Hotărârea nr. 449/2019

Hotărârea 449/2019 - Trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Albert Einstein nr. 6, ap. 1 și darea acestuia, în folosință gratuită, Asociației Folclorice „Someșul Napoca”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Albert Einstein nr. 6, ap. 1 și darea acestuia, în folosință gratuită, Asociației Folclorice „Someșul Napoca”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Albert Einstein nr. 6, ap. 1 și darea acestuia, în folosință gratuită, Asociației Folclorice „Someșul Napoca” - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Mihaela-Rodica Suciu, Florin Valentin Gliga, Adrian Mureșan și Dan Ștefan Tarcea;

Analizând Referatul nr. 258645/45/16.05.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Albert Einstein nr. 6, ap. 1 și darea acestuia, în folosință gratuită, Asociației Folclorice „Someșul Napoca”;

Reținând prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, precum și ale art. 867-870 Cod civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă trecerea, din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și includerea în Anexa 4 - Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca, la Hotărârea nr. 133/2005 cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul „Alte imobile de utilitate publică”, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Albert Einstein nr. 6, ap. 1, la parter, cu valoarea de inventar de 100.537,15 lei, identificat prin nr. topo. 9902/1/1, compus din: un magazin, un wc la subsol, cu suprafața utilă de 23,54 mp., cu părți indivize comune în cotă de 5,45/100 parte, înscris în CF nr. 259845-C1-U2 Cluj-Napoca.

Art. 2. Se aprobă darea în folosință gratuită, Asociației Folclorice „Someșul Napoca”, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, a imobilului identificat la art. 1, în baza unui protocol de predare-primire, pentru desfășurarea activităților specifice ale asociației, până la data de 30.06.2021.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul