Hotărârea nr. 446/2019

Hotărârea 446/2019 - Însușirea Documentației cadastrale de înscriere în cartea funciară a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Rahovei nr. 42.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentației cadastrale de înscriere în cartea funciară a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Rahovei nr. 42

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de înscriere în cartea funciară a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Rahovei nr. 42 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 262050/45/17.05.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației cadastrale de înscriere în cartea funciară a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Rahovei nr. 42;

Reținând prevederile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. „c”, al. 5 lit. „b”, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă actualizarea datelor de carte funciară pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca str. Rahovei nr. 42, teren cu construcții, identificat prin nr. topo. 10203/1/1, cu suprafața de 3136 mp., intabulat în CF nr. 255066 Cluj-Napoca, CF vechi nr. 3541, în proprietatea Statului român, în administrarea operativă directă a Sfatului Popular al orașului Cluj, în cotă de 1318/1568 parte, Pintican Ada Sanda Lucia, în cotă de 93/12544 și Pintican Ada Sanda Lucia, în cotă de 155/12544 parte, Pintican Ada Sanda Lucia, în cotă de 128/12544 parte, Pintican Ada Sanda Lucia, în cotă de 22/12544 parte, Tolgyesi Anca în cotă de 189/12544 parte, Tolgyesi Anca și soțul Tolgyesi Ervin în cotă de 63/12544 parte, Tolgyesi Anca, în cotă de 128/12544 parte, Tolgyesi Anca, în cotă de 22/12544 parte, Mac Oris Cristian în cotă de 75/3136 parte, Hosu Maria, în cotă de 75/3136 parte, Ciuca Gheorghe și soția Ciuca Daniela, în cotă de 2250/47040 parte, având intabulat la foaia de sarcini, prin certificat de donație, un drept de concesiune în cotă de 60/3136 parte, în favoarea lui Mac Oris Cristian, în sensul înscrierii în cartea funciară a suprafeței măsurate, de 3020 mp.

Art. 2, Se însușește Documentația tehnică de înscriere în cartea funciară a suprafeței

imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, stra. Rahovei nr. 42, întocmită de ing. Balea Aurel, ce se constituie în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul


municipiului și evidența proprietății.


Nr. 446 din 24 mai 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 446/2019

MEMORIU TEHNIC

 • 1.  Adresa imobil: Intravilan, mun. Cluj-Napoca, str Rahovei, nr. 42, jud. Cluj

 • 2.  Tipul lucrării: Actualizare date in vederea diminuării suprafeței

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren:

 • -  Operațiuni in faza de documentare a lucrării:

In faza de documentare s-a efectuat următoarele operațiuni:

® studierea documentelor puse la dispoziție de către solicitant si stabilirea actelor necesare pentru Întocmirea documentației cadastrale,

• consultarea arhivei OCPI/BCPI Cluj in scopul verificării situației imobilului si a vecinătăților acestuia

» stabilirea datei de efectuare a lucrărilor in teren.

 • -  Localizarea si identificarea terenului:

Imobilul este situat in intravilan mun. Cluj-Napoca, str Rahovei, nr.42, jud. Cluj, avand următorii vecini: la nord nr. cad. 305142, nr. cad. 305143, la sud str Rahovei, la est proprietate privata nr 40, la vest nr. cad. 309886, nr. cad. 9232/1, proprietate privata nr 44.

 • -  Descrierea generala a imobilului:

Imobilul cu nr.cad. 255066 înscris in c.f.nr.255066 Cluj-Napoca este constituit din teren cu suprafața act de 3136mp si suprafața masurata de 3020mp cu categoria de folosința curți construcții. Pe teren exista 3 construcții. Terenul este împrejmuit cu gard de plasa pe limita estica si parțial vestica, cu gard de metal pe limita sudica, cu gard de beton pe limita nordica si parțial cu gard de sarma ghimpata pe limita vestica.

 • 4.  Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

  aparatura: ROVER GPS Zenith25 Pro dubla frecventa+GLONASS cu posibilități de lucru in timp real, constând dimreceptor Rover modem GSM/GPRS integrat, Controler Getac PS336 cu sistem de operare Microsoft Windows Mobile cu sistemul Stereo 70 implementat, iar prelucrarea s-a executat informatic folosind soft licențiate, CADian, TopoLT

  Seria licențelor: CADian licența nr. IC4-1234-12345678


TopoLT licența nr. 61DAF986-0BA5-4A5D-8CCB-A0CCFE9A0883

» metode: punctele au fost determinate prin metode GPS

 • •  punctele s-au determinat in mod cinematic prin RTK-cinematic in timp real prin utilizarea in timp real de corecții diferențiate provenind de la statia de referința integrata in RGN-GNSS, Cluj-Napoca si de serviciul specializat ROMPOS

® măsurătorile s-au efectuat in prezenta proprietarului cu ROVER GPS GPS Zenith25 Pro cu dubla frecventa

 • •   s-a determinat din coordonate suprafața analitica a parcelei

o s-au calculat punctele radiate, coordonatele au fost determinate in sistemul de proiecție STEREO’70, iar cotele in sitemul Marea Neagra 1975

o încadrarea in sistemul de coordonate al proiecției STEREO’70 s-a realizat cu ajutorul GPS Zenith25 Pro cu dubla frecventa.

 • •   Măsurătorile efectuate, calculul suprafețelor, inventarul de coordonate se regăsesc in cuprinsul


  Data intocmirii

  04.2019

INVENTAR DE COORDONATE PUNCTE GPS


NUME PUNCT

COORDONATE STEREO’70

X(m)

Y(m)

68

587241.175

390891.865

67

587245.295

390886.311

66

587251.039

390883.391

69

587241.137

390885.838

63

587249.815

390881.523

52

587256.721

390878.142

51

587260.910

390875.617

43

587275.651

390868.455

35

587284.178

390864.286

34

587285.938

390863.655

30

587316.965

390849.708

28

587337.790

390840.180

26

587357.682

390856.460

24

587364.498

390862.040

23

587361.003

390863.405

22

587351.117

390866.928

21

587339.411

390870.674

20

587331.946

390873.145

19

587320.035

390876.800

18

587311.863

390879.100

17

587294.497

390885.125

16

587281.347

390891.490

15

587277.743

390892.996

14

587272.124

390895.564

12

587256.004

390904.508

11

587245.317

390909.894

10

587237.382

390887.720

9

587238.560

390891.925

8

587238.784

390892.925

7

587239.718

390896.820

6

587240.521

390899.969

5

587241.143

390902.722

4

587242.276

390907.134

1

587243.307

390910.921

70

587351.840

390851.678

71

587337.221

390840.484

72

587336.195

390840.944

73

587329.088

390844.136

74

587328.592

390844.366

75

587328.518

390844.401

76

587328.063

390844.611            T' ,.

77

587320.640

390848.030

78

587308.800

390853.740        ■ 1

1 ro Q-Ao

79

587304.140

390855.870

80

587296.300

390859.400

■ Pr

81

587295.310

390859.840             "V82

587246.905

390903.261

83

587257.029

390898.131

84

587255.542

390895.320

85

587256.704

390894.714

86

587278.911

390877.853

87

587279.892

390879.671

89

587278.184

390882.002

90

587273.859

390884.302

91

587273.238

390883.134

92

587266.630

390886.573

93

587261.482

390877.095

94

587274.807

390870.064

95

587292.272

390883.905

96

587289.581

390878.806

98

587287.482

390877.502

99

587282.685

390879.975

100

587280.947

390876.755

101

587282.260

390884.145

102

587278.849

390885.950

103

587275.438

390887.756

104

587277.390

390891.452

j Pct'

Coordonate Stereo170

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

* [m]

1 24

587364.498

390862.040

8.809

! 26

587357.682

390856.460

7.550

70

587351.840

390851.678

18.155

Ij       28

587337.790

390840.180

0.645

1 71

587337.221

390840.484

1.124

72

587336.195

390840.944

7.791

1     73

587329.088

390844.136

0.547

1 74

587328.592

390844.366

0.082

75

587328.518

390844.401

0.501

76

587328.063

390844.611

8.173

77

587320.640

390848.030

4.040

1      30

587316.965

390849.708

9.106

S 78

587308.800

390853.740

5.124

79

587304.140

390855.870

8.598

00

587296.300

390859.400

1.083

81

587295.310

390859.840

10.119 |

34

587285.938

390863.655

1.870

1       35

587284.178

390864.286

9.492

43

587275.651

390868.455

16.389

1 51

587260.910

390875.617

4.891

52

587256.721

390878.142

7.689

63

587249.815

390881.523

9.692

69

587241.137

390885.838

4.200

10

587237.382

390887.720

4.367

9

587238.560

390891.925

1.025

8

587238.784

390892.925

4.005

7

587239.718

390896.820

3.250

6

587240.521

390899.969

2.822

5

587241.143

390902.722

4.555

4

5B7242.276

390907.134

3.925

1

587243.307

390910.921

2.257

11

587245.317

390909.894

11.967

12

587256.004

390904.508

18.435

14

587272.124

390895.564

6.178

15

587277.743

390892.996

3.906

16

587281.347

390891.490

14.609

17

587294.497

390885.125

18.381

18

587311.863

390879.100

8.489

19

587320.035

390876.800

12.459

20

587331.946

390873.145

7.863

21

587339.411

390870.674

12.291

22

587351.117

390866.928

10.495

23

587361.003

390863.405

3.752

S (masurata) =3020mp

P=300.702ra

CALCULUL SUPRAFEȚELOR\K BA.LEA A'^cu/nt vL

cate>.^c!60 Aure'LE 6 E/VLE


arce/^ din /.P.nr, 28. Q53//& dh2. â /l/nifc / 08£/OZ Q as:     s.

<o    ș

1 W>A>, *

X-^A/'^euJl -.

J5rT ^iîW >5sy
Nr. ca da strai

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

3020

Intravilan, mun. Cluj—Napoca, str Rahovei, nr.42, jud.Cluj


Nr. Cartea Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

255066

Cluj—Napoca


Nr.

parcele

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

3020

împrejmuit cu gard de plasa pe limita estica si parțial vestica, cu gard de metal pe limita sudica, cu gard de beton pe lim ta nordica si parțial cu gard de sarma ghimpata pe limita vestica g

Total

§3020


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

L-34-48-C-Q-4-I

SCARA 1:5000. \ ..

!            " A

E-AO . L

.. - • •

!

■ ’ . • - 1 . .                               ' r 'Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Nr. cerere

66112

Ziua

08

Luna

04

Anul

2019Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FOHCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 255066 Cluj-Napoca

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:3541

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Rahovei, Nr. 42, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 10203/1/1

3.136

Construcția CI inscrisa in CF 255066-C1; Construcția C2 inscrisa in CF 255066-C2; Construcția C3 inscrisa in CF 255066-C3;

GRADINA

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

311 / 25/04/1964

Contract De Donație nr. 0, din 23/0^/1964;

Bl

Intabulare, drept de PROPRlETATEdonatie, dobândit prin Convenție, cota actuala 1318/1568 v/

Al

 • 1) STATULUI ROMAN DREPT DE ADMINISTRARE OPERATIVA DIRECTA

 • 2) SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 3541)

140413 / 18/11/2008

Certificat Moștenitor nr. 55, din 22/10/2007 emis de BNP POPA ANCA;

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATEmoștenire, dobândit prin Succesiune, cota actuala 93/12544 \/

Al

2) PINTICAN ADA SANDA LUCIA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 3541) teren aferent cotei de 3/8 parte din ap. 1

52235 / 17/05/2012

Act Notarial nr. 33/2012, din 07/05/2012 emis de BNP /OPA ANCA GABRIELA;

B8

Intabulare, drept de PROPRIETATEmosteriire, dobândit prin Succesiune, cota actuala 155/12544 , /

Al

1) PINTICAN ADA SANDA LUCIA

OBSERVAȚII: teren aferent cotei de 5/8 parte din ap.l

64032 / 23/05/2013

Act Notarial nr. 502, din 22/05/2013 emis de POPA ANCA GABRIELA (act administrativ nr. 47597/12-04-2013 emis de OCPI CLUJ; act notarial nr. 17/06-06-2013 emis de PORA ANCA GABRIELA;);

B10

Intabulare, drept de PROPRIETATEmoștenire, dezmembrare și partaj, dobândit prin Convenție, cota actuala 128/12544  \ /

Al / B.16

1) PINTICAN ADA SANDA LUCIA, 1/2 parte, bun propriu

OBSERVAȚII: 1/2 din cota de teren aferent ap.3           t

Bll

Intabulare, drept de PROPRIETATEmoștenire, dezmembrare și partaj, dobândit prin Convenție, cota actuala 22/12544  \/

A1/B.17

1) PINTICAN ADA SANDA LUCIA, 1/2 parte, bun propriu

OBSERVAȚII: 1/2 din cota de teren aferent ap.4           /

B12

Intabulare, drept de PROPRIETATEmoștenire, dezmembrare și partaj, dobândit prin Convenție, cota actuala 189/12544 V

Al

1) TOLGYESI ANCA, bun propriu

OBSERVAȚII: teren aferent cotei de 3/4 parte din ap.2

B13

Intabulare, drept de PROPRIETATEpartaj, dobândit prin Convenție, cota actuala 63/12544

Al

1) TOLGYESI ANCA, și soțul

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

E/rrjse pentru informai £ on-iine b adrese epay.ancpi.ro

Pagina 1 din 3

înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

/

Referințe

2) TOLGYESI ERVIN, bun comun                   /

OBSERVAȚII: teren aferent cotei de 1/4 parte din ap.2     V

115311 / 19/09/2013

Hotarare Judecătoreasca nr. 2418/2012, din 03/02/2012 emis de JUDECĂTORIA CLUJ-NAPOCA (hotarare judecătoreasca nr. 378/2012/17-04-2012 emis de TRIBUNALUL CLU|;);

B14

Se notează sentința civilă nr. 2418/03.02.2012 Judecătoria Cluj din dosar nr. 26618/211/2010 și decizia civilă nr. 378/2012 din data de 17.04.2012, dosar nr. 26618/211/2010 Tribunalul Cluj, prin care obligă pârâta Comisia Locală de fond funciar Cluj-Napoca să procedeze la întocmirea documentației și punerea în posesie a reclamantei Barbat Veturia cu un teren echivalent valoric celui în suprafața de 1061 mp, situat în Cluj-Napoca, str. Donath nr. 102, teren identificat ca parte din imobilul de sub Al

Al

187463 / 11/11/2015

Act Notarial nr. CERTIFICAT DE MOȘTENITOR NR.72, din 10/11/2015 emis de POPA ANCA GABRIELA;

B16

Intabulare, drept de PROPRIETATEmoșten'ire, dobândit prin Succesiune, cota actuala 128/12544 L

Al

1) TOLGYESI ANCA, bun propriu

OBSERVAȚII: 1/2 din cota de 64/ 3136 af ap 3

187464 / 11/11/2015

Act Notarial nr. CERTIFICAT DE MOȘTENITOR NR.72, din 10/11/2015 emis de POPA ANCA GABRIELA;

B17

Intabulare, drept de PROPRlETATEmoșțptiire, dobândit prin Succesiune, cota actuala 22/12544  ■/

Al

1) TOLGYESI ANCA, bun propriu

OBSERVAȚII: 1/2 din cota de 11/3136 afap 4

142073 / 21/08/2017

Act Notarial nr. CONTRACT DE PARTAJ VOLUNTAR SUCCESORAL AUT. NR. 2039, din 17/08/2017 emis de CĂRLĂNARU Dan Mircea;     /

B23

Intabulare, drept de PROPRiETATEpartaj, dobândit prin Convenție, cota actuala 75/3136      \ /

Al

1) MAC ORIS CRISTIANI, bun propriu

OBSERVAȚII: cota 1/2 parte din cota 75/1568 parte

B24

Intabulare, drept de PROPRIETATEpartaj, dobândit prin Convenție, cota actuala 75/3136, /

Al

1) HOSU MARIA, bun propriu   v

OBSERVAȚII: cota 1/2 parte din cota 75/1568 parte

187640 / 27/10/2017                          /

Act Notarial nr. 11952, din 26/10/2017 emis de Chis MIHAEl jx-LI LIANA;

B27

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept curripărare și partaj, dobândit prin Convenție, cota actuala 2250/47040 V

Al

 • 1) CIUCA GHEORGHE, și soția

 • 2) CIUCA DANIELA, bun comun

OBSERVAȚII: cota de 2250/47040 parte aferentă apartamentului nr. 1

C. Partea III. SARCINI

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


h

Pagina 2 din 3


Extrase pentru informare cn-iine ia adresa epay.ancpi.ro


Formular versiunea 1.1


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

891 / 19/01/2004

Certificat De Donație nr. 48, din 16/01/2004 emis de BNP CARLANARU DAN;

C2

Intabulare, drept de CONCESIUNE, dobândit prin Convenție, cota actuala 60/3136

Al

1) MAC ORIS CRISTIAN

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 3541) pe timp de 99 ani

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 10203/1/1

3.136

GRADINA

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

GOTffîetrrâ pt’.NJTw areyr imobil nu ti foni g sil.

Date referitoare Ea teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

3.136

-

-

10203/1/1

GRADINA

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

08/04/2019, 14:05