejmuit - Piața Ștefan cel Mare.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002.

în Hotărârea de Guvern nr. 969/05.09.2002 suprafața imobilului este de 560 m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu numărul topografic 3715 înscris în Cartea Funciară numărul 327776 a Municipiului Cluj- Napoca cu suprafața de 15196 m2.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 897 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 897 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat ca imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru.

4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate 2 puncte de stație cu GPS cu dublă frecvența Hi-Target V30 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.


Data întocmirii :

Mai 2019

PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1:500

Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

897

Municipiul Cluj-Napoca, intravilan, Aleea învățătorului, județul Cluj

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Cluj- Napoca


Nr. parcelă


Categorie de folosință


Suprafața (mp)


Mențiuni

itudinea întocmirii litatea din terenInspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa

Data:__________


Ștampila BCPI