Hotărârea nr. 438/2019

Hotărârea 438/2019 - Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2018 ale Societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale ordinare a acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 27.05.2019, ora 12.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2018

ale Societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale ordinare a acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 27.05.2019, ora 12

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2018 ale Societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale ordinare a acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 27.05.2019, ora 12 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 236983 din 6.05.2019 al Direcției economice prin care se propune aprobarea situațiilor financiare pe anul 2018 ale Societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale ordinare a acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 27.05.2019, ora 12;

Reținând prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 10/2019 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici, precum și prevederile O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind întocmirea situațiilor financiare individuale și consolidate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. a, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă situațiile financiare pe anul 2018 ale Societății Sala Polivalentă S.A., conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se mandatează domnul Constantin Ioan Tomoș. consilier local, pentru a reprezenta interesele municipiului Cluj-Napoca, în cadrul Adunării Generale ordinare a acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 27.05.2019, ora 12 și de a vota „ pentru" pentru punctele înscrise pe ordinea de zi.

Art.3 Societatea Sala Polivalentă S.A. va comunica hotărârea adoptată de Adunarea Generală ordinară a Acționarilor, Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.4 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Sala Polivalentă S.A. și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Nr. 438 din 8 mai 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Anexă la Hotărârea nr.438/2019

 • 1. Bilanț

 • 2. Contul de profit și pierdere

 • 3. Date informative

 • 4. Situația activelor imobilizate. Situația amortizării activelor imobilizate. Situația ajustărilor pentru depreciere

 • 5. Situația modificărilor capitalului propriu

 • 6. Flux numerar (Cash Flow)

 • 7. Nota 1 - Active imobilizate

 • 8. Nota 2 - Provizioane pentru riscuri și cheltuieli

 • 9. Nota 3 - Repartizarea profitului

 • 10. Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

 • 11. Nota 5 - Situația creanțelor și datoriilor. Ajustări pentru deprecierea creanțelor-clienți

 • 12. Nota 6 - Principii, politici și metode contabile

 • 13. Nota 7 - Participații și surse de finanțare

 • 14. Nota 8 - Informații privind salariații și membrii organelor de administrație și conducere


 • 15. Nota 9 - Principalii indicatori economico-

 • 16. Nota 10 - Alte informații

Bifați numai dacă este cazul:

| | Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Q Sucursala

Q GIE-grupuri de interes economic

| | Activ net mai mic de 1 /2 din valoarea capitalului subscris


S loo.kA i.ov 20.03.2019 Tip situație financiară: B5


(î An C Semestru


Anul 2018


Suma de control


3.499.950


Entitatea SC SALA POLIVALENTA SA


Județ

Cluj


Sector


Localitate

CLUJ NAPOCA


-O

<3Număr din registrul comerțului

J12/2740/2014

Cod unic de inregistrare

3

3

6

0

2

9

6

7

Forma de proprietate

34-Societati pe acțiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)


Entități mijlocii, mari si entități de interes public


| (• Entități mici |C Microentități


Entități de I 7 I | | interes L_1_J


public


■—i 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de '—I anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991________

| |   2.persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European_________________________


Situațiile finaTTciare anirafeTircheiate-la 31.12.20T^d<»-6ătre-eBtită4ile prevazute Ia_pcL9uilu)L/3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

FIO - BILANȚ PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:


Capitaluri - total

Capital subscris

Profit/ pierdere

ADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEh^R

i CECCAR

Li

Semnătura                         1 /

V

Nr.de inregistrare in organismul profesional /

2290/2004                             / 1


SEMNĂTURĂ DEVINE VIZIBILA DUPĂ O

VALIDARE CORECTA :   /


Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

(i DA

C NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

C DA (• NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii [X]

AUDITOR                            3

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit___________________


Formular VALIDAT


SC PRIM AUDITSRL

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR                            CIF/ CUI

968/2010


FIO - pag. 1

BILANȚ PRESCURTAT

Cod 10                            la data de 31.12.2018                               -lei-

Denumirea elementului

Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19

Nr. rd.

SoSd Sâo

01.01.2018

31.12.2018

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201 +203+205+206+2071 +4094+208-280-290)

01

01

2.337

7.914

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211 +212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935)

02

02

42.103

67.428

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261 +262+263+265+266+267* - 296*)

03

03

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)

04

04

44.440

75.342

B. ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332

+341+345+346+347+/-348+351 +354+356+357+358+361+/-368+371+/-378

+/-388+4091- 391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)

05

05

II.K.REANȚE i) (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) 1.(ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441 **+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451 **+453** +456**+4582+461 +4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)

06

06a

(301)

457.129

515.874

creante reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului

07

06b

financiar (ct. 463)

T3U2T

TOTAL (rd. 06a+06b)

08

06

457.129

515.874

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

(ct.501 +505+506+507+din ct.508+5113+5114-591 -595-596-598)

09

07

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531 +532+541 +542)

10

08

550.988

2.228.680

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)

11

09

1.008.117

2.744.554

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)

12

10

-170.878

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)

13

11

-170.878

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)

14

12

SATORIl: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 +162+166+167+168-169+269+401 +403+404+405+408+419 +421 +423+424+426+427+4281+431 ***+436***+437***+4381 +441 ***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +45 81 +462+4661 +473***+509+5186+519)

15

13

750.583

484.728

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE

(rd.09+11-13-20-23-26)

16

14

86.656

2.259.826

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)

17

15

131.096

2.335.168;

G. DATORIkSUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161 +162+166+167+168-169+269+401 +403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281 +431 ***+436***+437***+4381 +441 ***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481 +451 ***+453*** +455+456***+4581 +462+4661 +473***+509+5186+519)

18

16

H. PROVIZIOANE (ct. 151)

19

17

1. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)

20

18

558.72I

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)

21

19

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)

22

20

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)

23

21

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)

24

22

558.7

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

25

23

(0 I

FIO - pag. 2

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

26

24

558.720

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)

27

25

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)

28

26

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)

29

27

Fondul comercial negativ (ct.2075)

30

28

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)

31

29

3.499.950

3.499.950

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

32

30

3.499.950

3.499.950

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

33

31

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

34

32

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

35

33

5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)

36

34

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

37

35

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

38

36

REZERVE (ct. 106)

39

37

82.268

Acțiuni proprii (ct. 109)

40

38

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

41

39

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

42

40

r V PROFITUL-SAU PIERDER£A REPQRȚATfĂ1           SOLD C (ct. 117)

43

41

0

0

SOLD D (ct. 117)

44

42

2.691.514

3.368.854

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C (ct. 121)

45

43

0

1.645.352

SOLD D(ct. 121)

46

44

677.340

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

47

45

82.268

CAPITALURI PROPRII - TOTAL

(rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)

48

46

131.096

1.776.448

Patrimoniul public (ct. 1016)

49

47

Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)

50

48

mPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)

51

49

131.096

1.776.448

 • 1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente intr-o perioadă mai mică de 12 luni.

 • 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare


Suma de control F10 :   4.3435857/151650666


*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.


ADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,Calitatea

22—PERSOANE JURIDICE AUTC

IRIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura              *

r

Nr.de inregistrare in organismul profesional:


2290/2004


F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor

Nr.

Exercițiu! financiar

rd.

2017

2018

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

01

2.090.695

4.842.268

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

2.090.695

4.842.268

anituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

.aduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

—S-Vefltt-u-ri-fffeFen-te-Gost-ulu-i-producțieiJ-n rj.ixs.dp execuție (ct.711+7121

SoldC

07

Sold D

08

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721+ 722)

09

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

11

6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414+ 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

12

'Ite venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

13

193.594

94.328

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

15

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07-08 + 09 + 10+11 +12 + 13)

16

2.284.289

4.936.596

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)

17

43.945

63.811

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

18

85.320

54.691

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.6O5)

19

570.701

588.965

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

20

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

21

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

22

773.534

629.674

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)

23

608.486

609.054

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)

24

165.048

20.620

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)

25

8.065

18.614

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)

26

8.065

18.614

a.2) Venituri (ct.7813)

27

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

28

68.96f

F20 - pag. 2

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

29

68.968

b.2) Venituri (ct.754+7814)

30

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)

31

1.480.108

1.866.671

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

32

627.824

1.036.625

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)

33

852.284

814.387

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

34

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

35

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

37

15.659

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

38

I    istări privind provizioanele (rd. 40-41)

39

- Cheltuieli (ct.6812)

40

-Venituri (ct.7812)

41

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)

42

2.961.673

3.291.394

PRO FHTT1 RATTPÎFRD FRF AR+11+ FXRIOATAR R-----__

- Profit (rd. 16-42)

43

0

1.645.202

- Pierdere (rd. 42-16)

44

677.384

0

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

45

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)

47

205

80

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

48

14 Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

49

i Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

50

1.338

1.076

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

51

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

52

1.543

1.156

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)

53

-Cheltuieli (ct.686)

54

- Venituri (ct.786)

55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)

56

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

57

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

58

1.499

1.006

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

59

1.499

1.006

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

- Profit (rd. 52-59)

60

44

15i

- Pierdere (rd. 59 - 52)

61

0

.....a

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

62

2.285.832

4.937.752

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

63

2.963.172

3.292.400

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 62 - 63)

64

0

1.645.352

- Pierdere (rd. 63 - 62)

65

677.340

0

19. Impozitul pe profit (ct.691)

66

20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)

67

21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

68

22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)

69

0

1.645.352

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)

70

677.340

0


Suma de control F20:  59184229/151650666

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Calitatea

22—PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR


DATE INFORMATIVE

_ ,                          la data de 31.12.2018

Cod 30                                                                           -lei-

I. Date privind rezultatul înregistrat

Nr.rd. OMFP nr.10/

03.01.19

Nr. rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unități care au inregistrat profit

01

01

1

1.645.352

Unități care au inregistrat pierdere

02

02

Unități care nu au inregistrat nici profit nici pierdere

03

03

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.O5 + 09 + 15 la 17 + 18)

04

04

r nizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

05

...este 30 de zile

06

06

- peste 90 de zile

07

07

- peste 1 an

08

08

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale -total(rd.10 la 14)

09

09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

11

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

13

- alte datorii sociale

14

14

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

15

r' 'îgatii restante fata de alti creditori

16

16

Impozite, contribuții si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:

17

17

- contribuția asiguratorie pentru munca

18

17a

(301)

impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

19

18

III. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

20

19

16

15

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

21

20

18

16

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

22

21

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

23

22

45

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

24

23

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

25

24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)

26

25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

27

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

28

TI

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

29

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

30

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

31

30

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

31

- subvenții aferente veniturilor, din care:

33

32

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)

34

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

35

34

104.437

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

36

35

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

37

36

104.437

fichete acordate salariaților

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor acordate salariaților

38

37

0

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariatii

39

37a

(302)

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de

Nr.

cercetare - dezvoltare **)

rd.

ej fl 0 fi                   1 /

■3 1 O ll Z o Z L# II 0

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:

40

38

- după surse de finanțare (rd. 40+41)

41

39

0

0

- din fonduri publice

42

40

- din fonduri private

43

41

- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)

44

42

0

0

- cheltuieli curente

45

43

- cheltuieli de capital

46

44

Vh. Cheltuieli de inovare ***)

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

47

45

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:

48

46

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

49

46a

(303)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

50

46b

(304)

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:

51

47

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

52

47a

(305)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

53

47b

(306)

41

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

54

48

F30 - pag. 3

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+ 51 +52 + 53)

55

49

- acțiuni necotate emise de rezidenti

56

50

- părți sociale emise de rezidenti

57

51

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:

58

52

- dețineri de cel puțin 10%

59

52a

(307)

- obligațiuni emise de nerezidenti

60

53

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

61

54

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

(din ct. 267)

62

55

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

63

56

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute

(ct. 4091 +4092 + 411 +413+418), din care:

64

57

432.874

468.439

nțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, av:     i pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru

prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliațî nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

65

58

- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumDărări de bunuri de natura stocurilor si pentru

prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, in sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct.. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411+ din ct. 413 + din ct. 418)

66

58a

(308)

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

67

59

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

68

60

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 +436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 4/ 4 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 Ia 66)

69

61

23.670

47.335

reante in legătură cu bugetul asigurărilor sociale

(ct.^-1+437+4382)

70

62

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4424+4428+444+446)

71

63

23.670

47.335

- subvenții de incasat(ct.445)

72

64

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

73

65

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

74

66

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

75

67

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:

76

68

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)

77

69

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. |446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

78

70

555

a

F30 - pag. 4

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473),

(rd.72 la 74)

79

71

-170.878

100

- decontări privind interesele de participare,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul,decontări din operațiuni in participatie (ct.453+456+4582)

80

72

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

81

73

-170.878

100

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)

82

74

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

83

75

- de la nerezidenti

84

76

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)

85

77

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + cr>7 + din ct.508), (rd.79 la 82)

86

78

acțiuni necotate emise de rezidenti

87

79

- părți sociale emise de rezidenti

88

80

- acțiuni emise de nerezidenti

89

81

- obligațiuni emise de nerezidenti

90

82

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

91

83

Q?

7444

-în lei (ct. 5311)

93

85

7.114

1.808

- în valută (ct. 5314)

94

86

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)

95

87

543.874

2.226.872

- în lei (ct. 5121), din care:

96

88

466.242

2.149.170

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

97

89

-în valută (ct. 5124), din care:

98

90

77.632

77.702

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

99

91

onturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)

100

92

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)

101

93

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)

102

94

Datorii (rd. 96 + 99 + 102+103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)

103

95

676.635

1.043.448

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162),

(rd .97+98)

104

96

-în lei

105

97

-în valută

106

98

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 +

1625) (rd.100+101)

107

99

- în lei

108

100

-în valută

109

101

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 +din ct. 1682)

110

102

F30 - pag.5

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686+ 1687) (rd. 104+105)

111

103

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

112

104

- în valută

113

105

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:

114

106

73.092

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

115

107

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

116

108

697.342

210.525

- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

117

109

- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din c 11 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + dir    419)

118

109a (309)

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

119

110

36.472

47.229

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct.431+436+ 437+ 4381 +441 +4423+4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd. 112 la 115)

120

111

-82.604

153.882

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431 +437+4381)

121

112

23.038

31.641

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului(ct,436 +441 +4423+4428+444+446)

122

113

-105.642

122.241

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

123

114

- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

124

115

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

125

116

- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) din ct. 451), din care:

126

117

- cu scadența inițială mai mare de un an

127

118

- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)

128

118a

(310)

Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:

129

119

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice

130

120

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice

131

121

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)

132

122

25.425

558.720

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in participatie

(ct.453+456+457+4581)

133

123

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3)

(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

134

124

25.425

558.720

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

135

125

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

136

126

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

137

127

Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:

138

128

- către nerezidenti

139

128a

(311)

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)

140

129

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

141

130

3.499.950

3.499.950

- acțiuni cotate 4)

142

131

-acțiuni necotate5)

143

132

- părți sociale

144

133

3.499.950

3.499.950

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)

145

134

Brevete si licențe (din ct.205)

146

135

5.950

5.950

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr.

rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

rl'eltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

147

136

129.589

279.776

X formații privind bunurile din domeniul puoiic al statului

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

148

137

Valoarea bunurilor din domeniul public al statuluLaflate concesiune

149

138

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

150

139

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)

151

140

Capital social vărsat

1

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

Suma (lei)

% 7)

Suma (lei)

% 7)

A

B

Col.l

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 7),

(rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 +152)

152

141

3.499.950

X

3.499.950

X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)

153

142

3.499.950

100,00

3.499.950

100,00

- deținut de instituții publice de subord. centrală

154

143

- deținut de instituții publice de subord. locală

155

144

3.499.950

100,00

3.499.950

100,00

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

156

145

- cu capital integral de stat

157

146

- cu capital majoritar de stat

158

147

- cu capital minoritar de stat

159

148

- deținut de regii autonome

160

149

- deținut de societăți cu capital privat

161

150

- deținut de persoane fizice

162

151

- deținut de alte entități

163

152

F30 - pag. 7

Nr. rd.

Sume

A

B

2017

2018

X!!!. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

164

153

- către instituții publice centrale;

165

154

- către instituții publice locale;

166

155

- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

167

156

Nr. rd.

Sume

A

B

2017

2018

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul con paniilor naționale, societăților naționale, s etăților și al regiilor autonome, din care:

168

157

- c    ende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al

anului precedent, din care virate:

169

158

- către instituții publice centrale

170

159

- către instituții publice locale

171

160

- către alți acționari la care statul/ unitățile

direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

172

161

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

173

162

- către instituții publice centrale

174

163

- către instituții publice locale

175

164

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de i    onderea acestora

176

165

XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/20'18

Nr. rd.

Sume (îei)

A

B

2017

2018

- dividendele interimare repartizate 8)

177

165a

(312)

XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

178

166

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

179

167

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

180

168

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

181

169

XVII. Venituri obținute din activități agricole ******)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

Venituri obținute din activități agricole

182

170

“vT-

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2018

Cod 40                                                                                                          - lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

X

Alte imobilizări

02

13.064

7.000

X

20.064

A suri acordate pentru im    zări necorporale

03

X

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04)

05

13.064

7.000

X

20.064

II.Imobilizări corporale

Terenuri

06

X

Construcții

07

Instalații tehnice si mașini

08

45.517

30.755

76.272

Alte instalații, utilaje si mobilier

09

46.098

11.760

57.858

Investiții imobiliare

10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

A !'<e biologice productive

12

lm< jizari corporale in curs de execuție

13

Investiții imobiliare in curs de execuție

14

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

15

TOTAL (rd. 06 la 15)

16

91.615

42.515

134.130

lll.lmobilizari financiare

17

X

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL

(rd.05+16+17)

18

104.679

49.515

154.194

ADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele


Numele si prenumele


RUSUIONUT


SC ING ECXPERT SRL


SemnăturăCalitatea


Formular

VALIDAT


22—PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătură                ///

Nr.de inregistrare in organis^

j| profesional:

2290/2004


’rii îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin 1 în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.XkL2^£iaa-_-.r.-.:                             r I .i:.^;-^.-—-^T7-^.:;                _ : C.^- Ț— ,

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului

(col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

Alte imobilizări

20

10.727

1.423

12.150

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

T^TAL (rd. 19+20+21)

22

10.727

1.423

12.150

II)    bilizari corporale

Terenuri

23

Construcții

24

Instalații tehnice si mașini

25

7.625

9.772

17.397

Alte instalații,Utilaje si mobilier

26-

’ 41.887

7.418

49.305

Investiții imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

49.512

17.190

66.702

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31

60.239

18.613

78.852

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE


- lei -


Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final

(col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

I.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

35

II.Imobilizări corporale

Terenuri

36

Cu ,iructii

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalații, utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (rd. 36 Ia 44)

45

lll.lmobilizari financiare

46

STĂRI PENTRU DEPRECIERE-

Tui AL (rd.35+45+46)

47


Suma de control F40 :  1398276/151650666


ADMINISTRATOR,
22—PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

nismul profesional:SC SALA POLIVALENTA SA


SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31.12.2018

Denumirea elementului

31.12.2017

31.12.2018

A

1

2

Fluxuri de trezorerie din activitati de exloatare:

Incasari de la clienți

5,343,058

7,074,077

Plăti către furnizori si angajați

4,774,404

5,328,125

Dobânzi plătite

0

Impozit pe profit plătit

o

Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor

0

Trezorerie neta din activitati de exploatare

568,654

1,745,952

Fluxuri de trezorerie din activitati de investiție:

Plăti pentru achiziționarea de acțiuni

0

0

Plăti pentru achiziționarea de imobilizări corporale

17,666

68,260

Incasari din vanzarea de imobilizări corporale

0

Dobânzi incasate

0

Dividende incasate

0

0

Trezorerie neta din activitati de investiție

-17,666

-68,260

Fluxuri de trezorerie din activitati de finanțare:

Incasari din emisiunea de acțiuni

0

0

Incasari din imprumuturi pe termen lung

" "0

-------o-

Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar

0

0

Dividende plătite

0

0

Trezoreria neta din activitati de finanțare

0

0

Creșterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie

550,988

1,677,692

Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercițiului financiar

2,831,080

550,988

Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar

3,382,068

2,228,680

DIFERENȚA DE NUMERAR

0

550,988

Flux de trezorerie total

550,988

2,228,680

Expert contabil, ing.ec. Tudor Aurica


SC SALA POLIVALENTA SA

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU LA 31,12

Element al capitalului propriu

Sold la

01,01,2018

Creșteri

Total

prin transfer

Capital subscris

3,499,950

Fond de rezerva liber varsat

Prime de capital

Rezerve din reevaluare

Rezerve legale

Rezerve pentru acțiuni proprii

Rezerve statutare sau contractuale

Alte rezerve

Rezerve de conversie

Rezultat reportat din care:

1, profit nerepartizat

-

2, pierdere neacoperita

(2,691,514)

(677,340)

3,rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai puțin IAS 29

Sold creditor

Sold debitor

-

-

-

Rezultat reportat din modificările politicilor contabile

Sold creditor

-

-

-

Sold debitor

-

-

-

Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale

Sold creditor

-

-

-

Sold debitor

-

-

-

Rezultat reportat reprez.surplusul

realizat din rezerve din reevaluare

-

-

-

Rezultatul exercițiului financiar:

Sold creditor

-

1,645,352

-

Sold debitor

-

-

Repartizarea profitului sold debitor

-

-

-

Capitaluri proprii

808,436

968,012

-

ing...Rusu lonut                 .                  iih<

,2018

Reduceri

Sold Ia

31,12,2018

atal

prin transfer

3,499,950

(3,368,854)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,645,352

-

-

-

-

-

-

1,776,448 |

g.ec. TudirlAuricaSC SALA POLIVALENTA SA

NOTA 1


ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2018

Denumirea elementului de imobilizare *)

Valoare bruta **)

Ajustări de valoare***) (amortizări si ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)

Sold la inceputul exercițiului financiar

Creșteri ****)

Cedări, transferuri si alte reduceri

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

Sold la ince exerciții financi.

putui lui ir

Ajustări inregistrate in cursul exercițiului

Reduceri sau reluări

Sold la sfarsitu! exercițiului financiar

0

1

2

3

4 = 1+2-3

5

6

7

8 = 5+6-7

imobilizări necorporale

13,064

7,000

20,064

0,727

1,423

12,150

Terenuri

0

0

Contructii

0

0

Instalații tehnice si mașini

45,517

30,755

76,272

7,625

9,772

17,397

Alte instalații, utilaje si mobilier

46,098

11,760

57,858

4

11,887

7,418

49,305

Avansuri si imob.corporale in curs

0

Imobilizări financiare

0

0

TOTAL

104,679

49,515

0

154,194

6

3,239

18,613

0

78,852

fiecare element de imobilizare, in funcție de tratamentele
**) Modificările valorii brute se vor prezenta plecând de la costul de achiziție sau costul de producție pentru contabile aplicate.

In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depășește cinci ani, aceasta trebuie prezentata in notele explicative, împreuna cu motivele care au determinat-o.

In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

***) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustările care privesc exercițiile anterioare.Expert contabil, ing.ec. Tudor AuricaSC SALA POLIVALENTA SA NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2018

Denumirea provizionului *)

Sold la începutul exercițiului

Transferuri **)

Sold la sfârșitul exercițiului

in cont

din cdnt

0

1

2

3

4 = 1+2-3

Provizioane pentru clienti npincasati

0

0

0

0

Provizioane pt pierderi schimb vali itar

0

0

0

0

Nu s-au creat provizioane in cursul anului 2018.


Director general, 7? ing. Rusu lonut ț / SCSALAPOLXVALENȚ^P

NOTA 3Expert contabil, ing.ec. Tudor Aurica liV

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2018

DESTINAȚIA

1

SUMA

PROFIT NET DE REPARTIZAT :

1

1,645,352.00

rezerva legala

82,268.00

acoperirea pierderii contabile

1

1,563,084.00

dividende, etc.

0.00

PROFIT NEREPARTIZAT :

0.00

Director general, ing. Rusu lonut


Expert contabil, ing.ec. Tuaor Aurica

SC SALA POLIVALENTA SA

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2018

Denumirea indicatorului

Exercițiu financiar

Precedent

Cure

it

0

1

2

1. Cifra de afaceri neta

2,090,695

4,842,

!68

2. Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate (3 + 4 +

5)

2,961,673

3,291,

394

3. Cheltuielile activitatii de baza

2,961,673

3,291,

394

4. Cheltuielile activitatilor auxiliare

0

0

5. Cheltuielile indirecte de producție

6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)

-870,978

1,550,

374

7. Cheltuielile de desfacere

0

0

8. Cheltuieli generale de ariminiqtratiA

0

0

9. Alte venituri din exploatare

193,594

94,31

’8

10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)

-677,384

1,645,

202

Director general, ing. Rusu lonut

/ * * :r           k "' i-

A ~    :•?<;»•J

x'*/' a*     r'v /

X z v a □ o

Expert contabil, ing.ec. Tudpr Aurica

1

1

O

SC SALA POLIVALENTA SA

NOTA 5

SITUAȚIA CREANȚELOR SI DATORIILOR

lei

CREANȚE

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

Termen de lichiditate

sub 1 an

peste 1 an

0

1 = 2 + 3

2

3

Total, din care:

515,874

411,437

0

clienți interni

468,439

364,002

104,437

clienți externi

0

clienți facturi de intocmit

0

0

0

impozit pe venit

33,945

33,945

0

TVA de rambursat

13,390

13,390

0

Altele

100

100

0

In decursul anului 2018 nu au fost constituite provizioane. Din total clienți neincasati la 31.12.2018, suma de 104437 lei reprezintă creanțe neincasate la termen si acționate in instanța pentru recuperare.

DATORII *)

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

Termen de exigibilitate

sub 1 an

1-5 ani

peste 5 ani

0

1 = 2 + 3 + 4

2

3

4

Total, din care:

1,043,448

1,035,448

0

O

furnizori interni

58,936

50,936

8,000

0

furnizori imobiliz

0

0

0

0

furnizori externi

0

0

0

0

furnizori fact.nesosite

151,589

151,589

0

0

contribuții asigurări cnrialp

33,657

33,657

0

0

contribuții șomaj

0

0

0

0

TVA

70,965

70,965

0

0

impozit salarii

5,841

5,841

0

0

salarii

47,229

47,229

0

0

impozit profit

0

0

0

0

impozite si taxe

O

0

0

0

redevențe

43,419

43,419

0

0

creditori diverși

O

0

0

0

garanții clienți

73,092

73,092

0

0

venituri in avans

558,720

558,720

0

0

Director general ing. Rusii lonut


Expert contabil, ing.ec. Tud'br Aurica

Principii si politici contabile

 • 6.1 Principii contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situațiile financiare ale anului 2018 este făcută conform următoarelor principii contabile:

Principiul continuitățiiactivitatii - societatea isi va continua in mod normal funcționarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuării activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

Principiul permanentei metodelor - aplicarea acelorași reguli, metode, norme prixrind evaluarea, înregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea in timp a informațiilor contabile.

icierilor de valoare a activelor, precum si de toate obligațiile incheiat sau pe parcursul unui exercițiu anterior.


Principiul prudentei - s-a tinut seama de toate ajustările de valoare datorate depre previzibile si de pierderile potențiale care au luat naștere in cursul exercițiului financiar

Principiu! independentei exercițiului - au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercițiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuării plătii.

Principiul evaluării separate a elementelor de activ si pasiv - in vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț s-a determinat separat valoarea fiecărui element individual de activ sau de pasiv.

Principiulintangibi/itatii exercițiului - bilanțul de deschidere al exercițiului corespunde cu bilanțul de inchidere al exercițiului precedent. Principiul referitor la necompensari - valorile elementelor ce reprezintă active nu respectiv veniturile cu cheltuielile, cu excepția compensărilor intre active si pasive adrr ise de Ordinul Minsterului de Finanțe nr. 1802/2014 ( OMFP 1802/2014).

au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive,


Principiul referitor la prevalenta economicului asupra juridicului - informațiile prezentate in situațiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzacțiilor, nu numai forma lor juridica.

Principiul referitor la pragul de semnificație - orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situațiilor financiare.

 • 6.2 Politici contabile semnificative

 • (a)  Principiul continuității activitatii

Situațiile financiare sunt intocmite in ipoteza ca Societatea isi va continua in mod normal funcționarea intr-un viitor previzibil.

 • (b) Moneda de raportare: lei

  Director general, ing. Rusu lonut


Expert contabil, I ing.ec. T/Odor Aurica

SC SALA POLIVALENTA SA

NOTA 7

PARTICIPAȚII SI SURSE DE FINANȚARE

a) existenta oricăror certificate de participare, valori mobiliare, obligațiuni convertibile, cu p

rezentarea informațiilor cerute in Subsectiunea 8.2;

~Del  |   -  |     H Nu. |   X   r

nu este cazul

b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;

La începutul anului 2018 capitalul social subscris si varsat al societății era de

3499950 lei si a ramas nemodificat pana la 31.12.2018.

c) numărul si valoarea totala a fiecărui tip de acțiuni emise       |       Număr:

23333| Valoare acțiuni - 1: |        150| Valoare acțiuni - 2: |        0

* au fost inteqral varsate

da

* numărul acțiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;

nu este cazul

d) acțiuni rascumparabile:

* data cea mai apropiata si data limita de răscumpărare;

nu este cazul

* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al răscumpărării;

nu este cazul

* valoarea eventualei prime de răscumpărare;

nu este cazul

e) acțiuni emise in timpul exercițiului financiar:

* tipul de acțiuni;

nu este cazul

* număr de acțiuni emise;

nu este cazul

* valoarea nominala totala si valoarea încasata la distribuire;

nu este cazul

* drepturi egate de distribuție:

nu este cazul

* numărul, descrierea si valoarea acțiunilor corespunzatoar

e;                               nu este cazul

* perioada de exercitare a drepturilor;

nu este cazul

* prețul plătit pentru acțiunile distribuite;

nu este cazul

f) obligațiuni emise:

* tipul obligațiunilor emise;

nu este cazul

* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligațiuni;

nu este cazul

* obligațiuni emise de entitate, deținute de o persoana nominalizata sa

u împuternicita de aceasta:                nu este cazul

* valoarea nominala;

nu este cazul

* valoarea înregistrata in momentul plătii.

nu este cazul

INFORMAȚII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE a) indemnizații acordate membrilor organelor de administrație, conducere si de supraveghei Da. |        ’                        ’           T_

279.776 lei


Valoare

O?


bj obligațiile contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii membri ai organelor de administrație, conducere si supraveghere;


valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie


Administrație


Conducere


c~) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organe or de administrație, condi

 • * rata dobânzii;_________________________________________________________

 • * principalele clauze ale creditului;________________________________________

 • * suma rambursata pana la acea data;


cere si de supraveghere in timpul exercițiului:d) salariati:


* obligații viitoare de genul garanțiilor asumate de entitate in numele acestora;


nu este cazul nu este cazul nu este cazul nu este cazul


* număr mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;

Con

ducere

4

Exbcutie

11

* salarii plătite sau de plătit, aferente exercițiului;

609054

* cheltuieli cu asigurările sociale;

20620

* alte cheltuieli cu contribuțiile pentru pensii.

-


Societatea nu are obligații contractuale de plata a pensiilor către foștii directori si administn; exercițiului financiar 2018.

Cheltuielile salariale ale societății in anul 2018, comparativ cu cele din anul 2017 au fost urcătoarele:


atori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul


Lei

2017

2018

Cheltuielile cu salariile

608486

609054

Cheltuieli cu tichete masa

0

0

Contribuția u.asig.sociale

120262

0

Contribuția unitatii aj.șomaj

3415

0

Contribuția u.c.soc.sanatate

38850

0

Contribuția u.con.si

1765

0

Alte cheltuieli salariale

756

20620

TOTAL

773534

629674


Asociații societății nu sunt angajați ai societății, si nu au primit împrumuturi de la societate.Expert contabil, ing.ec. Tudor Aurica

A

1


>■!
Denumire

31-Dec

31-Dec

2017

2018

MATERII PRIME ȘI MATERIALE (clasa

3-30)

0

0

STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE (clasa 3 - 32)

0

0

Semifabricate

0

0

Produse finite

0

0

ANIMALE (clasa 3 - 36)

0

0

MĂRFURI (clasa 3 - 37)

0

0

AMBALAJE (clasa 3 - 38)

0

0

Avansuri

0

0

Total stocuri

Q

0


SC SALA POLIVALENTA SA nu deține stocuri de materii prime, materiale consumabile, semifabricate, produse finite, mărfuri, ambalaje la 31.12.2018.


Nota 10 - Disponibilități bănești


Lei

31-Dec

31-Dec

2017

2018

Conturi la banei in lei

466,241

2,149,170

Conturi la banei in eur

77,633

77,702

Numerar in casierie lei

7,114

1,808

Numerar in casierie eur

0

0

Numerar la sfârșitul perioadei

550,988

2,228,680

Cecuri de incasat

0

0

Avansuri de trezorerie

0

0

Alte valori

0

0

Conturi asimilate

0

3

/*

Numerar si conturi asimilate

550,988

2,228,680
Expert contabil, ing.ec. Tudor Aurica