Hotărârea nr. 450/2019

Hotărârea 450/2019 - Actualizarea poziției corespunzătoare Grădiniței Trenulețul Veseliei din Anexa 4 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca – la Hotărârea nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare și darea în administrare, în favoarea instituției de învățământ preșcolar, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpeni nr. 3C.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind actualizarea poziției corespunzătoare Grădiniței Trenulețul Veseliei din Anexa 4 -

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public ai municipiului Cluj-Napoca - la Hotărârea nr. 133/2005 cu modificările și completările ulterioare și darea în administrare, în favoarea instituției de învățământ preșcolar, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpeni nr. 3C

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind privind actualizarea poziției corespunzătoare Grădiniței Trenulețul Veseliei din Anexa 4 - Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca - la Hotărârea nr. 133/2005 cu modificările și completările ulterioare și darea în administrare, în favoarea instituției de învățământ preșcolar, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpeni nr. 3C -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 259816/45/16.05.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune actualizarea poziției corespunzătoare Grădiniței Trenulețul Veseliei din Anexa 4 - Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca - la Hotărârea nr. 133/2005 cu modificările și completările ulterioare și darea în administrare, în favoarea instituției de învățământ preșcolar, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpeni nr. 3C;

Reținând prevederile Legii nr. 1/2011 a educației naționale, ale art. 867-870 Cod civil și Avizul nr. 272/20.04.2015 al Inspectoratului Școlar Județean Cluj;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂR ĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă actualizarea poziției corespunzătoare Grădiniței Trenulețul Veseliei din Anexa 4 - Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca, la Hotărârea nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

Denumirea bunului

Elemente de identificare

An dobândire

Valoare de inventar

Situația juridică actuală

Grădinița „Trenulețul Veseliei” fostă nr. 26, din care:

Str. Câmpeni nr. 3C

1953

Municipiul Cluj-Napoca

Clădire grădiniță

Str. Câmpeni nr. 3C, nr. cad.

333467-C1, CF 333467

1.350.445,30 lei

Pivniță

Str. Câmpeni nr. 3C, nr. cad.

333467-C2, CF 333467

4.114,80 lei

Teren -5355mp.

Str. Câmpeni nr. 3C, nr. cad.

333467, CF 333467

4.926.600 lei

Art. 2. (1) Se aprobă darea în administrare, în favoarea Grădiniței cu Program Prelungit „Trenulețul Veseliei”, unitate de învățământ preșcolar cu personalitate juridică, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpeni nr. 3C, compus din: teren împrejmuit, în suprafață de

5355 mp., cu nr. cadastral 333467, cu construcțiile: CI cu nr. cadastral 333467-C1, Unitate de |             învățământ cu două niveluri P+E, edificată în anul 1957, cu suprafața construită la sol de 792 mp.

și C2, cu nr. cadastral 333467-C2, Pivniță, cu regim de înălțime S, situată la subsol, cu suprafața construită la sol de 32 mp., edificată în anul 1957, înscris în CF nr. 333467 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca.

(2) Imobilul va fi dat în administrare prin protocol de predare-primire, pe perioada desfășurării activităților specifice unității de învățământ preșcolar Grădinița cu Program Prelungit „Trenulețul Veseliei”.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.Nr. 450 din 24 mai 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)