Hotărârea nr. 439/2019

Hotărârea 439/2019 - Aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de partener, în proiectul „REFLOW” de dezvoltare a unui model-pilot al unei economii circulare la nivel peri-urban, în cadrul Programului european al Comisiei Europene – HORIZON 2020, apel de proiecte Orașe Inteligente și Sustenabile și a cheltuielilor legate de acesta.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T ĂR Â R E

privind aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de partener, în proiectul „REFLOW” de dezvoltare a unui model-pilot al unei economii circulare la nivel peri-urban, în cadrul Programului european al Comisiei Europene - HORIZON 2020, apel de proiecte Orașe Inteligente și Sustenabile și a cheltuielilor legate de acesta

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de partener, în proiectul „REFLOW” de dezvoltare a unui model-pilot al unei economii circulare la nivel peri-urban, în cadrul Programului european al Comisiei Europene - HORIZON 2020, apel de proiecte Orașe Inteligente și Sustenabile și a cheltuielilor legate de acesta- proiect din inițiativa primarului;

Având în vedere prevederile Programului european HORIZON 2020- apel de proiecte Orașe Inteligente și Sustenabile;

Analizând Referatul nr.231046/423/25.04.2019 al Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte, prin care se propune aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de partener, în proiectul „REFLOW ” de dezvoltare a unui model-pilot al unei economii circulare la nivel peri-urban, în cadrul Programului european al Comisiei Europene - HORIZON 2020, apel de proiecte Orașe Inteligente și Sustenabile și a cheltuielilor legate de acesta;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39, alin 1 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă participarea Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de partener, în proiectul „REFLOW ” de dezvoltare a unui model-pilot al unei economii circulare la nivel peri-urban, în cadrul Programului european al Comisiei Europene - HORIZON 2020, apel de proiecte Orașe Inteligente și Sustenabile și a cheltuielilor legate de acesta.

Art. 2 Se aprobă valoarea totală a bugetului propus pentru Municipiul Cluj-Napoca în sumă de 336.250 euro, pentru implementarea activităților proiectului prevăzut la art. 1.

Art. 3 Municipiul Cluj-Napoca se obligă să asigure resursele financiare, costuri directe și indirecte, aferente proiectului, necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din programul european Horizon 2020, în procent de 100%.

Art. 4 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Echipa de Implementare care va fi desemnată ulterior prin Dispoziție a Primarului municipiului Cluj-Napoca, Serviciul Strategie și Dezvoltare Locală, Management proiecte și Direcția economică.Nr. 439 din 8 mai 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)