Hotărârea nr. 441/2019

Hotărârea 441/2019 - Încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Horváth Anna, din partea U.D.M.R. și validarea mandatului consilierului local supleant, Kinizsi Zoltán, din partea U.D.M.R.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Horvâth Anna, din partea U.D.M.R. și validarea mandatului consilierului local supleant, Kinizsi Zoltăn,

din partea U.D.M.R.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Horvâth Anna, din partea U.D.M.R., și validarea mandatului consilierului local supleant, Kinizsi Zoltăn, din partea U.D.M.R. - proiect din inițiativa primarului;

Văzând Demisia doamnei Horvâth Anna, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 270.839/3, în data de 22 mai 2019, din funcția de consilier local, din partea U.D.M.R., în cadrul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Prin Adresa nr. 270.839/3/305/23.05.2019, am transmis U.D.M.R. Cluj-Napoca rugămintea de a ne comunica numele următorului consilier local pe "lista supleanților U.D.M.R., la alegerile locale din data de 5 iunie 2016, precum și dacă acesta are calitatea de membru al U.D.M.R. Cluj-Napoca;

Luând în considerare Adresa U.D.M.R. Cluj-Napoca, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 272.593/3, în data de 23 mai 2019, prin care aceasta ne comunică faptul că următorul consilier local supleant pe lista U.D.M.R., la alegerile locale din 5 iunie 2016, este domnul Kinizsi Zoltăn, având calitatea de membru al U.D.M.R. Cluj-Napoca;

Analizând Referatul nr. 271.485/3/305 din 23.05.2019 al Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, prin care se propune constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al doamnei Horvâth Anna, din partea U.D.M.R., și validarea mandatului consilierului local supleant, Kinizsi Zoltăn, din partea U.D.M.R.;

Văzând avizul comisiei de specialitate și raportul Comisiei de validare, în urma votului deschis exprimat;

Reținând prevederile art. 9 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 31 alin. 5, 32, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. încetează de drept mandatul de consilier local al doamnei Horvâth Anna, din partea U.D.M.R. și se constată vacantarea postului de consilier local.

Art. 2. Se validează mandatul consilierului local supleant Kinizsi Zoltăn, din partea U.D.M.R.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Secretarul municipiului Cluj-Napoca și Serviciul Relații cu consiliul și administrație locală.


Nr. 441 din 24 mai 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)