Hotărârea nr. 448/2019

Hotărârea 448/2019 - Transmiterea unor imobile din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul public al Statului român, în vederea dării acestora în administrarea Ministerului Educației Naționale.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul public al Statului român, în vederea dării acestora în administrarea Ministerului Educației Naționale

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea unor imobile din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul public al Statului român, în vederea dării acestora în administrarea Ministerului Educației Naționale - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 202897/45/11.04.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, privind transmiterea unor imobile din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul public al Statului român, în vederea dării acestora în administrarea Ministerului Educației Naționale;

Reținând prevederile Legii nr. 213/1998, actualizată, privind bunurile proprietate publică, ale art. 123 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale actului nr. 20D/533/05.04.2019 emis de Guvernul României, privind „ cererea Guvernului, formulată în temeiul art. 9 alin. 2 din Legea nr. 213/1998, cu modificările și completările ulterioare, de a dispune măsurile necesare pentru adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca privind transmiterea unei părți din imobilul din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca în domeniul public al statului, în vederea dării acesteia în administrarea Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca, instituție aflată în coordonarea Ministerului Educației Naționale”, ale Hotărârii nr. 633/2018 și ale art. 869 Cod civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aprobă transmiterea imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Unirii nr. 31-33, din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul public al Statului român, în vederea dării acestora în administrarea Ministerului Educației Naționale, pentru a se asigura desfășurarea activității Universității de Artă și Design Cluj-Napoca, precum și declararea imobilelor din bunuri de interes public local în bunuri de interes public național, având datele de identificare după cum urmează:

  • - Apartamentul 4, cu nr. topo. 6,7/2/IV, cu suprafața utilă de 552 mp, cu părți indivize comune în cotă de 29,30/100 parte, înscris în CF individuală nr. 257707-C1-U2, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Universității de Artă și Design Cluj-Napoca, compus din: 13 birouri, 4 ateliere, 2 case de scară, 1 wc, 1 vestibul, 1 sas, 1 balcon, 3 coridoare.

  • - Apartamentul 5, cu nr. topo. 6,7/2/V, cu suprafața utilă de 601 mp, cu pălii indivize comune în cotă de 31,90/100 parte, înscris în CF individuală nr. 257707-C1-U1, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Universității de Artă și Design Cluj-Napoca, compus din: 2 ateliere, 13 birouri, 3 coridoare, 4 sasuri, 2 case de scară, 2 grupuri sociale, 1 balcon.

  • (2) Valoarea de inventar a spațiilor este de 2.494.808,76 lei.

  • (3) în cazul în care nu se respectă destinația imobilelor transmise potrivit alin (1), acestea revin de drept în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 2. Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1, se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art. 3. Se aprobă retragerea dreptului de administrare constituit în favoarea Universității de Artă și Design Cluj-Napoca în condițiile art. 2 din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 448 din 24 mai 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)