Hotărârea nr. 445/2019

Hotărârea 445/2019 - Reglementarea dreptului de administrare asupra unor imobile-terenuri care aparțin bazei materiale a învățământului preuniversitar de stat.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind reglementarea dreptului de administrare asupra unor imobile-terenuri care aparțin bazei materiale a învățământului preuniversitar de stat

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind reglementarea dreptului de administrare asupra unor imobile-terenuri care aparțin bazei materiale a învățământului preuniversitar de stat - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 258641/45/16.05.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune reglementarea dreptului de administrare asupra unor imobile-terenuri care aparțin bazei materiale a învățământului preuniversitar de stat;

Reținând prevederile art. 123 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 861, 866-870 Cod civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂR ÂȘTE :

Art. 1. Se aprobă darea în administrare, Liceului cu Program Sportiv, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Arinilor nr. 9, în suprafață de 21.100 mp., identificat parțial prin nr. topo. 21546/1/1/1/1/2, înscris în CF nr. 273094 Cluj-Napoca și nr. topo. 21546/1/1/1/1/1/1/4/1/1/1/1, înscris în CF nr. 274360 Cluj-Napoca, pe perioada desfășurării activității didactice, conform Planului de situație care se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă darea în administrare, Colegiului Tehnic Napoca, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 3, în suprafață de 17.664 mp., identificat ca parte din imobilul cu nr. topo. 21546/1/1/1/1/2, înscris în CF nr. 273094 Cluj-Napoca, pe perioada desfășurării activității didactice, conform Planului de situație care se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu data prezentei, Protocolul nr. 88/14.05.2009 privind delegarea dreptului de administrare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, asupra patrimoniului Liceului cu program sportiv, către Consiliul de administrație al acestuia și Protocolul nr. 89/28.09.2009 privind delegarea dreptului de administrare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, asupra patrimoniului Grupului Școlar de Industrie Ușoară (denumire actuală Colegiul Tehnic Napoca), către Consiliul de administrație al acestuia, se modifică corespunzător art. 1 și art. 2.

Art. 4 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 445 din 24 mai 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)


educațional product


Jir Afinilor


jlr-AMlornr.8

LICEU CU PROGRAM SPORTIV


SALA DE SPORT

NOUA


str.Tasnad


CANTINA


D/specerat enezgeijc