Hotărârea nr. 456/2019

Hotărârea 456/2019 - Însușirea Documentației tehnice de dezlipire a terenului cu nr. cadastral 284427, situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentației tehnice de dezlipire a terenului cu nr. cadastral 284427, situat în municipiul CIuj-Napoca, zona Lomb

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de dezlipire a terenului cu nr. cadastral 284427, situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 263752/453/20.05.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației tehnice de dezlipire a terenului cu nr. cadastral 284427, situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb;

Reținând prevederile Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară și ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit.“b”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului „teren intravilan”, situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb, în suprafață de 106786 mp., identificat prin nr. cadastral 284427, înscris în CF nr. 284427 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în 31 loturi, astfel:

 • - Lotul 1, în suprafață de 3344 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 2, în suprafață de 1894 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 3, în suprafață de 1925 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 4, în suprafață de 2100 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 5, în suprafață de 1925 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 6, în suprafață de 1925 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 7, în suprafață de 1925 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 8, în suprafață de 1925 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 9, în suprafață de 3467 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 10, în suprafață de 3217 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • - Lotul 11, în suprafață de 3030 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 12, în suprafață de 3637 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 13, în suprafață de 3589 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 14, în suprafață de 3590 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 15, în suprafață de 3489 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • - Lotul 16, în suprafață de 2821 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 17, în suprafață de 2747 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 18, în suprafață de 1524 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 19, în suprafață de 1925 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 20, în suprafață de 1925 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • - Lotul 21, în suprafață de 1925 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 22, în suprafață de 2221 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 23, în suprafață de 5947 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 24, în suprafață de 7919 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 25, în suprafață de 2921 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • - Lotul 26, în suprafață de 4580 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 27, în suprafață de 1798 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 28, în suprafață de 1925 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 29, în suprafață de 1925 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 30, în suprafață de 6810 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • - Lotul 31, în suprafață de 16891 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Se însușește Documentația tehnică pentru dezlipirea terenului cu nr. cadastral 317479, teren situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb, documentație întocmită de PFA Zanc Mihaela-Adriana, ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.Contrasemne Secretarul Jr. Aurora

Nr. 456 din 24 mai 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 456/2019

MEMORIU TEHNIC


ANEXA NR. 1.33 la regulament

 • 1. Adresa imobil: intravilanul Mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj.

 • 2. Tipul lucrării: Dezmembrare teren.

 • 3. Scurtă prezentare a situației din teren:

 • a. Operațiuni efectuate in faza de documentare a lucrării;

In faza de documentare pentru efectuarea lucrării s-au desfasurat următoarele operațiuni:

 • •  Studierea documentelor puse la dispoziția persoanei autorizate de către solicitanul lucrării si stabilirea actelor necesare intocmirii documentației cadastrale;

 • •  Consultarea arhivei OCPI/BCPI Cluj-Napoca in scopul verificării situației imobilului si a vecinătăților acestuia.

 • b. Identificarea imobilului:

 • •  Identificare terenului s-a făcut impreuna cu solicitantul, acesta indicând exact limitele imobilului in teren. Imobilul aferent Cârtii Funciare nr. 284427 Cluj-Napoca.

 • c. Imobilul identificat are numărul de Carte Funciara 284427 Cluj-Napoca cu Nr. Cad: 284427, avand ca vecini: La N — imobilul nu este împrejmuit si se invecineaza cu Proprietăți private , la V - imobilul nu este împrejmuit si se învecinează cu Nr. Cad: 5623/2, 261078, 276923, 322855 la S - imobilul nu este împrejmuit si se invecineaza cu 286502, iar la E — imobilul nu este imprejmuit si se invecineaza cu Nr. Cad: 275126.

 • d. Localizarea imobilului: imobilul este situat în intravilanul Mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, avand ca vecini: La N - imobilul nu este imprejmuit si se invecineaza cu Proprietari private , la V - imobilul nu este imprejmuit si se invecineaza cu Nr. Cad: 5623/2, 261078, 276923, 322855 la S - imobilul nu este imprejmuit si se invecineaza cu 286502, iar la E - imobilul nu este imprejmuit si se invecineaza cu Nr. Cad: 275126.

 • e. Situația din teren :

• Suprafața măsurată in teren a imobilului este de 106786 mp din măsurători.


Imobilul are categoria de folosința Curți Consctructii.
Terenul nu este imprejmuit.

Terenul se dezmembrează in 31 de loturi.

Imobilul este situat in trapezul L-34-48-C-a-2-I.

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate pentru efectuarea ridicărilor topografice s-a utilizat GPS COMNAV T 300 cu dubla frecventa utilizând sistemul național ROMPOS. S-a intocmit planul de amplasament la scara 1:500. Coordonatele obținute cu GPS-ul au fost determinate in sistem geografic si transformate in sistemul de referința Stereografic 1970 cu ajutorul ultimei versiuni a programului de transcalcul TransDAT. Preciziile de determinare se incadreaza in tolerantele admise de ANCPI prin ODG 700 si ODG 1340. In următorul tabel este evidențiat invertarul de coordonate in sistemul de proiecție Stereo 1970 si calculul de suprafețe. In urma calculului de suprafețe s-a obtinut suprafața de 106786 mp.

Data întocmirii: 01.04.2019

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

ANCPT              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 284427 Cluj-Napoca


A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

284427

106.786

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

137670 / 30/11/2011

Act Administrativ nr. 129797, din 11/11/2011 emis de BCPI CLUJ NAPOCA (act administrativ nr. 430/29-11-2011 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUN CLUJ NAPOCA;);

Bl

Se infiinteaza cartea funciara 284427 a imobilului cu numărul cadastral 284427/Cluj-Napoca, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 278391 inscris in cartea funciara 278391;

Al

Act Administrativ nr. 51, din 22/02/2011 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUN.CLUJ NAPOCA (act administrativ nr. 31266/21-03-2011 emis de OCPI CLUJ;);

B2

Se infiinteaza cartea funciara 278391 a imobilului cu numărul cadastral 278391/Cluj-Napoca, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 275125 inscris in cartea funciara 275125;

Al

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 278391/Cluj-Napoca, inscrisa prin incheierea nr. 39590 din 07/04/2011;

Act Administrativ nr. 457, din 30/11/2010 emis de CONS LOCAL AL MUN.CLUJ NAPOCA (act administrativ nr. 136268/08-12-2010 emis de OCPI CLUJ;);

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATEIege, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

 • 1) MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA, în administrarea

 • 2) CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF278391/Cluj-Napoca, inscrisa prin incheierea nr. 39590 din 07/04/2011;

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Pagina 1 din 3

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

284427

106.786

* Suprafața este determinată in plănui de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

106.786

-

-

-

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

1

2

55.412

4

5

10.228

7

8

22.48

10

11

4.573

13

14

8.618

16

17

22.719

19

20

9.026


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

2

3

76.961

5

6

11.341

8

9

7.556

11

121

6.046

14

15

13.324

17

18

17.565

20

21

49.899


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

3

4

16.807

6

7

25.339

10

7.168

12

13

6.67

15

16

24.398

18

19

26.997

21

22

46.276Pagina 2 din 3

Punct

început

Punct sfârșit

Lungime segment

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

Punct

început

Punct sfârșit

Lungime segment

22

23

9.024

23

24

30.611

24

25

23.833

25

26

23.067

26

27

18.659

27

28,

18.03

28

29

18.55

29

30

23.561

30

31

22.09

31

32

21.577

32

33

21.766

33

34

9.053

34

35

18.019

35

36

121.631

36

37

15.02

37

38

19.689

38

39

21.022

39

40

19.06

40

41

22.388

41

42

31.599

42

43

13.164

43

44

29.559

44

45

18.094

45

46

14.641

46

47

11.056

47

48

10.764

48

49

20.684

49

50

22.212

50

51

16.556

51

52

16.781

52

53

24.205

53

54

16.8

54

55

5.098

55

56

6.327

56

57

1.265

57

58

8.406

58

59

7.984

59

60

4.244

60

61

3.541

61

62

30.205

62

63

18.251

63

64

8.723

64

65

56.013

65

66

83.9

66

67

31.729

67

1

72.696

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

29/03/2019, 18:22
Inventarul de coordonate

Suprafața inițiala


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m]

Y [m]

193

592686.407

391078.100

144

592698.735

391149.743

143

592706.498

391180.508

142

592722.350

391262.897

141

592732.850

391317.917

140

592732.984

391326.639

139

592718.532

391337.786

138

592699.012

391360.836

137

592696.398

391363.225

136

592693.872

391366.636

135

592688.672

391372.695

134

592683.381

391379.227

133

592682.569

391380.197

132

592678.558

391385.090

131

592675.393

391389.087

130

592664.254

391401.663

129

592648.149

391419.732

128

592636.726

391432.025

127

592625.597

391444.283

126

592610.612

391460.679

125

592594.417

391473.546

124

592586.358

391480.681

123

592576.961

391486.507

122

592565.581

391495.719

121

592552.034

391507.714

120

592531.579

391529.052

119

592523.314

391539.298

118

592499.355

391559.901

117

592482.326

391574.435

116

592470.589

391589.453

115

592460.723

391608.016

114

592449.008

391623.840

113

592441.835

391637.036

152

592341.440

391568.370

153

592351.164

391553.200

154

592355.988

391545.539

155

592366.822

391526.661

156

592377.058

391507.667

157

592387.161

391488.023

52

592397.146

391466.682

51

592404.330

391449.580

191

592411.930

391433.230

192

592418.970

391415.950

195

592427.630

391394.570

196

592437.240

391372.760

197

592449.790

391344.840

186

592453.600

391336.660

183

592473.830

391295.040

180

592496.930

391250.810

179

592501.240

391242.880

178

592514.440

391219.330

176

592523.190

391204.100

175

592534.780

391184.560

174

592547.450

391163.710

171

592554.590

391152.460

170

592559.040

391145.080

169

592562.280

391139.250

168

592564.980

391133.840

167

592566.790

391129.640

166

592569.390

391122.960

11

592571.890

391115.830

159

592579.310

391094.610

160

592587.670

391070.690

161

592591.540

391060.030

162

592595.070

391050.430

163

592601.120

391034.750

194

592677.247

391023.450Suprafața inițiala


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i, i+1)

X [m]

Y [m]

193

592686.407

391078.100

72.696

144

592698.735

391149.743

31.729

143

592706.498

391180.508

83.900

142

592722.350

391262.897

56.013

141

592732.850

391317.917

8.723

140

592732.984

391326.639

18.251

139

592718.532

391337.786

30.205

138

592699.012

391360.836

3.541

137

592696.398

391363.225

4.244

136

592693.872

391366.636

7.984

135

592688.672

391372.695

8.406

134

592683.381

391379.227

1.265

133

592682.569

391380.197

6.327

132

592678.558

391385.090

5.098

131

592675.393

391389.087

16.800

130

592664.254

391401.663

24.205

129

592648.149

391419.732

16.781

128

592636.726

391432.025

16.556

127

592625.597

391444.283

22.212

126

592610.612

391460.679

20.684

125

592594.417

391473.546

10.764

124

592586.358

391480.681

11.056

123

592576.961

391486.507

14.641

122

592565.581

391495.719

18.094

121

592552.034

391507.714

29.559

120

592531.579

391529.052

13.164

119

592523.314

391539.298

31.599

118

592499.355

391559.901

22.388

117

592482.326

391574.435

19.060

116

592470.589

391589.453

21.022

115

592460.723

391608.016

19.689

114

592449.008

391623.840

15.020

113

592441.835

391637.036

121.631

152

592341.440

391568.370

18.019

153

592351.164

391553.200

9.053

154

592355.988

391545.539

21.766

155

592366.822

391526.661

21.577

156

592377.058

391507.667

22.090

157

592387.161

391488.023

23.561

52

592397.146

391466.682

18.550

51

592404.330

391449.580

18.030

191

592411.930

391433.230

18.659

192

592418.970

391415.950

23.067

195

592427.630

391394.570

23.833

196

592437.240

391372.760

30.611

197

592449.790

391344.840

9.024

186

592453.600

391336.660

46.276

183

592473.830

391295.040

49.899

180

592496.930

391250.810

9.026

179

592501.240

391242.880

26.997

178

592514.440

391219.330

17.565

176

592523.190

391204.100

22.719

175

592534.780

391184.560

24.398

174

592547.450

391163.710

13.324

171

592554.590

391152.460

8.618

170

592559.040

391145.080

6.670

169

592562.280

391139.250

6.046

168

592564.980

391133.840

4.573

167

592566.790

391129.640

7.168

166

592569.390

391122.960

7.556

11

592571.890

391115.830

22.480

159

592579.310

391094.610

25.339

160

592587.670

391070.690

11.341

161

592591.540

391060.030

10.228

162

592595.070

391050.430

16.807

163

592601.120

391034.750

76.961

194

592677.247

391023.450

55.412Suprafața calculata din coordonate = 106786 mp


întocmit:   z-

/)


Lot 1


Calculul suprafețelor din coordonate


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

53

592396.465

391468.138

3.000

54

592398.273

391465.744

3.000

55

592401.062

391464.638

2.999

56

592404.039

391464.273

3.000

57

592406.928

391465.080

2.542

58

592409.013

391466.534

24.737

59

592426.517

391484.014

3.001

60

592428.298

391486.429

3.000

61

592429.330

391489.246

2.999

62

592429.769

391492.213

3.001

63

592429.474

391495.199

3.000

64

592428.514

391498.041

3.551

65

592426.529

391500.985

105.475

195

592351.912

391575.532

12.687

152

592341.440

391568.370

18.019

153

592351.164

391553.200

9.053

154

592355.988

391545.539

21.766

155

592366.822

391526.661

21.577

156

592377.058

391507.667

22.090

157

592387.161

391488.023

21.954


Lot 2


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

45

592416.602

391461.394

23.000

44

592432.877

391477.646

2.995

43

592435.326

391479.370

3.056

42

592438.096

391480.661

3.126

41

592441.173

391481.211

2.244

40

592443.417

391481.205

2.338

39

592445.685

391480.637

2.136

38

592447.539

391479.577

3.018

37

592449.848

391477.634

43.000

36

592480.232

391447.207

35.000

190

592455.466

391422.476

55.000


Suprafața calculata din coordonate =Suprafața calculata din coordonate = 3344 mp JLot 3


Lot 4Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

188

190

36

35

592494.330

592455.466

592480.232

592519.096

391383.558

391422.476

391447.207

391408.290

55.000

35.000

54.999

35.000


Suprafața calculata din coordonate = 1925 mp y


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+l)

X [m]

Y [m]

35

592519.096

391408.290

1.493

34

592520.151

391407.233

5.017

196

592523.597

391403.587

6.848

32

592527.345

391397.856

50.656

31

592552.700

391354.002

35.000

185

592522.400

391336.483

54.809

188

592494.330

391383.558

35.000


Suprafața calculata din coordonate = 2100 jnp


Lot 5


Lot 6


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

31

185

182

30

592552.700

592522.400

592549.928

592580.225

391354.002

391336.483

391288.869

391306.384

35.000

54.999

34.995

55.001


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

30

182

173

29

592580.225

592549.928

592577.457

592607.758

391306.384

391288.869

391241.254

391258.772

34.995

55.000

35.000

55.000


Suprafața calculata din coordonate =


1925 rrjp


Lot 7


Suprafața calculata din coordonate = 1925 zmp

Lot 8


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

165

28

29

173

592604.986

592635.286

592607.758

592577.457

391193.639

391211.157

391258.772

391241.254

35.000

55.000

35.000

55.000


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

164

592632.515

391146.024

35.000

27

592662.815

391163.543

54.999

28

592635.286

391211.157

35.000

165

592604.986

391193.639

55.000


Suprafața calculata din coordonate =


1925ymp


Suprafața calculata din coordonate =Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

27

592662.815

391163.543

35.553

26

592680.610

391132.764

2.989

25

592681.578

391129.936

2.965

24

592681.998

391127.001

2.504

23

592682.006

391124.497

16.446

22

592678.908

391108.345

2.978

21

592677.866

391105.555

3.056

20

592676.294

391102.934

3.018

19

592674.178

391100.782

3.018

18

592671.619

391099.182

3.005

17

592668.744

391098.307

3.012

16

592665.752

391097.961

2.600

15

592663.158

391098.141

82.814

14

592582.552

391117.138

57.712

164

592632.515

391146.024

35.000

Suprafața calculata d^coordonate = 3467ynp

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

158

592626.791

391030.940

64.890

4

592637.523

391094.936

56.184

198

592582.835

391107.817

2.003

6

592580.832

391107.806

2.014

7

592578.920

391107.174

2.053

8

592577.356

391105.844

1.535

9

592576.534

391104.548

1.059

10

592576.185

391103.548

9.469

159

592579.310

391094.610

25.339

160

592587.670

391070.690

11.341

161

592591.540

391060.030

10.228

162

592595.070

391050.430

16.807

163

592601.120

391034.750

25.952

Suprafața calculata din coordonate = 3030jnp

Lot 13

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

173

592577.457

391241.254

55.000

165

592604.986

391193.639

64.671

172

592548.999

391161.270

2.890

174

592547.450

391163.710

24.398

175

592534.780

391184.560

22.719

176

592523.190

391204.100

5.003

177

592520.698

391208.438

65.563

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

197

592687.513

391084.533

6.527

193

592686.407

391078.100

55.412

194

592677.247

391023.450

51.009

158

592626.791

391030.940

64.890

4

592637.523

391094.936

24.217

3

592661.094

391089.381

1.523

2

592662.576

391089.032

25.340

Suprafața calculata din coordonate = 3217 mp

Lot 12

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

172

592548.999

391161.270

10.434

199

592554.590

391152.460

8.618

200

592559.040

391145.080

6.670

201

592562.280

391139.250

6.046

202

592564.980

391133.840

4.573

203

592566.790

391129.640

7.168

204

592569.390

391122.960

2.466

205

592570.206

391120.633

3.710

206

592573.613

391119.164

9.166

14

592582.552

391117.138

57.712

164

592632.515

391146.024

55.000

165

592604.986

391193.639

64.671

Lot 14

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

173

592577.457

391241.254

65.563

177

592520.698

391208.438

12.564

178

592514.463

391219.346

26.994

179

592501.240

391242.880

9.026

180

592496.930

391250.810

6.427

181

592493.955

391256.507

64.655

182

592549.928

391288.869

55.000

Suprafața calculata din coordonate = 3590ymp

Suprafața calculata din coordonate = 3589 mpy

Lot 15

Lot 16


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

182

181

 • 183

 • 184

 • 185

592549.928

592493.955

592473.830

592468.760

592522.400

391288.869

391256.507

391295.040

391305.471

391336.483

64.655

43.472

11.598

61.960

54.999

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

185

592522.400

391336.483

61.960

184

592468.760

391305.471

34.678

186

592453.600

391336.660

4.687

187

592451.621

391340.909

60.357

188

592494.330

391383.558

54.809

Suprafața calculata din coordonate = 3489 mpy Suprafața calculata din coordonate = 2821^mp

Lot 17

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

 • 189

 • 195

 • 196

 • 197

 • 187

 • 188

 • 190

592427.604

592427.630

592437.237

592449.790

592451.621

592494.330

592455.466

391394.635

391394.570

391372.758

391344.840

391340.909

391383.558

391422.476

0.070

23.834

30.610

4.337

60.357 55.000 39.388întocmit:Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

189

592427.604

391394.635

39.388

190

592455.466

391422.476

55.000

45

592416.602

391461.394

8.979

46

592410.249

391455.049

2.999

47

592408.370

391452.711

3.022

48

592407.127

391449.956

3.028

49

592406.734

391446.954

3.319

50

592407.084

391443.654

11.495

191

592411.930

391433.230

18.659

192

592418.970

391415.950

22.997

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

150

592472.502

391517.216

34.999

73

592447.737

391492.485

55.000

207

592408.877

391531.407

34.994

151

592433.639

391556.134

54.999

Suprafața calculata din coordonate = 1925 mp

7

Suprafața calculata din coordonate =1524

Lot 20


Lot 21Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

74

 • 149

 • 150

73

592486.600

592511.366

592472.502

592447.737

391453.567

391478.298

391517.216

391492.485

35.000

55.000

 • 34.999

 • 54.999


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

75 ' 148 149

74

592525.464

592550.230

592511.366

592486.600

391414.649

391439.381

391478.298

391453.567

35.000

54.999

35.000

55.000


Suprafața calculata din coordonate = 1925 mp Lot 22

Suprafața calculata din coordonate = 1925 ,mp Lot 23

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

147

592554.663

391443.807

54.566

146

592588.518

391401.013

46.022

81

592552.425

391372.459

34.540

80

592535.137

391402.361

3.001

79

592533.564

391404.917

3.004

78

592531.850

391407.384

3.004

77

592530.004

391409.754

3.012

76

592528.025

391412.024

3.667

75

592525.464

391414.649

35.000

148

592550.230

391439.381

6.264

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

 • 145

82

81

 • 146

592656.766

592608.068

592552.425

592588.518

391314.745

391276.217

391372.459

391401.013

62.096

111.170

46.022 110.000

Suprafața calculata din coordonate = 5947 mp

Suprafața calculata din coordonate = 2221 mp


Lot 24


Lot 25


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i, i+1)

X [m]

Y [m]

98

592706.455

391251.936

80.087

145

592656.766

391314.745

62.096

82

592608.068

391276.217

122.396

83

592669.330

391170.256

2.008

84

592670.460

391168.596

2.040

85

592671.890

391167.141

2.044

86

592673.549

391165.947

2.028

87

592675.371

391165.056

2.070

88

592677.358

391164.476

2.065

89

592679.410

391164.246

2.010

90

592681.420

391164.282

2.092

91

592683.454

391164.773

2.062

92

592685.352

391165.580

2.056

93

592687.051

391166.738

2.059

94

592688.569

391168.129

2.060

95

592689.828

391169.760

2.057

96

592690.771

391171.588

2.522

97

592691.504

391174.001

79.356


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

145

592656.766

391314.745

48.004

107

592694.414

391344.528

27.967

106

592714.176

391324.739

2.003

105

592715.501

391323.237

2.005

104

592716.583

391321.549

2.003

103

592717.413

391319.726

2.007

102

592717.975

391317.799

2.013

101

592718.256

391315.806

2.001

100

592718.251

391313.805

1.613

99

592718.019

391312.209

61.372

98

592706.455

391251.936

80.087Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

107

592694.414

391344.528

110.766

108

592616.145

391422.906

35.250

146

592588.518

391401.013

110.000

145

592656.766

391314.745

48.004

Nr.

Pct.

Coordonate pct-de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

147

592554.663

391443.807

54.566

146

592588.518

391401.013

35.250

108

592616.145

391422.906

58.234

109

592574.996

391464.112

28.735

Suprafața calculata din coordonate =4580


Suprafața calculata din coordonate = 1798^mp

Lot 28


Lot 29

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

148

592550.230

391439.381

6.264

147

592554.663

391443.807

28.735

109

592574.996

391464.112

55.000

110

592536.132

391503.030

35.000

149

592511.366

391478.298

54.999

Suprafața calculata din coordonate = 1925 jnp

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

150

149

110

111

592472.502

592511.366

592536.132

592497.268

391517.216

391478.298

391503.030

391541.948

55.000

35.000

55.000

35.000

Suprafața calculata din coordonate = 1925 mp


Lot 30

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

208

151

150

111

 • 209

195

 • 210

211

592413.826 592433.639 592472.502 592497.268 592418.273 592351.912 592394.691 592406.049

391536.349

391556.134

391517.216

391541.948

391620.920

391575.532

391532.793

391544.137

28.000

54.999

35.000 111.700

80.398

60.470

16.053

11.006

Suprafața calculata din coordonate = 6810 mp


întocmit:

Lot 31


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

197

592687.513

391084.533

25.340

2

592662.576

391089.032

1.523

3

592661.094

391089.381

24.217

4

592637.523

391094.936

56.184

198

592582.835

391107.817

2.003

6

592580.832

391107.806

2.014

7

592578.920

391107.174

2.053

8

592577.356

391105.844

1.535

9

592576.534

391104.548

1.059

10

592576.185

391103.548

13.011

11

592571.890

391115.830

5.090

205

592570.206

391120.633

3.710

206

592573.613

391119.164

9.166

14

592582.552

391117.138

82.814

15

592663.158

391098.141

2.600

16

592665.752

391097.961

3.012

17

592668.744

391098.307

3.005

18

592671.619

391099.182

3.018

19

592674.178

391100.782

3.018

20

592676.294

391102.934

3.056

21

592677.866

391105.555

2.978

22

592678.908

391108.345

16.446

23

592682.006

391124.497

2.504

24

592681.998

391127.001

2.965

25

592681.578

391129.936

2.989

26

592680.610

391132.764

35.553

27

592662.815

391163.543

54.999

28

592635.286

391211.157

55.000

29

592607.758

391258.772

55.000

30

592580.225

391306.384

55.001

31

592552.700

391354.002

50.656

32

592527.345

391397.856

6.848

196

592523.597

391403.587

5.017

34

592520.151

391407.233

1.493

35

592519.096

391408.290

54.999

36

592480.232

391447.207

43.000

37

592449.848

391477.634

3.018

38

592447.539

391479.577

2.136

39

592445.685

391480.637

2.338

40

592443.417

391481.205

2.244

41

592441.173

391481.211

3.126

42

592438.096

391480.661

3.056

43

592435.326

391479.370

2.995

44

592432.877

391477.646

23.000

45

592416.602

391461.394

8.979

46

592410.249

391455.049

2.999

47

592408.370

391452.711

3.022

48

592407.127

391449.956

3.028

49

592406.734

391446.954

3.319

50

592407.084

391443.654

6.535

51

592404.330

391449.580

18.550

52

592397.146

391466.682

1.607

53

592396.465

391468.138

3.000

54

592398.273

391465.744

3.000

55

592401.062

391464.638

2.999

56

592404.039

391464.273

3.000

57

592406.928

391465.080

2.542

58

592409.013

391466.534

24.737

59

592426.517

391484.014

3.001

60

592428.298

391486.429

3.000

61

592429.330

391489.246

2.999

62

592429.769

391492.213

3.001

63

592429.474

391495.199

3.000

64

592428.514

391498.041

3.551

65

592426.529

391500.985

45.005

210

592394.691

391532.793

16.053

211

592406.049

391544.137

11.006

208

592413.826

391536.349

6.994

207

592408.877

391531.407

55.000

73

592447.737

391492.485

54.999

74

592486.600

391453.567

55.000

75

592525.464

391414.649

3.667

76

592528.025

391412.024

3.012

77

592530.004

391409.754

3.004

78

592531.850

391407.384

3.004

79

592533.564

391404.917

3.001

80

592535.137

391402.361

34.540

81

592552.425

391372.459

111.170


82

592608.068

391276.217

122.396

83

592669.330

391170.256

2.008

84

592670.460

391168.596

2.040

85

592671.890

391167.141

2.044

86

592673.549

391165.947

2.028

87

592675.371

391165.056

2.070

88

592677.358

391164.476

2.065

89

592679.410

391164.246

2.010

90

592681.420

391164.282

2.092

91

592683.454

391164.773

2.062

92

592685.352

391165.580

2.056

93

592687.051

391166.738

2.059

94

592688.569

391168.129

2.060

95

592689.828

391169.760

2.057

96

592690.771

391171.588

2.522

97

592691.504

391174.001

79.356

98

592706.455

391251.936

61.372

99

592718.019

391312.209

1.613

100

592718.251

391313.805

2.001

101

592718.256

391315.806

2.013

102

592717.975

391317.799

2.007

103

592717.413

391319.726

2.003

104

592716.583

391321.549

2.005

105

592715.501

391323.237

2.003

106

592714.176

391324.739

27.967

107

592694.414

391344.528

110.766

108

592616.145

391422.906

58.234

109

592574.996

391464.112

55.000

110

592536.132

391503.030

55.000

111

592497.268

391541.948

111.700

209

592418.273

391620.920

28.546

113

592441.835

391637.036

15.020

114

592449.008

391623.840

19.689

115

592460.723

391608.016

21.022

116

592470.589

391589.453

19.060

117

592482.326

391574.435

22.388

118

592499.355

391559.901

31.599

119

592523.314

391539.298

13.164

120

592531.579

391529.052

29.559

121

592552.034

391507.714

18.094

122

592565.581

391495.719

14.641

123

592576.961

391486.507

11.056

124

592586.358

391480.681

10.764

125

592594.417

391473.546

20.684

126

592610.612

391460.679

22.212

127

592625.597

391444.283

16.556

128

592636.726

391432.025

16.781

129

592648.149

391419.732

24.205

130

592664.254

391401.663

16.800

131

592675.393

391389.087

5.098

132

592678.558

391385.090

6.327

133

592682.569

391380.197

1.265

134

592683.381

391379.227

8.406

135

592688.672

391372.695

7.984

136

592693.872

391366.636

4.244

137

592696.398

391363.225

3.541

138

592699.012

391360.836

30.205

139

592718.532

391337.786

18.251

140

592732.984

391326.639

8.723

141

592732.850

391317.917

56.013

142

592722.350

391262.897

83.900

143

592706.498

391180.508

31.729

144

592698.735

391149.743

66.169întocmit: coordonate = 16891 mp /


Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa Imobilului

3344

intravilan Mun. Cluj-Napoca, Jud. Cluj.

I


Cartea Funciara

UAT

CLUJ-NAPOCA


A, Data referitoare la teren

Nr. parcela

8uprafeta fmp]

Mențiuni

1

Cc

3344

Teren neimpreJmuiL Lot 1

Total

3344

B. Date referitoare la construcții

Cod conslr.

Destinația

Suprafața construita la sol

Mențiuni

Total

Suprafața totala măsurată a Imobilului = 3344 mp

Suprafața din act ■ 3344 mp

Executant: Zanc Mlhaela Adriana Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea tn tocmirii documentației cadastrale și corespondența acesteia cu realitatea din teren

Semnătura și ștampila Data: 04.2019

Inspector:

Confirm introducerea imobilului In baza de date integrată fi atribuirea numărului cadastral

Semnătura ți parafe

Data.................

Ștampila BCPI
x x x

^S2«0

8

3


)t31 = 16891 mp


Nr. cadastralSuprafața masurata


Adresa imobilului intravilanul Mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj.Nr. parcela

Categoria de folosința

bupraîata [mp]

Mențiuni

1

CC

1894

Teren neimprejmuit Lot 2

Total

1894

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol [mp]

Mențiuni

Total

Supiardla totala masurata a Imobilului = 1894 mp

Suplele din act = 1894 mp

/■& --^.rAT

Executant: Zanc Mihaela^drianaoE

Confirm executarea măsurătorilor jmeren,fe®ffinmmn^ g-|64 K întocmirii documentației cadastrale §              acesteia cu Ș

realitatea din teren                                                /f>'

Semnătura și ștampila's^N*1^'3^3 r~\

Data: 04.2019

Inspector:

I Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafe

Data».......

Ștampila BCPI


Nr. cadastral


Suprafața măsurată


Adresa imobilului

intravilanul Mun. CIuj-Napoca, jud. Cluj.592500

o in

o» to

X X


Nr. parcela

Categoria de folosința

suprafața

[mp]

Mențiuni

1

CC

1925

Teren aeimprejmuit Lot 3

Total

1925

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol [mp]

Mențiuni

Total

Suptafalgtotala măsurată a imobilului = 1925 mp ^^tjnrafeta din act = 1925 mp

Inspector:

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Executant: Zanc MihaeJâ?Adrfân^E

Confirm executarea măsurătorilor^ terer^gspg^filhSlF


întocmirii documentației realitatea din teren


Semnătura și parafa


Data.
PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1: 500592550

B

5 / n /


592500

391350

Lot


592500

o Loi î

3


Nr.

Categoria de

Suprafața

parcela

folosința

[mp]

1

CC

2100

Total

2100B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol [mp]

Mențiuni

Total

ila măsurată a imobilului = 2100 mp irafata din act = 2100 mp


Executant: Zanc Mihat Confirm executarea măsurătorile întocmirii documentației cadastr realitatea din teren


/y CERTIFICAT ițg’AdrianaE £?a teret^MdîȘfiâliffawșS.. â țggțțțgiȘShâeli^i acestei

ZANC


>164 £

nacia


Inspector:

Confirm introducerea imobilului în ham de date integrală și siribuirea numărului cadastral


Semnătura și parafe


Data.


Nr. cadastral


Suprafața masurata


Adresa imobilului

intravilanul Mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj.592550

~>31


' Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața

[mp]

1

CC

1925

Total

1925

Teren neimprejmuit Lot 5


B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol [mp]

Mențiuni

Total

a masurata a imobilului = 1925 mp din act = 1925 mp
Executant: Zanc Mihael

Confirm executarea măsurătorilo/lffterenAJdft9Bi®n întocmirii documentației ca realitatea din terenZANC Mihaela


Inspector:

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrală și atribuirea numărului cadastral


Senmătsira. și parafe.


Data..


Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața [mp]

Mențiuni

1

CC

1925

Ferea nemaprgpnuit Lot 6

Total

1925

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol [mp]

Mențiuni

Total

_^-8ilprafata4Qtala măsurată a Imobilului = 1925 mp

Zț,’            stffirafeta din act = 1925 mp

—------------------___.-r.ClCftT__Vx. ----------------------------------------—

Inspector:

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Executant: Zanc Mihadjf A^narCr E Confirm executarea tnăsurătorifdșla terr'aiJdiSMrajdțae întocmirii documentației ca realitatea din terenSemnătura și parafa


Data.Nr. cadastral


Suprafața măsurată


Adresa imobilului

intravilanul Mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj.592600

391250


Nr. parcela

Categoria de folosința

suprafața [mp]

Mențiuni

1

CC

1925

Teren neimprejmuît Lot 7

Total

1925

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol [mp]

Mențiuni

Total

Suprafața totala măsurată a Imobilului = 1925 mp /f^cuteluc^Ltorafata din act = 1925 mp

Inspector:

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea mim ambii cadastral


Executant: Zanc

Confirm executarea măsurătorii întocmirii documentației cadas realitatea din teren


SternTiătura și ștampiZANC s MihaelaSemnătura și parafa


Data..Nr. cadastral


Suprafața măsurată


Adresa imobilului

intravilanul Mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj.592650

391150

/

/ A-


592650

O

8


Nr.

Categoria de

suprafața

parcela

folosința

[mp]

1

CC

1925

Total

1925


A. Date referitoare la terenB. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol [mp]

Mențiuni

Total


Executant: Zanc Mihael

Confirm executarea măsurătoriloi/lS întocmirii documentației ca realitatea din terenCERTIFICAT-

drianaDE _Semnătura și parafe


Data..Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa Imobilului

3467

Intravilan Mun. CluJ-Napoca, Jud. Cluj.Cartea Funciara

UAT

CLUJ-NAPOCANr. parcata

Categoria de folosința

Mențiuni

1

Co

3467

Teren neimpn^muit. Lot 9

Total

3467

B. Data referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

8uprafata construita la sol

Mențiuni

Total

8uprafata totala maturata a Imobilului ■ 3467 mp

Suprafața din act ■ 3467 mp

Executant: Zanc Mlhaela Adriana

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale și corespondența acesteia cu realitatea din teren

Semnătura și ștampila

Daia;04.2019

Inspector:

Confirm introducerea imobilului tn baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura fi parafe

Data.................

Ștampila BCPI

stCERTIFICAT DE
Adresa imobilului intravilanul Mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj.Nr. parcela

Categoria de folosința

supratata [mp]

Mențiuni

1

CC

3217

Teren neimprejmuit Lot 10

Total

3217

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol [mp]

Mențiuni

Total

SufiSfăte®ta!ajnasurata a imobilului = 3217 mp

Suprăfapriin act = 3217 mp

/   Z'IZOTIFIGAT

Executant: Zanc Mihaela»driana ^are

Confirm executarea măsurătorilor mereu, OTecutuomea Q-154 S întocmirii documentației cadastrala §5 tSfgiȘt&tfența acesteia cu a realitatea din teren              yȘi        ZANC        z

c  .   .   ,^Mihaela Adriana^

Semnătura și ștampila \^p             \?w /

Data: 04.2019 VV

i Inspector:

(Confirm introducerea imobilului în bara de date integrată și atribuirea numărului cadastral

/                             Semnătura și parafa

Data..............

Ștampila BCPI
Nr. cadastral


Suprafața măsurată


Adresa imobilului intravilanul Mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj.Nr. parcela

Categoria de folosința

suprafața [mp]

Mențiuni

1

CC

3030

Teren ncimprejmuit Lot 11

Total

3030

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol [mp]

Mențiuni

Total

Suprafața totala măsurată a Imobilului = 3030 mp                                                         j

/Trecute liSyprăfQta din act = 3030 mp

-

Inspector:

infirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Executant: Zanc MihaelaXâriat&Tliz'CAT

Confirm executarea măsurătorilor M^ren, întocmirii documentației cadastrale/gțcorespoi— realitatea din teren                3 Seria RO-
Semnătura și parafa


Data..


Nr. cadastralSuprafața măsurată


Adresa imobilului

intravilanul Mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj.Nr. parcela

Categoria de folosința

suprafața [mp]

Mențiuni

1

CC

3637

Ferea neimprejmuit Lot 12

Total

3637

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol [mp]

Mențiuni

Total

jâjjpuafata totala măsurată a Imobilului = 3637 mp

X^eCUte ,uc'^tjorafata din act = 3637 mp

_

Inspector:

Confirm introducerea imobilului în bara de date integrată și atribuirea numărului cadastral


Executant: Zanc Mih

Confirm executarea măsurate întocmirii documentației ca realitatea din terenhfiihaeia Adria


Semnătura și parafe


Data.


Adresa imobilului

intravilanul Mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj.Nr. parcela

Categoria de folosința

suprafața [mp]

Mențiuni

1

CC

3589

Teren neisnprejmuit Lot 13

Total

3589

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol [mp]

Mențiuni

Total

u^«iasurata a imobilului = 3589 mp Suprafe^diq act = 3589 mp


Executant: Zanc Mihaela

Confirm executarea măsurătorilor la întocmirii documentarei cadastrale șț <g>iggjța< realitatea din tereniana oF

,A^£&0164 uieBța-acesteia cu

ZANC


> Inspector:

nfirm introducerea imobilului în baza de date integrată fi atribuirea numărului cadastralSemnătura și parafeȘtampila BCPI


Data,.Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

[mp]

Mențiuni

1

CC

3590

lerea neiwrejmuit Lot 14

Total

3590

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol [mp]

Mențiuni

Total

Suprafața totala masurata a Imobilului = 3590 mp

/^SecuteT^Rrafata din act = 3590 mp

-------------------------------------—------------

Inspector:

Confirm introducerea imobilului m baza de date integrată și atribuirea numărului cadastralExecutant: Zanc Mihae

Confirm executarea măsurătorile^ tere^

---J------: coZANC

> Mihaeia Adri

C\


Semnătura și parafe.


Dala.Nr. cadastral


Suprafața măsuratăAdresa imobilului

intravilanul Mun. CIuj-Napoca, jud. Cluj.


Cartea Funciara nr.


UAT


CLUJ-NAPOCAS = 3489 mp


Nr. parcela

Categoria de folosința

suprarata [mp]

Mențiuni

1

CC

3489

Teren neimprejmuit Lot 15

Total

3489

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol [mp]

Mențiuni

Total

Suprafața totala măsurată a Imobilului = 3489 mp

^-^J^prafata din act = 3489 mp

_

Inspector:

Confirm introducerea imobilului în baza, de date integrată și atribuirea numărului cadastralSemnătura și parafe


Data.


Nr. cadastral


Suprafața masurata


Adresa imobilului

intravilanul Mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj.Nr. parcela

Categoria de folosința

suprafața [mp]

Mențiuni

1

CC

2821

Teren neimprejmuit Lot 16

Total

2821

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol [mp]

Mențiuni

Total

a masurata a imobilului = 2821 mp din act = 2821 mpExecutant: Zanc Mihaelâ^Adrian^E

Confirm executarea măsurătorii întocmirii documentației cadastrațe^igg realitatea din teren


/XRE 0164 S teiacu,®

ZANC

Mihaela Adr^p
Inspector:

Confirm introducerea imobilului în baza de dale integrată și atribuirea numărului cadastral


Semnătura și parafe


Data..Nr. cadastral


Suprafața măsuratăAdresa imobilului

intravilanul Mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj.
Nr. parcela

Categoria de folosința

suprafața

[mp]

Mențiuni

1

CC

2747

Teren neimprejmuit Lot 17

Total

2747

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol [mp]

Mențiuni

Total

Suprafața totala masurata a imobilului = 2747 mp

luc^Ț>Euprafata din act = 2747 mp

_

Inspector:

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrală și atribuirea numărului cadastralSemnătura și parafe


Data.
592450

391450

P


Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața [mp]

Mențiuni

1

CC

1524

Teren neimprejmuit Lot 18

Total

1524

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol [mp]

Mențiuni

Total

Suprafața totala măsurată a imobilului = 1524 mp lu(*^Syprafata din act = 1524 mp

/ȘL

Inspector:

Confirm introducerea imobilului în bara de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Executant: Zanc Mihaș^tdr®^

Confirm executarea măsurători întocmirii documentației ca realitatea din teren
Semnătura și parafe


Data.Nr. cadastralSuprafața măsurată


Adresa imobilului

intravilanul Mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj.o

£-O o

O o

%

o.

60

to

țo

A?  $

o.

61

/59

65^


Nr. parcela

Categoria de folosința

supratata [mp]

Mențiuni

1

CC

1925

ferea ndmprejmiiît Lot 19

Total

1925

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol [mp]

Mențiuni

Total

Suprafața totala măsurată a imobilului = 1925 mp

/făcute luc^^jprafata din act = 1925 mp

---

Inspector:

Confirm introducerea imobilului în baza de dale integrată și atribuirea numărului cadastral


Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

1925

intravilanul Mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Cartea Funciara nr.

UAT

CLUJ-NAPOCALot 2‘1 = 1925 mp


S = 1925 mp


X             \               /

I450

x              \

x               \

x             \

o

o tn

450

O)

X <

38 W

39

40 1

I2.24m

411

\    %2450

<3J rO

73 X

X X X X X X X X

42 ‘13m

x

43

X X

X X X

X


■ Nr.” parcela

Categoria de folosința

isupraîata [mp]

Mențiuni

1

CC

1925

Teren neimprejmuit Lot 20

Total

1925

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol [mp]

Mențiuni

Total

-^OuuiafaUJptala măsurată a imobilului = 1925 mp

a®fafata din act = 1925 mp

/■$  —    X\

Inspector:

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral


Executant: Zanc Mihaefâ AanaiM      «A

Confirm executarea măsurătoruțff la teț&âj WStnfiamea. 54 m întocmirii documentației cadasjr^e^^pgr^gofitfcSțÂacesteia ft


realitatea din teren


ZANC


X


_X%


Ștampila BCPI


Data..Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

1925

intravilanul Mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Cartea Funciara nr.

UAT   CLUJ-NAPOCA

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

supratata

[mp]

Mențiuni

1

CC

1925

Teren neimprejmuit Lot 21

Total

1925

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol [mp]

Mențiuni

Total

/'SuprttfUtelofelamasurata a imobilului = 1925 mp

Suprafața din act = 1925 mp

Executant: Zanc Miha^a Adri^^^RE

Confirm executarea măsurătorilor^ terer^carectijufiipfta 0164 g | întocmirii documentației cadastrak^șfiftfifeponden^acesteia cug?. I realitatea din teren             \’%        ZAW .        /

Semnătura și ștampila\

Data: 04.2019 V^CateG^^

Inspector:

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa                   /' /'

Data................. /

Ștampila BCPI


Adresa imobilului Intravilanul Mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj.


Nr. parcela

Categoria de folosința

suprafața [mp]

Mențiuni

1

CC

2221

Peren ndmprejmuit Lot 22

Total

2221

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol [mp]

Mențiuni

Total

Suprafața totala măsurată a Imobilului = 2221 mp lu<^tfjȘbprafata din act = 2221 mp

_

Executant: Zanc Miha Confirm executarea măsurătorii întocmirii documentației cadastr realitatea din teren             I

Semnătura și ștam Data: 04.20

//Ad^('CA'

t®la teren,                   g_\

$?e și cc^BsnondeBț^pțâ'iââ dș. j ț.se"aR zMIC

\ X---

Inspector:

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată șl atribuirea numărului cadastral / 7

Semnătura și parafa                        /

Data.______

Ștampila BCPINr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa Imobilului

5947

Intravilan Mun. Cluj-Napoca, Jud. Cluj.


Cartea Funciara

UAT

CLUJ-NAPOCA


A. Date roforitoaro la teren

Nr. parcela

folosința

Suprafața

[mp]

Mențiuni

1

Cc

5947

Teren ncimprejmuiL Lot 23

Total

5947

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinație

Suprafața conotrulte la sol

Mențiuni

Total

Suprafața totala masurata a Imobilului ° 5947 mp

Suprafețe din act ■ 5947 mp

Executant: Zanc Mlhaela Adriana

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale și corespondența acesteia cu realitatea din teren

Semnătura și ștampila Data: 04J019

Inspector:

Confirm introducerea imobilului în baza de date integralii și atribuirea numărului cadastral

Semnătura gi parafe

Data.................

Ștampila BCPI


Cartea Funciara


B. Date referitoaro la consimcll!

Cod constr.

Destinația

Suprafața construite la sol

Mențiuni

Total


Suprafața totala maturata a Imobilului» 7919 mp Suprafața din act ■ 7919 mp

Executant: Zanc Mlhaela Adriana

Inspector:

Confirm executarea măsurătorilor la teren,

Confirm introducerea imobilului în baza de data integrată

corectitudinea întocmirii documentației cadastrale și

fi atribuirea numărului cadastral

corespondența acesteia cu realitatea din teren

Semnătura fi parafa

Semnătura și ștampila

Data.................

Data: 04.2019

Ștampila BCPI

recul.
Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa Imobilului

2921

Intravilan Mun. CluJ-Napoca, Jud. Cluj.

Cartea Funciara

UAT

CLUJ-NAPOCA

A. Data referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața fmp]

Mențiuni

1

Cc

2921

Teren neimprejmuit Lot 25

Total

2921

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafeta^trvllalaeol                          MenBunl


Total

Suprafața totala maturata a Imobilului» 2921 mp Suprafața din act ■ 2921 mp

Executant: Zanc Mlhaela Adriana

Inspector:

Confirm executarea măsurătorilor la teren,

Confirm introducere* imobilului fn baza de date integrați

corectitudinea întocmirii documentației cadastrale și

șl atribuire* numitului cadaitral

corespondența acesteia cu realitatea din teren

Semnătura fi parafă

Semnătura și ștampila

Dat*.................

Data: 042019

Ștampila BCPI


592700


391350
Cartea Funciara


B. Data referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

8uprafata construita la sol

Mențiuni

Total


Suprafața totala măsurată a Imobilului * 4580 mp

Suprafața din act» 4580 mp

Executant: Zanc Mlhaela Adriana

Inspector:

Confirm executarea măsurătorilor la teren,

Confirm introducere* imobilului tn baza de d**1? integrată

corectitudinea întocmirii documentației cadastrale și

fi atribuirea numărului cadaatral

corespondența acesteia cu realitatea din teren

Semnătura fi parafa

Semnătura și ștampila

DH«.r-rv______—

Data: 04.2019

Ștampila BCPI
692080

Nr. cadastralSuprafața măsurată


Adresa imobilului

intravilanul Mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj.147

592550

391450

X

X

X


Nr. parcela

Categoria de folosința

suprarata [mp]

Mențiuni

1

CC

1798

Teren neimprejmuit Lot 27

Total

1798

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol [mp]

Mențiuni

Total

—Suprafața totala masurata a imobilului = 1798 mp                                            4

^Suprafața din act = 1798 mp                                                 C-/   ---

oT1CICAT C\—(


Executant: Zanc Mi

Confirm executarea măsură întocmirii documentației realitatea din terenZANCSemnâfiTra șî parafa


Data......


Nr. cadastral


Suprafața măsurată


Adresa imobilului

intravilanul Mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj.Nr. parcela

Categoria de folosința

supratata [mp]

Mențiuni

1

CC

1925

r©ren neimprejmuit Lot 28

Total

1925

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita ta sol [mp]

Mențiuni

Total

Suprafata-tatala măsurata a imobilului = 1925 mp                                             / t'7

><^ea«eTucr^>l                                                          <-7 t/

Sd^i^ta din act = 1925 mp                                                /q

----------------------------------------_______«■■i-trriT___\--------------------------------------------------------

Inspector:

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastralExecutant: Zanc Mihael&?Adrîana)E

Confirm executarea măsurătorii întocmirii documentației ca realitatea din teren


Semnătura și ș(zmpila\'%

Data: 04.2019


Semnătura și parafe


Data.


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1: 500

Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

1925

intravilanul Mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj.

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

suprafața

[mp]

Mențiuni

1

CC

1925

Teren neimprejmuit Lot 29

Total

1925

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol [mp]

Mențiuni

Total

-—-Suprafața totala măsurată a imobilului = 1925 mp                                           / Z7

°®^U^rafata din act= 1925 mp                                              /

Executant: Zanc Miraela Adrâffiia

Confinn execuUrea măsiirăwilor                   gl

întocmirii documentației catetafeg pgBȘjjfdențai acestaalcu realitatea din teren                                        7

\S-. Mihaela AdriarO/ Semnătura și ștatrfșja»"1’"3     C's'v\Ș'/

Data: 04 ---------------------CArmCi^M^-------

Inspector:

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa

Data.................

Ștampila BCPI


Cartea Funciara


Teren ncimprejmuiL Lot 30


cSSt.

Deatl nația

Suprafața construita la sol

Mențiuni

Total


Suprafața totala maeurata a Imobilului «6810 mp

8uprafata din act ° 6610 mp

Executant: Zanc Mlhaela Adriana

Inspector:

Confirm executarea măsurătorilor la teren,

Confirm introducerea imobilului In baza de date integrată

corectitudinea întocmirii documentației cadastrale și

ți atribuirea numărului cadastral

corespondența acesteia cu realitatea din teren

Semnătura și parafe

Semnătura și ștampila

Data.................

Data: 042019

Ștampila BCPI

£ ««acute iu


* CERTIFICAT %


Seria RO-CJ.FNr.0164


‘kMihaala Adria