Hotărârea nr. 44/2019

Hotărârea 44/2019 - Modificarea și completarea Regulamentului pentru stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, aprobat prin Hotărârea nr. 604/2013, modificat și completat prin Hotărârea nr. 276/2017.

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Regulamentului pentru stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, aprobat prin Hotărârea nr. 604/2013, modificat și completat prin Hotărârea nr. 276/2017

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului pentru stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, aprobat prin HCL nr. 604/2013, modificat și completat prin Hotărârea nr. 276/2017 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 53908/426/31.01.2019 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune modificarea și completarea Regulamentului’ pentru stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, aprobat prin HCL nr. 604/2013, modificat și completat prin Hotărârea nr. 276/2017;

Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea și completarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, aprobat prin HCL nr. 604/2013, modificat și completat prin Hotărârea nr. 276/2017, după cum urmează:

  • (1) Art. 10 se completează cu litera b1, care va avea următorul conținut: „Documentația de solicitare a finanțării se poate depune într-un exemplar scris la Serviciul Centrul de Informare pentru cetățeni, str. Moților nr. 5-7, precum și Online (pe link-ul menționat în anunțul de participare).”

  • (2) Art. 25 se modifică și se completează astfel: „Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legătură cu procedura de selecție se va transmite de către solicitanți sub formă de document scris sau Online, la adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca, ro. Orice document scris trebuie înregistrat la registratura Primăriei municipiului Cluj-Napoca, str. Moților nr. 5-7. în cazul în care datele (documentele) se transmit în formă electronică, acestora le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnătura electronică, astfel încât să îndeplinească condițiile de probă și de validitate ale unui act juridic.”

  • (3) Se introduce la punctul 3 din Regulament un nou alineat, alineatul (2), cu un nou conținut: „De asemenea, prevederile prezentului Regulament se aplică pentru finanțarea din bugetul local a activităților de asistență de sănătate publică desfășurate în conformitate cu prevederile art. 3 3 și detaliate la art. 35 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

Art. II Celelalte prevederi ale Regulamentului rămân neschimbate.

Art. III Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Economică, Direcția Tehnică și Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte.

Nr. 44 din 6 februarie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)