Hotărârea nr. 443/2019

Hotărârea 443/2019 - Aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2019.

CONSILIUL LOCALAL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetului general ai municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2019

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2019 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 260693 din 16.05.2019 al Direcției economice, prin care se propune aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2019;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. a, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă execuția bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2019, conform Anexelor 1, 2, 3, 4, 5 și 6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică.


r;


Nr. 443 din 24 mai 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)

CONTUL DE EXECUȚIE -BUGET LOCAL - VENITURI

la data de 31.03.2019

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Incasari realizate

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

TOTAL SECȚIUNILE

FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

1.112.443.397

244.140.200

228.103.231

TOTAL VENITURI

1.112.443.397

244.140.200

228.103.231

VENITURI PROPRII

705.383.000

222.666.200

216.797.774

I. VENITURI CURENTE

748.839.000

243.356.200

226.946.214

A. VENITURI FISCALE

675.088.000

225.354.200

209.812.823

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

478.849.000

99.129.200

93.408.332

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

478.849.000

99.129.200

93.408.332

Impozit pe venit

03.02

6.475.000

1.620.000

1.340.530

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

6.475.000

1.620.000

1.340.530

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

472.374.000

97.509.200

92.067.802

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

472.374.000

97.509.200

92.067.802

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

111.683.000

83.062.000

83.554.090

Impozite si taxe pe proprietate

07.02

111.683.000

83.062.000

83.554.090

Impozit pe clădiri

07.02.01

87.935.000

68.680.000

69.060.861

Impozit pe clădiri - PF

07.02.01.01

27.608.000

22.410.000

22.632.502

Impozit pe clădiri - PJ

07.02.01.02

60.327.000

46.270.000

46.428.359

Impozit pe terenuri

07.02.02

14.133.000

11.978.000

12.078.374

Impozit pe terenuri - PF

07.02.02.01

7.465.000

6.900.000

6.981.403

Impozit pe terenuri - PJ

07.02.02.02

6.211.000

4.732.000

4.746.202

Impozit pe terenurile extravilane

07.02.02.03

457.000

346.000

350.769

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

07.02.03

9.615.000

2.404.000

2.414.935

Alte impozite si taxe de proprietate

07.02.50

0

0

-80

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

82.244.000

42.525.000

32.211.122

Sume defalcate din TVA

11.02

43.535.000

20.769.000

10.295.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

27.276.000

16.800.000

6.326.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

11.02.09/0^

3.969.000

3.969.000

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

12.02

9.000

3.000

300

Taxe hoteliere

12.02.07

9.000

3.000

300

Taxe pe servicii specifice

15.02

2.177.000

503.000

503.136

Impozit pe spectacole

15.02.01

1.410.000

163.000

162.653

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

767.000

340.000

340.483

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16.02

36.523.000

21.250.000

21.412.686

Taxa asupra mijloacelor de transport

16.02.02

29.084.000

19.650.000

19.798.450

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

16.02.02.01

16.831.000

12.237.000

12.386.352

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

16.02.02.02

12.253.000

7.413.000

7.412.098

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

7.439.000

1.600.000

1.614.215

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

0

0

21

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.312.000

638.000

639.279

Alte impozite si taxe fiscale

18.02

2.312.000

638.000

639.279

Alte impozite si taxe

18.02.50

2.312.000

638.000

639.279

C. VENITURI NEFISCALE

73.751.000

18.002.000

17.133.391

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

29.363.000

6.073.000

6.035.871

Venituri din proprietate

30.02

29.363.000

6.073.000

6.035.871

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

30.02.01

210.000

53.000

0

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

29.108.000

6.008.000

6.035.871

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

29.108.000

6.008.000

6.035.871

Venituri din dividende

30.02.08

45.000

12.000

0

Venituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

45.000

12.000

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

44.388.000

11.929.000

11.097.520

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02

19.203.000

4.971.000

4.963.249

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

18.370.000

4.757.000

4.756.627

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

638.000

170.000

168.878

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

134.000

28.000

27.772

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

10.000

3.000

1.353

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

51.000

13.000

8.619

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

34.02

9.000

3.000

2.423

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

9.000

3.000

2.195

Alte venituri din taxe administrative, eliberări de permise

34.02.50

0

0

228

Amenzi, penalitati si confiscări

35.02

19.250.000

5.383.000

5.359.533

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

35.02.01

19.102.000

5.346.000

5.346.610

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

19.102.000

5.346.000

5.346.610

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

148.000

37.000

12.923

Diverse venituri

36.02

5.821.000

1.467.000

661.744

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

92.000

23.000

0

Venituri din aplicația prescripției extinctive

36.02.01.01

92.000

23.000

0

Taxe speciale

36.02.06

5.155.000

1.300.000

181.529

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

36.02.14

0

0

10

Taxa de reabilitare termica

36.02.23

0

0

291.928

Alte venituri

36.02.50

574.000

144.000

188.277

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

105.000

105.000

110.571

Donații si sponsorizări

37.02.01

105.000

105.000

110.571

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-511.000

-511.000

-10.000.000

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

511.000

511.000

10.000.000

II. VENITURI DIN CAPITAL

184.000

184.000

257.131

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

184.000

184.000

257.131

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0

0

2.201

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

121.000

121.000

3.427

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

39.02.07

0

0

119.785

Depozite speciale pentru construcții de construinte

39.02.10

63.000

63.000

131.718

IV. SUBVENȚII

50.289.567

600.000

599.030

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

50.289.567

600.000

599.030

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

50.289.567

600.000

599.030

B. Curente

50.289.567

600.000

599.030

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

42.02.34

15.000

6.000

5.139

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

40.000

10.000

9.777

Finanțarea Programui National de Dezvoltare Locala

42.02.65

7.885.000

584.000

584.114

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

42.02.69

42.349.567

0

0

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

45.02

38.287.810

0

0

Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale

45.02.19

38.287.810

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul Curent

45.02.19.01

9.688.274

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

28.599.536

0

0

Sume in curs de distribuire

47.02

0

0

54.573

Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire

47.02.04

0

0

54.573

Sume primite de la UE/aiti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02

274.843.020

0

246.283

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

48.02.01

271.001.291

0

0

Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

271.001.291

0

0

Fondul Social European (FSE)

48.02.02

3.841.729

0

27.139

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

3.841.729

0

3.600

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

0

0

23.539

Alte programe comunitare finan?ate în perioada 2014-2020 (APC)

48.02.15

0

0

219.144

Sume primite în contul pla?ilor efectuate în anul curent

48.02.15.01

0

0

219.144

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

748.383.000

242.861.200

216.723.775

TOTAL VENITURI

748.383.000

242.861.200

216.723.775

VENITURI PROPRII

705.199.000

222.482.200

216.248.715

I. VENITURI CURENTE

748.328.000

242.845.200

216.654.286

A. VENITURI FISCALE

675.088.000

225.354.200

209.812.823

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

478.849.000

99.129.200

93.408.332

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

478.849.000

99.129.200

93.408.332

Impozit pe venit

03.02

6.475.000

1.620.000

1.340.530

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

6.475.000

1.620.000

1.340.530

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

472.374.000

97.509.200

92.067.802

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

472.374.000

97.509.200

92.067.802

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

111.683.000

83.062.000

83.554.090

Impozite si taxe pe proprietate

07.02

111.683.000

83.062.000

83.554.090

Impozit pe clădiri

07.02.01

87.935.000

68.680.000

69.060.861

Impozit pe clădiri - PF

07.02.01.01

27.608.000

22.410.000

22.632.502

Impozit pe clădiri - PJ

07.02.01.02

60.327.000

46.270.000

46.428.359

Impozit pe terenuri

07.02.02

14.133.000

11.978.000

12.078.374

Impozit pe terenuri - PF

07.02.02.01

7.465.000

6.900.000

6.981.403

Impozit pe terenuri - PJ

07.02.02.02

6.211.000

4.732.000

4.746.202

Impozit pe terenurile extravilane

07.02.02.03

457.000

346.000

350.769

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

07.02.03

9.615.000

2.404.000

2.414.935

Alte impozite si taxe de proprietate

07.02.50

0

0

-80

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

82.244.000

42.525.000

32.211.122

Sume defalcate din TVA

11.02

43.535.000

20.769.000

10.295.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

27.276.000

16.800.000

6.326.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

11.02.09

16.259.000

3.969.000

3.969.000

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

12.02

9.000

3.000

300

Taxe hoteliere

12.02.07

9.000

3.000

300

Taxe pe servicii specifice

15.02

2.177.000

503.000

503.136

Impozit pe spectacole

15.02.01

1.410.000

163.000

162.653

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

767.000

340.000

340.483

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16.02

36.523.000

21.250.000

21.412.686

Taxa asupra mijloacelor de transport

16.02.02

29.084.000

19.650.000

19.798.450

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

16.02.02.01

16.831.000

12.237.000

12.386.352

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

16.02.02.02

12.253.000

7.413.000

7.412.098

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

7.439.000

1.600.000

1.614.215

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

0

0

21

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.312.000

638.000

639.279

Alte impozite si taxe fiscale

18.02

2.312.000

638.000

639.279

Alte impozite si taxe

18.02.50

2.312.000

638.000

639.279

C. VENITURI NEFISCALE

73.240.000

17.491.000

6.841.463

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

29.363.000

6.073.000

6.035.871

Venituri din proprietate

30.02

29.363.000

6.073.000

6.035.871

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

30.02.01

210.000

53.000

0

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

29.108.000

6.008.000

6.035.871

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

29.108.000

6.008.000

6.035.871

Venituri din dividende

30.02.08

45.000

12.000

0

Venituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

45.000

12.000

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

43.877.000

11.418.000

805.592

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02

19.203.000

4.971.000

4.963.249

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

18.370.000

4.757.000

4.756.627

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

638.000

170.000

168.878

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

134.000

28.000

27.772

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

10.000

3.000

1.353

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

51.000

13.000

8.619

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

34.02

9.000

3.000

2.423

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

9.000

3.000

2.195

Alte venituri din taxe administrative, eliberări de permise

34.02.50

0

0

228

Amenzi, penalitati si confiscări

35.02

19.250.000

5.383.000

5.359.533

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

35.02.01

19.102.000

5.346.000

5.346.610

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

19.102.000

5.346.000

5.346.610

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

148.000

37.000

12.923

Diverse venituri

36.02

5.821.000

1.467.000

369.816

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

92.000

23.000

0

Venituri din aplicația prescripției extinctive

36.02.01.01

92.000

23.000

0

Taxe speciale

36.02.06

5.155.000

1.300.000

181.529

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

36.02.14

0

0

10

Alte venituri

36.02.50

574.000

144.000

188.277

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

-406.000

-406.000

-9.889.429

Donații si sponsorizări

37.02.01

105.000

105.000

110.571

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-511.000

-511.000

-10.000.000

IV. SUBVENȚII

55.000

16.000

14.916

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

55.000

16.000

14.916

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

55.000

16.000

14.916

B. Curente

55.000

16.000

14.916

Ajutorpeniru incaizirea locuimei cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

42.02.34

15.000

6.000

5.139

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

40.000

10.000

9.777

Sume in curs de distribuire

47.02

0

0

54.573

Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire

47.02.04

0

0

54.573

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

364.060.397

1.279.000

11.379.456

TOTAL VENITURI

364.060.397

1.279.000

11.379.456

VENITURI PROPRII

184.000

184.000

549.059

1. VENITURI CURENTE

511.000

511.000

10.291.928

C. VENITURI NEFISCALE

511.000

511.000

10.291.928

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

511.000

511.000

10.291.928

Diverse venituri

36.02

0

0

291.928

Taxa de reabilitare termica

36.02.23

0

0

291.928

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

511.000

511.000

10.000.000

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

511.000

511.000

10.000.000

II. VENITURI DIN CAPITAL

184.000

184.000

257.131

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

184.000

184.000

257.131

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0

0

2.201

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

121.000

121.000

3.427

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

39.02.07

0

0

119.785

Depozite speciale pentru construcții de construinte

39.02.10

63.000

63.000

131.718

IV. SUBVENȚII

50.234.567

584.000

584.114

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

50.234.567

584.000

584.114

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

50.234.567

584.000

584.114

B. Curente

50.234.567

584.000

584.114

Finanțarea Programul National de Dezvoltare Locala

42.02.65

7.885.000

584.000

584.114

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

42.02.69

42.349.567

0

0

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

45.02

38.287.810

0

0

Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale

45.02.19

38.287.810

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

9.688.274

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

28.599.536

0

0

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02

274.843.020

0

246.283

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

48.02.01

271.001.291

0

0

Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

271.001.291

0

0

Fondul Social European (FSE)

48.02.02

3.841.729

0

27.139

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

3.841.729

0

3.600

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

0

0

23.539

Alte programe comunitare finan?ate în perioada 2014-2020 (APC)

48.02.15

0

0

219.144

Sume primite în contul pla?ilor efectuate în ani

48.02.15.01

0

0

219.144

CONTUL DE EXECUȚIE - BUGET LOCAL- CHELTUIELI

la data de 31.03.2019

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite bugetare

Plăti efectuate

Anuale

Trimestriale

TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE

1.363.890.000

407.026.200

147.053.876

TOTAL CHELTUIELI

1.363.890.000

407.026.200

147.053.876

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

250.552.000

66.307.000

32.805.221

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

217.939.000

57.218.000

27.074.253

Autoritati executive si legislative

51.02.01

217.939.000

57.218.000

27.074.253

Autoritati executive

51.02.01.03

217.939.000

57.218.000

27.074.253

Alte servicii publice generale

54.02

8.013.000

2.139.000

1.184.845

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

54.02.05

1.000.000

250.000

0

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.02.10

6.293.000

1.694.000

1.183.345

Alte servicii publice generale

54.02.50

720.000

195.000

1.500

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

55.02

24.600.000

4.546.123

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

55.02.00

24.600.000

6.950.000

4.546.123

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.02

36.555.000

9.197.000

6.896.403

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

36.555.000

9.197.000

6.896.403

Ordine publica

61.02.03

34.885.000

8.698.000

6.885.941

Politie locala

61.02.03.04

34.885.000

8.698.000

6.885.941

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

61.02.05

1.670.000

499.000

10.462

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.02

369.319.000

119.392.200

65.779.166

Invatamant

65.02

114.328.000

44.550.200

23.116.120

Invatamant preșcolar si primar

65.02.03

11.759.000

5.641.000

1.660.067

Invatamant preșcolar

65.02.03.01

10.240.000

5.261.000

1.658.964

Invatamant primar

65.02.03.02

1.519.000

380.000

1.103

Invatamant secundar

65.02.04

69.194.000

26.869.200

14.901.514

Invatamant secundar inferior

65.02.04.01

13.901.000

5.669.000

3.086.762

Invatamant secundar superior

65.02.04.02

55.293.000

21.200.200

11.814.752

Servicii auxiliare pentru educație

65.02.11

3.130.000

1.496.000

764.718

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

2.266.000

1.222.000

637.108

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

864.000

274.000

127.610

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.02.50

30.245.000

10.544.000

5.789.821

Sanatate

66.02

49.737.000

14.460.000

8.787.860

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

31.600.000

9.500.000

4.254.453

Spitale generale

66.02.06.01

31.600.000

9.500.000

4.254.453

Servicii de sanatate publica

66.02.08

18.137.000

4.960.000

4.533.407

Cultura, recreere si religie

67.02

73.677.000

22.219.000

7.270.946

Servicii recreative și spoj^ve^;^'x\

67.02.05

67.688.000

19.065.000

6.440.946

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

67.688.000

19.065.000

6.440.946

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

5.989.000

3.154.000

830.000

Asigurări si asistenta sociala

68.02

131.577.000

38.163.000

26.604.240

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

68.02.05

52.604.000

14.302.000

13.881.276

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

52.604.000

14.302.000

13.881.276

Crese

68.02.11

38.990.000

11.332.000

6.532.651

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

12.917.000

5.511.000

2.110.851

Ajutor social

68.02.15.01

270.000

270.000

110.851

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

12.647.000

5.241.000

2.000.000

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

27.066.000

7.018.000

4.079.462

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

27.066.000

7.018.000

4.079.462

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69.02

183.798.000

60.658.000

16.216.492

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

137.868.000

45.719.000

9.369.012

Locuințe

70.02.03

26.565.000

7.193.000

27.247

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

26.565.000

7.193.000

27.247

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

22.666.000

6.500.000

1.856.653

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

88.637.000

32.026.000

7.485.112

Protecția mediului

74.02

45.930.000

14.939.000

6.847.480

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.02.05

45.930.000

14.939.000

6.847.480

Salubritate

74.02.05.01

45.930.000

14.939.000

6.847.480

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.02

523.666.000

151.472.000

25.356.594

Combustibili si energie

81.02

27.500.000

21.239.000

8.088.493

Energie termica

81.02.06

27.500.000

21.239.000

8.088.493

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

83.02

322.000

90.000

49.601

Agricultura

83.02.03

322.000

90.000

49.601

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

83.02.03.30

322.000

90.000

49.601

Transporturi

84.02

495.844.000

130.143.000

17.218.500

Transport rutier

84.02.03

495.844.000

130.143.000

17.218.500

Transport in comun

84.02.03.02

266.095.000

67.650.000

14.726.556

Străzi

84.02.03.03

229.749.000

62.493.000

2.491.944

Partea a Vll-a REZERVE,

EXCEDENT/DEFICIT

96.02

251.446.603

162.886.000

81.049.355

Rezerve

97.02

0

0

0

Excedent

98.02

0

0

81.049.355

Deficit

99.02

251.446.603

162.886.000

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

748.383.000

242.861.200

136.642.169

TOTAL CHELTUIELI

748.383.000

242.861.200

136.642.169

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

192.626.000

51.575.000

31.577.052

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

160.013.000

42.486.000

25.846.084

Autoritati executive si legislative

51.02.01

160.013.000

42.486.000

25.846.084

Autoritati executive

51.02.01.03

160.013.000

42.486.000

25.846.084

Alte servicii publice generale

54.02

8.013.000

2.139.000

1.184.845

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

54.02.05

1.000.000

250.000

0

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.02.10

6.293.000

1.694.000

1.183.345

Alte servicii publice generale

54.02.50

720.000

195.000

1.500

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

55.02

24.600.000

6.950.000

4.546.123

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

55.02.00

24.600.000

6.950.000

4.546.123

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.02

35.235.000

8.847.000

6.817.863

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

35.235.000

8.847.000

6.817.863

Ordine publica

61.02.03

34.565.000

8.598.000

6.807.401

Politie locala

61.02.03.04

34.565.000

8.598.000

6.807.401

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

61.02.05

670.000

249.000

10.462

Partea a IIl-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.02

296.425.000

97.179.200

63.414.627

Invatamant

65.02

96.997.000

37.895.200

22.045.658

Invatamant preșcolar si primar

65.02.03

9.621.000

5.106.000

1.658.851

Invatamant preșcolar

65.02.03.01

9.621.000

5.106.000

1.658.851

Invatamant secundar

65.02.04

67.987.000

26.567.200

14.901.321

Invatamant secundar inferior

65.02.04.01

13.901.000

5.669.000

3.086.762

Invatamant secundar superior

65.02.04.02

54.086.000

20.898.200

11.814.559

Servicii auxiliare pentru educație

65.02.11

3.130.000

1.496.000

764.718

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

2.266.000

1.222.000

637.108

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

864.000

274.000

127.610

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.02.50

16.259.000

4.726.000

4.720.768

Sanatate

66.02

33.037.000

9.960.000

8.533.407

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

15.000.000

5.000.000

4.000.000

Spitale generale

66.02.06.01

15.000.000

5.000.000

4.000.000

Servicii de sanatate publica

66.02.08

18.037.000

4.960.000

4.533.407

Cultura, recreere si religie

67.02

43.196.000

14.224.000

6.231.322

Servicii recreative si sportive

67.02.05

38.026.000

11.650.000

5.401.322

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

38.026.000

11.650.000

5.401.322

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

5.170.000

2.574.000

830.000

Asigurări si asistenta sociala

68.02

123.195.000

35.100.000

26.604.240

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

68.02.05

52.604.000

14.302.000

13.881.276

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

52.604.000

14.302.000

13.881.276

Crese

68.02.11

33.000.000

9.212.000

6.532.651

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

12.270.000

4.864.000

2.110.851

Ajutor social

68.02.15.01

270.000

270.000

110.851

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

12.000.000

4.594.000

2.000.000

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

25.321.000

6.722.000

4.079.462

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

25.321.000

6.722.000

4.079.462

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69.02

78.598.000

28.320.000

14.325.833

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

41.498.000

17.115.000

7.769.874

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

12.000.000

4.500.000

1.770.156

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

29.498.000

12.615.000

5.999.718

Protecția mediului

74.02

37.100.000

11.205.000

6.555.959

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.02.05

37.100.000

11.205.000

6.555.959

Salubritate

74.02.05.01

37.100.000

11.205.000

6.555.959

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.02

145.499.000

56.940.000

20.506.794

Combustibili si energie

81.02

26.500.000

21.000.000

8.909.559

Energie termica

81.02.06

26.500.000

21.000.000

8.909.559

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

83.02

322.000

90.000

49.601

Agricultura

83.02.03

322.000

90.000

49.601

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

83.02.03.30

322.000

90.000

49.601

Transporturi

84.02

118.677.000

35.850.000

11.547.634

Transport rutier

84.02.03

118.677.000

35.850.000

11.547.634

Transport in comun

84.02.03.02

41.700.000

11.550.000

9.227.116

Străzi

84.02.03.03

76.977.000

24.300.000

2.320.518

Partea a VIl-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.02

251.446.603

162.886.000

81.049.355

Excedent

98.02

0

0

81.049.355

Deficit

99.02

251.446.603

162.886.000

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

615.507.000

164.165.000

10.411.707

TOTAL CHELTUIELI

615.507.000

164.165.000

10.411.707

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

57.926.000

14.732.000

1.228.169

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

57.926.000

14.732.000

1.228.169

Autoritati executive si legislative

51.02.01

57.926.000

14.732.000

1.228.169

Autoritati executive

51.02.01.03

57.926.000

14.732.000

1.228.169

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.02

1.320.000

350.000

78.540

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

1.320.000

350.000

78.540

Ordine publica

61.02.03

320.000

100.000

78.540

Politie locala

61.02.03.04

320.000

100.000

78.540

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

61.02.05

1.000.000

250.000

0

Partea a IIl-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.02

72.894.000

22.213.000

2.364.539

Invatamant

65.02

17.331.000

6.655.000

1.070.462

Invatamant preșcolar si primar

65.02.03

2.138.000

535.000

1.216

Invatamant preșcolar

65.02.03.01

619.000

155.000

113

Invatamant primar

65.02.03.02

1.519.000

380.000

1.103

Invatamant secundar

65.02.04

1.207.000

302.000

193

Invatamant secundar superior

65.02.04.02

1.207.000

302.000

193

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.02.50

13.986.000

5.818.000

1.069.053

Sanatate

66.02

16.700.000

4.500.000

254.453

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

16.600.000

4.500.000

254.453

Spitale generale

66.02.06.01

16.600.000

4.500.000

254.453

Servicii de sanatate publica

66.02.08

100.000

0

0

Cultura, recreere si religie

67.02

30.481.000

7.995.000

1.039.624

Servicii recreative si sportive

67.02.05

29.662.000

7.415.000

1.039.624

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

29.662.000

7.415.000

1.039.624

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

819.000

580.000

0

Asigurări si asistenta sociala

68.02

8.382.000

3.063.000

0

Crese

68.02.11

5.990.000

2.120.000

0

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

647.000

647.000

0

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

647.000

647.000

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

1.745.000

296.000

0

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

1.745.000

296.000

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69.02

105.200.000

32.338.000

1.890.659

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

96.370.000

28.604.000

1.599.138

Locuințe

70.02.03

26.565.000

7.193.000

27.247

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

26.565.000

7.193.000

27.247

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

10.666.000

2.000.000

86.497

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

59.139.000

19.411.000

1.485.394

Protecția mediului

74.02

8.830.000

3.734.000

291.521

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.02.05

8.830.000

3.734.000

291.521

Salubritate

74.02.05.01

8.830.000

3.734.000

291.521

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.02

378.167.000

94.532.000

4.849.800

Combustibili si energie

81.02

1.000.000

239.000

-821.066

Energie termica

81.02.06

1.000.000

239.000

-821.066

Transporturi

84.02

377.167.000

94.293.000

5.670.866

Transport rutier

84.02.03

377.167.000

94.293.000

5.670.866

Transport in comun

84.02.03.02

224.395.000

56.100.000

5.499.440

Străzi

84.02.03.03

152.772.000

38.193.000

171.426

Partea a Vll-a REZERVE,

EXCEDENT/DEFICIT

96.02

251.446.603

162.886.000

81.049.355

Rezerve

97.02

0

0

0

Excedent

98.02

0

0

81.049.355

Deficit

99.02

251.446.603

162.886.000

0

CONTUL DE EXECUȚIE -BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE -

-VENITURI- la data de 31.03.2019

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Incasari realizate

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

TOTAL SECȚIUNILE

FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

919.000

118.000

183.446

TOTAL VENITURI

919.000

118.000

183.446

I. VENITURI CURENTE

0

0

137.246

C. VENITURI NEFISCALE

0

0

137.246

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

0

0

137.246

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate

40.08

0

0

137.246

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

40.08.15

0

0

137.246

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.08.15.02

0

0

137.246

IV. SUBVENȚII

919.000

118.000

46.200

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.08

919.000

118.000

46.200

Alte programe comunitare finan?ate în perioada 2014-2020 (APC)

48.08.15

919.000

118.000

46.200

Prefinantare

48.08.15.03

919.000

118.000

46.200

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

919.000

118.000

183.446

TOTAL VENITURI

919.000

118.000

183.446

I. VENITURI CURENTE

0

0

137.246

C. VENITURI NEFISCALE

0

0

137.246

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

0

0

137.246

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate

40.08

0

0

137.246

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

40.08.15

0

0

137.246

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.08.15.02

0

0

137.246

IV. SUBVENȚII

919.000

118.000

46.200

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

/ o

48.08V^Ji

Tx *\

\ . V9.000

118.000

46.200

Alte programe comunitare finan?ate în perioada 2014-2020 (APC)

48.08.15

919.000

118.000

46.200

Prefinantare

48.08.15.03

919.000

118.000

46.200

CONTUL DE EXECUȚIE -BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE -

-CHELTUIELI- la data de 31.03.2019

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite bugetare

Plăti efectuate

Anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Trimestriale cumulate

TOTAL SECȚIUNILE

FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE

1.056.246

255.246

86.416

TOTAL CHELTUIELI

1.056.246

255.246

86.416

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.08

1.056.246

255.246

86.416

Asigurări si asistenta sociala

68.08

1.056.246

255.246

86.416

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.08.50

1.056.246

255.246

86.416

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.08.50.50

1.056.246

255.246

86.416

Partea a Vll-a REZERVE,

EXCEDENT/DEFICIT

96.08

137.246

137.246

97.030

Rezerve

97.08

0

0

0

Excedent

98.08

0

0

97.030

Deficit

99.08

137.246

137.246

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

1.056.246

255.246

86.416

TOTAL CHELTUIELI

1.056.246

255.246

86.416

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.08

1.056.246

255.246

86.416

Asigurări si asistenta sociala

68.08

1.056.246

255.246

86.416

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.08.50

1.056.246

255.246

86.416

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.08.50.50

1.056.246

255.246

86.416

Partea a Vll-a REZERVE,

EXCEDENT/DEFICIT

96.08

137.246

137.246

97.030

Rezerve

97.08

0

0

0

Excedent

98.08

0

0

97.030

Deficit

99.08

137.246

137.246

0

CONTUL DE EXECUȚIE - BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE

INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII - VENITURI la data de 31.03.2019ÂJ

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Incasari realizate

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

TOTAL SECȚIUNILE

FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

186.262.940

69.900.940

50.022.229

TOTAL VENITURI

186.262.940

69.900.940

50.022.229

I. VENITURI CURENTE

92.713.845

34.192.845

23.694.981

C. VENITURI NEFISCALE

92.713.845

34.192.845

23.694.981

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

22.686.340

13.880.690

7.286.824

Venituri din proprietate

30.10

22.686.340

13.880.690

7.286.824

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti

30.10.03

0

0

0

Venituri din concesiuni si închirieri

30.10.05

22.485.921

13.780.271

7.286.824

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

22.485.921

13.780.271

7.286.824

Alte venituri din proprietate

30.10.50

200.419

100.419

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

70.027.505

20.312.155

16.408.157

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

69.962.492

20.286.142

16.381.239

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

267.964

137.964

57.428

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

1.864.000

214.000

101.744

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

10.058.181

4.016.181

2.934.810

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

0

0

1.066.286

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

436.444

130.444

135.045

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

38.314.211

11.215.211

8.533.780

Venituri din contractele incheiate cu «șlh^ectitle de sanatate publica din ayrflfe alocate de la bugetul de stat

33.10.30

15.400.000

4.000.000

3.279.079Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

1.500.000

500.000

0

Venituri din contractele incheiate cu instituțiile de medicina legala

33.10.32

5.000

0

0

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

2.116.692

72.342

273.067

Amenzi, penalitati si confiscări

35.10

30.000

7.000

7.500

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

30.000

7.000

7.500

Diverse venituri

36.10

19.013

3.013

15.738

Alte venituri

36.10.50

19.013

3.013

15.738

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

16.000

16.000

3.680

Donații si sponsorizări

37.10.01

16.000

16.000

3.680

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

37.10.03

-6.500.073

-6.500.073

-3.365.820

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

6.500.073

6.500.073

3.365.820

II. VENITURI DIN CAPITAL

95

95

7.754.488

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.10

95

95

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.10.01

95

95

0

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate

40.10

0

0

7.558.159

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

40.10.15

0

0

7.558.159

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

0

0

25.459

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.10.15.02

0

0

7.532.700

Sume utilizate de alte instituții din excedentul anului precedent

40.10.15.03

0

0

0

41.10

0

0

196.329

0

Disponibilități din venituri curente constituite in depozite

41.10.01

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa

41.10.06

0

0

196.329

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

93.549.000

35.708.000

18.572.760

Subvenții de la alte administrații

43.10

93.549.000

35.708.000

18.572.760

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

17.170.000

7.168.000

2.830.000

Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente in domeniul santatii

43.10.10

15.000.000

5.000.000

4.000.000

Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice

43.10.12

0

0

0

Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii

43.10.14

6.600.000

2.000.000

210.068

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de devoltare

43.10.19

6.779.000

6.540.000

0

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale

43.10.33

48.000.000

15.000.000

11.532.692

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

166.383.772

54.860.772

38.913.641

TOTAL VENITURI

166.383.772

54.860.772

38.913.641

1. VENITURI CURENTE

86.213.772

27.692.772

20.329.161

C. VENITURI NEFISCALE

86.213.772

27.692.772

20.329.161

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

22.686.340

13.880.690

7.286.824

Venituri din proprietate

30.10

22.686.340

13.880.690

7.286.824

Venituri din concesiuni si închirieri

30.10.05

22.485.921

13.780.271

7.286.824

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

22.485.921

13.780.271

7.286.824

Alte venituri din proprietate

30.10.50

200.419

100.419

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

63.527.432

13.812.082

13.042.337

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

69.962.492

20.286.142

16.381.239

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

267.964

137.964

57.428

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

1.864.000

214.000

101.744

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

10.058.181

4.016.181

2.934.810

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

0

0

1.066.286

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

436.444

130.444

135.045

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

38.314.211

11.215.211

8.533.780

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

15.400.000

4.000.000

3.279.079

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

1.500.000

500.000

0

Venituri din contractele incheiate cu instituțiile de medicina legala

33.10.32

5.000

0

0

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

2.116.692

72.342

273.067

Amenzi, penalitati si confiscări

35.10

30.000

7.000

7.500

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

30.000

7.000

7.500

Diverse venituri

36.10

19.013

3.013

15.738

Alte venituri

36.10.50

19.013

3.013

15.738

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

-6.484.073

-6.484.073

-3.362.140

Donații si sponsorizări

37.10.01

16.000

16.000

3.680

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

37.10.03

-6.500.073

-6.500.073

-3.365.820

II. VENITURI DIN CAPITAL

0

0

221.788

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate

40.10

0

0

25.459

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

40.10.15

0

0

25.459

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

0

0

25.459

41.10

0

0

196.329

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa

41.10.06

0

0

196.329

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

80.170.000

27.168.000

18.362.692

Subvenții de la alte administrații

43.10

80.170.000

27.168.000

18.362.692

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

17.170.000

7.168.000

2.830.000

Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente in domeniul santatii

43.10.10

15.000.000

5.000.000

4.000.000

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor saiariaie

43.10.33

48.000.000

15.000.000

11.532.692

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

19.879.168

15.040.168

11.108.588

TOTAL VENITURI

19.879.168

15.040.168

11.108.588

I. VENITURI CURENTE

6.500.073

6.500.073

3.365.820

C. VENITURI NEFISCALE

6.500.073

6.500.073

3.365.820

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

6.500.073

6.500.073

3.365.820

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

6.500.073

6.500.073

3.365.820

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

6.500.073

6.500.073

3.365.820

II. VENITURI DIN CAPITAL

95

95

7.532.700

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.10

95

95

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.10.01

95

95

0

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate

40.10

0

0

7.532.700

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

40.10.15

0

0

7.532.700

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.10.15.02

0

0

7.532.700

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

13.379.000

8.540.000

210.068

Subvenții de la alte administrații

43.10

13.379.000

8.540.000

210.068

Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii

43.10.14

6.600.000

2.000.000

210.068

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de devoltare

43.10.19

6.779.000

6.540.000

0

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


Anexa 6 la Hotărârea nr. 443 /2019

CONTUL DE EXECUȚIE - BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII - CHELTUIELI

la data de 31.03.2019

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite bugetare

Plăti efectuate

Anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Trimestriale cumulate

TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE +DEZVOLTARE

227.638.000

107.297.200

44.818.329

TOTAL CHELTUIELI

227.638.000

107.297.200

44.818.329

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.10

8.119.000

2.357.000

742.391

Alte servicii publice generale

54.10

8.119.000

2.357.000

742.391

Alte servicii publice generale

54.10.50

8.119.000

2.357.000

742.391

Partea a IIl-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

163.639.000

57.504.000

31.758.437

Invatamant

65.10

13.549.000

6.774.000

2.651.029

Invatamant preșcolar si primar

65.10.03

7.669.000

3.135.000

1.885.057

Invatamant preșcolar

65.10.03.01

7.669.000

3.135.000

1.885.057

Invatamant secundar

65.10.04

2.633.000

2.096.000

176.285

Invatamant secundar inferior

65.10.04.01

220.000

174.000

2.281

Invatamant secundar superior

65.10.04.02

2.413.000

1.922.000

174.004

Invatamant postliceal

65.10.05

615.000

256.000

103.621

Servicii auxiliare pentru educație

65.10.11

2.632.000

1.287.000

486.066

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

2.632.000

1.287.000

486.066

Sanatate

66.10

131.294.000

42.315.000

26.674.991

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.10.06

131.294.000

42.315.000

26.674.991

Spitale generale

66.10.06.01

131.294.000

42.315.000

26.674.991

Cultura, recreere si religie

67.10

6.149.000

3.174.000

726.501

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

6.149.000

3.174.000

726.501

Asigurări si asistenta sociala

68.10

12.647.000

5.241.000

1.705.916

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.10.50

12.647.000

5.241.000

1.705.916

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.10.50.50

12.647.000

5.241.000

1.705.916

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69.10

55.880.000

47.436.200

12.317.501

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.10

55.880.000

47.436.200

12.317.501

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

55.880.000

47.436.200

12.317.501

Partea a Vll-a REZERVE,

EXCEDENT/DEFICIT

96.10

41.375.060

37.396.260

5.203.900

Excedent

98.10

0

0

5.203.900

Deficit

41.375.060

37.396.260

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARĂ

--X——

178.995.000

63.493.200

33.725.212

TOTAL CHELTUIELI

178.995.000

63.493.200

33.725.212

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.10

8.119.000

2.357.000

742.391

Alte servicii publice generale

54.10

8.119.000

2.357.000

742.391

Alte servicii publice generale

54.10.50

8.119.000

2.357.000

742.391

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

155.280.000

53.984.000

31.563.840

Invatamant

65.10

13.256.000

6.481.000

2.651.029

Invatamant preșcolar si primar

65.10.03

7.669.000

3.135.000

1.885.057

Invatamant preșcolar

65.10.03.01

7.669.000

3.135.000

1.885.057

Invatamant secundar

65.10.04

2.340.000

1.803.000

176.285

Invatamant secundar inferior

65.10.04.01

220.000

174.000

2.281

Invatamant secundar superior

65.10.04.02

2.120.000

1.629.000

174.004

Invatamant postliceal

65.10.05

615.000

256.000

103.621

Servicii auxiliare pentru educație

65.10.11

2.632.000

1.287.000

486.066

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

2.632.000

1.287.000

486.066

Sanatate

66.10

124.694.000

40.315.000

26.480.394

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.10.06

124.694.000

40.315.000

26.480.394

Spitale generale

66.10.06.01

124.694.000

40.315.000

26.480.394

Cultura, recreere si religie

67.10

5.330.000

2.594.000

726.501

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

5.330.000

2.594.000

726.501

Asigurări si asistenta sociala

68.10

12.000.000

4.594.000

1.705.916

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.10.50

12.000.000

4.594.000

1.705.916

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.10.50.50

12.000.000

4.594.000

1.705.916

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69.10

15.596.000

7.152.200

1.418.981

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.10

15.596.000

7.152.200

1.418.981

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

15.596.000

7.152.200

1.418.981

Partea a Vll-a REZERVE,

EXCEDENT/DEFICIT

96.10

41.375.060

37.396.260

5.203.900

Rezerve

97.10

0

0

0

Excedent

98.10

0

0

5.203.900

Deficit

99.10

41.375.060

37.396.260

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

48.643.000

43.804.000

11.093.117

TOTAL CHELTUIELI

48.643.000

43.804.000

11.093.117

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

8.359.000

3.520.000

194.597

Invatamant

65.10

293.000

293.000

0

Invatamant secundar

65.10.04

293.000

293.000

0

Invatamant secundar superior

65.10.04.02

293.000

293.000

0

Sanatate

66.10

6.600.000

2.000.000

194.597

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.10.06

6.600.000

2.000.000

194.597

Spitale generale

66.10.06.01

6.600.000

2.000.000

194.597

Cultura, recreere si religie

67.10

819.000

580.000

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

819.000

580.000

0

Asigurări si asistenta sociala

68.10

647.000

647.000

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.10.50

647.000

647.000

0

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.10.50.50

647.000

647.000

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69.10

40.284.000

40.284.000

10.898.520

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.10

40.284.000

40.284.000

10.898.520

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

40.284.000

40.284.000

10.898.520

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.10

41.375.060

37.396.260

5.203.900

Rezerve

97.10

0

0

0

Excedent

98.10

0

0

5.203.900

Deficit

99.10

41.375.060

37.396.260

0