Hotărârea nr. 442/2019

Hotărârea 442/2019 - Modificarea Hotărârii nr. 397/2016 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 431/2016, 574/2016, 652/2016, 4/2017 și 280/2017.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 397/2016

(organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 431/2016, 574/2016, 652/2016, 4/2017 și 280/2017

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 397/2016 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 431/2016, 574/2016, 652/2016, 4/2017 și 280/2017 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 271.613/3/305 din 23.05.2019 al Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 397/2016 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 431/2016, 574/2016, 652/2016, 4/2017 și 280/2017, în sensul înlocuirii doamnei Horvăth Anna, cu domnul Kinizsi Zoltân, consilier local supleant, în Comisia IV - pentru învățământ, cultură, culte, drepturile omului, minorități și societatea civilă, în calitate de președinte, precum și în Comisia II - pentru probleme juridice, servicii publice și comerț, în calitate de membru;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se modifică art. 2 alin. 4 din Hotărârea nr. 397/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 431/2016, 574/2016, 652/2016, 4/2017 și 280/2017, în sensul înlocuirii doamnei Horvăth Anna, din partea U.D.M.R., președintă a Comisiei IV - pentru învățământ, cultură, culte, drepturile omului, minorități și societatea civilă, cu doamna Olăh Emese, consilier local din partea U.D.M.R.

Art. II. Se modifică art. 2 alin. 2, din Hotărârea nr. 397/2016 astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 431/2016, 574/2016, 652/2016, 4/2017 și 280/2017, în sensul înlocuirii doamnei Horvăth Anna, din partea U.D.M.R., membră a Comisiei II - pentru probleme juridice, servicii publice și comerț, cu doamna Olăh Emese, consilier local din partea U.D.M.R.

Art. III. Se modifică art. 2 alin. 1, din Hotărârea nr. 397/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 431/2016, 574/2016, 652/2016, 4/2017 și 280/2017, în sensul înlocuirii doamnei Olăh Emese, din partea U.D.M.R., membră în Comisia I - pentru buget-finanțe, patrimoniu, cu domnul Kinizsi Zoltăn, consilier local supleant din partea U.D.M.R.

Art. IV. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se îrțcXedințează Secretarul municipiului  Cluj-Napoca și Serviciul Relații cu consiliul și administrație\lo\țală.Contrasemnează: Secretarul m Jr. Aurora

Nr. 442 din 24 mai 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)