Hotărârea nr. 454/2019

Hotărârea 454/2019 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 158227 din data de 22.05.2012, încheiat cu S.C. SONMARE S.R.L., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, b-dul Eroilor nr. 7, parte din ap. 9.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 158227 din data de 22.05.2012, încheiat cu S.C. SONMARE S.R.L, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj Napoca, B-dul Eroilor nr. 7, parte din ap. 9

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 158227 din data de 22.05.2012, încheiat cu S.C. SONMARE S.R.L., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj Napoca, B-dul Eroilor nr. 7, parte din ap. 9 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Dan Ștefan Tarcea, Adrian Mureșan, Mihaela Rodica Suciu și Valentin Florin Gliga;

Analizând Referatul nr. 242103/8.05.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 158227 din data de 22.05.2012, încheiat cu S.C. SONMARE S.R.L., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj Napoca, B-dul Eroilor nr. 7, parte din ap. 9 și Procesul-verbal al Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație din data de 7.05.2019;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 158227 din data de 22.05.2012, încheiat cu S.C. SONMARE S.R.L., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj Napoca, B-dul Eroilor nr. 7, parte din ap. 9, până la 30.06.2020.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Directiv juridică.


Contrasemnează:


Secretarul

Jr. Aure

Nr. 454 din 24 mai 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)