Hotărârea nr. 45/2019

Hotărârea 45/2019 - Modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016, astfel cum a fost modficată prin Hotărârile nr. 559/2016, nr. 591/2016, nr. 548/2017, nr. 885/2017, nr. 978/2017, nr. 33/2018, nr. 976/2018 și nr. 1106/2018 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 559/2016, nr. 591/2016, nr. 548/2017, nr. 885/2017, nr. 978/2017, nr. 33/2018, nr. 976/2018 și nr. 1106/2018 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 559/2016, nr. 591/2016, nr. 548/2017, nr. 885/2017, nr. 978/2017, nr. 33/2018, nr. 976/2018 și nr. 1106/2018 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 46555/424/28.01.2019 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 559/2016, nr. 591/2016, nr. 548/2017, nr. 885/2017, nr. 978/2017, nr. 33/2018, nr. 976/2018 și nr. 1106/2018 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca);

Văzând adresa nr. 514/23.01.2019, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 46335/42/28.01.2019, transmisă de Inspectoratul Școlar General Cluj;

Reținând prevederile art. 96 alin. (2) lit. a, b și c și alin. (5) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, ale art. 3 și 4 (1) lit. (a), (b) și (c) din O.M.E.N. nr. 4619/2014 privind Metodologia-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și a Ordinului nr. 3.160 din 1 februarie 2017 pentru modificarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.619/2014'.

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 559/2016, nr. 591/2016, nr. 548/2017, nr. 885/2017, nr. 978/2017, nr. 33/2018, nr. 976/2018 și nr. 1106/2018 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca), după cum urmează:

I. Unităti de învățământ preuniversitar de stat:

 • - modificarea poziției nr. 6 (Colegiul Tehnic Raluca Ripari), prin eliminarea domnului consilier Mureșan Adrian, ca membru în consiliul de administrație și păstrarea domnului consilier local Drăgoescu Mihai, ca membru în consiliul de administrație;

 • - modificarea poziției nr. 9 (Colegiul Tehnic Napoca), prin eliminarea domnului consilier Jurja Marius Sorel, ca membru în consiliul de administrație și păstrarea domnului consilier local Ferdean Petru Rareș și a doamnei Mândru Brândușa, ca membri în consiliul de administrație;

 • - modificarea poziției nr. 11 (Colegiul Tehnic Anghel Saligny, prin eliminarea domnului consilier Tothfalusi Andras, ca membru în consiliul de administrație și păstrarea doamnei consilier local Croitoru Corina Ecaterina, ca membru în consiliul de administrație ;

 • - modificarea poziției nr. 13 (Liceul Tehnologic nr. 1), prin eliminarea domnului consilier Sărmaș Ioan Sabin, ca membru în consiliul de administrație și păstrarea domnului consilier local Tomoș Constantin Ioan, ca membru în consiliul de administrație;

 • - modificarea poziției nr. 16 (Colegiul Tehnic de Transporturi Transilvania), prin eliminarea domnului consilier Găbudean Călin Marcel, ca membru în consiliul de administrație și păstrarea domnului consilier Drăgoescu Mihai și a doamnei Petric Carmen, ca membri în consiliul de administrație;

 • - modificarea poziției nr. 21 (Colegiul Tehnic de Telecomunicații Augustin Maior), prin eliminarea doamnei consilier Suciu Mihaela Rodica, ca membru în consiliul de administrație și păstrarea domnului consilier local Florian Ovidiu Valeriu, ca membru in consiliul de administrație;

 • - modificarea poziției nr. 28 (Colegiul Economic Iulian Pop), prin eliminarea doamnei Roib Voichița, ca membru în consiliul de administrație și păstrarea domnului consilier local Dan Ioan Morar, ca membru in consiliul de administrație;

 • - modificarea poziției nr. 30 (Colegiul Tehnic Ana Aslan), prin eliminarea domnului consilier Ferdean Rareș Petru, ca membru in consiliul de administrație și păstrarea domnului consilier local Mureșan Adrian, ca membru in consiliul de administrație;

 • - modificarea poziției nr. 33 (Liceul Tehnologic Alexandu Borza), prin eliminarea domnului consilier Găbudean Călin Marcel, ca membru in consiliul de administrație și păstrarea domnului consilier local Mureșan Adrian, ca membru in consiliul de administrație;

 • - modificarea poziției nr. 35 (Colegiul Tehnic Edmond Nicolau), prin eliminarea domnului consilier Drăgoescu Mihai, ca membru in consiliul de administrație și păstrarea domnului consilier local Jurja Marius Sorel, ca membru în consiliul de administrație;

 • - modificarea poziției nr. 40 (Colegiul Tehnic Energetic), prin eliminarea domnului consilier Drăgoescu Mihai, ca membru în consiliul de administrație și păstrarea doamnei consilier local Suciu Mihaela Rodica, ca membru în consiliul de administrație;

 • - modificarea poziției nr. 53 (Liceul Tehnologic Aurel Vlaicu), prin eliminarea domnului consilier Vișan Ovidiu Vasile, consilier local ca membru în consiliul de administrație și păstrarea domnului consilier

local Florian Ovidiu Valeriu, ca membru în consiliul de administrație.

Art. H, Anexa, astfel modificată și completată, face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. IU. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte - Biroul învățământ, cultură, culte, sport, societate.

Nr. 45 din 6 februarie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA


Anexă la Hotărârea nr. 45/2019


Tabel nominal privind repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca


1. Unități de învățământ preuniversitar de stat

V,

Nr. crt.

Denumirea unității școlare și adresa

Numele și prenumele reprezentanților consiliului local desemnați în consiliile de administrație

1.

Liceul Teoretic

„Lucian Plaga” str. Băișoara nr. 2-4 Cluj-Napoca

1. Rațiu Radu Florin - consilier local

2. Molhem Mohammad-Bashar - consilier local

3. Popa Sorana

2.

Liceul Teoretic

„Mihai Eminescu”

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 94-96

Cluj-Napoca

1. Gliga Florin-Valentin - consilier local

2. Demostene Șotron - jurnalist, Făclia

3. Peter Valentin

3.

Liceul de Arte Vizuale

„Romulus Ludea”

Calea Dorobanților nr. 56 Cluj-Napoca

1. Moldovan Gabriela Iuliana - consilier local

2. Toșa Ecaterina - conf. dr., Universitatea de Arte și Design

3. GrozaTiberiu

4.

Școala Gimnazială „loan Bob” str. Episcop loan Bob nr. 10 Cluj-Napoca

1. Vișan Ovidiu Vasile - consilier local

2. Bărbos loan

3. Gliga Florin-Valentin - consilier local

5.

Colegiul de Muzică „ Sigismund Toduță ” str. Paris nr. 60 Cluj-Napoca

1. Vișan Ovidiu Vasile - consilier local

2. Szep Iuliu - Opera Maghiară de Stat

3. Marc Alexandru - prof. univ. dr., Academia de

Muzică „Gheorghe Dima”

6.

Colegiul Tehnic „ Raluca Ripan ” str. Bistriței nr. 21

Cluj-Napoca

1. Drăgoescu Mihai - consilier local *

7.

Liceul Teoretic „Eugen Pora ' str. Mogoșoaia nr. 6 Cluj-Napoca

1. Jur] a Marius Sorel - consilier local

2. Giurgiuman Tunde Ildiko - cadru univ., Facultatea de Medicină Veterinară, USAMV

3. dr. Maloș Cristian Valeriu - cadru didactic la Facultatea de Știința Mediului

8.

Școala Gimnazială „ Liviu Rebreanu ” str. Moldoveanu nr. 1

Cluj-Napoca

1. Morar Dan loan - consilier local

 • 2. Frenț Rodica - Centrul Bugetar de administrare

/V 7

 • 3. Suciu Mihaela-Rodica - consilier local * /

Sfeți -4

9

Colegiul Tehnic

1. Ferdean Rareș Petru - consilier local |' >1“Napoca”

str. Taberei nr. 3

Cluj-Napoca

2. Mândru Brândușa - S.C. Univers T ■

10.

Școala Gimnazială „Constantin BrâncușF str. Horticultorilor nr. 1 Cluj-Napoca

1. Gliga Florin-Valentin - consilier local

2. Szocs Viorica

3. Suciu Mihaela-Rodica - consilier local

11.

Colegiul Tehnic „Angliei Saligny” B-dul. 21 Decembrie 1989

nr. 128-130 Cluj-Napoca

1. Croitoru Corina Ecaterina - consilier local ’

12.

Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” Aleea Herculane nr. 1 Cluj-Napoca

1. Gliga Florin-Valentin - consilier local

2. Barbu Ligia - consilier juridic Rondocarton S.R.L.

3. Tothfalusi Andras - consilier local

13.

Liceul Tehnologic nr. 1 str. Maramureșului nr. 165/A Cluj-Napoca

1. Tomoș Constantin Ioan - consilier local *

14.

Școala Gimnazială “Nicolae IorgvC str. Războieni nr. 67 Cluj-Napoca

1. Tomoș Constantin Ioan - consilier local

2. Boca Ambrozie - preotul parohial

3. Molhem Mohammad-Bashar - consilier local

15.

Seminarul Teologic Ortodox

P-ța Avram Iancu nr. 18 Cluj-Napoca

1. Suciu Mihaela-Rodica - consilier local

2. Chirilă Ioan - prof. univ. dr., Facultatea de Teologie Ortodoxă

3. Ștefan Iloaie - conf. univ. dr., Facultatea de Teologie Ortodoxă

16.

Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania ” str. Bistriței nr. 21 Cluj-Napoca

1. Drăgoescu Mihai - consilier local '

2. Petric Carmen - Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive ’

17.

Liceul Teoretic

„ Bathory Istvan ” str. M. Kogălniceanu nr. 2 Cluj-Napoca

1. Racz Levente Zsolt - consilier local

2. Deăk Ferenc

3. Horvâth Anna - consilier local

18.

Școala Gimnazială „ Ion Agârbiceanu ”

str. Grădinarilor nr. 1 Cluj-Napoca

1. Pop Loredana - consilier local

2. Ghiță Nica - Nemar Catering Cluj

3. Pop Ioan - consilier local

19.

Colegiul Național

„ Emil Racoviță ” str. M. Kogălniceanu nr. 9-11 Cluj-Napoca

1. Moisin Radu Marin - consilier local

2. prof. Borojni Rodica - vicepreședintele Asociației Absolvenților Colegiului Național „Emil Racoviță”

3. Petrușel Adrian - prof. dr., decan al Facultății de Matematică și Informatică a Universității Babeș-Bolyai

20.

Școala Gimnazială

1. Rațiu Radu Florin - consilier local

„Ion Creangă” str. Peana nr. 2-4

Cluj-Napoca

2. Băcilă Gabriela - asistent univ., Universitatea Tehnică

3. Ferdean Rareș Petru - consilier local

21.

Colegiul Tehnic de Comunicații „Augustin Maior” str. Moților nr. 78-80 Cluj-Napoca

1. Florian Ovidiu Valeriu - consilier local *

22.

Școala Gimnazială

“Traian Dârjan ” str. Traian Vuia nr. 76

Cluj-Napoca

1. Pop Loredana - consilier local

2. Avram Ioan - preot, Asociația „Down”

3. Moldovan Gabriela Iuliana - consilier local

23.

Colegiul Național „ George Barițiu ” str. Emil Isac nr. 10

Cluj-Napoca

1. Jurja Marius Sorel - consilier local

2. Zotic Vasile - conf. univ. dr., Facultatea de Geografie,

UBB

3. Păunescu Mihai - reprezentant PrintArt

24.

Liceul Teoretic

„Onisifor Ghibu” str. Al. Vlahuță nr. 12-14 Cluj-Napoca

1. Moisin Radu Marin - consilier local

2. Varga Marius - preot paroh

3. Gergely Balazs - consilier local

25.

Liceul

„ Waldorf” str. Sergiu Celibidache nr. 8-12 Cluj-Napoca

1. Olah Emese - consilier local

2. Pop Alexandrina - președinte al Fundației „Educație pentru Libertate”

3. Radu Roșea - membru al Asociației pentru promocarea Pedagogiei Waldorf

26.

Liceul Teoretic „Brassai SamueF B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 7 Cluj-Napoca

1. Nistor Daniel - consilier local

2. Grabăn Zsolt

27.

Liceul Unitarian „Janos Zsigmond” B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 9 Cluj-Napoca

1. Rezi Elek

2. Hegedus Csilla

3. Talpas Botond

28.

Colegiul Economic ..Iulian Pop” str. Emil Isac nr. 19 Cluj-Napoca

1. Dan Ioan Morar - consilier local -

29.

Școala Gimnazială

„Horea”

str. Horea nr. 19/A Cluj-Napoca

1. Ferdean Rareș Petru - consilier local

2. Ispas Silviu Traian - Institutul de Formare Economică și Socială

3. Pop Loredana - consilier local

30.

Colegiul Tehnic „AnaAslari” str. Decebal nr. 41 Cluj-Napoca

1. Mureșan Adrian - consilier local *

31.

Școala Gimnazială de Muzică

1. Mureșan Adrian - consilier local

. Augustin Bena ' str. Horea nr. 19/B

Cluj-Napoca

32.

Școala Gimnazială

„Emillsac”

str. G. Bruno nr. 46 Cluj-Napoca

1. Găbudean Călin Marcel - consilier local supleant

2. Ciui Alexandru - preot

3. Radu Florin Rațiu - consilier local

33.

Liceul Tehnologic

,Alexandru Borza" str. Al. Vaida-Voevod nr. 57 Cluj-Napoca

1. Mureșan Adrian - consilier local r

- - - - —

34.

Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” str. Constanța nr. 6 Cluj-Napoca

1. Pop Loredana - consilier local

2. Vișan Vasile Ovidiu - consilier local

3. Croitoru Corina Ecaterina - consilier local

35.

Colegiul Tehnic „ Edmond Nicolau ” str. Câmpului nr. n/2 Cluj-Napoca

1. Jur] a Marius Sorel - consilier local *

--------—

36.

Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Bazar'"' str. Al. Vaida-Voevod nr. 55 Cluj-Napoca

1. Pop Ioan - consilier local

2. Borcilă Mircea - prof. univ. dr., Facultatea de Litere, Universitatea „Babeș-Bolyai”

3. Chirilă Ioan - prof. dr., Facultatea de Teologie Ortodoxă, Univ. „Babeș-Bolyai”

37.

Liceul Teologic Baptist „Emanuel” str. 11 Octombrie nr. 3 Cluj-Napoca

1. Tothfalusi Andras - consilier local

2. Cioflica Liviu - pastor baptist

38.

Liceul Teologic Adventist

„Maranatha” str. Câmpului n/2 Cluj-Napoca

1. Tothfalusi Andras - consilier local

2. Asanache Romeo - reprezentantul Bisericii

Adventiste din România

39.

Școala Gimnazială „Al. Vaida-Voevod” str. Oltului nr. 83 Cluj-Napoca

1. Moldovan Gabriela Iuliana - consilier local

2. Ilea Octavian - dr. ing., Universitatea Tehnică

3. Drăgoescu Mihai - consilier local

40.

Colegiul Tehnic Energetic str. Pascaly nr. 2-4 Cluj-Napoca

1. Suciu Mihaela-Rodica - consilier local s

41.

Liceul Teologic Reformat str. M. Kogălniceanu nr. 16 Cluj-Napoca

1. Gergely Balazs - consilier local

2. Duy Erika

3. Incze Bordi Ildiko

42.

Liceul Teoretic . Apaczai Csere Janos" str. I. C. Brătianu nr. 26 Cluj-Napoca

1. Horvăth Anna - consilier local

2. Dane Tibor Kalman

3. Gergely Balasz - consilier local

43.

Liceul Teoretic

1. Pop Ioan - consilier local

„Victor Babeș”

str. Meseriilor nr. 20 Cluj-Napoca

2. Costin Monica - economist, Spitalul Clinic Județean

3. Negean Vasile - conf. dr., Spitalul CFR Cluj

44.

Liceul Greco-Catolic „Inochentie Micu” str. Moților nr. 24 Cluj-Napoca

1. Constantea Radu Mihai - consilier local

2. prof. Furtună Marius - preot, consilier eparhial

45.

Școala Gimnazială "Iuliu Hațieganu” str. Grigore Alexandrescu nr. 16 Cluj-Napoca

1. Jurja Marius Sorel - consilier local

2. Gligor Gheorghe - conf. dr. ing., Universitatea Tehnică

3. Morar Dan Ioan - consilier local

46.

Colegiul Național „Gheorghe Șincat' str. Avram Iancu nr. 3 Cluj-Napoca

1. Găbudean Călin Marcel - consilier local supleant

2. Bonda Adriana - șef lucrări, USAMV

3. Croitoru Corina Ecaterina - consilier local

47.

Liceul de Coregrafie și Artă Dramatică

„Octavian Stroia ”

Calea Turzii nr. 2 Cluj-Napoca

1. Molhem Mohammad-Bashar - consilier local

2. Solomon Vasile - maestru de balet, Opera Română

48.

Liceul de Informatică „ Tiberiu Popoviciu ” Calea Turzii nr. 140-142

Cluj-Napoca

1. Suciu Mihaela-Rodica - consilier local

2. Pop Ovidiu - conf. dr. ing., Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Universitatea Tehnică

3. Anghel Marcel - consultant manager

49.

Liceul cu Program Sportiv str. Arinilor nr. 9 Cluj-Napoca

1. Rațiu Radu Florin - consilier local

2. Morar Dan Ioan - consilier local

3. Mischian Mircea Dorin - avocat

50.

Școala Gimnazială „ Octavian Goga ” str. Peana nr. 16

Cluj-Napoca

1. Rațiu Radu Florin - consilier local

2. Molhem Mohammad-Bashar - consilier local

3. Nistor Daniel - consilier local

51.

Colegiul Național

„ George Coșbuc ” str. Avram Iancu nr. 70-72

Cluj-Napoca

1. Vișan Ovidiu Vasile - consilier local

2. Buzdugan Gheorghe - S. C. Bimet S.R.L.

3. Vaida Ovidiu - cadru didactic, UBB

52.

Liceul Teoretic

„Avram Iancu ”

str. Onisifor Ghibu nr. 25 Cluj-Napoca

1. Sărmaș Ioan Sabin - consilier local

2. Jurja Marius Sorel - consilier local

3. Ferdean Rareș Petru - consilier local

53.

Liceul Tehnologic

.Aurel Vlaicu”

B-dul Muncii nr. 199-201

Cluj-Napoca

1. Florian Ovidiu Valeriu - consilier local

2. Unități de învățământ preuniversitar particulare

Nr. crt.

Denumirea unității școlare și adresa

Numele și prenumele reprezentanților consiliului local desemnați în consiliile de administrație

1

Liceul Teoretic „ELF” str. Pascaly nr. 2-4 Cluj-Napoca tel. 0264/440811

Jurja Marius Sorel - consilier local

2

Transylvania College.

The Cambridge International School in Cluj

(fosta Școala Internațională Cluj) str. Băișoara nr. 2/A Cluj-Napoca tel. 0264/418991

 • 1. Moisin Radu Marin - consilier local

 • 2. Constantea Radu Mihai - consilier local

3

Școala Gimnazială Reformată „Talentum” Cluj-Napoca (fosta Școala Elementară Reformată „Montessori”) str. Victor Deleu nr. 2 Cluj-Napoca tel. 0264/437473

Olah Emese - consilier local

4

Școala Gimnazială Internațională „Spectrum” Cluj-Napoca (fostă Școala Internațională „Spectrum”) str. Zorilor nr. 27 Cluj-Napoca tel. 0264/438351

Croitoru Corina Ecaterina - consilier local

5

Liceul Teoretic Creștin „Pro Deo” Cluj-Napoca (fostul Liceu Creștin „Pro Deo”) str. Al. Vaida-Voevod nr. 55/A Cluj-Napoca tel. 0264/414974

 • 1. Pop Ioan - consilier local

 • 2. Croitoru Corina Ecaterina - consilier local

6

Liceul Tehnologic „ Virgil Madgearu” Cluj-Napoca (fostul Grup Școlar de Management Economic și Drept Administrativ „Virgil Madgearu”) str. Meseriilor nr. 18-20

Cluj-Napoca

tel. 0264/426111

Drăgoescu Mihai - consilier local

7

Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” Cluj-Napoca (fostul Liceu UCECOM „Spiru Haret”) str. Al. Vaida-Voevod nr. 55 Cluj-Napoca tel. 0264/541948

Gliga Florin-Valentin - consilier local

8

Liceul Tehnologic

Vișan Ovidiu Vasile - consilier local

„Horea, Cloșca și Crișan ” Cluj-Napoca (fostul Liceu Economic „Horea, Cloșca și Crișan”) str. Emil Isac nr. 10 Cluj-Napoca tel. 0264/596697

9

Școala Gimnazială „Christiana” Cluj-Napoca Aleea Moldoveanu nr. 3 Cluj-Napoca tel. 0723/537819

Constantea Radu Mihai - consilier local

10

Școala Primară „Montessori Schule” Cluj-Napoca str. Brașov nr. 33, Cluj-Napoca tel. 0740/558418

Olah Emese - consilier local

11

Școala Primară „Kinderland” Cluj-Napoca str. A. Densușianu nr. 42 Cluj-Napoca tel. 0364/410617

Moldovan Gabriela Iuliana - consilier local

12

Royal School in Transylvania str. Henri Barbusse nr. 44-46 Cluj-Napoca tel. 0364/805802 fax 0364/805803

Corina Ecaterina Croitoru - consilier local

13

Liceul Teoretic „Horea, Cloșca si Crișan ” str. Emil Isac nr. 10 Cluj-Napoca tel. 0264/596697

Drăgoescu Mihai - consilier local

14

Școala Primară Panda str. Fagului nr. 78-81/A Cluj-Napoca tel. 0771/208268

Drăgoescu Mihai - consilier local