Hotărârea nr. 444/2019

Hotărârea 444/2019 - Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2018 ale Companiei de Transport Public Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2018 ale Companiei de Transport Public Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2018 ale Companiei de Transport Public Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 258651 din data de 16.05.2019 al Direcției Economice prin care se propune aprobarea situațiilor financiare pe anul 2018 ale Companiei de Transport Public Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.F.P. nr. 10/2019 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici, precum și prevederile O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind întocmirea situațiilor financiare individuale și consolidate;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. a, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă situațiile financiare pe anul 2018 ale Companiei de Transport Public Cluj-Napoca, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Compania de Transport Public

Cluj-Napoca.


Nr. 444 din 24 mai 2019(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 444 /2019

 • 1. Bilanț

 • 2. Contul de profit și pierdere

 • 3. Date informative

 • 4. Situația activelor imobilizate. Situația amortizării activelor imobilizate. Situația ajustărilor pentru depreciere

 • 5. Flux numerar (Cash Flow)

 • 6. Nota 1 - Active imobilizate

 • 7. Nota 2 - Provizioane pentru riscuri și cheltuieli

 • 8. Nota 3 - Repartizarea profitului

 • 9. Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

 • 10. Nota 5 - Situația creanțelor și datoriilor. Ajustări pentru deprecierea creanțelor- clienți

 • 11. Nota 6 - Principii, politici și metode contabile

 • 12. Nota 7 - Participații și surse de finanțare

 • 13. Nota 8 - Informații privind salariații și membrii organelor de administrație și conducere

 • 14. Nota 9 - Principalii indicatori economico- financiari

 • 15. Nota 10 - Alte informații

Bifați numai dacă este cazul:

[)<] Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

] Sucursala

| | GIE-grupuri de interes economic

J Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris


S1002 .A1.0.0  09.04.2019 Tip situație financiară: BL


(• An C Semestru


Anul


2018


Suma de control


152.212.000


Entitatea


COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ-NAPOCA SA

<Z1

S-,


Localitate

Sector

Cluj

CLUJ-NAPOCA

Strada

Nr.

Bloc      Scara     Ap.          Telefon

B-DUL21 DECEMBRIE 1989

128-130

0264430917


Număr din registrul comerțului


J12/66/1991

Cod unic de inregistrare

2

0

1

1

9

5


Forma de proprietate


12—Societăți cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane șl metropolitane de călători

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători


g__

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)


Situații financiare anualeRaportări anuale
1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilitățiinr. 82/1991

| |  2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii.

3. subunitățile deschise în.Rornânia de societăți rezidente în stațe aparținând Spațiului Economic European .


Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2013 de către entitățile de interes public si de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

FIO - BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


Indicatori:


Capitaluri - total

Capital subscris

Profit/ pierdere
ÎNTOCMIT,


Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

(• DA

C NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

C DA

(•/NU

| Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit


Semnătura electronica


FORMULAR NEVALIDAT


SC GRADIENTSRL; SC EUROAUDITSRL

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR


CIF/CUI


FIO - pag. 1

BILANȚ la data de 31.12.2018

Cod 10                                                                            -lei-

Denumirea elementului

Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2018

31.12.2018

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1 .Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

02

44.255

97.923

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

03

91.871

67.786

4. Fond comercial (ct.2071-2807)

04

04

5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)

05

05

6. Avansuri (ct.4094)

06

06

TOTAL (rd.O1 la 06)

07

07

136.126

165.709

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct. 211 +212-2811 -2812-2911 -2912)

08

08

43.360.554

42.903.324

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

09

09

168.124.633

204.013.540

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224-2814-2914)

10

10

405.036

581.195

4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)

11

11

5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931)

12

12

9.953

98.926

6.lnvestitii imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)

13

13

7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)

14

14

8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)

15

15

9. Avansuri (ct. 4093)

16

16

154.243

TOTAL (rd. 08 la 16)

17

17

211.900.176

247.751.228

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 -2961)

18

18

2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

19

19

3. Acțiunile deținute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)

20

20

4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)

21

21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 1-266- 2963)

22

22

6. Alte împrumuturi

(ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

23

23

TOTAL (rd. 18 la 23)

24

24

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07+17 + 24)

25

25

212.036.302

247.916.937

B. ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI

FIO - pag. 2

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 +

322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

26

26

2.443.21 f

2.287.886

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348*- 393 - 3941 -3952)

27

TI

47.613

34.640

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 +

361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)

28

28

74.604

56.212

4. Avansuri (ct. 4091)

29

29

64.962

TOTAL (rd. 26 Ia 29)

30

30

2.630.394

2.378.738

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 +413+418-491)

31

31

9.209.874

14.000.739

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 **-495*)

32

32

3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453**-495*)

33

33

4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431 **+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461+473**- 496 + 5187)

34

34

432.672

5.175.491

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

35

35

6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)

36

35a (301)

TOTAL (rd. 31 Ia35+35a)

37

36

9.642546

19.176.230

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 -591)

38

37

2. Alte investiții pe termen scurt

(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508-595-596-598 + 5113 + 5114)

39

38

TOTAL (rd. 37 + 38)

40

39

IV. CASA Și CONTURI LA BĂNCI

l'din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 +532 + 541 +542)

41

40

24.197.704

30.502.547

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)

42

41

36.470.644

52.057.515

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)

43

42

767.865

872.954

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471 *)

44

43

767.865

872.954

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct.471*)

45

44

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

46

45

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627+ 1682 + 5191 +5192 + 5198)

47

46

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

48

47

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

49

48

4.825.708

24.918.603

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

50

49

6. Sume datorate entităților din grup(ct,1661 + 1685 + 2691 +451***)

51

50

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)

52

51FIO- pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+ 167+ 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 436***+ 437*** + 4381 + 441 *** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

53

52

8.148.615

13.434.024

TOTAL (rd. 45 Ia 52)

54

53

12.974.327

38.352.627

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORI1 CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)

55

54

14.926.923

6.518.786

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)

56

55

226.963.225

254.435.723

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA

MAI MARE DE 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

57

56

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624+ 1625 + 1627+ 1682 + 5191 +5192 + 5198)

58

57

35.903.970

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

59

58

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

60

59

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

61

60

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)

62

61

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)

63

62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+167+ 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 436*** +437*** + 4381 +441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 +462+4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

64

63

TOTAL (rd.56 Ia 63)

65

64:

35.903.970

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)

66

65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

67

66

3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513 + 1514+1518)

68

67

TOTAL (rd. 65 la 67)

69

68

1. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)

70

69

78.674.499

69.861.313

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.475*)

71

70

9.332.000

8.041.000

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)

72

71

69.342.499

61.820.313

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)

73

72

5.259

18.056

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

74

73

5.259

18.056

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

75

74

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)

76

75

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)

77

76

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)

78

77

Fond comercial negativ (ct.2075)

79

78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

80

79

78.679.758

69.879.369

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

81

80

152.212.000

152.212.000

FIO - pag. 4

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

82

81

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

83

82

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

84

83

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)

85

84

TOTAL (rd. 80 Ia 84)

86

85

152.212.000

152.212.000

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

87

86

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

88

87

181.287

181.287

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

89

88

1.040.824

1.069.620

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

90

89

3. Alte rezerve (ct. 1068)

91

90

3.617.948

4.328.854

TOTAL (rd. 88 la 90)

92

91

4.658.772

5.398.474

Acțiuni proprii (ct. 109)

93

92

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

94

93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

95

94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)       SOLD C (ct. 117)

96

95

0

0

SOLD D(ct. 117)

97

96

854.469

1.516.795

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C(ct. 121)

98

97

1.517.704

465.270

SOLD D (ct. 121)

99

98

0

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

100

99

94.568

28.796

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96

+97-98-99)

101

ioo

157.620.726

156.711.440

Patrimoniul public (ct. 1016)

102

101

Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)

103

102

CAPITALURI -TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)

104

103

157.620.726

156.711.440

Suma de control FIO :

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.


 • 1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar șl altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

 • 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt Incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea șl actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,FORMULAR

NEVALIDATF20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20                                                                                        - lei -

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Exercițiul financiar

2017

2018

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

01

125.492.361

136.938.425

| Producția vândută (ct.701 +702+703+704+705+706+708)

02

124.821.915

136.200.727

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

670.446

737.698

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

07

108.422

41.316

Sold D

08

0

0

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721+ 722)

09

136.206

190.204

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

11

6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

12

” Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

13

10.895.629

11.095.275

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

15

5.970.151

6.150.302

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)

16

136.632.618

148.265.220

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)

17

27.291.221

30.634.041

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

18

316.203

249.913

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.6O5)

19

5.266.189

6.272.211

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

20

620.304

654.984

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

21

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

22

73.056.548

78.845.253

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)

23

59.714.401

75.992.527

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)

24

13.342.147

2.852.726

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)

25

21.433.875

23.038.370

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)

26

21.433.875

23.038.370

a.2) Venituri (ct.7813)

27

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

28

240

F20 - pag. 2

b. 1) Cheltuieli (ct.654+6814)

29

24C

b.2) Venituri (ct.754+7814)

30

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)

31

7.096.952

7.923.791

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

32

6.150.434

6.030.957

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative specialețct. 635 + 6586*)

33

757.336

1.653.141

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

34

26.990

21.596

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

35

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

37

162.192

218.097

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul eneral si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

38

Ajustări privind provizioanele (rd. 40-41)

39

- Cheltuieli (ct.6812)

40

-Venituri (ct.7812)

41

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)

42

135.081.532

147.618.563

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

-Profit (rd. 16-42)

43

1.551.086

646.657

- Pierdere (rd. 42-16)

44 ■

0

0

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

45

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)

47

2.572

2.563

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

48

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

49

15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

50

352.669

361.521

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

51

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

52

355.241

364.084

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54-55)

53

-Cheltuieli (ct.686)

54

-Venituri (ct.786)

55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)

56

432.379

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

57

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

58

14.963

2.439

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

59

14.963

434.818

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

- Profit (rd. 52 - 59)

60

340.278

0

- Pierdere (rd. 59 - 52)

61

0

70.734

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

62

136.987.859

148.629.304

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

63

135.096.495

148.053.381

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

-Profit (rd. 62-63)

64

1.891.364

575.923

-Pierdere (rd. 63-62)

65

0

0

19. Impozitul pe profit (ct.691)

66

373.660

110.653

20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)

67

21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

68

22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)

69

1.517.704

465.270

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)

70

0

0

Suma de control F20 :

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,
FORMULAR NEVALIDAT

Ț7Q             i

DATE INFORMATIVE                 "pag

_ , _ _                       la data de 31.12.2018

Cod 30                                                                           -lei-

1. Date privind rezultatul înregistrat

Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19

Nr. rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unități care au inregistrat profit

01

01

1

465.270

Unități care au inregistrat pierdere

02

02

Unități care nu au inregistrat nici profit nici pierdere

03

03

0 Date privind plățile restante

Nr.

rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

| Plăti restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)

04

04

.-urnizori restanți - total (rd. 06 Ia 08)

05

05

- peste 30 de zile

06

06

- peste 90 de zile

07

07

- peste 1 an

08

08

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale -total (rd. 10 Ia 14).

09

09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

11

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

13

- alte datorii sociale

14

14

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

15

Obligații restante fata de alti creditori

16

16

Impozite, contribuții si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:

17

17

- contribuția asiguratorie pentru munca

18

17a

(301)

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

19

18

III. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

20

19

1.357

1.287

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

21

20

1.381

1.338

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

22

21

39.910

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

23

22

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

24

23

I2_

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

25

24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)

26

25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

27

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

28

27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

29

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

30

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

31

30

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

31

- subvenții aferente veniturilor, din care:

33

32

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)

34

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

35

34

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

36

35

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

37

36

V. Tichete acordate salariaților

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor acordate salariaților

38

37

3.974.445

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariatii

39

37a (302)


VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:

40

38

- după surse de finanțare (rd. 40+41)

41

39

0

0

- din fonduri publice

42

40

- din fonduri private

43

41

- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)

44

42

0

0

-cheltuieli curente

45

43

-cheltuieli de capital

46

44

VII. Cheltuieli de inovare ***)

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

47

45

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:

48

46

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

49

46a (303)

-avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

50

46b (304)

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:

51

47

154.243

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

52

47a (305)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

53

47b (306)

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

54

48

10.717

198.571


l-b


F30 - pag. 3

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 +52 + 53)

55

49

- acțiuni necotate emise de rezidenti

56

50

- părți sociale emise de rezidenti

57

51

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:

58

52

- dețineri de cel puțin 10%

59

52a

(307)

- obligațiuni emise de nerezidenti

60

53

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

61

54

10.717

198.571

- creanțe imobilizate în Iei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

62

55

10.717

198.571

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

63

56

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute

1.4091 +4092 + 411 +413+418), din care:

64

57

9.264.118

13.802.168

- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

65

58

- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

66

58a (308)

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

67

59

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

68

60

49.951

24.319

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+441 +4424 + 4428 +

’4 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)

69

61

238.432

5.016.726

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale

(ct.431+437+4382)

70

62

214.734

868.420

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului

(ct.436+441 +4424+4428+444+446)

71

63

23.698

4.148.306

- subvenții de incasat(ct.445)

72

64

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

73

65

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

74

66

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

75

67

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:

76

68

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)

77

69

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct.

436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct.

446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

78

70

I't]

F30 - pag. 4

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)

79

71

912.153

872.954

- decontări privind interesele de participare,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul,decontări din operațiuni in participatie (ct.453+456+4582)

80

72

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

81

73

912.153

872.954

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)

82

74

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

83

75

- de la nerezidenti

84

76

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)

85

77

' 'nvestiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 ( 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)

86

78

- acțiuni necotate emise de rezidenti

87

79

- părți sociale emise de rezidenti

88

80

- acțiuni emise de nerezidenti

89

81

- obligațiuni emise de nerezidenti

90

82

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

91

83

Casa în lei și în valută (rd.85+86)

92

84

230.422

92.954

-în lei (ct.5311)

93

85

230.422

92.954

-în valută (ct. 5314)

94

86

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)

95

87

23.948.507

30.385.057

-în lei (ct. 5121), din care:

96

88

23.935.235

30.367.173

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

97

89

-în valută (ct. 5124), din care:

98

90

13272

17.884

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

99

91

.;te conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)

100

92

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)

101

93

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125+ 5414)

102

94

Datorii (rd. 96 + 99 + 102+ 103 + 106+108 + 110 + 111 + 116 + 119+122 + 128)

103

95

12.946.590

38.370.682

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162),

(rd .97+98)

104

96

-în lei

105

97

-în valută

106

98

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)

107

99

-în lei

108

100

-în valută

109

101

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 +din ct. 1682)

110

102F30 - pag.5


Alte împrumuturi șl dobânzile aferente (ct. 166 +1685 + 1686+ 1687) (rd. 104+105)

111

103

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

112

104

-în valută

113

105

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:

114

106

-valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

115

107

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

116

108

4.825.708

24.918.603

- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

117

109

- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi imilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din

ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

118

109a

(309)

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

119

110

2.187.818

2.547.959

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct.431+436+ 437+ 4381 +441 +4423 + 4428 + 444 + 446 + 447+ 4481) (rd.112 la 115)

120

111

4.700.308

8.884.474

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)

121

112

2.086.357

2.586.157

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)

122

113

2.549.335

6.209.540

-fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate

(ct.447)

123

114

59276

83.828

- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

124

115

5.340

4.949

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

125

116

- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:

126

117

- cu scadența inițială mai mare de un an

127

118

- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)

128

118a

(310)

Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:

129

119

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice

130

120

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice

131

121

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)

132

122

1.232.756

2.019.646

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in participatie

(ct.453+456+457+4581)

133

123

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3)

(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

134

124

1.232.756

2.019.646

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

135

125

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

136

126F30 - pag.6

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

137

127

Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:

138

128

- către nerezidenți

139

128a

(311)

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)

140

129

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

141

130

152.212.000

152.212.000

- acțiuni cotate 4)

142

131

-acțiuni necotate5)

143

132

- părți sociale

144

133

- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)

145

134

Brevete si licențe (din ct.205)

146

135

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

147

136

95.200

184.680

X. Informații privind bunurile din domeniul publicai statului

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

148

137

183.248.162

183.248.162

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

149

138

8.644

6.333.956

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

150

139

47.946

78.798

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)

151

140

II. Capital social vărsat

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

Suma (lei)

% 7)

Suma (lei)

% 7)

A

B

Col.l

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 7),

(rd. 142 + 145 + 149+150 + 151 +152)

152

141

152.212.000

X

152.212.000

X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)

153

142

152.212.000

100,00

152.212.000

100,00

- deținut de instituții publice de subord. centrală

154

143

- deținut de instituții publice de subord. locală

155

144

152.212.000

100,00

152.212.000

100,00

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

156

145

- cu capital integral de stat

157

146

- cu capital majoritar de stat

158

147

- cu capital minoritar de stat

159

148

- deținut de regii autonome

160

149

- deținut de societăți cu capital privat

161

150

- deținut de persoane fizice

162

151

- deținut de alte entități

163

152

F30 - pag. 7

Nr. rd.

Sume

A

B

2017

2018

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

164

153

711.568

218.237

- către instituții publice centrale;

165

154

- către instituții publice locale;

166

155

711.568

218-237

- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

167

156

Nr. rd.

Sume

A

B

2017

2018

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul ompaniilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:

168

157

1.372.534

711.568

-dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

169

158

1.372.534

711368

- către instituții publice centrale

170

159

- către instituții publice locale

171

160

1.372.534

711568

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

172

161

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

173

162

- către instituții publice centrale

174

163

- către instituții publice locale

175

164

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora

176

165

XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

-dividendeleinterimare repartizate 8)

177

165a

(312)

XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

178

166

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

179

167

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

180

168

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

181

169

XVII. Venituri obținute din activități agricole ******)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

Venituri obținute din activități agricole

182

170

Suma de control F30 :

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care cadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

") Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.201 Z

****) In categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile redasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct 26 lit c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

****«) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) _. veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt odus agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

,ice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) în sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente....'.

 • 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

 • 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct451)'.

 • 3) în categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)’ nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

 • 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

 • 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

 • 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

 • 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 153 -163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.

 • 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.

  F40 - pag. 1

  SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2018

  Cod 40                                                                                                      - lei -

  Elemente de imobilizări

  Nr. rd.

  Valori brute

  Sold inițial

  Creșteri

  Reduceri

  Sold final

  Total

  Din care: dezmembrări si casari

  (col.5=1+2-3)

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

  (.Imobilizări necorporale

  Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

  01

  59.384

  94.907

  48.395

  X

  105.896

  n Ite imobilizări

  02

  113.829

  5.325

  8.381

  X

  110.773

  Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale

  03

  X

  Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

  04

  X

  TOTAL (rd. 01 la 04)

  05'

  173.213

  100.232

  56.776

  X

  216.669

  ll.lmobilizari corporale

  Terenuri

  06

  X

  Construcții

  07

  47.019.714

  407.842

  47.427.556

  Instalații tehnice si mașini

  08

  237.592.277

  58.037.382

  573.983

  573.983

  295.055.676

  Alte instalații, utilaje si mobilier

  09

  784.562

  357.446

  1.142.008

  Investiții imobiliare

  10

  Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

  11

  dive biologice productive

  12

  Imobilizări corporale in curs de execuție

  13

  9.953

  239.853

  150.880

  98.926

  Investiții imobiliare in curs de execuție

  14

  Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

  15

  154.243

  154.243

  TOTAL (rd. 06 la 15)

  16

  285.406.506

  59.196.766

  724.863

  573.983

  343.878.409

  III.Imobilizări financiare

  17

  X

  ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL

  (rd.05+16+17)

  18

  285.579.719

  59.296.998

  781.639

  573.983

  344.095.078

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului

(col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

(.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

15.129

9.044

16.200

7.973

Alte imobilizări

20

21.958

24.862

3.833

42.987

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

3TAL (rd.19+20+21)

22

37.087

33.906

20.033

50.960

II.Imobilizări corporale

Terenuri

23

Construcții

24

3.659.160

865.072

4.524.232

Instalații tehnice si mașini

25

69.467.644

21.951.807

377.315

91.042.136

Alte instalații,utilaje si mobilier

26

379.526

181.287

560.813

Investiții imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

73.506.330

22.998.166

377.315

96.127.181

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31

73.543.417

23.032.072

397.348

96.178.141

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări

reluate la venituri

Sold fina!

(col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

I.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

35

II.Imobilizări corporale

.‘renuri

36

Construcții

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalații, utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

III.Imobilizări financiare

46

'JSTARI PENTRU DEPRECIERE-

TOTAL (rd.35+45+46)

47

Suma de control F40 :


ÎNTOCMIT,


FORMULAR

NEVALIDAT

B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130 Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www. ctpcj .ro, em aii: secretari at@ctpcj .ro


NR. 3.810/06.05.2019

SITUAȚIA FLUXULUI DE TREZORERIE LA 31.12.2018 (METODA DIRECTA)

Nr. ort.

Explicații

2017

2018

Diferența 2018-2017

I

Fluxul de trezorerie din activitatea de exploatare

1

Incasari de la clienti, de la populație (fara factura), debitori, etc.

162,297,613

174,942,572

12,644,959

2

Plăti către furnizori, angajați (inclusiv contribuții la salarii)

115,901,067

126,712,017

10,810,950

3

Impozit pe profit plătit

587,838

42,251

-545,587

4

Alte impozite si taxe, TVA de plata, creditori, etc.

28,516,587

27,044,910

-1,471,677

5

Total trezorerie neta din activitatea de exploatare (rd.1 -2-3-4)

17,292,121

21,143,394

3,851,273

II

Fluxuri de trezorerie din activitati de investiții

0

6

Subvenții pentru investiții

18,882,414

-18,882,414

7

Plăti furnizori imobilizări

26,296,419

50,310,142

24,013,723

8

Total trezorerie neta din activitati de investiții (rd.6-7)

-7,414,005

-50,310,142

-42,896,137

III

Fluxuri de trezorerie din activitati de finanțare

9

Utilizare credite pe termen scurt

0

10

Rambursare credite pe termen scurt

0

11

Utilizare credite pe termen lung

37,053,510

37,053,510

12

Rambursare credite pe termen lung

1,149,540

1,149,540

13

Dobânzi plătite

432,379

432,379

14

Total trezorerie din activitatea de finanțare (rd.9-10+11-12-13)

0

35,471,591

35,471,591

IV

Flux de trezorerie a CTP Cluj-Napoca S.A. (rd.l+ll+lll)

9,878,116

6,304,843

-3,573,273

V

Trezoreria la inceputul anului

14,319,588

24,197,704

9,878,116

VI

Trezoreria la sfârșitul anului

24,197,704

30,502,547

6,304,843

VII

Verificare (rd.Vl-rd.V)

9,878,116

6,304,843

-3,573,273

DIRECTOR ECONOMIC

EC. COSMIN HĂRDĂU

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA S?


B-dul21 Decembrie 1989, nr. 128-130


Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www. ctpcj.ro, email: secretariat@ctpcj .ro

NR. 3.810/06.05.2019

NOTA1

ACTIVE IMOBILIZATE LA 31.12.2018

DENUMIREA ELEMENTULUI

VALOAREA BRUTA

AMORTIZARE

IMOBILIZĂRI

SOLD INIȚIAL

CREȘTERI

REDUCERI

SOLD FINAL

SOLD INIȚIAL

CREȘTERI

REDUCERI

SOLD FINAL

1

IMOBILIZĂRI NECORPORALE

173,213

100,232

56,776

216,669

37,087

33,906

20,033

50,960

2

IMOBILIZĂRI CORPORALE

285,406,506

59,196,766

724,863

343,878,409

73,506,330

22,998,166

377,315

96,127,181

DIN CARE

CONSTRUCȚII

47,019,714

407,842

47,427,556

3,659,160

865,072

4,524,232

INST. TEHNICE SI MAȘINI

237,592,277

58,037,382

573,983

295,055,676

69,467,644

21,951,807

377,315

91,042,136

3

TOTAL( RD. 1 + RD. 2)

285,579,719

59,296,998

781,639

344,095,078

73,543,417

23,032,072

397,348

96,178,141DIRECTOR ECONOMIC
B-dul21 Decembrie 1989, nr. 128-130

Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www.ctpcj.ro, email:secretaiiat@ctpcj.ro


NOTA 2


PROVIZIOANE

în anul 2018 compania nu a constituit provizioane pentru riscuri și cheltuieli și nu s-au preluat solduri din anii precedenți.

DIRECTOR GETDIRECTOR ECONOMIC

EC. COSMIN HĂRDĂUB-dul21 Decembrie 1989, nr. 128-130

Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www. ctpcj .ro, email: secretariat@ctpcj .ro


NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI NET PE ANUL 2018 - PROPUNERE

NR. CRT.

EXPLICAȚII

SUME

1

PROFIT BRUT

575,923

2

IMPOZIT PE PROFIT

110,653

3

PROFIT NET (RD. 1-2)

465,270

4

REZERVE LEGALE ( 5% X RD. 1)

28,796

5

PROFIT NET DUPĂ DEDUCEREA

436,474

REZERVELOR LEGALE ( RD. 3-4)

6

50% DIVIDENDE BUGETUL LOCAL

218,237

(50% X RD. 5)

7

50% SURSE PROPRII ( 50% X RD. 5)

218,237


DIRECTOR ECONOMIC

EC. COSMIN HĂRDĂU

B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130 Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www.ctpcj.ro, em a il: secretariat@ctpcj. ro


NR. 3.810/06.05.2019


NOTA 4


ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE PE 2018

INDICATORUL

EXERCIȚIUL PRECEDENT

EXERCIȚIUL CURENT

2017

2018

1. CIFRA DE AFACERI NETĂ

125,492,361

136,938,425

2. COSTUL BUNURILOR VÂNDUTE Șl AL SERV.

121,820,178

131,957,428

PRESTATE 3+4

3. CH. ACTIVITĂȚII DE BAZĂ

118,267,768

128,245,1361

4. CH. ACTIVITĂȚILOR AUXILIARE

3,552,410

3,712,292

5. REZ. BRUT AFERENT CA NETĂ 1-2

3,672,183

4,980,997

6. CH. GENERALE DE ADMINISTRAȚIE

13,261,354

15,661,135

7. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

11,140,257

11,326,795

8. REZULTATUL DIN EXPLOATARE 5-6+7

1,551,086

646,657


DIRECTOR ECONOMIC

EC. COSMIN HĂRDĂUB-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130

Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www.ctpcj.ro, email: secretariat@ctpcj.to


dekraT Puiliwpaiu wluriluic.-ui

’’        Ivpravughei» periud>rA


NR. 3.810/06.05.2019

SITUAȚIA CREANȚELOR SI DATORIILOR LA 31.12.2018

NOTA 5


TERMEN DE ÎNCASARE

CREANȚE

SOLD LA 31.12.2018

SUB 1 AN

PESTE 1 AN

1. CLIENTI (CONT 411)

13,793,014

13,793,014

2. TVA DE RECUPERAT ( CONT 4424)

4,133,947

4,133,947

3. SUME DE RECUPERAT FNUASS

868,420

868,420

4. DEBITORI DIVERȘI (CONT 4611)

124,074

124,074

5. ALTE CREANȚE

256,775

256,775

TOTAL

19,176,230

19,176,230

TERMEN DE PLATA

DATORII

SOLD LA 31.12.2018

SUB 1 AN

1-5 ANI

PESTE 5 ANI

1. FURNIZORI (CONT 401+404+408)

24,918,603

24,918,603

2. ALTE IMP.TAXE.SI VĂRS - TX. SPECIALA (CONT 4468)

5,468,859

5,468,859

3. DATORII LA BUGETUL ASIG. SOCIALE( CONT 431+437)

2,586,157

2,586,157

4. PERSONAL - SALARII DATORATE ( CONT 421+423)

2,339,529

2,339,529

5. CREDITORI DIVERȘI (CONT 462)

2,001,177

2,001,177

6. IMPOZITUL PE SALARII (CONT 444)

506,889

506,889

â       7. REȚINERI DIN SALARII (CONT 427)

198,058

198,058

_

C><y             8. ALTE DATORII

333,355

343,281

A. TOTAL DATORII DE PLĂTIT PANA LA 1 AN

38,352,627

38,362,553

1. CREDIT BANCAR PE TERMEN LUNG

35,903,970

3,590,397

14,361,588

17,951,985

B. TOTAL DATORII DE PLĂTIT PESTE 1 AN

35,903,970

3,590,397

14,361,588

17,951,985

TOTAL DATORII( A+B)

74,256,597

DIRECTOR GENER,


DIRECTOR ECONOMIC

EC. COSMIN HĂRDĂU


B-dul21 Decembrie 1989, nr. 128-130

Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www.ctpcj.ro, email:secretariat@ctpcj.ro


DEKRAl Patiiopaiu voluntara. i k r       țț. Jf Jvfr.iv*.jlin«A poro.lk


Nr. 3.810/06.05.2019


NOTA 6


PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

 • 1. In data de 19.09.2017 Consiliul de Administrație al CTP Cluj-Napoca SA a aprobat Politicile contabile ale companiei, prin Hotararea nr. 4 consemnata in Procesul-verbal nr. 9 din aceeași data. Acestea se refera la mijloacele fixe( tipul de amortizare folosit, conservarea mijloacelor fixe, casarea mijloacelor fixe si amortizarea mijloacelor de transport in funcție de km, in anumite situații), cheltuielile sociale cu Ansamblul „Dor Transilvan” si corectarea erorilor contabile.

 • 2. în anul 2018 compania a aplicat prevederile OMFP 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conform cu directivele europene și Legea Contabilității nr. 82/1991 republicată. De asemenea, la intocmirea bilanțului si notelor s-a avut in vedere si OMFP nr. 10 din 14 ianuarie 2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

 • 3. Pe parcursul anului 2018 nu s-au înregistrat abateri de la principiile contabile, metodele de evaluare și de la alte prevederi din reglementările contabile.

 • 4. Valorile prezentate în situațiile financiare sunt comparabile cu cele prezentate în anul precedent.

 • 5. Valoarea reziduală a imobilizărilor s-a stabilit pe baza prețurilor oferite, în cazul materialelor valorificate din dezmembrări, sau pe baza prețurilor stabilite pentru reperele reintroduse în circuitul economic al companiei.

 • 6. Valorile prezentate in bilanț sunt la costuri istorice.

 • 7. Inventarierea patrimoniului s-a efectuat în baza OMFP nr. 2861/09.10.2009.

 • 8. Metoda de amortizare a imobilizărilor a fost cea liniară, cu excepția mijloacelor noi de transport achiziționate unde s-a folosit, după aprobarea Consiliului de Administrație, amortizarea in funcție de numărul de km efectuați.

 • 9. înregistrarea cheltuielilor cu obiectele de inventar și echipamentul de lucru și protecție s-a efectuat prin trecerea pe costuri ale acestora, la darea în consum.

DIRECT          L

ING.1DIRECTOR ECONOMIC

EC. COSMIN HĂRDĂU


B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130 Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www. ctpcj .ro, email: secretariat@ctpcj. ro


Nr. 3.810/06.05.2019


NOTA 7


PARTICIPAȚII SI SURSE DE FINANȚARE IN ANUL 2018

 • 1. Compania nu deține și nu tranzacționează acțiuni sau obligațiuni.

 • 2. Capitalul subscris si varsat al companiei este de 152.212.000 lei.

/<?p0R;

DIRECTOR ECONOMIC

EC. COSMIN HĂRDĂU


DITECTOggE^ ING. LJ W NEA


B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130

Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www.ctpcj.ro, email: secretariat@ctpcj.ro


Nr. 3.810/06.05.2019

NOTA 8

INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII ȘI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRAȚIE, CONDUCERE Șl SUPRAVEGHERE IN ANUL 2018

 • 1. Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA are unic acționar Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca. Prin Hotarea Consiliului Local nr. 465 din 16 decembrie 2015 s-a ratificat Hotararea nr. 3 din data de 23.10.2015 a Adunării Generale a Acționarilor CTP Cluj-Napoca SA care precizează, printre altele, ca avind in vedere prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice se desemnează 7 membri ai Consiliului de Administrație ai CTP Cluj-Napoca, cu o durata a mandatului de 4 ani, incepind cu 11.12.2015. Cheltuielile CTP Cluj-Napoca SA cu indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație pe parcursul anului 2018 au fost in valoare de 185.000 de lei.

 • 2. Nu avem obligații contractuale privind plata pensiilor către foștii membri ai organelor de administrație, conducere și supraveghere.

 • 3. Nu am acordat avansuri sau credite membrilor organelor de administrație, conducere și supraveghere în timpul exercițiului financiar raportat.

 • 4. Salariații:

 • a) în anul 2018 numărul mediu scriptic de salariați a fost de 1.287.

 • b) Structura personalului in luna decembrie 2018 a fost următoarea:

 • - personalul direct productiv:

 • - personalul indirect productiv:

 • - personalul operativ:

 • - personalul TESA, din care:

_______director general:______________1 Total:

 • 5. Cheltuielile cu salariile angajatilor in 2018 au fost de 71.833.402 lei.

 • 6. Compania nu a avut cheltuieli cu contribuții pentru pensii private.


DIRECTOR ECONOMIC

EC. COSMINHĂRDĂU
B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130

Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www. ctpcj .ro, email: secretariat@ctpcj. ro


NR. 3.810/06.05.2019CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO -

FINANCIARI PE ANUL 2018

1. INDICATORI DE LICHIDITATE

a. indicatorul lichidității curente (indicatorul capitalului circulant)

ILC = ACTIVE CURENTE / DATORII CURENTE

ACTIVE CURENTE       52,057,515.00

DATORII CURENTE       38,352,627.00

ILC                         1.36

b, indicatorul lichidității imediate (indicatorul test acid)

ILI = ( ACTIVE CURENTE - STOCURI ) / DATORII CURENTE


ACTIVE CURENTE

STOCURI

DATORII CURENTE


52,057,515.00

2,378,738.00

38,352,627.00


ILI

1.30

2. INDICATORI DE RISC

a. indicatorul gradului de îndatorare


IGÎ = CAPITAL ÎMPRUMUTAT / CAPITAL PROPRIU


CAPITAL ÎMPRUMUTAT = CREDITE PESTE 1 AN

35,903,970

CAPITAL PROPRIU      156,711,440.00

CAPITALUL PROPRIU=F10 R 101 DIN BILANȚ

IGÎ                          0.23

b. indicatorul privind acoperirea dobânzilor


IAD = PROFIT ÎNAINTEA PLĂȚII DOBÂNZII Șl IMPOZITULUI PE PROFIT / / CHELTUIELI CU DOBÂNDA =


PROFIT BRUT

CH DOBANDA


575,923

432,379


IAD

2.33 ORI

3. INDICATORI DE ACTIVITATE ( INDICATORI DE GESTIUNE)

Furnizează informații cu privire la :

 • - viteza de intrare sau de ieșire a fluxurilor de trezorerie ale entității

 • - capacitatea entității de a controla capitalul circulant și activitățile comerciale de bază ale entității


a, viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximează de câte ori stocul a fost rulat de-a lungul exercițiului financiar


COSTUL VÂNZĂRILOR = TOTAL COSTURI - CH. FINANCIARE - CH. GENERALE

STOCUL MEDIU = ( SI + SF ) /2

COSTUL VÂNZĂRILOR     131,957,428.00

STOCUL MEDIU         2,504,566.00

VRS                     52.69 ORI
 • b. numărul de zile de stocare indică numărul de zile în care bunurile sunt stocate în unitate

NZS = ( STOC MEDIU / COSTUL VÂNZĂRILOR ) X 365

NZS                      6.93 ZILE
 • c. durata medie de recuperare a creanțelor - eficacitatea entității în colectarea creanțelor

sale ; exprimă numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către entitate.

VRD = ( SOLD MEDIU CLIENȚI / CIFRA DE AFACERI ) X 365

SOLD MEDIU CLIENT!              11,695,025.00

CIFRA DE AFACERI            136,938,425.00

VRD


31.17 ZILE
 • d. durata medie de rambursare a datoriilor - numărul de zile de creditare pe care entitatea îl obține de la furnizorii săi.

VRC = ( SOLD MEDIU FURNIZORI / CIFRA DE AFACERI ) X 365

SOLD MEDIU FURNIZORI             8,793,110.00

CIFRA DE AFACERI            136,938,425.00

VRC


23.44 ZILE
 • e. viteza de rotație a activelor imobilizate - examinează cifra de afaceri generată de o anumită cantitate de active imobilizate.

VRAI = CIFRA DE AFACERI / ACTIVE IMOBILIZATE

CIFRA DE AFACERI

136,938,425.00

247,916,937.00


ACTIVE IMOBILIZATE

VRAI                       0.55
 • f. viteza de rotație a activelor totale

VRAT = CIFRA DE AFACERI / TOTAL ACTIVE =

TOTAL ACTIVE                                  300,847,406.00

TOTAL ACTIVE=ACTlVE IMOBILIZATE+ACTIVE CIRCULANTE +CH.IN AVANS

VRAT                    0.46

4. INDICATORI DE PROFITABILITATE exprimă eficiența entității în realizarea de profit din resursele disponibile.

a. rentabilitatea capitalului angajat - reprezintă profitul pe care îl obține entitatea din banii investiți în afacere.

RCA = PROFIT ÎNAINTEA PLĂȚII DOBÂNZII Șl IMPOZITULUI PE PROFIT / CAPITAL ANGAJAT =                 0.004

PROFIT ÎNAINTEA PLĂTII DOBÂNZII SI IMPOZITULUI PE PROFIT = 1.008.302

CAPITAL ANGAJAT = ACTIVE TOTALE - DATORII CURENTE =             254,435,723.00

BILANȚ F10R55 b. marja brută din vânzări

MBV = ( PROFITUL BRUT DIN EXPLOATARE / CIFRA DE AFACERI) X 100 =

PROFIT BRUT DIN EXPLOATARE =

646,657.00

DIRECTOR ECONOMICEC. COSMIN HĂRDĂUNr. 3.810/06.05.2019


NOTA 10

ALTE INFORMAȚII

 • 1. Datele de identificare ale Companiei de Transport Public Cluj-Napoca SA sunt următoarele:

-Adresa: Cluj-Napoca, Str. B-dul21 Decembrie 1989, Nr. 128-130

- Numărul de înregistrare laR.C.: J12/66/1991

-Codul fiscal: RO 201195.

 • 2. Conturile la băncile comerciale cu care lucrăm au rămas aceleași.

 • 3. Compania are acționar unic Municipiul Cluj-Napoca.

 • 4. Compania nu are filiale sau entități asociate precum nici entități în care să dețină participații. Compania este organizată pe patru secții, din care trei secții de bază și una auxiliară, subunități fără personalitate juridică, care conduc contabilitatea proprie până la nivel de balanță de verificare.

z\

 • 5. In anul 2018 nu am avut venituri sau cheltuieli evidențiate inițial într-o monedă străină, deci nu se pune problema utilizării vreunei baze de conversie.

 • 6. Evenimente ulterioare datei bilanțului, care să aibă influențe semnificative asupra datelor prezentate, nu am avut.

 • 7. în anul raportat nu am înregistrat cheltuieli și venituri extraordinare.

 • 8. Cheltuielile în avans existente în sold la finele perioadei reprezintă prime de asigurare si roviniete plătite in cursul anului 2018, cheltuieli scadente in 2019.

 • 9. Veniturile în avans reprezintă contravaloarea abonamentelor si reclamelor facturate la finele anului 2018, cu valabilitate pentru anul 2019.

 • 10. Compania nu are contracte de leasing încheiate cu societăți specializate în acest domeniu.

 • 11. Onorariile plătite auditorilor financiari independenți, în anul raportat, au fost de 38.400 lei + TVA.

 • 12. CTP Cluj-Napoca SA nu are furnizori restanți la 31.12.2018. Nu se pune problema furnizorilor restanți din lipsa de lichidități, la sfârșitul anului trezoreria companiei era de 30.502.547 lei. Excepțiile care apar in situația conturilor 401 si 404 se datoreaza unor situații atipice ce vor fi detaliate in continuare:

 • A. Peste 1 an

 • - PESA Polonia, 48.238 lei. Facturi reprezentând contravaloarea reparațiilor executate in urma unor accidente produse din vina terților. înțelegerea cu firma din Polonia a fost ca plata sa se efectueze pe măsură ce se incaseaza sumele de la societățile de asigurări. Plata s-a efectuat in data de 05.02.2019.

 • - SC Astra Vagoane, 50.000 lei. Reprezintă sold furnizor neplatit ca urmare a unui sold client la aceeași firma, SC Astra Vagoane, de 50.000 lei, reprezentând penalitati livrare.Firma nu era de accord cu plata penalităților. In urma discuțiilor cu reprezentanții firmei fiecare firma a plătit factura de furnizori in data de 08.04.2019.

 • B. Peste 180 de zile

 • - Car et Bus Maintenance, 20.979 lei. Reprezintă piese care s-au stricat, compania noastra considerandu-le in perioada de garanție. Se poarta discuții cu furnizorul privind eligibilitatea garanției pe fiecare caz in parte.

 • - SC Solaris Bus, 1.261 lei. Reparații pe zona de garanție care au fost in analiza cu furnizorul. Plata s-a efectuat in 06.02.2019.

 • - SC Prodan Tour, 1.380 lei. S-a primit factura doar in data de 11.01.2019, iar in data de 14.01.2019 s-a efectuat plata.

 • - Camera de Comerț si Industrie Cluj, 7.140 lei. Au fost discuții pe seama actelor justificative trimise de furnizor. După ce cererile companiei au fost soluționate s-a efectuat plata in data de 23.01.2019.

 • C. Peste 90 de zile

 • - PESA Polonia, 34.349 lei. Facturi reprezentând contravaloarea reparațiilor executate in urma unor accidente produse din vina terților. înțelegerea cu firma din Polonia a fost ca plata sa se efectueze pe măsură ce se incaseaza sumele de la societățile de asigurări. Plata s-a efectuat in data de 26.03.2019.

 • - SC Solaris Bus, 2.147 lei. Reparații pe zona de garanție care au fost in analiza cu furnizorul. Plata s-a efectuat in 06.02.2019

 • - SC Eurobody Hydraulics, 1.599.800 lei. Au fost intampinate unele probleme tehnice, după rezolvarea lor s-a achitat in data de 06.02.2019 suma de 1.029.700 lei, iar in data de 05.03.2019 suma de 265.050 lei. Aramas de achitat suma de 265.050 lei. Exista momentan o incompatibilitate a softului de diagnoza, urmând ca in momentul rezolvării acestui soft sa se achite toata suma.

 • - Camera de Comerț si Industrie Cluj, 9.520 lei. Au fost discuții pe seama actelor justificative trimise de furnizor. După ce cererile companiei au fost soluționate s-a efectuat plata in data de 23.01.2019.

 • D. Peste 30 de zile

 • - Car et Bus Maintenance, 300 lei. Reprezintă piese care s-au stricat, compania noastra considerandu-le in perioada de garanție. S-a achitat in data de 22.01.2019.

 • - SC Mec-Diesel, 684 lei. Factura a fost primita cu intarziere, s-a efectuat plata in 03.01.2019.

 • - Varan Irina Sorina, 2.270 lei. Factura a fost primita cu intarziere, s-a efectuat plata in 14.01.2019.

 • - SC DHC Media Net, 1.547 lei. Factura a fost primita cu intarziere, s-a efectuat plata in 08.01.2019.

 • - SC Rimbo Media, 595 lei. Factura a fost primita cu întârziere, s-a efectuat plata in 08.01.2019.

 • - SC Monitorul de Cluj, 1.785 lei. Factura a fost primita cu întârziere, s-a efectuat plata in 08.01.2019.

 • - SC Vibo Instal, 16.312 lei. Factura a fost primita cu întârziere, s-a efectuat plata in 23.01.2019.

 • - Mercedez-Benz Romania, 18.688.843 lei. Reprezintă 15 autobuze facturate in luna noiembrie, au fost recepționate in luna decembrie si s-au plătit in 30, 31.01.2019 conform contractului.

 • - Camera de Comerț si Industrie Cluj, 4.760 lei. Au fost discuții pe seama actelor justificative trimise de furnizor. După ce cererile companiei au fost soluționate s-a efectuat plata in data de 23.01.2019.

 • - SC S M Exim, 3.610 lei. Factura a fost primita cu întârziere, s-a efectuat plata in 10.01.2019.

 • - SC Coprot, 991 lei. Factura a fost primita cu întârziere, s-a efectuat plata in 10.01.2019.

 • 13. Referitor la soldul contului 1174 - Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor

fundamentale, precizam următoarele:

a. Soldul contului, in valoare de 1.516.795,15 lei, este constituit din:

 • - 543.336,87 lei reprezintă sume necuvenite si restituite Primăriei Cluj-Napoca pentru protecție sociala, conform Deciziei Curții de Conturi pentru anii 2014, 2015 si 2016, decizie emisa in urma efectuării unui control in cadrul Primăriei.

 • - 311.132,27 lei reprezintă dobânzi si penalitati aferente sumelor de mai sus.

 • - 643.051 lei reprezintă taxa ANRSC aferenta perioadei 2013-2017.

 • - 19.275,01 lei reprezintă corecții ale soldurilor.

b. La prezentarea bilanțului si notelor la acesta, compania propune acoperirea sumelor din contul 1174,astfel:

- din alte rezerve din amortismentul aferent mijloacelor fixe transferate domeniului public al Municipiului Cluj-Napoca, in valoare de 295.990,69 lei, prin înregistrarea contabila 106811=1174

- din alte rezerve-prelevare profit net, in valoare de 1.220.804,46 lei, prin înregistrarea contabila 106810=1174.


DIRECTOR ECONOMIC
COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA


B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130

Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www.ctpcj.ro, email:secretariat@ctpcj.roNr. 3.810/06.05.2019


DECLARAȚIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991

S-au intocmit situațiile financiare anuale la 31.12.2018 pentru :

Entitate:C.T.P.CLUJ-NAPOCA SA

Județul :12-Cluj

Adresa:JUDETUL CLUJ,LOC.CLUJ-NAPOCA,B-DUL 21 DECEMBRIE 1989,NR.128-130

Număr din regidtrul comertului:jl2/66/1991

Forma de proprietate: 12-Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta(cod si denumire clasa CAEN): 4931- Transporturi urbane,suburbane si metripolitane ca calatori

Cod de identificare fiscala:RO 201195

Subsemnatul ing.Liviu Neag,in calitate de Director General al C.T.R CLUJ-NAPOCA SA, imi asum răspunderea pentru intocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2018 si confirm ca:

 • a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situațiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

 • b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidela a poziției financiare,performantei financiare si a celorlalte informații referitoare la activitatea desfasurata.

 • c) Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA isi desfasoarajipL ’ ea in condiții de continuitate.


DIRECTOR GENERAL ING.LIVIU NEAG

HOTĂRÂREA nr. 1

a Consiliului de Administrație a societății Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA consemnată în Procesul- verbal nr. 4 din 07.05.2019

Consiliul de administrație al societății Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA, cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr.128-130, județul Cluj, având un capital social de 152.212.000 Iei, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub nr.J12/66/1991, CUI 201195 în ședința din data de 07.05.2019 a hotărât:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale Companiei de Transport Public Cluj-Napoca SA pe anul 2018 si a Raportului administratorilor privind exercițiul financiar 2018 întocmit pe baza bilanțului contabil la 31.12.2018


ULUI DE ADMINISTRAȚIE >UHotărârea Adunării Generale a Acționarului unic al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca SA nr. 1 din 13.05.2019

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Moților nr.1-3, reprezentat prin Consilier local Gliga Florin Valentin, in calitate de acționar unic al societății COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUI-NAPOCA SA, cu sediul in Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 128-130, județul Cluj, având un capital social de 152.212.000 lei, și număr de ordine în registrul comerțului Cluj nr I 12 / 66 / 1991, CUI 201195, exercitând atribuțiile adunării generale a acționarului unic al societății, a hotărât:

 • 1. Aprobă Situațiile financiare ale Companiei de Transport Public Cluj-Napoca SA pe anul 2018 si Raportul administratorilor privind exercițiul financiar 2018 întocmit pe baza bilanțului contabil la 31.12.2018

ACȚIONARUL UNIC MUNICIPIUL CLULNÎ prin

Gliga Florin Valentin i y

Răcz Levente


B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130

Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www.ctpcj.ro, email:secretariat@ctpcj.ro
z

____-t


:ral


RAPORT

asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2018

A

In temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intem/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul Liviu Neag în calitate de director general al CTP Cluj Napoca SA, declar că CTP Cluj Napoca SA dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare permit conducerii și consiliului de administrație să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

în acest caz, menționez următoarele:

 • - Comisia de monitorizare este funcțională:

 • -  Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și actualizat anual;

 • - Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat;

 • - Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 94% din totalul activităților procedurale inventariate;

 • -  Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță.

Pe baza rezultatelor autoevaluării apreciez că la data de 31 decembrie 2018 sistemul de control intern managerial al CTP Cluj Napoca SA, este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial.


B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130

Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www.ctpcj.ro, email:secretariat@ctpcj.ro


SISTEM DE MANAGEMENT AL

CALITĂUI ISO 9001:2008


Nr. 3.810 /06.05.2019

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND EXERCIȚIUL FINANCIAR 2018, ÎNTOCMIT PE BAZA BILANȚULUI CONTABIL LA 31.12.2018

Acest raport al administratorilor conține, prin informațiile prezentate, si elementele considerate de companie ca fiind componenete ale declarației nefinanciare, asa cum este aceasta definita de Ordinul 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate.

Activitatea de exploatare a Companiei de Transport Public Cluj-Napoca SA a constat in anul 2018 in transportul public de calatori, ca activitate de baza, transport care a generat 91,1% din veniturile totale ale companiei in anul prezentat, diferența procentuala fiind reprezentata de venituri din amortisment, venituri din activitati diverse si venituri financiare.

In anul 2018 CTP Cluj-Napoca SA a efectuat transport public de calatori in municipiul Cluj-Napoca, precum si in cele sase comune din Zona Metropolitana aflate in componenta Asociației Metropolitane de Transport Public Cluj. Aceasta asociație metropolitana are in componenta șapte unitari administrativ-teritoriale (U.A.T.-uri)-municipiul Cluj-Napoca, comunele Apahida, Floresti, Baciu, Chinteni, Ciurila si Feleacu. Ca evoluție a transportului public de calatori a companiei noastre, menționam ca in anul 2013 s-a deservit doar municipiul Cluj-Napoca, in 2014 incepand cu luna aprilie s-a efectuat transport treptat si in Zona Metropolitana, astfel ca in semestrul al II-lea din 2014 s-a efectuat transport in toate cele sase comune, iar in 2015, 2016,2017 si 2018 s-a efectuat transport public de calatori in Cluj-Napoca si cele sase comune pe intreg parcursul anului.

începând cu 1 octombrie 2018 s-a efectuat o majorare a tarifelor la transport in municipiul Cluj-Napoca, precum si in comunele Apahida, Baciu, Ciurila, Feleacu si Floresti. In comuna Chinteni noile tarife au intrat in vigoare incepand cu 15 octombrie 2018.

La nivelul municipiului Cluj-Napoca a avut loc o creștere medie a tarifelor de 14,4%. La nivel metropolitan s-a trecut la un sistem de tarife pe zone, dezideratele principale fiind de a creste mobilitatea clientilor noștri si de a simplifica planul tarifar stufos. Aici putem vorbi de o creștere medie a tarifelor de 15%, cu precizarea ca datorita încadrării mai riguroase pe zone au fost localitati unde tarifele au crescut foarte puțin, dar au fost si localitati cu creșteri de 25%. Toate tarifele au fost aprobate prin hotarari de consiliu local ale celor 7 U.A.T-uri componenete ale asociației metropolitane, precum si de A.G.A. Asociației de Transport Public Cluj.

O situație comparativa a numărului total de calatorii pe care le-a efectuat CTP Cluj-

Napoca SA in cei sase ani se prezintă astfel:

AN

Calatorii CTP Cluj-Napoca SA

2013

140.145.700

2014

173.324.877

2015

181.925.523

2016

182.679.695

2017

184.367.497

2018

190.485.685

In modul de calcul al călătoriilor efectuate se folosește următoarea convenție, convenție folosita si pentru raportările statistice trimise Institutului National de Statistica -fiecare bilet de 1 călătorie sau 2 calatorii reprezintă 1 călătorie sau 2 calatorii, un abonament pe o linie pe o luna reprezintă 60 de calatorii (clientul face in medie doua calatorii pe zi, 30 de zile pe luna), 1 abonament pe 2 linii pe 1 lima reprezintă 120 de calatorii (clientul face in medie 4 calatorii pe zi, 30 de zile pe luna), 1 abonament pe toate liniile, nominalizat sau nenominalizat, pe o luna reprezintă 180 de calatorii (clientul face in medie 6 calatorii pe zi, 30 zile pe luna). înmulțind toate titlurile tarifare vândute intr-o luna cu cifrele de mai sus avem totalul călătoriilor efectuate intr-o luna.

In vederea deservirii activitatii de transport public de persoane CTP Cluj-Napoca SA a dispus in anul 2018 de un parc mediu inventar de 368 mijloace de transport: 252 autobuze, 89 troleibuze si 27 tramvaie. Coeficientul mediu de utilizare a mijloacelor de transport a fost de 0,72, din care 0,71 la autobuze, 0,75 la troleibuze si 0,71 la tramvaie. De asemenea compania a dispus la nivelul anului 2018 de un parc mediu inventar de 44 autospeciale.

Toate activitatile economice derulate de companie in anul 2018 sunt consemnate in documentele contabile care au stat la baza intocmirii balanțelor de verificare lunare, a bilanțului contabil (formularul FIO), a contului de profit si pierdere (formularul F20), a datelor informative (formularul F30), a situației activelor imobilizate (formularul F40), precum si a celor zece note anexe bilanțului.

l.Situatia indicatorilor economico -financiari la 31.12.2018

Prezentam o structura a veniturilor si cheltuielilor pe anii 2017 si 2018( bugetat si realizat). Structura este extrasa din formatul anexei 2 la bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de Ministerul Finanțelor.

-mii lei-

NR.

SPECIFICAȚIE

REALIZAT

2017

BVC 2018

REALIZAT

2018

%

%

CRT.

1

2

3

4

5

6=5/3*100

7=5/4*100

1

VENITURI TOTALE(2+6)

136,988

142,535

148,629

108.5%

104.3%

2

VENITURI

EXPLOATARE(3+4+5)

136,633

142,155

148,265

108.5%

104.3%

3

VENITURI SERVICII

126,270

130,953

137,805

109.1%

105.2%

PRESTATE

4

VENITURI SUBVENȚII

8,632

9,332

8,813

102.1%

94.4%

INVESTIȚII

5

ALTE VENITURI

1,731

1,870

1,647

95.1%

88.1%

6

VENITURI FINANCIARE

355

380

364

102.5%

95.8%

7

CHELTUIELI TOTALE(7+12)

135,096

142,335

148,053

109.6%

104.0%

8

CH.

EXPLOATARE(9+10+11 + 12)

135,081

142,320

147,618

109.3%

103.7%

9

CH. BUNURI SI SERVICII

39,625

39,821

43,825

110.6%

110.1%

10

CH. IMPOZITE,TAXE

757

757

1,653

218.4%

218.4%

11

CH. PERSONALUL

73,095

79,438

78,882

107.9%

99.3%

12

ALTE CH. EXPLOATARE

21,604

22,304

23,258

107.7%

104.3%

13

CH. FINANCIARE

15

15

435

2900.0%

2900.0%

14

PROFIT BRUT(1-6)

1,892

200

576

30.4%

288.0%

15

IMPOZIT PROFIT

374

88

112

29.9%

127.3%

16

PROFIT NET(14-16)

1,518

112

464

30.6%

414.3%

Din analiza indicatorilor prezentați mai sus rezulta ca in anul 2018 fata de anul 2017 au crescut atat veniturile, cu 8,5%, cat si cheltuielile, cu 9,6% . Comparând realizările din 2018 cu bugetul de venituri si cheltuieli se observa ca veniturile totale au crescut cu 4,3% fata de buget, iar cheltuielile totale au crescut cu 4,0% fata de buget, ceea ce a condus la un profit brut de 576.000 lei fata de 200.000 lei bugetat. De asemenea, fata de suma prevăzută in buget pentru 2018 la cheltuielile cu personalul, de 79.438.000 lei, s-au realizat cheltuieli efective cu personalul de 78.882.000 lei, reprezentând 99,3% din suma bugetata. Menționam ca in componenta cheltuielilor cu personalul intra cheltuielile cu salariile, cheltuielile cu tichete de masa, cheltuielile privind contribuția asiguratorie de munca( CAM), alte cheltuieli (cheltuieli sociale).

In continuare vom prezenta situația indicatorilor si a obiectivelor de performanta pentru anul 2018:

Nr. crt

Indicator

Obiectiv

2018

Realizat

2018

Diferente

Observații

0

1

2

3

4=3-2

5

1

Rata profitului

0,14%

0,39%

0,25%

Favorabil

2

Cheltuieli la 1000 lei venit

998,59 %o

996,13 %o

-2,46 %o

Favorabil

3

Productivitatea muncii

100.819,00

115.485,08

14.666,08

Favorabil

4

Coeficient de utilizare a parcului

-Autobuze

72%

71%

-1

Nefavorabil

- Troleibuze

70%

75%

+5%

Favorabil

- Tramvaie

68%

71%

+3%

Favorabil

5

Restante    la    plata

obligațiilor fata de bugetul local si bugetul de stat

0

0

0

Favorabil

6

Durata medie de recuperare a creanțelor

30 zile

31,17 zile

1,17 zile

Nefavorabil

7

Durata medie de rambursare a datoriilor

30 zile

23,44 zile

-6,56 zile

Favorabil

Menționam ca coeficientul de utilizare a parcului de autobuze nu a fost realizat datorita recepției a 45 autobuze Mercedes care au determinat casarea sau trecerea in conservare a unui număr similar de autobuze vechi. Durata medie de recuperare a creanțelor a fost depășită ca urmare a intarzierii la plata a unei parti din clienti. Nu se pune problema afectării fluxului de lichidități, la sfârșitul anului trezoreria companiei era de 30.502.547 lei.

Pe zona de venituri avem următoarea structura:

- mii lei -

Nr. crt

Venituri

2018

Pondere in total venituri

0

1

2

3

1

Venituri din transport calatori

135.351

91,1%

2

Venituri din amortisment

8.813

5,9%

3

Total activitate de baza (1+2)

144.164

97,0%

4

Venituri activitati diverse

4.101

2,8%

5

Total venituri exploatare(3+4)

148.265

99,8%

6

Venituri financiare

364

0,2%

7

Total venituri(5+6)

148.629

100,00%

Veniturile diverse se compun din:

- mii lei -

Nr. crt

Venituri diverse

2018

0

1

2

1

Reclame, publicitate

346

2

Chirii

271

3

Vanzari mărfuri

738

4

Prestații intersecții

1.917

5

Prestații terti

40

6

Vanzari mijloace fixe casate

513

7

Producție in curs de execuție

41

8

Producție de imobilizări

191

9

Alte venituri din exploatare

44

10

Total(l+2+3+4+5+6+7+8+9)

4.101

Specificam ca veniturile din amortisment apar in situația in care firma achiziționează mijloace fixe din subvenții pentru investiții de la Bugetul Local. Aceste mijloace fixe trebuie amortizate, lor li se calculează cheltuiala cu amortismentul lunar, conform legislației. Dar pentru ca ele nu au avut influenta asupra costurilor, in fiecare luna se creeaza venit din amortisment cu aceeași suma. Pentru mijloacele fixe achiziționate din surse proprii, credite de investiții sau alte surse (ex. majorare capital), vor aparea in contabilitate doar cheltuieli cu amortismentul.

Prezentam in continuare cateva cheltuieli cu pondere mai mare in total cheltuieli de exploatare:

- lei -

Nr.

ort

Tip cheltuiala

Suma in 2018

Pondere in cheltuieli exploatare

0

1

2

3

1

Cheltuieli combustibili

24.626.474

16,7%

2

Cheltuieli piese schimb

4.043.544

2,7%

3

Cheltuieli anvelope

473.389

0,3%

4

Cheltuieli energie electrica

5.079.572

3,4%

5

Cheltuieli gaz metan

865.463

0,6%

6

Cheltuieli apa-canal

296.448

0,2%

7

Cheltuieli reparații curente

2.569.377

1,7%

8

Cheltuieli amortisment

23.038.370

15,6%

9

Alte cheltuieli materiale

7.315.254

5,0%

10

Cheltuieli salarii

71.036.072

48,1%

11

Cheltuieli tichete de masa

3.974.445

2,7%

12

Cheltuieli C.A.M.

1.620.403

1,1%

13

Cheltuieli exploatare

147.596.922

100%

Cheltuielile finaciare sunt date de cheltuielile cu dobanda pentru creditul de investiții contractat de companie. Compania a utilizat din credit in anul 2018 suma de 52.758.000 lei, iar in luna ianuarie 2019 suma de 31.410.000 lei. Din acest credit, in valoare totala de 84.168.000 lei, s-au plătit 75 autobuze Mercedes noi, din care 15 articulate si 60 nearticulate. Creditul este contractat pe o perioada de 10 ani.

 • 2. Formulare bilanț

Formularele au fost completate conform legislației in vigoare. Astfel, alaturat raportului administratorilor veți găsi formularul de bilanț (FIO), contul de profit si pierdere (F20), date informative (F30) si situația activelor imobilizate la data de 31.12.2018 (F40).

 • 3. Note bilanț

Nota 1- Reprezintă activele imobilizate la 31.12.2018. Ca o detaliere a investiților realizate, suma totala de 59.296.998 lei, reprezentând creșteri ale activelor imobilizate (F40, notai), se compune din:

- 100.232 lei la imobilizări necorporale .

 • - 407.842 lei la construcții - rețea gaz incinta, modernizare drumuri interne si platforme betonate, majorare valoare hala intretinere autobuze.

 • - 58.037.382 lei la instalații tehnice si mașini - 21.348.600 lei constituita de recepția a 15 autobuze articulate noi, produse de Mercedes-Benz, fiecare autobuz avind valoarea de 1.423.240 lei. De asemenea au fost recepționate 30 autobuze nearticulate noi Mercedes-Benz in valoare de 31.409.820 lei, fiecare autobuz avind valoarea de 1.046.994 lei. Au fost recepționate 3 autoremorchere Man noi, in valoare totala de 2.630.000 lei, precum si 2 autoturnuri Man noi, in valoare totala de 1.790.000 lei. Restul creșterii de 859.562 Iei este reprezentata de diferite instalații tehnice si mașini cu valori mai mici.

 • - 357.446 lei la alte instalații, utilaje si mobilier.

 • - 239.853 lei la imobilizări corporale in curs de execuție.

 • - 154.243 lei la avansuri acordate pentru imobilizări corporale.

Nota 2 - Provizioane. CTP Cluj-Napoca nu a constituit provizioane in 2018.

Nota 3 - Propunere repartizare profit net pe anul 2018. Impozitul pe profit realizat de companie in 2018 s-a calculat in baza prevederilor Legii nr. 227/2015 (Codul Fiscal), actualizata. Profitul impozabil a fost in cazul nostru compus din profitul brut minus rezerva legala plus cheltuieli nedeductibile. Nu s-au înregistrat venituri neimpozabile. Repartizarea profitului, sub forma de propunere, este reflectata in nota 3. In urma aprobării modului de repartizare a profitului net se vor opera inregistrarile contabile care se impun. Precizam faptul ca la propunerea de repartizare a profitului net s-a tinut seama de prevederile OG nr.64/2001, cu modificările si completările ulterioare, privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale si societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome.

Nota 4 — Analiza rezultatului din exploatare pe 2018.

Nota 5 - Situația creanțelor si datoriilor la 31.12.2018.

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile.

Nota 7 - Participării si surse de finanțare. Capitalul subscris si varsat al companiei la 31.12.2018 este de 152.212.000 lei.

Nota 8 - Informații privind salariatii si membrii organelor de administrație, conducere si supraveghere in anul 2018.

Nota 9 - Calculul principalilor indicatori economico-financiari pe anul 2018.

Nota 10 - Alte informații.

 • 4. Concluzie

La baza posturilor din bilanțul contabil au stat datele inregistrate in contabilitatea companiei, puse de acord cu situația reala a elementelor patrimoniale stabilita pe baza inventarierii anuale. Situațiile financiare anuale pentru anul 2018 ale CTP Cluj-Napoca SA au fost intocmite conform Ordinului Ministerului de Finanțe nr. 10/14.01.2019, privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situațiilor financiare anuale si a raportările contabile ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice. S-a tinut cont si de Ordinul 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate.

Pe langa formularele de bilanț si notele la bilanț, raportul administratorilor va avea anexat situația fluxului de trezorerie, raportul asupra sistemului de control intern managerial, raportul auditorului financiar independent si declarația directorului general conform art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991.


DIRECTOR ECONOMIC EC. COSMIN HĂRDĂU


RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT

Către Acționarii,

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA, cu sediul social in Cluj Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 , nr.128-130 , CUI RO 201195, J12/66/1991

Opinie

1.Am auditat situațiile financiare anexate ale societății COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA (“Societatea”) care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2018, contul de profit si pierdere, situația modificărilor capitalului propriu si situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar incheiat la aceasta data si notele explicative la situațiile financiare , inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative.

Situațiile financiare menționate se identifica astfel:

 • •  Activ net/Total capitaluri proprii:

  156.711.440 lei

  136.200.727 lei

  465.270 lei


 • •  Cifra de afaceri

 • •   Profitul net al exercițiului financiar:

2.ln opinia noastra ,cu excepția existentei riscului de a nu depista unele erori sau fraude, situațiile financiare anexate prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative poziția financiara a Societății la data de 31 decembrie 2018 , performanta sa financiara si fluxurile sale de trezorerie aferente: exercițiului incheiat la data respectiva , in conformitate cu Legea contabilității nr.82/1991, republicata , cu modificările si completările ulterioare (“L 82/1991") si Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare (“OMFP nr. 1802/2014”).

Baza pentru opinie

 • 3. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (“ISA”), Regulamentul UE rir.537 al Parlamentului si al Consiliului European ( in cele.ee urmeaza “Regulamentul”) si Legea nr. 162/2017 (“ Legea"). Responsabilitățile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in secțiunea “Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți fata de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standardele Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA) , conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare din Romania, inclusiv Regulamentul si Legea, si ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

 • 4. Aspecte cheie de audit

Recunoașterea veniturilor ( cifra de afaceri pentru exercițiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018  -

136.200.727 lei )

Modul de abordare in cadrul auditului

Procedurile noastre de audit au inclus printre altele:
Veniturile Societății cuprind in principal venituri din activitatea de transport public de calatori in municipiul Cluj Napoca si zona Metropolitana.

Am identificat recunoașterea veniturilor ca fiind un aspect cheie de audit , avand in vedere influenta semnificativa pe care veniturile o au asupra indicatorilor de performanta ai Societății , existând un risc inerent in legătură cu recunoașterea veniturilor pentru îndeplinirea de către conducere a obiectivelor legate de performanta.

0 parte substanțiala a vânzărilor este încasata in numerar, existând astfel un risc si in ceea ce privește deturnarea numerarului.

-testarea controalelor Societății cu privire Ia existenta vânzărilor si exhaustivitatea vânzărilor in numerar;

-evaluarea procesului de revizuire al conducerii Societății efectuat ca parte a procesului de analiza si raportare a veniturilor si numeralului;

-reconcilierea veniturilor totale aferente exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2018, inregistrate in sistemul operațional , sistemul contabil si situațiile financiare;

-compararea     veniturilor     aferente

exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2018 cu cele inregistrate in exercițiul financiar anterior si evaluarea critica si coroborarea explicațiilor primite pentru variațiile fata de perioada anterioara cu intelegerea noastra asupra activitatii Societății, dobândita in cursul auditului;

-compararea unui eșantion de facturi emise înainte si după data situațiilor financiare cu informațiile din sistemul operațional pentru a evalua daca vanituirle au fost inregistrate in perioada corecta.

Analiza deprecierilor imobilizărilor corporale

Asa cum este prezentat in Nota 1 “Active imobilizate la 31.12.2018” , Societatea deține imobilizări corporale in valoare de 344.095.078 lei , pentru care a înregistrat amortizări si deprecieri in valoare de 96.178.141 lei. Valoarea neta contabila a imobilizărilor corporale reprezintă un procent semnificativ din totalul activelor.

Identificarea unor indicii de depreciere de către management , cum ar fi scăderea valorii de piața sau o depreciere morala a activelor poate conduce la necesitatea inregistrarii unor deprecieri asupra valorii contabile a imobilizărilor corporale.

In cazul in care se identifica astfel de indicii, conducerea trebuie. sa faca o estimare a valorii recuperabile a activului ,care este comparata cu valoarea neta contabila.

Modul de abordare in cadrul auditului:

Procedurile noastre de audit au inclus printre altele:

-înțelegerea politicii contabile privind imobilizările corporale;

-analiza pentru un eșantion a capacitatilor de producție a imobilizărilor corporale si gradul de utilizare al acestora;

-analiza pentru un eșantion a duratelor de utilizare si calculul costului privind amortizarea imobilizărilor corporale;

-verificarea costurilor viitoare estimate stabilite prin bugetele de investiții.

Alte informații - Raportul administratorilor

 • 5.Alte informații includ Raportul administratorilor. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea Raportului administratorilor in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate si pentru acel control intern pe care administratorii il considera necesar pentru a permite întocmirea si prezentarea Raportului' administratorilor care sa nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor este prezentat de la pagina 1 la 8 si nu face parte din situațiile financiare.

Opinia noastra cu privire la situațiile financiare nu acopera Raportul administratorilor.

In legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administratorilor si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordante semnificative intre Raportul administratorilor si situațiile financiare, daca Raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, si daca in baza cunoștințelor si înțelegerii noastre dobândite in cursul auditului situațiilor financiare cu privire la Societate si la mediul acesteia, informațiile incluse in Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte. In baza activitatii desfășurate, raportam ca:

 • a)  in Raportul administratorilor nu am identificat informații care sa nu fie in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate in situațiile financiare anexate;

 • b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale, consolidate.

In plus, in baza cunoștințelor si înțelegerii noastre dobândite in cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2018 cu privire la Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse in Raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.

Responsabilitățile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

 • 6.Conducerea Societății este responsabila pentru întocmirea si prezentarea fidela a situațiilor financiare in conformitate cu L 82/1991 si OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situații, financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

7.In intocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societății de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activitatii, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează sa lichideze Societatea sau sa oprească operațiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.8,Conducerea este responsabila pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societății.

Responsabilitățile auditorului intr-un audit af situațiilor financiare

9.Obiectivele noastre constau in obținerea unei asigurări rezonabile privind măsură in care situațiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA-urile va detecta întotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturările pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situații financiare.

 • 10.Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA-urile , exercitam raționamentul profesional si menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

 • •  Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situațiilor financiare, cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri si obținem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false si evitarea controlului intern.

 • •  înțelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.

 • •  Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimărilor contabile si al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.

 • •  Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obținute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, in cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obținute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuității activitatii.

 • •   Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, si măsură in care situațiile financiare reflecta tranzacțiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

 • 11.Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le. identificam pe parcursul auditului. • 12. De asemenea , furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație cu privire la conformitatea noastra cu cerințele etice privind independenta si le comunicam toate relațiile si alte aspecte care pot fi considerate in mod rezonabil , ca ar putea sa ne afecteze indeprendenta , si unde este cazul, masurile de siguranța aferente.

 • 13. Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor insarcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mare importanta in cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curenta si, prin urmare , reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte in raportul nostru de audit, cu excepția cazului in care legislația sau reglementările impiedica prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului in care , in circumstanțele extrem de rare , consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizează in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

Raport cu privire la alte dispoziții legale si de reglementare

 • 14.Am fost numiți auditori de Adunarea Generala a Acționarilor sa auditam situațiile financiare ale societății COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA pentru exercițiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2018.

Confirmam ca:

• Opinia noastră de audit este in concordanta cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Societății, pe care l-am emis in aceeași data in care am emis si acest raport. De asemenea, in desfasurarea auditului nostru, ne-am pastrat independenta fata de entitatea auditata.                                    /

« Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise , menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.           /

Pentru si in numele SC EUROAUDIT SRL Cluj Napoca:           /

inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numărul 314 prof.univ.dr.Popa loan înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numărul 1014


Pentru si in numele SC GRADIENT SRL Cluj Napoca: inregistrata la Camera Auditorilor Financiari

din Romania cu numărul 121/2001

Gheorghei Eugenia Monica inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numărul 2719/2009


Cluj Napoca, Romania


7 mai 2019