Hotărârea nr. 453/2019

Hotărârea 453/2019 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 217747 din 11.08.2011, încheiat cu S.C. U.S. Food Network S.A., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 1.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 217747 din 11.08.2011, încheiat cu

S.C. U.S. FOOD NETWORK S.A., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință,

situat în municipiul Cluj Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 1.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 217747/11.08.2011, încheiat cu S.C. U.S. FOOD NETWORK S.A., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință situat în municipiul Cluj Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 1 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Dan Ștefan Tarcea, Adrian Mureșan, Mihaela Rodica Suciu și Valentin Florin Gliga;

Analizând Referatul nr. 243941/08.05.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 217747 din 11.08.2011, încheiat cu S.C. U.S. FOOD NETWORK S.A., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință situat în municipiul Cluj Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 1 și Procesul verbal al Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație din data de 07.05.2019;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 217747 din 11.08.2011 încheiat cu S.C. U.S. FOOD NETWORK S.A., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință situat în municipiul Cluj Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 1, până la data de 30.06.2020.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Direcția juridică.


Nr. 453 din 24 mai 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)