Hotărârea nr. 452/2019

Hotărârea 452/2019 - Completarea obiectului Contractului de comodat nr. 2595/18.07.2005, în sensul desfășurării și a activităților specifice Serviciului Cazier Judiciar Statistică și Evidența Operativă Cluj-Napoca, în spațiul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 1-3, ap. 80D.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind completarea obiectului Contractului de comodat nr. 2595/18.07.2005, în sensul desfășurării și a activităților specifice Serviciului Cazier Judiciar Statistică și Evidență Operativă Cluj-Napoca, în spațiul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Observatorul nr. 1-3, ap. 80D

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind completarea obiectului Contractului de comodat nr. 2595/18.07.2005, în sensul desfășurării și a activităților specifice Serviciului Cazier Judiciar Statistică și Evidență Operativă Cluj-Napoca, în spațiul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Observatorul nr. 1-3, ap. 80D - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Dan Ștefan-Tarcea, Mihaela Rodica Suciu, Adrian Mureșan și Florin Valentin Gliga;

Analizând Referatul nr. 243644 din 08.05.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, privind completarea obiectului Contractului de comodat nr. 2595/18.07.2005, în sensul desfășurării și a activităților specifice Serviciului Cazier Judiciar Statistică și Evidență Operativă Cluj-Napoca, în spațiul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Observatorul nr. 1-3, ap. 80D și Procesul-verbal al Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație întrunită în ședința din data de 07.05.2019;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă completarea obiectului Contractului de comodat nr. 2595/18.07.2005, în sensul că acesta va deservi și desfășurarea activității specifice Serviciului Cazier Judiciar Statistică și Evidență Operativă Cluj-Napoca, în spațiul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Observatorui nr. 1-3, ap. 80D.

Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și