Hotărârea nr. 447/2019

Hotărârea 447/2019 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Borhanciului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Borhanciului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

|                    Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru

înscrierea imobilului strada Borhanciului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 256783 din 16.05.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Borhanciului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Reținând prevederile Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Codului civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d), art. 39 alin. (2) și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

I

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilelor identificate cu nr. topo. 13995, 13499, 1428, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 13995/1, teren în suprafață de 9474 mp., care se reînscrie în CF nr. 269362, în favoarea municipiului Cluj-Napoca;

 • - imobil cu nr. topo. nou 13995/2, teren în suprafață de 8000 mp., care se transcrie în CF nou în favoarea municipiului Cluj-Napoca, cu destinație drum, strada Borhanciului;

 • - imobil cu nr. topo. nou 13499/1, teren în suprafață de 33152 mp., care se reînscrie în CF nr. 291848, in favoarea municipiului Cluj-Napoca;

 • - imobil cu nr. topo. nou 13499/2, teren în suprafață de 14258 mp., care se transcrie în CF nou, în favoarea municipiului Cluj-Napoca, cu destinație drum, strada Borhanciului;

 • - imobil cu nr. topo. nou 1428/1, teren în suprafață de 7747 mp., care se reînscrie în CF nr. 100 Feleacu;

 • - imobil cu nr. topo. nou 1428/2, teren în suprafață de 4000 mp., care se transcrie în CF nou în favoarea municipiului Cluj-Napoca, cu destinație drum, strada Borhanciului.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Borhanciului, cu suprafața măsurată de 59.209 mp, provenind din CF nr. 269362 Cluj-Napoca, nr. topo. 13995/2; CF nr. 269150 Cluj-Napoca, nr. topo. 13647; CF nr. 304898, nr. topo. 13555; CF nr. 291848 Cluj-Napoca, nr. topo. 13499/2; CF nr. 100, nr. topo. 1427, 1428/2, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 3. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Borhanciului din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.

Nr. 447 din 24 mai 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 447/2019

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

5

AMPLASAMENT.

Strada BORHANCIULUI, domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

“                     5

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016

3

CLUJ-NAPOCA

-MAI 2019-


i                        AL

I        româniei

g '74 (XVII!) - Nr. 248 bis LEG!, deCRETE^OȚĂRĂRI Șl ALTE ACTE            Lunl' 20       '°e

SUMAR

•I

Pagina

r

Anexa nr. 1' la Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 pentru modificarea șl completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Cluj, precum și ai municipiilor, orașelor și comunelor din Judejui Cluj,

;                                 cu excepția municipiului Ciuj-Napoca...................... 3-H1

I i

* j             -

Q

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20J!l.2006               "

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002
privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și ai municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca*)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002

■/ind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum ar al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum u'rmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public ai județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj"

 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — Se atestă apartenența la dome public al județului Cluj, precum și ai municipiile^1 'sș și comunelor din județul Cluj a bunurilor £• ’jnst anexele nr. 1—80 care fac parte Integrantă din . !ez hotărâre."

 • 3. După anexa nr. 1 se Introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu tlilul „Inventarul bunurilor care apa domeniului public al municipiului Cluj-Napoca", av conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRiCEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și internelor,

Paul Victor Dobre, secretar de stal

Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădesu.

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.

-) Hotărârea Guvernului nr. 1S3/20(J6*a fost puWcată în MonMonJi Oficial ai României, Partea l/nr. 248 din 20 martie 2006 șl este si în acest număr bis.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.111.2006


.BEI DE MIȘCARE PARCELARA

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Borhanciului, Județul Cluj

 • A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.


  Nr. CF

  Număr

  Descrierea imobilului

  Suprafața (mp)

  Proprietari

  Sarcini

  Ser.

  Topo.

  269362(Nr. CF. vechi 1473)

  A+l

  13995

  -

  17474

  MUNICIPIULCLUJ

  Nu sunt

  269150(Nr. CF. vechi 1473)

  A+l

  13647

  -

  8514

  MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

  Nu sunt

  304898(Nr. CF. vechi 1473)

  A+l

  13555

  Drum la Borhanci

  22279

  MUNICIPIUL CLUJ

  Nu sunt

  291848(Nr. CF. vechi 1473)

  A+l

  13499

  -

  47410

  MUNICIPIUL CLUJ

  Nu sunt

  100FELEACU

  A+l 64

  1427

  -

  2158

  -

  Nu sunt

  100FELEACU

  A+l 64

  1428

  -

  11747

  -

  Nu sunt

  Total suprafață

  109582

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

269362

(Nr. CF. vechi 1473)

13995/1

9474

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

13995/2

8000

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

291848

(Nr. CF. vechi 1473)

13499/1

33152

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

13499/2

14258

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

100FELEACU

1428/1

7747

-

Nu sunt

Nou

1428/2

4000

-

Nu sunt

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

13995/2, 13647, 13555,

13499/2, 1427, 1428/2

Nou

Strada Borhanciului

59209

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 59209 mp

Data: Mai 2019


ANCPr

AGJt.VÎÎA NAȚIONALA t> t r..to a « t> e *i M «(.R.JTA’J* fițl»aiI3AKÂ

Nr. cerere

64311

Ziua

03

Luna

06

Anul

2010


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca
EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE
 • A. Partea I. (Foaie de avere)

CARTE FUNCIARA NR. 269362 Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 1473 )


 • B. Partea II. (Foaie de proprietate)

CARTE FUNCIARA NR. 269362 Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 1473 )

In-

seri

eri privitoare la proprietate

Observații / Referințe .

3640 / 08.03.1938

Act act

1

Intabulare, drept de PROPRIETATE, comasație, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

(provenita din conversia CF 1473)

1 | MUNICIPIUL CLU3

2

acest imobil se abnotează din acesta carte funciară , neformând obiect de circulație publică

A1     ~F

(provenita din conversia CF 1473)

 • C. Partea III. (Foaie de sarcini)

  înscrieri privitoare la sarcini


  [NU SUNT  CARTE FUNCIARA NR. 269362 Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 1473 )


  Observații / Referințe J


Anexa Nr. 1 la Partea I

CARTE FUNCIARA NR. 269362 Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 1473 )

PARCELE

Nr.Crt.

• ■’ l’ i-

Categoria

. ■ de -

; folosința

Intravilan

Suprafața , (mp)

Nr. titlu

i Nr. tarla

Nr. parcela

- .-Nr,

Topografic

y Observații/ Referințe

1

drum

M

Din acte: 17474; asurata:174

'4

13995

Certific ca prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originala, pastrata de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara nu este valabil la incheierea actelor autentificate de notarul public. S-a achitat tariful de 60 RON, chitanța nr. 12444/12-05-2010, pentru serviciul de publicitate imobiliara 242,

ancei


HBNTh x.iȚjaxAt. v tt > C 5 R A S 1 s I‘ *i M ȘltC'ftTATl (Mtt«f»54iKÂ


Nr. cerere

64319

Ziua

03

Luna

06

Anul

2010


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca
EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE
 • A. Partea I. (Foaie de avere)

CARTE FUNCIARA NR. 269150

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 1473 ) TEREN

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Borhanciului__

Nr. Crt. Nr. cadastral / Nr. topografic           Suprafața (mp)__Observații / Referințe


Al                Top: 13647                     Din acte:8514;

Masurata:8514

 • B. Partea II. (Foaie de proprietate)

CARTE FUNCIARA NR. 269150

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 1473 )

scrii

eri privitoare la proprietate

Observații / Referințe

3640/08.03.1938

Act act

1

Intabulare, drept de PROPRIETATE, comasație, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

(provenita din conversia CF 1473)

1 | MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

2

apoi se notează faptul că imobilul se abnotează din acest cf și nu formează obiect de circulație publică .

Al

(provenita din conversia CF 1473)

 • C. Partea III. (Foaie de sarcini)

CARTE FUNCIARA NR. 269150

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca ________________________________(provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 1473 )

înscrieri privitoare la sarcini ________:                                        ;        . Observat»/ Referințe .


NU SUNT

Anexa Nr. 1 la Partea I

CARTE FUNCIARA NR. 269150

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 1473 )

PARCELE

Nr. Crt,

Categoria de folosința

Intravilan!

Suprafața; W (mp)

Nr. titlu

Nr. tarla

Nr. parcela

Nr.

Topografic

Observații /

Referințe

1

drum

Din acte;8514; asurata:851

4

13647


Certific ca prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originala, pastrata de est birou.

Prezentul        de carte funciara nu este valabil la incheierea actelor autentificate de notarul public.

S-a achitat tariful de 60 RON, chitanța nr. 12445/12-05-2010, pentru serviciul de publicitate imobiliara 242,


Asistent ADRIAN


istrator, RAICA


J:

ri (iirrru* ivincu:\c.\ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


18646194

Carte Funciară Nr. 304898 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ PENTRU INFORMARE

Nr.

189462

Ziua

10

Luna

11

X.-’

Anul

2016

ANGPI . Oficiul de Cadastru și Publicitate imobiliară CLUJ

AUIt.'.ț 14 VATIUV VI.A           „                                              .        » . ,                                   w

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Necunoscut

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj


Nr.

Nr cadastral

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Crt

Nr.

Al

Top: 13555

Din acte: 22.279 Masurata: 22.279

DRUM LA BORHANCI

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640 / 08/03/1938

Act nr, 0, din emis de ;

Bl

Intabuiare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF1473)

B2

Imobilul de sub Al se abnoteaza din aceasta carte funciara neformand obiect de circulație publica.

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața masurata (mp)*

Observații / Referințe

Top:13555

22.279

DRUM LA BORHANCI

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL____________________

Geometrie pentru acest imobil nu a fost găsită.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru d terea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legJI.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța internșr'nr.52|639/10-ll-2016 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.Data soluționării,


Data eliberrii, aJ M/iV -J-l;, TTC -Asiștent Registrator, ica Adrian


Referent, ■Candidh-^m|iaBElMTA | i


3

(parafa și(.-serph.


latura)


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii


Pagina 2 din 2


Date referitoare la teren

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

-

-

-

-

-

ANCPÎ

■ AU£MttA-NA.TiaslAlA n i ti A' m ' t <ii ț> rFSMțOTMriMĂMtMSA


Nr. cerere

86515

Ziua

14

Luna

08

Anul

2012


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca
EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru
INFORMARE

A. Partea I. (Foaie de avere)

CARTE FUNCIARA NR. 291848


Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca

Nr, CF vechi: Nr. 1473 • B. Partea II. (Foaie de proprietate)

CARTE FUNCIARA NR. 291848


 • C. Partea III. (Foaie de sarcini)

CARTE FUNCIARA NR. 291848 _______ ___ Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca

|:InșcrierLprivițoare^lagjircirii^ .                 .   ? .                     '           Observații / Referințe


I NU SUNT


Anexa Nr. 1 la Partea I


Geometria imobilului nu este disponibila in planul cadastral de carte funciara din sistemul informatic.Certific că prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară NU este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul public, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. CJ12BCPICN29850/14-08-2012, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu


codul nr. 272,


Asistent-registrator,

ROXANA GjHETIE
(semnătura)

*Suprafata este determinată pe baza măsurătorilor topografice prin proiecție în planul de referința stereo 70, în conformitate cu art, 32 lit. a) din Legea cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare. Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.

r z i •
. iTdajaoru lap.


îj Soi-

șz'fcn


C.F. 100


- COPIE -

L.S. (sigiliul B.C.P.I.Cluj-Napoca)


Nr.ord. Nir.țop.

Suprafața

- -lug. stg.

NOTĂ

146

619 stradă

100

B.l

147

826 cuvînt indescifrabil

50

148

829 neproductiv Femeto

200

B.l.

149

834 stradă

100

150

835 indescifrabil

50

151

842/2/1 noroiu

400

256 :

179 B.25.

843/2/1 stradă

îoo :

B.l. B.I1.

844/2/1 locu de casă

72

845/2/1 locu starpasu

_84

152

850 drum in

Carbunariu / a carbunariu

1000

B. ilizibil

153

852 drum

254

33

853 drum

1

800

154

855 drumu

600

155

920 drumu

„        / la eclesie

1

156

921 drumu

800

157

1063 fînati sub

sinotiele/ îndosu

1

# 20

B.22/24.

1063/a periu

150

B.l.

158

1123 drumu

„   / dealu bucatelor

600

159

1197 fenatiu

—-X3-------------------3JJ------------------------------------

800

B.16-18.

160

1250 drumu

„   / laungiu

....

600

B.l.

161

1287 fenațiu

„   / castea perinlui

1

80

#1 23

162

1315 drumu

35              3 3              33

540 B.l.

163

1347 păsiune

33             33            33

786 B.2.

1368 păsiune

„      dealu horgi

300

33  53

164

1427 drumu

35                  33          >5

600 B.l.

1428 drumu

2

66

iii-

1506 drum infagietielu / a fagietielu

445

z

zibi-

717 drumu

33                         33

1024

53 33

le

1638 nășiune

„     / sub dealu mare

832

B.2.

>3

1684 pîriu

33                     33      33         33

448

B.l.

35

1887 drumu in inatiu / ainatiu

1200

33

1915 drumu

33                   33

1100

33 33

%

B.l-

Traducere din limba maghiară:

100                        B - foaia de proprietate

Seria nr. Intrat la 8 martie 1881 sub nr. 11.11.                      NOTĂ

----------In urma încheierii dată sub nr.de mai sus, parcelele de sub nr.-----------------------

 • 1. ord. A+l-16; 18-22. 25. 27-38. 40-50. 52-56. 58-66. 68-72.

74-80. 82-106, 109-130. 134. 137-142. 144. 146, 147. 149. 150. 152-156. 158. 160. 162. 16^-167. 169. 170. 171. 173. 175. 178. 180.181. 182. 183. 186-189. 191, 194-196. precum și de sub nr.ord.A+151. 157. 184, parcelele cu nr.top.843. 1063/a. și 3085 - ca bunuri ce nu formează obiectul registrului de publicitate - se abnotează.

Intrat la iunie 1900 cunr.5668.

 • 2. In baza încheierii dată sub nr.de mai sus de Tribunalui regal Cluj - ca autoritate de carte funciară și a procesului-verbal de legalizare întocmit în 7 și în zilele următoare din luna iunie anul 1900, imobilele de sub ord.A+4. 5. 6. 163. 168. 172. 174. 176. 177. 179. 181. 184. 185. 190. 192. se abnotează și în urma segregației urbarială, se transnotează în c.f.nr.842, cu titlul de drept “pășunea și pădurea foștilor iobagi “.

Text în limba română:

Pres.la24 octombrie 1940 no.2593.

Se notează ca respinsă cererea pentru întabularea dreptului Radiere B 5. de proprietate a Parohiei greco-catolice din comuna Feleac

 • 3. asupra imobilului de sub nr.otrd.A+1 .-

înregistrat la 21 martie 1941 no.695.

Se notează pentru asigurarea rangului cererii Primăriei comunei ____Feleac înaintată cu privire la imobilul de sub A+116 pentru des-.           mElîibrarea-și schimbarea parțială a ramului de cultură.

Conform cu originalul ■

ss.indescifrabil - Săuan Maria,referent. CF parțial - 90958/10.08.2011.

Sigiliul BCPI Cluj-Napoca

Legalizarea traducerii pe verso !


ROMÂNIA-

-B-. j^^PUL NOTARULUI PUBLIC pF®«KiSN0CWMAN S0d,u: Cluj-Nap0C3, str. Tipografiei, 13, ap.5


Subsemnata Kiss Clara certific exactitatea traducerii solicitata de                cu textul inscrisului autentic/cu legalizare

de semnatura/sub semnătură privata/in original/copie legalizata /copie simpla in limba maghiara care a fos


ROMANIA

BIROUL NOTARULUI PUBLIC

Cluj-NapocaÎNCHEIERE de legalizare a semnăturii traducătoruluiluna


ziua


FEUkDEAN

R<.?TLLN.OCT.4EJAWOtar public, in temeiul art.8 lit.e sij din Legea nr.36/1995,legalizez m '^emnatura'deînaj sus a lui Kiss Clara traducător autorizat, in baza specimenului de semnătură depus, de pe cele / exemplare ale inscrisului.

S-a perceput onorariul dej??^) lei, cu chitanța nr. q ,
PLAN DE IDENTIFICARE - CARTE FUNCIARĂ încadrarea planșelor
Inventar de coordonate


Nr. Pct.

X

[m]

Y [m]

2

582074.9880

397165.8430

3

582092.5720

397164.8080

4

582100.0460

397163.5250

5

582118.1830

397161.0930

6

582145.8620

397158.0440

7

582165.9370

397156.2880

8

582186.6170

397153.8880

9

582200.4570

397151.9240

10

582218.4760

397149.0550

11

582238.8500

397145.5780

12

582259.3550

397140.5071)

13

582290.7830

397131.5280

14

582301.1160

397129.0280

=15=-

582318:311 IF

-397124.(1530

16

582338.1190

397118.4270

17

582357.796(1

.397112.8060

18

582366.7430

397109.6950

19

582380.8610

397102.1900

20

582381.5870

397101.8590

21

582396.8790

397090.3130

22

582410.8760

397075.2560

23

582428.7530

397050.6530

24

582432.6920

397046.1420

25

582473.7880

396999.0700

26

582490.7690

396985.3110

27

582522.0480

396959.9680

28

582558.7580

396938.8380

29

582572.0610

396933.3940

30

582595.7860

396925.3160

31

582614.2520

396921.0760

32

582615.9300

396917.7210

33

582617.6150

396914.3520

34

582653.8950

396914.1780

35

582691.8880

396917.9310

36

582690.7870

396919.9090

37

582695.0360

396920.3510

38

582710.9880

396922.5270

39

582737.9180

396926.2000

40

582757.6610

396928.9860

41

582781.0137

396931.9760

42

582779.5700

396935.3100

43

582796.5510

396936.2200

44

582800.3830

396936.8280

45

582807.2930

396937.9270

46

582817.9100

396939.6140

47

582828.3130

396942.3310

48

582857.5080

396957.2820

49

582860.0668

396958.5869

50

582860.0320

396958.6560

51

582904.3690

396981.2540

52

582910.3590

396983.7790

53

582910.3822

396983.7051

54

582930.9670

396990.3250

55

582945.5430

396993.4690

56

582951.4360

396993.9430

57

582962.3280

396995.1340

58

582967.4070

396994.9100

59

582972.4060

396995.0600

6(1

582977.6100

396993.5480

61

583003.9950

396992.4000

62 ■

583025.0830

396990.4190

63

583040.5500

396988.1950

64

583054.8860

396986.2460

65

583058.6630

396985.6520

66

583077.8810

396981.1360

67

583089.9800

396979.8340

68

583104.9280

396978.4230

69

583104.8320

396977.4015

70

583120.5730

396977.1740

71

583120.7423

396976.3790

72

583121.7510

396976.4570

73

583128.7431)

396976.9250

74

583146.0020

396980.0250

75

583163.3930

396982.7360

76

583168.6120

396983.6640

77

583186.8190

396986.1810

78

583208.8770

396989.2300

79

583224.6750

396991.7630

80

583243.5290

396993.6150

81

583246.6310

396994.1980

82

583258.3500

396996.9000

83

583275.5630

396999.6300

84

583276.0130

396999.9420

85

583277.2533

396999.1969

86

583293.6035

397002.0943

87

583293.3050

397003.6280

88

583318.1330

397010.1910

89

583342.2250

397016.5590

90

583366.1430

397022.8730

91

583390.3710

397030.8700

92

583390.4170

397030.6910

93

583391.1360

397030.3350

94

583399.9910

397033.5540

95

583416.3880

397039.4250

96

583433.4620

397045.4920

97

583440.9230

397048.2470

98

583464.8670

397056.7830

99

583476.0790

397060.8190

100

583479.5500

397062.0300

101

583480.8100

397061.9200

102

583484.7400

397063.0300

103

583502.7400

397068.9500

104

583510.2200

397070.5820

105

583518.3700

397070.0820

106

583524.6500

397068.8000

107

583524.7970

397067.6240

108

583524.8830

397067.5020

109

583551.6060

397061.0130

110

583562.9680

397058.2540

111

583564.8500

397059.3100


112

583565.9750

397059.0250

113

583574.9840

397056.7450

114

583584.8800

397054.2400

115

583594.6590

397052.1490

1)6

583609.2350

397049.0320

117

583618.8300

397044.4070

118

583632.6710

397035.6020

119

583634.9528

397033.9460

120

583637.1700

397032.2600

121

583639.5660

397030.0920

122

583655.8750

397015.3410

123

583663.3830

397008.7930

124

583668.1400

397004.6200

125-

-583671.1760

397001 9520

126

583674.4910

396999.3650

127

583675.4140

396998.7860

128

583683.7170

396991.8110

129

583693.6901

396983.3201

130

583696.2740

396981.0430

131

583702.5690

396976.5590

132

583719.6650

396962.7480

133

583720.8740

396961.8490

134

583723.7990

396959.4720

135

583728.1390

396955.6550

136

583730.1600

396953.9300

137

583732.8110

396951.5710

138

583735.2720

396949.4020

139

583734.6610

396948.8600

140

583739.7350

396945.8020

141

583740.3400

396945.7840

142

583744.6340

396942.1820

143

583745.6260

396941.4470

144

583756.9960

396931.9630

145

583760.5450

396929.2130

146

583770.3410

396921.2180

147

583773.5840

396918.7240

148

583779.2087

396913.7325

149

583779.6070

396913.8880

150

583790.7220

396904.5764

151

583790.6960

396904.3450

152

583803.1980

396893.6150

153

583824.8186

396876.1963

154

583824.2380

396875.9680

155

583826.8050

396873.8610

156

583827.7170

396873.2910

157

583831.4420

396870.1220

158

583838.9170

396863.8350

159

583842.7310

396860.6500

160

583851.1870

396853.5350

161

583850.7100

396853.1600

162

583854.7100

396849.9130

163

583873.7700

396834.2300

164

583885.6900

396824.6250

165

583901.9400

396809.1000

166

583916.6580

396797.8843

167

583931.0730

396784.3900

169

583948.7200

396767.8700

170

583952.1360

396765.7890

171

583968.3120

396752.3980

172

583977.0900

396745.6700

173

583996.3500

396730.4000

174

584014.4710

396719.1300

175

584032.1390

396705.8600

176

584031.8357

396705.5238

177

584047.0067

396693.0438

178

584046.9860

396693.0390

179

584049.3400

396691.1020

180

584052.5260

396687.1490

181

584054.7220

396685.2810

182

584063.3070

396677.9770

183

584074.4000

396666.6690

184

584081.3530

396660.7990

185

584091.6650

396651.0640

186

584097.7030

396644.7900

187

584097.9870

396643.2160

188

584108.9100

396629.3100

189

584112.0270

396625.3930

190

584112.9490

396624.2340

191

584128.3000

396604.7460

192

584134.9600

396595.9730

193

584135.7230

396594.9070

194

584138.2850

396591.6190

195

584140.8670

396587.9490

196

584141.4150

396587.3000

197

584144.8390

396582.6450

198

584147.8340

396578.5750

199

584149.0260

396576.7410

200

584151.0590

396573.6110

201

584166.7020

396549.5290

202

584171.2640

396542.9520

202'

584171.8310

396542.1500

203

584178.4990

396532.7060

204

584180.7100

396529.5380

205

584189.7440

396516.6540

206

584195.9160

396505.9250

207

584203.1400

396490.1200

208

584208.7810

396477.3560

209

584207.5413

396476.9047

210

584207.5600

396476.7900

211

584225.6500

396429.1100

212

584229.9490

396417.5390

213

584229.4500

396417.4100

214

584242.2900

396382.1200

215

584243.1300

396370.8700

216

584243.6900

396360.8300

217

584243.9100

396355.9300

218

584243.7970

396355.9370

219

584244.7290

396342.4600

220

584245.6140

396328.8200

221

584246.1770

396321.0870

222

584246.5330

396312.1580


223

584247.1360

396311.4080

224

584247.2250

396311.4830

225

584247.8250

396310.4200

226

584248.4380

396299.9250

227

584249.4450

396287.0070

228

584250.8460

396276.5560

229

584251.2930

396273.2260

230

584252.4110

396266.7230

231

584254.2870

396255.5130

232

584256.8990

396249.8580

233

584261.3920

396241.1870

234

584265.1880

396233.6440

. 235

58427-1,8180

-.396223.-5210

236

584273.3546

396221.2137

236'

584273.7500

396221.4400

-237'

584282:0500

396208.9800

237

584281.4763

396208.6519

238

584283.8150

396204.9060

239

584285.9300

396202.1370

240

584290.6390

396195.5160

241

584291.2380

396194.6980

242

584299.1870

396183.6390

243

584303.8260

396177.6550

244

584312.2900

396166.9500

245

584313.0470

396166.0870

246

584319.6000

396157.4320

247

584321.5353

396154.2122

248

584322.9020

396153.0700

249

584325.2420

396150.0610

250

584326.4460

396)48.3950

251

584327.1310

396147.5180

252

584330.8320

396142.4710

253

584332.8360

396139.8870

254

584338.3950

396132.1280

255

584342.0600

396127.2960

256

584342.6640

396126.4720

257

584345.7570

396122.2420

258

584356.1110

396108.0820

259

584357.0530

396106.7940

260

584365.8770

396095.2640

261

584374.4760

396084.5760

262

584376.2840

396082.2910

263

584380.6150

396076.8180

264

584379.5290

396076.1840

265

584379.7920

396075.8660

266

584381.6950

396073.4510

267

584393.8940

396057.9720

268

584395.8290

396055.6500

269

584397.0660

396054.0780

270

584412.4480

396034.5450

271

584412.4230

396034.5270

272

584421.4480

396023.1600

273

584425.6880

396017.7670

274

584435.0383

396005.9321

275

584434.4450

396005.3580

276

584433.1581

396004.2719

277

584432.1278

396003.4024

278

584436.8960

395997.0730

279

584448.2270

395981.9030

280

584449.7750

395979.8300

281

584461.7580

395963.7860

282

584465.4390

395958.8580

283

584465.4440

395958.8520

284

584465.4970

395958.7810

285

584468.4000

395961.2400

286

584471.3900

395956.2700

287

584471.4560

395956.1890

288

584473.5440

395953.4980

289

584485.1800

395938.5030

290

584484.8290

395938.2289

291

584487.8440

395934.3740

292

584490.9010

395930.4190

293

584495.3650

395924.7170

294

584510.7240

395905.4310

295

584514.6800

395900.5780

296

584519.2340

395894.9910

297

584526.9530

395885.2910

298

584530.2750

395881.3220

299

584535.2750

395874.9990

300

584544.9450

395862.5340

301

584548.7387

395855.8518

302

584552.2180

395849.7230

303

584546.4589

395845.5632

304

584546.6030

395844.9245

305

584548.4758

395838.6039

306

584554.4960

395817.5276

307

584559.9000

395788.1400

308

584560.4800

395783.4200

309

584560.8609

395783.5394

310

584563.3560

395784.3213

311

584564.3380

395784.6290

312

584571.3750

395743.9350

313

584582.4730

395680.7840

314

584586.8030

395669.3950

315

584583.7610

395669.7740

316

584589.6410

395657.7180

317

584600.8450

395640.3490

318

584602.5000

395639.4400

319

584612.4000

395624.4000

320

584614.6400

395620.7540

321

584625.0980

395604.5330

322

584628.6180

395599.0320

323

584631.0020

395595.5600

324

584631.4000

395594.7500

325

584633.0800

395592.270^

326

584636.1500

395587.6W

327

584644.4500

395575.1/oflT

328

584646.0310

395572»

329

584646.2980

395572/8^ț>0

330

584659.1940

3955515^70

331

584669.7880

39553154’30


332

584669.7790

395535.4840

333

584673.4440

395529.6140

334

584673.4950

395529.6060

335

584684.0890

395512.6420

336

584689.0880

395504.4920

337

584700.6550

395486.9250

338

584704.5040

395481.0780

339

584716.0530

395463.5390

340

584715.7510

395463.3140

341

584742.3960

395423.5060

342

584744.3400

395420.6020

343

584747.6030

395416.1320

—344—

58476 M44Q-

39539451440

345

584765.4350

395387.8720

346

584765.2690

395387.7480

347

584778.7291

395366.8584

348

584784.1943

395358.3766

349

584798.0060

395336.941(1

350

584798.1079

395336.8810

351

584813.9071

395313.3820

352

584819.0350

395305.8750

353

584821.4170

395302.3520

354

584828.8900

395291.0340

355

584834.2120

395282.9000

356

584840.0870

395273.9210

357

584851.7620

395260.7840

358

584857.8030

395254.1140

359

584864.5890

395246.6380

360

584877.1850

395233.6680

361

584877.8380

395234.2810

362

584881.8370

395230.5390

363

584912.2900

395202.1440

364

584943.5760

395173.0340

365

584970.6780

395147.0730

366

584994.2930

395116.0830

367

585008.0800

395093.8200

368

585010.8970

395089.3270

369

585016.4600

395079.8000

370

585017.8125

395077.6379

371

585031.0600

395056.4600

372

585038.9040

395040.3980

373

585038.8700

395040.3840

374

585040.6000

395036.0150

375

585040.6046

395036.0169

377

585045.4276

395023.9099

378

585058.1676

394991.8169

379

585059.8970

394987.4460

380

585060.3605

394986.1678

381

585061.8180

394986.8120

382

585064.0710

394977.2560

383

585064.5820

394975.0890

384

585067.1250

394964.3040

385

585067.7750

394961.5440

386

585068.1530

394959.9410

387

585068.1829

394959.8143

388

585068.9500

394960.1580

389

585069.4660

394958.1170

390

585070.9350

394952.3090

391

585072.4090

394946.4800

392

585074.3650

394938.7450

393

585075.5970

394933.5300

394

585080.5530

394912.5890

395

585084.7060

394896.0430

396

585085.7700

394896.5320

397

585087.9470

394883.4610

398

585088.8080

394880.2150

399

585089.9900

394875.6790

400

585094.1000

394860.0100

401 ’

585095.7910

394851.4110

402

585096.9770

394845.5240

403

585097.5560

394834.9700

404

585097.4840

394833.2940

405

585097.2170

394827.0250

406

585097.2380

394826.6060

407

585096.1830

394819.3930

408

585095.6030

394815.4750

409

585095.0670

394811.8020

410

585094.5480

394808.1750

411

585091.7840

394793.6150

412

585091.0500

394789.7260

413

585089.6580

394782.3980

414

585088.3150

394775.4840

415

585084.4500

394755.8790

416

585083.4770

394755.0930

417

585082.9279

394754.8497

418

585079.8780

394738.6030

419

585079.9340

394738.5690

420

585065.9980

394666.0140

421

585077.7227

394656.9170

422

585082.5002

394682.6495

423

585093.6011

394739.8947

424

585094.2536

394743.3472

425

585095.1824

394748.2615

426

585095.4920

394749.8997

427

585109.0000

394818.8150

428

585110.1770

394848.5060

429

585096.7992

394902.7263

430

585076.0962

394985.4138

431

585074.4535

394992.1051.

432

585072.8249

M?492^1<t(

433

585071.2883

3)NJ0^176

. 585062.1208

/5*>W1697

"585051.6868/

^^#05X4812

436

5)$«.1.075fi

'^59508W44<

437

58'50^8

7 395097.

438

5850 P3MW

395115.923^’

439

585000M73£

3951334f?7M

. 440

584996.

39S13W2»'ANCPI Să


Inventar de coordonate


441

584978.4699

395160.1033

442

584959.0149

395178.0565

443

584954.6800

395181.2100

444

584942.6400

395192.2200

445

584942.5440

395192.8520

446

584927.9030

395206.8810

447

584902.7530

395230.9460

448

584900.3745

395233.0946

449

584895.7450

395237.4340

450

584885.6170

395247.3520

451

584874.6550

395258.8600

452

584871.3850

395262.4820

453

584867.6500

395266.0720

454

584857.9620

395277.5510

455

584857.9470

395277.5810

456

" 584847.0590

‘395288.8650

457

584847.0500

395288.8600

458

584822.5600

-395326.4660

459

584819.7730

395330.6940

460

584810.4810

395344.8060

461

584803.6510

395355.0670

462

584801.4460

395358.6440

463

584801.0290

395359.3200

464

584759.3610

395423.3451

465

584755.4360

395429.2510

466

584753.3650

395432.3830

467

584746.6020

395442.9500

468

584734.3990

395461.6110

469

584724.1000

395477.3600

470

584706.7400

395503.9900

471

584706.7434

395503.9929

472

584692.0250

395526.5560

473

584687.4060

395532.0140

474

584684.1450

395537.1540

475

584672.1650

395556.0340

475*

584670.2840

395559.0480

476

584662.0569

395572.2319

477

584653.3430

395586.1960

478

584648.4710

395594.0030

479

584645.8890

395597.8310

480

584638.0780

395609.4130

480'

584635.7220

395612.9070

481

584633.3660

395616.4010

482

584630.1970

395621.1000

483

584626.3210

395626.8470

484

584625.4920

395628.0760

485

584622.5250

395632.6860

486

584610.2880

395651.6940

487

584607.1460

395658.2940

488

584604.7580

395663.3110

489

584598.4800

395672.1830

490

584597.4700

395673.1760

491

584596.8030

395674.4490

492

584597.3730

395689.4060

493

584598.2860

395692.6270

494

584592.9020

395702.9950

495

584591.9760

395704.6870

496

584588.3160

395726.6010

497

584583.8620

395750.6840

498

584579.5460

395772.5580

499

584576.0770

395790.4210

500

584575.5610

395802.7680

501

584573.6560

395812.3540

502

584572.9200

395816.4200

503

584570.6740

395828.7850

504

584564.7170

395854.4770

505

584560.7560

395863.5050

506

584553.1230

395875.2690

507

584547.6240

395878.9250

508

584530.4450

395901.9980

509

584520.6470

395915.9440

510

584520.9360

395916.1180

511

584502.2760

395940.6720

512

584490.0720

395956.8950

513

584483.5117

395967.3070

514

584481.9690

395969.3140

517

584474.6360

395977.0260

518

584473.0130

395979.1750

519

584470.5420

395982.4140

520

584458.6480

395998.0020

520'

584457.2840

395999.7710

521

584454.6000

396003.2530

522

584445.5870

396015.1030

523

584442.7960

396017.9000

524

584440.6650

396020.6770

525

584441.1327

396020.9775

526

584427.4060

396038.8000

527

584411.3570

396059.9150

528

584393.2835

396083.8090

529

584392.9320

396083.5850

530

584384.0640

396094.4930

531

584374.3240

396106.9140

532

584374.3791

396106.9514

533

584372.5410

396109.2530

534

584345.2300

396143.4600

535

584345.5210

396143.8430

536

584346.4440

396144.9210

537

584346.2300

396145.8470

538

584334.6470

396160.8740

539

584317.2010

396183.7410

540

584316.4420

396186.3520

541

584303.7260

396204.2830

542

584296.2550

396215.1300

543

584278.6170

396243.0020

544

584275.9420

396247.2300

545

584272.4810

396245.5150

546

584264.4610

396265.9680

547

584262.1290

396284.8650

548

584259.9590

396312.4770


549

584259.9740

396313.0410

550

584258.2780

396327.9810

551

584257.8480

396331.7740

552

584257.8260

396332.5460

553

584257.6850

396337.3290

554

584257.3290

396349.4170

555

584256.3980

396358.2900

556

584254.5830

396375.5940

557

584253.9990

396381.1650

558

584251.6850

396388.9880

559

584248.2410

396399.6150

560

584248.5080

396402.2890

561

584247.7300

396410.8790

562

584248.6500

396412.2500

563

584246.8400

396416.6900

564

584239.4300

396434.8200

565

584238.0900

396438.0600

566

584234.2100

396447.4300

567

584234.2070

396447.4310

568

584232.7300

396451.1480

569

584227.6820

396463.9380

570

584219.6870

396483.1180

571

584212.3100

396501.0170

572

584201.7260

396523.1960

572'

584199.3500

396527.0760

573

584197.7110

396530.0920

574

584195.2620

396534.0070

575

584186.4990

396547.0050

576

584184.6460

396549.3980

577

584178.4350

396557.2590

578

584174.5790

396561.9170

579

584174.2400

396562.8390

580

584173.7230

396564.6390

581

584171.6820

396562.6680

582

584165.2280

396572.9340

583

584159.5570

396581.7740

584

584156.5800

396584.5050

585

584154.3530

396588.7350

586

584142.5580

396607.9550

587

584130.6000

396625.8650

588

584127.2920

396630.8180

589

584120.4700

396638.7340

590

584120.7977

396639.1154

591

584118.3660

396641.8090

592

584108.5020

396652.5730

593

584103.9070

396656.8360

594

584102.9490

396657.7010

595

584088.9810

396670.3940

596

584083.6840

396675.0640

597

584080.8230

396677.5720

598

584076.4760

396683.0320

599

584072.5260

396686.7910

600

584071.4310

396687.5830

601

584069.3340

396689.6330

602

584069.1670

396689.2210

603

583990.4940

396754.2460

604

583975.4310

396763.5670

605

583972.4190

396765.8730

606

583957.7960

396777.2540

607

583956.9040

396778.3470

608

583953.9400

396781.0470

609'

583946.0700

396788.2180

609

583943.4060

396790.5990

610

583932.8641

396802.7067

611

583928.8468

396801.3399

611'

583928.6140

396802.0350

612

583926.4200

396808.5860

613

583915.6970

396817.5390

614

583847.0881

396874.8187

615

583827.6053

396891.0891

616

583822.8990

396894.3120

617

583808.1820

396906.0570

618

583807.9892

396906.2109

619

583806.3650

396907.5780

620

583793.9050

396918.2460

621

583789.9620

396921.6470

622

583781.6700

396927.9460

623

583765.2860

396941.4590

624

583759.8359

396945.9545

625

583751.1870

396952.9390

626

583746.7040

396956.4410

627

583743.1240

396959.6610

628

583743.3107

396959.8888

629

583736.5250

396965.4490

630

583702.9780

396992.9370

631

583697.2730

396997.1610

632

583687.6960

397005.4350

633

583683.4330

397008.8870

634

583668.8150

397020.3680

635

583668.4286

397021.5314

636

583650.3850

397036.4880

637

583648.3700

397037.9400

638

583646.6460

397039.0450

639

583639.1260

397044.0330

640

583635.7490

397046.4150

641

583636.4936

397047.3543

642

583634.1400

397049.2200

643

583628.7600

397053.6400

644

583615.1800

397061.6900

645

583611.8900

397063.6700

646

583611.1100

397063.0890

647

583592.7660

397067.0310

648

583590.8760

397067.4550

649

583573.5840

397071.0930

650

583573.6347

397071.1281

651

583570.9303

397071.8080

652

583554.1000

397076.0390

653

583535.1750

397080.5970

654

583522.3700

397089.8250

655

583518.9006

397087.8684

656

583514.9380

397085.9490


657

583499.3819

397080.7437

658

583432.7198

397056.4109

659

583427.2221

397054.4042

660

583403.1883

397046.1739

661

583387.4238

397040.6630

662

583371.4090

397035.5868

=$63=

" 583355.3181

"397030.6543

664

583332.5941

397024.0971

665

583332.4800

-397024.0600

666

583310.5900

397017.6500

667

583300.4100

397015.2200

668

583300.5070

397014.1460

669

583179.0220

396995.8700

670

583178.9300

396995.8950

671

583177.2330

396995.6930

672

583173.9650

396995.3040

673

583172.1900

396995.0920

674

583162.1790

396993.8940

675

583154.0520

396992.9610

676

583149.3940

396992.4260

677

583136.7590

396991.0980

678

583134.0720

396990.8430

679

583126.3470

396990.1100

680

583114.0610

396989.2050

681

583112.6840

396989.1030

682

583093.7980

396988.9300

683

583093.5770

396990.5590

684

583085.3320

396991.8210

685

583085.0892

396993.4857

686

583084.9495

396993.5044

687

583083.7158

396992.8459

688

583082.3079

396992.7212

689

583068.7375

396995.7961

689'

583060.0157

396997.4942

690

583051.2940

396999.1923

691

583050.6560

396999.4640

692

583050.5710

396997.6910

693

583044.9070

396998.7600

694

583042.2080

396999.2600

695

583035.8210

397000.5280

696

583028.1979

397001.5978

697

583020.9780

397002.6110

698

583020.8560

397002.1530

699

583015.0720

397002.6100

700

583005.9010

397003.3350

701

583004.4884

397003.0445

702

582996.6646

397003.7102

703

582989.5072

397003.9248

703'

582989.5007

397003.9250

704

582974.8280

397004.4910

705

582960.7220

397005.1361)

706

582960.6627

397005.8080

707

582945.9030

397004.2040

708

582930.8750

397002.7740

709

582930.4350

397004.4600

710

582909.4330

396997.1850

711

582903.8910

396995.2290

712

582901.8160

396994.3740

713

582901.7360

396994.5520

714

582887.9850

396988.4360

715

582876.5481

396983.0163

715'

582877.0570

396981.8840

716

582874.9500

396980.8490

717

582861.5830

396973.9990

718

582861.1560

396973.7760

719

582855.0750

396970.5920

720

582854.4900

396970.2860

720'

582852.0200

396968.7470

721'

582845.3670

396965.0030

719'

582843.5540

396964.0870

722'

582843.3857

396964.4090

721

582841.1580

396963.2300

722

582840.9710

396963.5890

723

582827.8046

396956.4514

724

582828.9630

396954.1900

725

582808.8343

396946.7661

726

582808.8600

396946.6470

727

582797.6400

396944.7750

727'

582793.9660

396944.5550

728

582786.5440

396944.1330

729

582778.4840

396943.2080

730

582773.9800

396942.3590

731

582773.9790

396942.3590

732

582766.1160

396940.8690

733

582751.3780

396938.0770

734'

582742.5350

396936.4010

734

582736.6400

396935.2840

735

582726.8250

396933.4250

736

582685.8690

396928.9100

736'

582671.6011

396926.2366

737

582651.7600

396926.4000

738

582641.6400

396927.7300

739

582632.6690

396929.5330

740

582621U0+0r

^969319660741

582609.0540

396934.7630

742

582594.3000

396939.8800

743

582587.5700

396942.2200

744

582562.1790

396951.5020

745

582522.3440

396975.1810

746

582514.7020

396979.5180

747

582504.4500

396986.5760

748

582493.1010

396996.4600

749

582484.5510

397004.6200

750

582481.1900

397005.4100

751

582462.1700

397026.1200

752

582448.1420

397044.8210

753

582437.5550

397059.6760

754

582428.0730

397070.7640

755

582426.5910

397071.9650

756

582422.0310

397077.4940

757

582404.2160

397096.5790

758

582394.7211

397104.7491

759

582386.4631

397109.5479

760

582376.9369

397114.1301

761

582366.6066

397118.0240

762

582360.6271

397120.5823

763

582307.9613

397)35.4923

764

582265.3500

397147.5560

765

582212.5230

397158.7760

766

582197.7680

397162.0490

767

582179.9530

397164.1670

768

582161.2430

397165.8150

769

582141.5150

397167.7480

770

582124.6270

397169.6060

771

582116.1000

397170.8650

772

582092.9920

397175.7770

773

582088.1430

397179.9880

774

582082.0430

397181.2840

775

582070.4532

397182.1782

776

582063.5290

397177.1750

1

582061.0408

397168.9604


Calculul Suprafețelor


1 Dr

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i.i+1)

X[m]

Y[m]

2

582074.9880

397165.8430

17.614

3

582092.5720

397164.8080

7.583

4

582100.0460

397163.5250

18.299

5

582118.1830

397161.0930

27.846

6

582145.8620

397158.0440

20.152

7

582165.9370

397156.2880

20.819

8

582186.6170

397153.8880

13.979

9

582200.4570

397151.9240

18.246

10

582218.4760

397149.0550

20.669

11

582238 8500

397145.5780

21.123

12

582259.3550

397140.5070

32.685

13

582290.7830

397131.5280

10.631

14

582301.1160

397129.0280

17.804

15

582318.2110

397124.0530

20.688

16

582338.1190

397118.4270

20.464

17

582357.7960

397112.8060

9.472

18

582366.7430

397109.6950

15.989

19

582380.8610

397102.1900

0.798

20

582381.5870

397101.8590

19.161

21

582396.8790

397090.3130

20.558

22

582410.8760

397075.2560

30 412

23

582428.7530

397050.6530

5.989

24

582432.6920

397046.1420

62.487

25

582473.7880

396999.0700

21.856

26

582490.7690

396985.3110

40.257

27

582522.0480

396959.9680

42.357

28

582558.7580

396938.8380

14.374

29

582572.0610

396933.3940

25.063

30

582595.7860

396925.3160

18.947

31

582614.2520

396921.0760

3.751

32

582615.9300

396917.7210

3.767

33

582617.6150

396914.3520

36.280

34

582653.8950

396914.1780

38.178

35

582691.8880

396917.9310

2.264

36

582690.7870

396919.9090

4.272

37

582695.0360

396920.3510

16.100

38

582710.9880

396922.5270

27.179

39

582737.9180

396926.2000

19.939

40

582757.6610

396928.9860

23.543

41

582781.0137

396931.9760

3.633

42

582779.5700

396935.3100

17.005

43

582796.5510

396936.2200

3.880

44

582800.3830

396936.8280

6.997

45

582807.2930

396937.9270

10.750

46

582817.9100

396939.6140

10.752

47

582828.3130

396942.3310

32.801

48

582857.5080

396957.2820

2.872

49

582860.0668

396958.5869

0.077

50

582860.0320

396958.6560

49.764

51

582904.3690

396981.2540

6.500

52

582910.3590

396983.7790

0.077

53

582910.3822

396983.7051

21.623

54

582930.9670

396990.3250

14.911

55

582945.5430

396993.4690

5.912

56

582951.4360

396993.9430

10.957

57

582962.3280

396995.1340

5.084

58

582967.4070

396994.9100

5.001

59

582972.4060

396995.0600

5.419

60

582977.6100

396993.5480

26.410

61

583003.9950

396992.4000

21.181

62

583025.0830

396990.4190

15.626

63

583040.5500

396988.1950

14.468

64

583054.8860

396986.2460

3.823

65

583058.6630

396985.6520

19.741

66

583077.8810

396981.1360

12.169

67

583089.9800

396979.8340

15.014

68

583104.9280

396978.4230

1 026

69

583104.8320

396977.4015

15.743

70

583120.5730

396977.1740

0.813

71

583120.7423

396976.3790

1.012

72

583121.7510

396976.4570

7.008

73

583128.7430

396976.9250

17.535

74

583146.0020

396980.0250

17.601

75

583163.3930

396982.7360

5.301

76

583168.6120

396983.6640

18.380

77

583186.8190

396986.1810

22.268

78

583208.8770

396989.2300

16.000

79

583224.6750

396991.7630

18.945

80

583243.5290

396993.6150

3.156

81

583246.6310

396994.1980

12.026

82

583258.3500

396996.9000

17.428

83

583275.5630

396999.6300

0.548

84

583276.0130

396999.9420

1.447

85

583277.2533

396999.1969

16.605

86

583293.6035

397002.0943

1.562

87

583293.3050

397003.6280

25.681

88

583318.1330

397010.1910

24.919

89

583342.2250

397016.5590

24.737

90

583366.1430

397022.8730

25.514

91

583390.3710

397030.8700

0.185

92

583390.4170

397030.6910

0.802

93

583391.1360

397030.3350

9.422

94

583399.9910

397033.5540

17.416

95

583416.3880

397039.4250

18.120

96

583433.4620

397045.4920

7.953

97

583440.9230

397048.2470

25.420

98

583464.8670

397056.7830

11.916

99

583476.0790

397060.8190

3.676

100

583479.5500

397062.0300

1.265

101

583480.8100

397061.9200

4.084

102

583484.7400

397063.0300

18.949

103

583502.7400

397068.9500

7.656

104

583510.2200

397070.5820

8.165

105

583518.3700

397070.0820

6.410

106

583524.6500

397068.8000

1.185

107

583524.7970

397067.6240

0.149

108

583524.8830

397067.5020

27.500

109

583551.6060

397061.0130

11.692

110

583562.9680

397058.2540

2.158


111

583564.8500

397059.3100

1.161

112

583565.9750

397059.0250

9.293

113

583574.9840

397056.7450

10.208

114

583584.8800

397054.2400

10.000

115

583594.6590

397052.1490

14.906

116

583609.2350

397049.0320

10.652

117

583618.8300

397044.4070

16.404

118

583632.6710

397035.6020

2.819

119

583634.9528

397033.9460

2.785

120

583637.1700

397032.2600

3.231

121

583639.5660

397030.0920

21 990

122

583655.8750

397015.3410

9.962

123

583663.3830

397008.7930

6 328

124

5836.68.1400

39700.4.6200

4.042

125

583671.1760

397001.9520

4.205

126

583674.4910

396999.3650

1.090

127

583675.4140

396998.7860

10.844

128

583683.7170

396991.8110

13.098

129

583693.6901

396983.3201

3.444

130

583696.2740

396981.0430

7.729

131

583702.5690

396976.5590

21.978

132

583719.6650

396962.7480

1.507

133

583720.8740

396961.8490

3.769

134

583723.7990

396959.4720

5.780

135

583728 1390

396955.6550

2.657

136

583730.1600

396953.9300

3.549

137

583732.8110

396951.5710

3.280

138

583735.2720

396949.4020

0.817

139

583734.6610

396948.8600

5.924

140

583739.7350

396945.8020

0.605

141

583740.3400

396945.7840

5.605

142

583744.6.340

396942.1820

1.235

143

583745.6260

396941.4470

14.806

144

583756.9960

396931.9630

4.490

145

583760.5450

396929.2130

12.644

146

583770.3410

396921.2180

4.091

147

583773.5840

396918.7240

7.520

148

583779.2087

396913.7325

0.428

149

583779.6070

396913.8880

14.500

150

583790.7220

396904.5764

0.233

151

583790.6960

396904.3450

16.475

152

583803.1980

396893.6150

27.764

153

583824.8186

396876.1963

0.624

154

583824.2380

396875.9680

3.321

155

583826.8050

396873.8610

1.075

156

583827.7170

396873.2910

4.891

157

583831.4420

396870.1220

9.767

158

583838.9170

396863.8350

4.969

159

583842.7310

396860.6500

11.051

160

583851.1870

396853.5350

0.607

161

583850.7100

396853.1600

5.152

162

583854.7100

396849.9130

24.683

163

583873.7700

396834.2300

15.308

164

583885.6900

396824.6250

22.474

165

583901.9400

396809.1000

18.504

166

583916.6580

396797.8843

19.746

167

583931.0730

396784.3900

24.173

169

583948.7200

396767.8700

4.000

170

583952.1360

396765.7890

21.000

171

583968.3120

396752.3980

11.060

172

583977.0900

396745.6700

24.579

173

583996.3500

396730.4000

21.340

584014 4710

396719.1300

22.096

175

584032.1390

396705.8600

0.453

176

584031.8357

396705.5238

19.645

177

584047.0067

396693.0438

0.021

178

584046.9860

396693.0390

3.048

179

584049.3400

396691.1020

5.077

180

584052.5260

396687.1490

2.883

181

584054.7220

396685.2810

11.272

182

584063.3070

396677.9770

15.841

183

584074.4000

.396666.6690

9.100

184

584081.3530

396660.7990

14.181

185

584091.6650

396651.0640

8.707

186

584097.7030

396644.7900

1.599

187

584097.9870

396643.2160

17.683

188

584108.9100

396629.3100

5.006

189

584112.0270

396625.3930

1.481

190

584112.9490

396624.2340

24.808

191

584128.3000

396604.7460

11.015

192

584134.9600

396595.9730

1.311

193

584135.7230

396594.9070

4.168

194

584138.2850

396591.6190

4.487

195

584140.8670

396587.9490

0.849

196

584141.4150

396587.3000

5.779

197

584144.8390

396582.6450

5.053

198

584147.8340

396578.5750

2.187

199

584149.0260

396576.7410

3.732

200

584151.0590

396573.6110

28.717

201

584166.7020

396549.5290

8.004

202

584171.2640

396542.9520

0.982

202'

584171.8310

396542.1500

11.561

203

584178.4990

396532.7060

3.863

204

584180.7100

396529.5380

15.736

205

584189.7440

396516.6540

12.378

206

584195.9160

396505.9250

17.378

207

584203.1400

396490.1200

13.955

208

584208.7810

396477.3560

1.319

209

584207.5413

396476.9047

0.116

210

584207.5600

396476.7900

50.996

211

584225.6500

396429.1100

12.344

212

584229.9490

396417.5390

0.515

213

584229.4500

396417.4100

37.553

214

584242.2900

396382.1200

11.281

215

584243.1300

396370.8700

10.056

216

584243.6900

396360.8300

4.905

217

584243.9100

396355.9300

0.113

218

584243.7970

396355.9370

13.509

219

584244.7290

396342.4600

13.669

220

584245.6140

396328.8200

7.753

221

584246.1770

396321.0870

8.936

rn

584246.5330

396312.1580

0.962

223

584247.1360

396311.4080

0.116224

584247.2250

396311.4830

1.221

225

584247.8250

396310.4200

10.513

226

584248.4380

396299.9250

12.957

227

584249.4450

396287.0070

10.544

228

584250.8460

396276.5560

3.360

229

584251.2930

396273.2260

6.598

230

584252.4110

396266.7230

11.366

231

584254.2870

396255.5130

6.229

232

584256.8990

396249.8580

9.766

233

584261.3920

396241.1870

8.444

234

584265.1880

396233.6440

12.101

235

584271.8180

396223.5210

2.772

236

584273.3546

396221.2137

0.456

236'

584273 7500

396221.4400

14.971

237'

584282.0500

396208.9800

0.661

237

584281.4763

396208.6519

4.416

238

584283.8150

396204.9060

3.484

239

584285.9300

396202.1370

8.125

240

584290.6390

396195.5160

1.014

241

584291.2380

396194.6980

13.619

242

584299.1870

396183.6390

7.572

243

584303.8260

396177.6550

13.647

244

584312.2900

396166.9500

1.148

245

584313.0470

396166.0870

10.856

246

584319.6000

396157.4320

3.257

247

584321.5353

396154.8122

2.214

248

584322.9020

396153.0700

3.812

249

584325.2420

396150.0610

2.056

250

584326.4460

396148.3950

1.113

251

584327.1310

396147.5180

6.259

252

584330.8320

396142.47)0

3.270

253

584332.8360

396139.8870

9.545

254

584338.3950

396132.1280

6.065

255

584342.0600

396127.2960

1.022

256

584342.6640

396126.4720

5.240

257

584345.7570

396122.2420

17.542

258

584356.1110

396108.0820

1.596

259

584357.0530

396106.7940

14.519

260

584365.8770

396095.2640

13.718

261

584374.4760

396084.5760

2.914

262

584376.2840

396082.2910

6.979

263

584380.6150

396076.8180

1.258

264

584379.5290

396076.1840

0.413

265

584379.7920

396075.8660

3.075

266

584381.6950

396073.4510

19.708

267

584393.8940

396057.9720

3.023

268

584395.8290

396055.6500

2.000

269

584397.0660

396054.0780

24.863

270

584412.4480

396034.5450

0.031

271

584412.4230

396034.5270

14.514

272

584421.4480

396023.1600

6.860

273

584425.6880

396017.7670

15.083

274

584435.0383

396005.9321

0.826

275

584434.4450

396005.3580

1.684

276

584433.1581

396004.2719

1.348

277

584432.1278

396003.4024

7.924

278

584436.8960

395997.0730

18.935

279

584448.2270

395981.9030

2.587

280

584449.7750

395979.8300

20.025

281

584461.7580

395963.7860

6.151

282

584465.4390

395958.8580

0.008

283

584465.4440

395958.8520

0.089

284

584465.4970

395958.7810

3.804

285

584468.4000

395961.2400

5.800

286

584471.3900

395956.2700

0.104

287

584471.4560

395956.1890

3.406

288

584473.5440

395953.4980

18.980

289

584485.1800

395938.5030

0.445

290

584484.8290

395938.2289

4.894

291

584487.8440

395934.3740

4.999

292

584490.9010

395930.4190

7.242

293

584495.3650

395924.7170

24.655

294

584510.7240

395905.4310

6.261

295

584514.6800

395900.5780

7.208

296

584519.2340

395894.9910

12.396

297

584526.9530

395885.2910

5.176

298

584530.2750

395881.3220

8.061

299

584535.2750

395874.9990

15.776

300

584544.9450

395862.5340

7.684

301

584548.7387

395855.8518

7.048

302

584552.2180

395849.7230

7.104

303

584546.4589

395845.5632

0.655

304

584546.6030

395844.9245

6.592

305

584548.4758

395838.6039

21.919

306

584554.4960

395817.5276

29.880

307

584559.9000

395788.1400

4.756

308

584560.4800

395783.4200

0.399

309

584560.8609

395783.5394

2.615

310

584563.3560

395784.3213

1.029

311

584564.3380

395784.6290

41.298

312

584571.3750

395743.9350

64.119

313

584582.4730

395680.7840

12.184

314

584586.8030

395669.3950

3.066

315

584583.7610

395669.7740

13.413

316

584589.6410

395657.7180

20.669

317

584600.8450

395640.3490

1.888

318

584602.5000

395639.4400

18.006

319

584612.4000

395624.4000

4.279

320

584614.6400

395620.7540

19.300

321

584625.0980

395604.5331},

322

584628.6180

39559JJ#^Q

323

584631.0020

39^@W)0

0.902

324

584631.4000

^05^.7500

\.23

325

584633.0800

39S92.2700

.(5.547

326

584636.1501/

£05587.65$-,

îs-ta

327

584644.45oC

^395575.150^

'... 3.0W

328

584646.031^

395572.6000

■■ -T5

329

584646.298»

395572.8^)0

24:078

330

584659. lf4^

395552.

20.6$,.

331

584669.7880

395535.5431/

> 0.06(T

332

584669.7^902

3953^,4840

■'fe20

333

384673 -HWS

395529^4(1?

334

584673.4930 ‘

^595529.6'060.

z 2o.wn


315

584684.0890

395512.6420

9.561

336

584689.0880

395504.4920

21.033

337

584700.6550

395486.9250

7.000

338

584704.5040

395481.0780

21.000

339

584716.0530

395463.5390

0.377

340

584715.7510

395463.3140

47.902

341

584742.3960

395423.5060

3.495

342

584744.3400

395420.6020

5.534

343

584747.6030

395416.1320

25.728

344

584761.4440

395394.4440

7.689

345

5847654350

395387 8720

0.207

346

584765.2690

395387.7480

24.851

347

584778.7291

395366.8584

10,09.0

348

584784.1943

395358.3766

25.500

349

584798.0060

395336.9410

0.118

350

584798.1079

395336.8810

28.316

351

584813.9071

395313.3820

9.091

352

584819.0350

395305.8750

4.253

353

584821.4170

395302.3520

13.563

354

584828.8900

395291.0340

9.720

355

584834.2120

395282.9000

10.730

356

584840.0870

395273.9210

17.575

357

584851.7620

395260.7840

8.999

358

584857.8030

395254 1140

10.097

359

584864.5890

395246.6380

18.080

360

584877.1850

395233.6680

0.896

361

584877.8380

395234.2810

5.477

362

584881.8370

395230.5390

41.637

363

584912.2900

395202.1440

42.734

364

584943.5760

395173.0340

37.530

365

584970.6780

395147.0730

38.962

366

584994.2930

395116.0830

26.186

367

585008.0800

395093.8200

5.303

368

585010.8970

395089.3270

11.032

369

585016.4600

395079.8000

2.550

370

585017.8125

395077.6379

24.980

371

585031.0600

395056.4600

17.875

372

585038.9040

395040.3980

0.037

373

585038.8700

395040.3840

4.699

374

585040.6000

395036.0150

0.005

375

585040.6046

395036.0169

13.032

377

585045.4276

395023.9099

34.529

378

585058.1676

394991.8169

4.701

379

585059.8970

394987.4460

1.360

380

585060.3605

394986.1678

1.594

381

585061.8180

394986.8120

9.818

382

585064.0710

394977.2560

2.226

383

585064.5820

394975.0890

11.081

384

585067.1250

394964.3040

2.836

385

585067.7750

394961.5440

1.647

386

585068.1530

394959.9410

0.130

387

585068.1829

394959.8143

0.841

388

585068.9500

394960.1580

2.105

389

585069.4660

394958.1170

5.991

390

585070.9350

394952.3090

6.012

391

585072.4090

394946.4800

7.978

392

585074.3650

394938.7450

5.359

393

585075.5970

394933.5300

21.519

394

585080.5530

394912.5890

17.059

395

585084.7060

394896.0430

1.171

396

585085.7700

394896.5320

13.251

397

585087.9470

394883.4610

3.358

398

585088.8080

394880.2150

4.687

399

585089.9900

394875.6790

16.199

400

585094.1000

394860.0100

8.764

401

585095.7910

394851.4110

6.005

402

585096.9770

394845.5240

10.570

403

585097.5560

394834.9700

1.678

404

585097.4840

394833.2940

6.275

405

585097.2170

394827.0250

0 420

406

585097.2380

394826.6060

7.290

407

585096.1830

394819.3930

3.961

408

585095.6030

394815.4750

3.712

409

585095.0670

394811.8020

3.664

410

585094.5480

394808.1750

14.820

411

585091.7840

394793.6150

3.958

412

585091.0500

394789.7260

7.459

413

585089.6580

394782.3980

7.043

414

585088.3150

394775.4840

19.982

415

585084.4500

394755.8790

1.251

416

585083.4770

394755.0930

0.601

417

585082.9279

394754.8497

16.530

418

585079.8780

394738.6030

0.066

419

585079.9340

394738.5690

73.881

420

585065.9980

394666.0140

14.840

421

585077.7227

394656.9170

26.172

422

585082.5002

394682.6495

58.312

423

585093.6011

394739.8947

3.514

424

585094.2536

394743.3472

5.001

425

585095.1824

394748.2615

1.667

426

585095.4920

394749.8997

70.227

427

585109.0000

394818.8150

29.714

428

585110.1770

394848.5060

55.846

429

585096.7992

394902.7263

85.240

430

585076.0962

394985.4138

6.890

431

585074.4535

394992.1053

6.833

432

585072.8249

39422SJUJ4-

5.977

433

585071.28^-

5^)4.5H6f

-x 40.89^

434

58506M2O&

^3950j3.1697

435

SRȘrtCt-rSuĂ'T

395052.4812]

x436

5&if0750

58^025.8903

395087?8()^'

?\57

3950‘4^?tft>4.

0^5013.4488 \S85800.473A 584(^6.9634^ 58\9$$S99

39^^9272 >

3^160.1ț)£h

*21.736

■4754

CSO75

26.473

595 Mg

5.361

5p[î$$\0

5K4W^64(V

-^92.210^

W

^4^42.5440^

£395192.852(1


Calculul Suprafețelor


Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Borhanciului, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj

U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984


446

584927.90’3(1"

395206'88 nF

34.809

447

584902.7530

395230.9460

3.205

448

584900.3745

395233.0946

6.345

449

584895.7450

395237.4340

14.175

450

584885.6170

395247.3520

15.893

451

584874.6550

395258.8600

4.880

452

584871.3850

395262.4820

5.181

453

584867.6500

395266.0720

15.021

454

584857.9620

395277.5510

0.034

455

584857.9470

395277.5810

15.680

456

584847.0590

395288.8650

0.010

457

584847.0500

395288.8600

44.877

458

584822.5600

395326.4660

5.064

459

584819.7730

395330.6940

16.896

460

584810.4810

395344.8Q60

12326

461

584803.6510

395355.0670

4.202

462

584801.4460

395358.6440

0.794

463

584801.0290.

3953593200

76.390

464

584759.3610

395423.3451

7.091

465

584755.4360

395429.2510

3.755

466

584753.3650

395432.3830

12.546

467

584746.6020

395442.9500

22.297

468

584734.3990

395461.6110

18.818

469

584724.1000

395477.3600

31.789

470

584706.7400

395503.9900

0.004

471

584706.7434

395503.9929

26.939

472

584692.0250

395526.5560

7.150

473

584687.4060

395532.0140

6.087

584684 1450

395537.154(1

22.360

475

584672.1650

.395556.0.340

3.553

475'

584670.2840

395559.0480

15.540

476

584662.0569

395572.2319

16.460

477

584653.3430

395586.1960

9.202

478

584648.4710

395594.0030

4.617

479

584645.8890

395597.8310

13.970

480

584638.0780

395609.4130

4.214

480'

584635.7220

395612.9070

4.214

481

584633.3660

395616.4010

5.668

482

584630.1970

395621.1000

6.932

483

584626.3210

395626.8470

1.482

484

584625.4920

395628.0760

5.482

485

584622.5250

395632.6860

22.606

486

584610.2880

395651.6940

7.310

487

584607.1460

395658.2940

5.556

488

584604.7580

395663.3110

10.869

489

584598.4800

395672.1830

1.416

490

584597.4700

395673.1760

1.437

491

584596.8030

395674.4490

14.968

492

584597.3730

395689.4060

3.348

493

584598.2860

395692.6270

11.683

494

584592.9020

395702.9950

1.929

495

584591.9760

395704.6870

22.218

496

584588.3160

395726.6010

24.491

497

584583.8620

395750.6840

22.296

498

584579.5460

395772.5580

18.197

499

584576.0770

395790.4210

12.358

500

584575.5610

395802.7680

9.773

501

584573.6560

395812.3540

4.132

502

584572.9200

395816.4200

12.567

503

584570.6740

395828.7850

26.374

504

584564.7170

395854.4770

9.859

505

584560.7560

395863.5050

14.023

506

584553.1230

395875.2690

6.603

507

584547.6240

395878.9250

28.766

508

584530.4450

395901.9980

17.044

509

584520.6470

395915.9440

0.337

510

584520.9360

395916 1180

30.840

511

584502.2760

395940.6720

20.301

512

584490.0720

395956.8950

12.306

513

584483.5117

395967.3070

2.531

514

584481.9690

395969.3140

10.640

517

584474.6360

395977.0260

2.693

518

584473.0130

395979.1750

4.074

519

584470.5420

395982.4140

19.607

520

584458.6480

395998.0020

2.234

520'

584457.2840

395999.7710

4.396

521

584454.6000

396003.2530

14.888

522

584445.5870

396015.1030

3.951

523

584442.7960

396017.9000

3.500

524

584440.6650

396020.6770

0.556

525

584441.1327

396020.9775

22.496

526

584427.4060

396038.8000

26.522

527

584411.3570

396059.9150

29.960

528

584393.2835

396083.8090

0.417

529

584392.9320

396083.5850

14.058

530

584384.0640

396094.4930

15.784

531

584374.3240

396106.9140

0.067

532

584374.3791

396106.9514

2.946

533

584372.5410

396109.2530

43.772

534

584345.2300

396143.4600

0.481

535

584345.5210

396143.8430

1.419

536

584346.4440

396144.9210

0.950

537

584346.2300

396145.8470

18.973

538

584334.6470

396160.8740

28.762

539

584317.2010

396183.7410

2.719

540

584316.4420

396186.3520

21.982

541

584303.7260

396204.2830

13.171

542

584296.2550

396215.1300

32.984

543

584278.6170

396243.0020

5.003

544

584275.9420

396247.2300

3.863

545

584272.4810

396245.5150

21.969

546

584264.4610

396265.9680

19.040

547

584262.1290

396284.8650

27.697

548

584259.9590

396312.4770

0.564

549

584259.9740

396313.0410

15.036

550

584258.2780

396327.9810

3.817

551

584257.8480

396331.7740

0.772

552

584257.8260

396332.5460

4.785

553

584257.6850

396337.3290

12.093

554

584257.3290

396349.4170

8.922

555

584256.3980

396358.2900

17.399

556

584254.5830

396375.5940

5.602


“337

584253.9990

396381.1650

8.158

558

584251.6850

396388.9880

11.171

559

584248.2410

396399.6150

2.687

560

584248.5080

396402.2890

8.625

561

584247.7300

396410.8790

1.651

562

584248.6500

396412.2500

4.795

563

584246.8400

396416.6900

19.586

564

584239.4300

396434.8200

3.506

565

584238.0900

396438.0600

10.142

566

584234.2100

396447.4300

0.003

567

584234.2070

396447.4310

4.000

568

584232.7300

396451.1480

13.750

569

584227.6820

396463.9380

20.780

570

584219.6870

396483.1180

19.360

571-

584212.3100

396501.0170

24.575

572

584201.7260

396523.1960

4.550

572'

584199.3500

396527.0760

3.433

573

584197.7110

396530.0920

4.618

574

584195.2620

396534.0070

15.676

575

584186.4990

396547.0050

3.027

576

584184.6460

396549.3980

10.019

577

584178.4350

396557.2590

6.047

578

584174.5790

396561.9170

0.982

579

584174.2400

396562.8390

1.873

580

584173.7230

396564.6390

2.837

581

584171.6820

396562.6680

12.126

582

584165.2280

396572.9340

10.503

583

584159.5570

396581.7740

4.040

584

584156.5800

396584.5050

4.780

585

584154.3530

396588.7350

22.551

586

584142.5580

396607.9550

21.535

587

584130.6000

396625.8650

5.956

588

584127.2920

396630.8180

10.450

589

584120.4700

396638.7340

0.503

590

584120.7977

396639.1154

3.629

591

584118.3660

396641.8090

14.600

592

584108.5020

396652.5730

6.268

593

584103.9070

396656.8360

1.291

594

584102.9490

396657.7010

18.874

595

584088.9810

396670.3940

7.062

596

584083.6840

396675.0640

3.805

597

584080.8230

396677.5720

6.979

598

584076.4760

396683.0320

5.453

599

584072.5260

396686.7910

1.351

600

584071.4310

396687.5830

2.933

601

584069.3340

396689.6330

0.445

602

584069.1670

396689.2210

102.067

603

583990.4940

396754.2460

17.714

604

583975.4310

396763.5670

3.793

605

583972.4190

396765.8730

18.530

606

583957.7960

396777.2540

1.411

607

583956.9040

396778.3470

4.009

608

583953.9400

396781.0470

10.647

609'

583946.0700

396788.2180

3.573

609

583943.4060

396790.5990

16.054

610

583932.8641

396802.7067

4.243

611

583928.8468

396801.3399

0.733

611'

583928.6140

396802.0350

6.909

612

583926.4200

396808.5860

13.969

613

583915.6970

396817.5390

89.376

614

583847.0881

396874.8187

25.383

615

583827.6053

396891.0891

5.704

616

583822.8990

396894.3120

18.829

617

583808.1820

396906.0570

0.247

618

583807.9892

396906.2109

2.123

619

583806.3650

396907.5780

16.403

620

583793.9050

396918.2460

5.207

621

583789.9620

396921.6470

10 413

622

583781.6700

396927.9460

21.238

623

583765.2860

396941.4590

7.065

624

583759.8359

396945.9545

11.117

625

583751.1870

396952.9390

5.689

626

583746.7040

396956.4410

4.815

627

583743.1240

396959.6610

0.295

628

583743.3107

396959.8888

8.773

629

583736.5250

396965.4490

43.370

630

583702.9780

396992.9370

7.099

631

583697.2730

396997.1610

12.656

632

583687.6960

397005.4350

5.485

633

583683.4330

397008.8870

18.588

634

583668.8150

397020.3680

1.226

635

583668.4286

397021.5314

23.437

636

583650.3850

397036.4880

2.484

637

583648.3700

397037.9400

2.048

638

583646.6460

397039.0450

9.024

639

583639.1260

397044.0330

4.133

640

583635.7490

397046.4150

1.199

641

583636.4936

397047.3543

3.003

642

583634.1400

397049.2200

6.963

643

583628.7600

397053.6400

15.787

644

583615.1800

397061.6900

3.840

645

583611.8900

397063.6700

0.973

646

583611.1100

397063.0890

18.763

647

583592.7660

397067.0310

1.937

648

583590.8760

397067.4550

17.671

649

583573.5840

397071.0930

0.062

650

583573.6347

397071.1281

2.789

651

583570.9303

397071.8080

17.354

652

583554.1000

397076.0390

19.466

653

583535.1750

397080.5970

15.784

654

583522.3700

397089.8250

3.983

655

583518.9006

397087.8684

4.403

656

583514.9380

397085.9490

16.404

657

583499.3819

397080.7437

70.964

658

583432.7198

397056.4109

5.852

659

583427.2221

397054.4042

25.404

660

583403.1883

397046.1739

16.700

661

583387.4238

397040.6630

16.800

662

583371.4090

397035.5868

16.830

663

583355.3181

397030.6543

23.651

664

583332.5941

397024.0971

0.120

665

583332.4800

397024.0600

22.809

666

583310.5900

397017.6500

10.466


wr

58.1300 Tlflil-

397(115.2200

1.078

668

583300.5070

397014.1460

122.852

669

583179.0220

396995.8700

0.095

670

583178.9300

396995.8950

1.709

671

583177.2330

396995.6930

3.291

672

583173.9650

396995.3040

1.788

673

583172.1900

396995.0920

10.082

674

583162.1790

396993.8940

8.180

675

583154.0520

396992.9610

4.689

676

583149.3940

396992.4260

12.705

677

583136.7590

396991.0980

2.699

678

583134.0720

396990.8430

7.760

679

583126.3470

396990.1100

12.319

680

583114.0610

396989.205(1

1.381

681

583112.6840

396989.1030

18.887

682

583093.7980

396988.9300

1.644

683

583093.5770

396990.5590

8.341

684

583085.3320

396991.8210

1.682

685

583085.0892

396993.4857

0.141

686

583084.9495

396993.5044

1.398

687

583083.7158

396992.8459

1.413

688

583082.3079

396992.7212

13.914

689

583068.7375

396995.7961

8.886

689'

583060.0157

396997.4942

8.885

690

583051.2940

396999.1923

0.693

691

583050.6560

396999.4640

1.775

692

583050.5710

396997.6910

5.764

693

583044.9070

396998.7600

2.745

694

583042.2080

396999.2600

6.512

695

583035.8210

397000.5280

7.698

696

583028.1979

397001.5978

7.291

697

583020.9780

397002.6110

0.474

698

583020.8560

397002.1530

5.802

699

583015.0720

397002.6100

9.200

700

583005.9010

397003.3350

1.442

701

583004.4884

397003.0445

7.852

702

582996.6646

397003.7102

7.161

703

582989.5072

397003.9248

0.007

703'

582989.5007

397003.9250

14.684

704

582974.8280

397004.4910

14.121

705

582960.7220

397005.1360

0.675

706

582960.6627

397005.8080

14.847

707

582945.9030

397004.2040

15.096

708

582930.8750

397002.7740

1.742

709

582930.4350

397004.4600

22.226

710

582909.4330

396997.1850

5.877

711

582903.8910

396995.2290

2.244

712

582901.8160

396994.3740

0.195

713

582901.7360

396994.5520

15.050

714

582887.9850

396988.4360

12.656

715

582876.5481

396983.0163

1.241

715'

582877.0570

396981.8840

2.347

716

582874.9500

396980.8490

15.020

717

582861.5830

396973.9990

0.482

718

582861.1560

396973.7760

6.864

719

582855.0751)

396970.5920

0.660

720

582854.4900

396970.2860

2.910

720'

582852.0200

396968.7470

7.634

721'

582845.3670

396965.0030

2.031

719'

582843.5540

396964.0870

0.363

722'

582843.3857

396964.4090

2.520

721

582841.1580

396963.2300

0.405

722

582840.9710

396963.5890

14.977

723

582827.8046

396956.4514

2.541

724

582828.9630

396954.1900

21.454

725

582808.8343

396946.7661

0.122

726

582808.8600

396946.6470

11.375

727

582797.6400

396944.7750

3.681

727'

582793.9660

396944.5550

7.434

728

582786.5440

396944.1330

8.113

729

582778.4840

396943.2080

4.583

730

582773.9800

396942.3590

0.001

731

582773.9790

396942.3590

8.003

732

582766.1160

396940.8690

15.000

733

582751.3780

396938.0770

9.000

734'

582742.5350

396936.4010

6.000

734

582736.6400

396935.2840

9.989

735

582726.8250

396933.4250

41.204


■“73T

582685.8690

396928.9100"

14.516

736'

582671.6011

396926.2366

19.842

737

582651.7600

396926.4000

10.207

738

582641.6400

396927.7300

9.150

739

582632.6690

396929.5330

12.409

740

582620.5010

396931.9660

11.784

741

582609.0540

396934.7630

15.616

742

582594.3000

396939.8800

7.125

743

582587.5700

396942.2200

27.034

744

582562.1790

396951.5020

46.341

745

582522.3440

396975.1810

8.787

746

582514.7020

396979.5180

12.447

747

582504.4500

396986.5760

15.050

748

582493.1010

396996.4600

11.819

749

582484.5510

397004.6200

3.453

750

582481.1900

397005.4100

28.119

751

582462.1700

397026.1200

23.378

752

582448.1420

397044.8210

18.242

753

582437.5550

397059.6760

14.589

754

582428.0730

397070.7640

1.908

755

582426.5910

397071.9650

7.167

756

582422.0310

397077.4940

26.108

757

582404.2160

397096.5790

12.526

758

582394.7211

397104.7491

9.551

759

582386.4631

397109.5479

10.571

760

582376.9369

397114.1301

11.040

761

582366.6066

397118.0240

6.504

762

582360.6271

397120.5823

54.736

763

582307.9613

397135.4923

44.286

764

582265.3500

397147.5560

54.005

765

582212.5230

397158.7760

15.114

766

582197.7680

397162.0490

17.940

767

582179.9530

397164.1670

18.782

768

582161.2430

397165.8150

19.822

769

582141.5150

397167.7480

16.990

770

582124.6270

397169.6060

8.619

771

582116.1000

397170.8650

23.624

772

582092.9920

397175.7770

6.422

773

582088.1430

397179.9880

6.236

774

582082.0430

397181.2840

11.624

775

582070.4532

397182.1782

8.543

776

582063.5290

397177.1750

8.583

1

582061.0408

397168.9604

14.291

S= 59209 mp P=9296.563in


Data: Mai 2019
MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Strada Borhanciului, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării: Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativele L-34-48-C-b-3-III și L-34-48-C-d-l-I, L-34-48-C-a-4-IV.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Nord: din punctul nr. 420 până în punctul nr. 421 strada Constantin Brâncuși;

min iatura de Est: din punctul ni". 421 până în punctul nr. 447 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 447 până în punctul nr. 448 strada Antonina de Gerando; din punctul nr. 448 până în punctul nr. 455 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 455 până în punctul nr. 457 de Aleea Recoltei; din punctul nr. 457 până în punctul nr. 471 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 471 până în punctul nr. 472 de gard metalic; din punctul nr. 472 până în punctul nr. 473 de șanț-canal de scurgere; din punctul nr. 473 până în punctul nr. 476 neîmprejmuit; din punctul nr. 476 până în punctul nr. 477 de gard de lemn; din punctul nr. 477 până în punctul nr. 488 neîmprejmuit; din punctul nr. 488 până în punctul nr. 489 de pârâu; din punctul nr. 489 până în punctul nr. 493 de gard metalic; din punctul nr. 493 până în punctul nr. 494 de diurn de acces; din punctul nr. 494 până în punctul nr. 499 neîmprejmuit; din punctul nr. 499 până în punctul nr. 500 de strada Theodor Pallady; din punctul nr. 500 până în punctul nr. 506 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 506 până în punctul nr. 510 de gard din piatră și metal; din punctul nr. 510 până în punctul nr. 514 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 514 până în punctul nr. 517 de strada Rozmarinului; din punctul nr. 517 până în punctul nr. 520 de gard de lemn; din punctul nr. 520 până în punctul nr. 522 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 522 până în punctul nr. 524 de drum de acces; din punctul nr. 524 până în punctul nr. 526 de gard din beton și metal; din punctul nr. 526 până în punctul nr. 527 neîmprejmuit; din punctul nr. 527 până în punctul nr. 532 de gard de beton și metal; din punctul nr. 532 până în punctul nr. 533 de Aleea Orhideei; din punctul nr. 533 până în punctul nr. 548 neîmprejmuit; din punctul nr. 548 până în punctul nr. 557 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 557 până în punctul nr. 558 de alee-acces; din punctul nr. 558 până în punctul nr. 569 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 569 până în punctul nr. 575 neîmprejmuit; din punctul nr. 575 până în punctul nr. 580 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 580 până în punctul nr. 583 neîmprejmuit; din punctul nr. 583 până în punctul nr. 584 de strada Bicaz; din punctul nr. 584 până în punctul nr. 590 neîmprejmuit; din punctul nr. 590 până în punctul nr. 597 de gard din piatră; din punctul nr. 597 până în punctul nr. 598 de Aleea Cisnădie;

din punctul nr. 598 până în punctul nr. 601 de gard din beton; din punctul nr. 601 până în punctul nr. 615 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 615 până în punctul nr. 616 de strada Petru Creția; din punctul nr. 616 până în punctul nr. 622 de gard beton și metal; din punctul nr. 622 până în punctul nr. 629 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 629 până în punctul nr. 631 neîmprejmuit; din punctul nr. 631 până în punctul nr. 636 de gard din metal și beton; din punctul nr. 636 până în punctul nr. 644 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 644 până în punctul nr. 645 de alee-acces; din punctul nr. 645 până în punctul nr. 653 de gard din beton și metal; din punctul nr. 653 până în punctul nr. 654 de drum-stradă; din punctul nr. 654 până în punctul nr. 657 de gard din lemn; din punctul nr. 657 până în punctul nr. 670 neîmprejmuit; din punctul nr. 670 până în punctul nr. 682 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 682 până în punctul nr. 685 de strada Jules Veme; din punctul nr. 685 până în punctul nr. 695 de gard din metal; din punctul nr. 695 până în punctul nr. 715 neîmprejmuit; din punctul nr. 715 până în punctul nr. 719 de gard din beton și metal; din punctul nr. 719 până în punctul nr. 720 de strada Jules Veme; din punctul nr. 720 până în punctul nr. 722 de gard din beton și metal; din punctul nr. 722 până în punctul nr. 723 neîmprejmuit; din punctul nr. 723 până în punctul nr. 731 de gard din lemn; din punctul nr. 731 până în punctul nr. 732 de alee-acces; din punctul nr. 732 până în punctul nr. 734 de gard din beton și metal; din punctul nr. 734 până în punctul nr. 775 neîmprejmuit;

-în latura de Sud: din punctul nr. 775 până în punctul nr. 1 de drumul județean DJ 103G - spre Gheorgheni;


-în latura de Vest : din punctul nr. 1 până în punctul nr. 59 neîmrejmuit; din pun\tu punctul nr. 60 de gard din beton și metal; din punctul nr. 60 până în punctul nr. 70 neîmprejmuit; din punctul nr. 70 până în punctul nr. 86 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 86 până în punctul nr. 93 neîmprejmuit; din punctul nr. 93 până în punctul nr. 97 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 97 până în punctul nr. 101 de gard din beton; din punctul nr. 101 până în punctul nr. 102 de alee-acces; din punctul nr. 102 până în punctul nr. 108 neîmprejmuit; din punctul nr. 108 până în punctul nr. 116 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 116 până în punctul nr. 118 de gard din beton și metal; din punctul nr. 118 până în punctul nr. 121 de alee-acces; din punctul nr. 121 până în punctul nr. 139 de gard din beton și metal; din punctul nr. 139 până în punctul nr. 141 de strada Ionel Perlea; din punctul nr. 141 până în punctul nr. 152 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 152 până în punctul nr. 154 de gard din metal; din punctul nr. 154 până în punctul nr. 156 de strada Tudor Vianu; din punctul nr. 156 până în punctul nr. 161 de gard din lemn; din punctul nr. 161 până în punctul nr. 162 de strada Mihail Sebastian; din punctul nr. 162 până în punctul nr. 167 neîmprejmuit; din punctul nr. 167 până în punctul nr. 169 de strada Voievodul Menumorut; din punctul nr. 169 până în punctul nr. 173 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 173 până în punctul nr. 176 neîmprejmuit; din punctul nr. 176 până în punctul nr. 178 de gard de beton și lemn; din punctul nr. 178 până în punctul nr. 180 de alee-acces; din punctul nr. 180 până în punctul nr. 187 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 187 până în punctul nr. 189 de strada Remenyik Sandor; din punctul nr. 189 până în punctul nr. 205 de gard din beton și metal; din punctul nr. 205 până în punctul nr. 210 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 210 până în punctul nr. 214 de gard din beton și metal; din punctul nr. 214 până în punctul nr. 228 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 228 până în punctul nr. 230 de alee-acces; din punctul nr. 230 până în punctul nr. 242 de gard de metal și beton; din punctul nr. 242 până în punctul nr. 243 de strada Voievodul Gelu; din punctul nr. 243 până în punctul nr. 264 de gard metal și beton; din punctul nr. 264 până în punctul nr. 266 de strada Smârdan; din punctul nr. 266 până în punctul nr. 267 neîmprejmuit; din punctul nr. 267 până în punctul nr. 269 de strada Ioan Buteanu; din punctul nr. 269 până în punctul nr. 272 de gard metal și beton; din punctul nr. 272 până în punctul nr. 2'1'i de strada Emil A. Dandea; din punctul nr. 273 până în punctul nr. 277 de gard de lemn; din punctul nr. 277 până în punctul nr. 278 de șanț-canal de scurgere; din punctul nr. 278 până în punctul nr. 285 neîmprejmuit; din punctul nr. 285 până în punctul nr. 288 de Aleea Albăstrelelor; din punctul nr. 288 până în punctul nr. 303 de gard din metal; din punctul nr. 303 până în punctul nr. 307 neîmprejmuit; din punctul nr. 307 până în punctul nr. 308 de Aleea Violetelor; din punctul nr. 308 până în punctul nr. 315 neîmprejmuit; din punctul nr. 315 până în punctul nr. 316 de pârâu; din punctul nr. 316 până în punctul nr. 317 de strada Cezar Bolliac; din punctul nr. 317 până în punctul nr. 319 de gard metal și beton; din punctul nr. 319 până în punctul nr. 320 de alee-acces; din punctul nr. 320 până în punctul nr. 324 de gard de metal; din punctul nr. 324 până în punctul nr. 332 neîmprejmuit; din punctul nr. 332 până în punctul nr. 333 de alee-acces; din punctul nr. 333 până în punctul nr. 341 neîmprejmuit; din punctul nr. 341 până în punctul nr. 343 de strada Regina Mafia; din punctul nr. 343 până în punctul nr. 347 neîmprejmuit; din punctul nr. 347 până în punctul nr. 3348 de strada Ștefan Ruha; din punctul nr. 348 până în punctul nr.

 • 351 neîmprejmuit; din punctul nr. 351 până în punctul nr. 352 de strada Antim Ivireanu; din punctul nr.

 • 352 până în punctul nr. 357 neîmprejmuit; din punctul nr. 357 până în punctul nr. 358 de strada Erich Bergel; din punctul nr. 358 până în punctul nr. 361 neîmprejmuit; din punctul nr. 361 până în punctul nr. 368 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 368 până în punctul nr. 369 de pârâul Becaș; din punctul nr. 369 până în punctul nr. 372 neîmprejmuit; din punctul nr. 372 până în punctul nr. 375 de alee-acces; din punctul nr. 375 până în punctul nr. 381 neîmprejmuit; din punctul nr. 381 până în punctul nr. 382 de strada Alexandru Roșea; din punctul nr. 382 până în punctul nr. 384 neîmprejmuit; din punctul nr. 384 până în punctul nr. 389 de alee-acces; din punctul nr. 389 până în punctul nr. 392 neîmprejmuit; din punctul nr. 392 până în punctul nr. 393 de strada Constantin C. Diculescu; din punctul nr. 393 până în punctul nr. 395 neîmprejmuit; din punctul nr. 395 până în punctul nr. 361 neîmprejmuit; din punctul nr. 395 până în punctul nr. 410 de gard de beton și metal; din punctul nr. 410 până în punctul nr. 420 neîmprejmuit;

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat ca parte din : numărul topografic 13995 înscris în Cartea Funciară numărul 269362 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 17474 m2; numărul topografic 13647 înscris în Cartea Funciară numărul 269150 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 8514 m2; numărul topografic 13555 înscris în Cartea Funciară numărul 304898 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 22279 m2; numărul topografic 13499 înscris în^Carlga Funciară numărul 291848 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 47410 m2; numănjP^^i^JâHbSx. 1427 înscris în Cartea Funciară numărul 100 Feleacu cu^uțțajia’țafi-e-^2158 rn2(ț>O(Zșftg); numărul % OVaN |eJ0!A-9Bj0®3 j-ro-oa eues siyoînv topografic 1428 înscris în Cartea Funciară numărul 100 Feleacu cu suprafața de 11747 m2 (2 iug 66stg).

o,In urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat ■ suprafața de 59209 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 59209 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații se suprapune cu:

 • 1.  Numărul cadastral 4639 - dosar nr. 7651/E/3-11.06.2004(AC5674)- executant Mamara Nicolae

 • 2.  Numărul cadastral 284842- dosar nr. 132022/17.11.2011 - executant Comiza Gheorghe -

 • 3.  Numărul cadastral 7799- dosar nr. 21861E3/07.12.2005 - executant Stan Sabin Claudiu.

 • 4. Operațiuni topo-cailastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice sprijinită la capete combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTKROMPOS au fost determinate 8 puncte de stație cu GPS cu dublă frecvența STONEX S9 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.

Data întocmirii:

Mai 2019
>p