Hotărârea nr. 437/2019

Hotărârea 437/2019 - Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2018 ale S.C. Cluj Innovation Park S.A. Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2018 ale S.C. Cluj Innovation Park S.A. Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2018 ale S.C. Cluj Innovation Park S.A. Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 236987 din data de 6.05.2019 al Direcției Economice prin care se propune aprobarea situațiilor financiare pe anul 2018 ale S.C. Cluj Innovation Park S.A. Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 10/2019 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici, precum și prevederile O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind întocmirea situațiilor financiare individuale și consolidate;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. a, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă situațiile financiare pe anul 2018 ale S.C. Cluj Innovation Park S.A. Cluj-Napoca, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează S.C. Cluj Innovation Park S.A.Nr. 437 din 8 mai 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Anexă la Hotărârea nr.437/2019

 • 1. Bilanț

 • 2. Contul de profit și pierdere

 • 3. Date informative

 • 4. Situația activelor imobilizate. Situația amortizării activelor imobilizate. Situația ajustărilor pentru depreciere

 • 5. Situația modificărilor capitalului propriu

 • 6. Flux numerar (Cash Flow)

 • 7. Nota 1 - Active imobilizate

 • 8. Nota 2 - Provizioane pentru riscuri și cheltuieli

 • 9. Nota 3 - Repartizarea profitului

 • 10. Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

 • 11. Nota 5 - Situația creanțelor și datoriilor. Ajustări pentru deprecierea creanțelor-clienți

 • 12. Nota 6 - Principii, politici și metode contabile

 • 13. Nota 7 - Participații și surse de finanțare

 • 14. Nota 8 - Informații privind salariații și membrii organelor de administrație și conducere

 • 15. Nota 9 - Principalii indicatori economico-


 • 16. Nota 10 - Alte informații


Bifați numai dacă este cazul:

] Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

] Sucursala

Q GIE-grupuri de interes economic

J Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris


Si 002 Ai.0.0 20.03.2019 Tip situație financiară: BL


(•An C Semestru


Anul 2018

Entitatea


S.C. CLUJ INNOVATION PARK SA


Suma de control


8.168.580


«s

©

75


Județ Cluj


Sector


Localitate CLUJ NAPOCA


Strada

FRANKLIN DELANO ROOSEVELT


Nr.

2
Număr din registrul comerțului


J12/1645/2014

Cod unic de înregistrare

3

3

1

6

8

4

5

1


Forma de proprietate


12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)


6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract


Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)


6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract


Situații financiare anuale


(?

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)


„ Entități mijlocii, mari si entități de K-interespublic                   I

' Entități mici "           ~1

C Microentități , ’


Entități de I ? I

interes 1—2—1


IXI interes public


c Raportări anuale


1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilitățiinr. 82/1991

] 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European                  ------


Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entitățile de interes public si de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

FIO - BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


Indicatori:


Capitaluri - total

Capital subscris

Profit/ pierdere


ADMINISTRATOR,


1NTOCM18T,

Numele si prenumele |COROIAN ALEXANDRU


SemnăturaNumele si prenumele

LAZARCIUC LENUTA


Calitatea


11-DIRECTOR ECONOMICSemnătura                     1

Nr.de inregistrare in organismul pi

t---

7


SEMNĂTURĂ DEVINE VIZIBILA DUPĂ O VALIDARE CORECTA


Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

C DA

(7 NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

C DA (î NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii [x]

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit


Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR                           CIF/ CUI


FIO - pag. 1

BILANȚ la data de 31.12.2018

Cod 10                                                                                         - lei -

Denumirea elementului

Nr.rd. OMFP nr.10/

03.01.19

Nr.

rd.

Sold la:

01.01.2018

31.12.2018

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

01

239

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

03

1.682

2.358

4. Fond comercial (ct.2071-2807)

04

04

5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)

05

05

6. Avansuri (ct.4094)

06

06

TOTAL (rd.01 la 06)

07

07

1.921

2.358

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

î. Tererru n și construcții (ct 211 + 212 - 2811 - 28i2 - 291i - 2912)

08

08

“4.5/2.290

1,572290

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

09

09

14.611

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)

10

10

4. Investiții imobiliare (ct. 215 -2815 -2915)

11

11

5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct 231-2931)

12

12

98.446

161.571

6.Investitii imobiliare in curs de execuție (ct 235-2935)

13

13

7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)

14

14

8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)

15

15

9. Avansuri (ct. 4093)

16

16

TOTAL (rd.08 la 16)

17

17

1.685.347

1.733.861

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 -2961)

18

18

2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct 2671 + 2672 - 2964)

19

19

3. Acțiunile deținute la entitatiie asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)

20

20

4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)

21

21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 +-266-2963)

22

22

700

700

6. Alte împrumuturi

(ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

23

23

TOTAL (rd. 18 la 23)

24

24

700

700

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07+17 + 24)

25

25

1.687.968

1.736.919

B. ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI

FIO - pag. 2

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 +

322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

26

26

216

9

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/-348*- 393 - 3941 -3952)

27

27

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 +

361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)

28

28

4. Avansuri (ct. 4091)

29

29

TOTAL (rd. 26 la 29)

30

30

216

9

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 +413 + 418-491)

31

31

7.531

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451**-495*)

32

32

3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453**-495*)

33

33

4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431 **+436** + 437**+ 4382+ 441 **+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)

34

34

13.630.012

14.069.690

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

35

35

6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (rt 4631

36

35a

(^nn

TOTAL (rd. 31 la 35+35a)

37

36

13.630.012

14.077.221

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 -591)

38

37

2. Alte investiții pe termen scurt

(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 -598 + 5113 + 5114)

39

38

TOTAL (rd. 37 + 38)

40

39

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI

(dinct. 508+ct. 5112+ 512+ 531 +532 + 541 +542)

41

40

3.873.717

2.739.627

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)

42

41

17.503.945

16.816.857

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)

43

42

2.368

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471 *)

44

43

2.368

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471 *)

45

44

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ

LA 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

46

45

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627+ 1682 + 5191 +5192 + 5198)

47

46

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

48

47

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

49

48

565

734

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

50

49

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)

51

50

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)

52

51

FIO - pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+ 167+ 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436***+ 437*** + 4381 + 441 *** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

53

52

41.803

65.460

TOTAL (rd. 45 la 52)

54

53

42.368

66.194

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)

55

54

4.443.161

3.734.615

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)

56

55

6.131.129

5.471.534

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

57

56

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624+ 1625 + 1627+ 1682 + 5191 +5192 + 5198)

58

57

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

59

58

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

60

59

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

61

60

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)

62

61

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)

63

62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asiqurările sociale

(ct. 1623 + 1626+167+1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 436*** +437*** + 4381 + 441 *** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 +462+4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

64

63

0

TOTAL (rd.56 la 63)

65

64

0

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)

66

65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

67

66

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513+1514+1518)

68

67

TOTAL (rd. 65 la 67)

69

68

1. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)

70

69

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.475*)

71

70

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.475*)

72

71

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)

73

72

13.018.416

13.018.416

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

74

73

13.018.416

13.018.416

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

75

74

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)

76

75

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)

77

76

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)

78

77

Fond comercial negativ (ct.2075)

79

78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

80

79

13.018.416

13.018.416

J. CAPITAL ȘI REZERVE

1. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

81

80

8.168.580

8.168.580FIO - pag. 4

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

82

81

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

83

82

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

84

83

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)

85

84

TOTAL (rd. 80 la 84)

86

85

8.168.580

8.168.580

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

87

86

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

88

87

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

89

88

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

90

89

3. Alte rezerve (ct. 1068)

91

90

TOTAL (rd. 88 la 90)

92

91

Acțiuni proprii (ct. 109)

93

92

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

94

93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

95

94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)       SOLD C (ct. 117)

96

95

SOLD D (ct. 117)

97

96

1.534.974

2.037.451

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLDC(ct.T21')

’ 98

97

SOLD D(ct. 121)

99

98

502.477

659.595

Repartizarea profitului (ct. 129)

100

99

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)

101

100

6.131.129

5.471.534

Patrimoniul public (ct. 1016)

102

101

Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)

103

102

CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)

104

103

6.131.129

5.471.534

Suma de control F10 :     265350661 / 516379354

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.


 • 1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

 • 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Formular VALIDAT


Nr.de inregistrare in organismul profesional:

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20                                                                                      - lei -

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Exercițiul financiar

2017

2018

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

01

2.840

28.270

Producția vândută (ct.701 +702+703+704+705+706+708)

02

2.840

28.270

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

0

0

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

27Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711 +712)

SoldC

07

Sold D

08

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721 + 722)

09

98.446

63.125

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

11

6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +

7417 + 7419)

12

0

0

7. Alte venituri din exploatare (ct.751 +758+7815)

13

23

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

0

0

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

15

0

0

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 +13)

16

101.286

91.418

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)

17

6.895

7.961

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

18

1.324

3.201

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.6O5)

19

3283

28.690

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

20

0

0

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

21

0

0

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

22

475.988

643.102

a) Salarii și indemnizații (ct.641 +642+643+644)

23

390.079

629.128

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)

24

85.909

13.974

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)

25

23.341

16.860

a.1) Cheltuieli (ct.6811 +6813+6817)

26

23.341

16.860

a.2) Venituri (ct.7813)

27

0

0

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

28

0

0

F20 - pag. 2

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

29

C

0

b.2) Venituri (ct.754+7814)

30

C

0

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)

31

102.791

71.518

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

32

73.382

70.195

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)

33

29.409

923

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

34

0

0

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

35

0

0

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

36

0

0

11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

37

0

400

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

38

0

0

Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)

39

0

0

- Cheltuieli (ct.6812)

40

0

0

- Venituri (ct.7812)

41

0

0

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)

42

613.622

771.332

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

-Profit (rd. 16-42)

43

0

0

- Pierdere (rd. 42-16)

44

512.336

679.914

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

45

0

0

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

0

0

13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)

47

10.474

20.319

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

48

0

0

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

49

0

0

15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

50

135

0

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

51

0

0

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

52

10.609

20.319

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)

53

0

0

- Cheltuieli (ct.686)

54

0

0

-Venituri (ct.786)

55

0

0

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)

56

362

0

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

57

0

0

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

58

388

0

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

59

750

0

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

- Profit (rd. 52 - 59)

60

9.859

20.319

- Pierdere (rd. 59 - 52)

61

0

0

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

62

111.895

111.737

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

63

614.372

771.332

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 62 - 63)

64

0

0

- Pierdere (rd. 63 - 62)

65

502.477

659.595

19. Impozitul pe profit (ct.691)

66

0

0

20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)

67

0

0

21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

68

0

0

22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)

69

0

0

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68-64)

70

502.477

659.595

Suma de control F20:  9739290/516379354

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,
Formular VALIDAT


F30 - pag. 1 DATE INFORMATIVE                 r *

_ , __                      la data de 31.12.2018

Cod 30                                                                           -lei-

1. Date privind rezultatul înregistrat

Nr.rd. OMFP nr.10/

03.01.19

Nr. rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

i

2

Unități care au înregistrat profit

01

01

Unități care au înregistrat pierdere

02

02

1

659.595

Unități care nu au inregistrat nici profit nici pierdere

03

03

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante-total (rd.05 + 09 +15 la 17 + 18)

04

04

Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

05

- peste 30 de zile

06

06

- peste 90 de zile

07

07

- peste 1 an

08

08

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale -

no

09

total(rd.10 la 14)

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

11

-contribuția pentru pensia suplimentară

12

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

13

- alte datorii sociale

14

14

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

15

Obligații restante fata de alti creditori

16

16

Impozite, contribuții si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:

17

17

- contribuția asiguratorie pentru munca

18

17a (301)

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

19

18

III. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

20

19

5

6

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

21

20

16

14

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

22

21

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

23

22

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

24

23

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

25

24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri i)

26

25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

27

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

28

27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

29

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

30

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

31

30

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

31

- subvenții aferente veniturilor, din care:

33

32

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)

34

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

35

34

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

36

35

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

37

36

V, Tichete acordate salariaților

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor acordate salariaților

38

37

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de benefic

iari, alti

decât

salariatii

39

37a (302)

Vi. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:

40

38

- după surse de finanțare (rd. 40+41)

41

39

0

0

- din fonduri publice

42

40

- din fonduri private

43

41

-după natura cheltuielilor (rd.43+44)

44

42

0

0

-cheltuieli curente

45

43

- cheltuieli de capital

46

44

VIL Cheltuieli de inovare ***)

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

47

45

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:

48

46

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

49

46a (303)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

50

46b (304)

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct4093), din care:

51

47

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

52

47a (305)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

53

47b

(306)

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

54

48

700

700

F30 - pag. 3

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 +52 + 53)

55

49

70C

700

- acțiuni necotate emise de rezidenti

56

50

- părți sociale emise de rezidenti

57

51

700

700

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:

58

52

- dețineri de cel puțin 10%

59

52a

(307)

- obligațiuni emise de nerezidenti

60

53

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

61

54

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

62

55

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

63

56

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute

(ct. 4091 + 4092 + 411 +413+418), din care:

64

57

7.531

- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiIiații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct 413 + din ct. 418)

65

58

avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

66

58a

(308)

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

67

59

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

68

60

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)

69

61

13.077.571

13.083.959

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)

70

62

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului

(ct.436+441 +4424+4428+444+446)

71

63

59.155

65.543

- subvenții de incasat(ct.445)

72

64

13.018.416

13.018.416

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

73

65

- alte creanțe in legătură cu bugetul stătului(ct.4482)

74

66

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

75

67

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:

76

68

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)

77

69

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct.

436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct.

446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

78

70

F30 - pag. 4

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473),

(rd.72 la 74)

79

71

550.440

988.100

- decontări privind interesele de participare,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul,decontări din operațiuni in participatie (ct.453+456+4582)

80

72

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct.471 + din ct.473+4662)

81

73

550.440

988.100

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct.461)

82

74

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

83

75

2.001

- de la nerezidenti

84

76

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)

85

77

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)

86

78

- acțiuni necotate emise de rezidenti

87

79

- părți sociale emise de rezidenti

88

80

- acțiuni emise de nerezidenti

89

81

- obligațiuni emise de nerezidenti

90

82

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5T+4)—

—94—

[—83—

-

Casa în lei și în valută (rd.85+86)

92

84

327

371

-în Iei (ct. 5311}

93

85

327

371

-în valută (ct. 5314)

94

86

Conturi curente ia bănci în lei și în valută (rd.88+90)

95

87

3.873.390

2.739.256

-în Iei (ct. 5121), din care:

96

88

3.873.390

2.739256

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

97

89

-în valută (ct. 5124), din care:

98

90

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

99

91

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)

100

92

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 +din ct. 5125 + 5411)

101

93

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125+ 5414)

102

94

Datorii (rd. 96 + 99 + 102 +103 + 106 +108 +110 +111 + 116+119+122 + 128)

103

95

13.060.784

13.084.611

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162),

(rd .97+98)

104

96

-în lei

105

97

-în valută

106

98

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 +

1625) (rd.100+101)

107

99

-în lei

108

100

- în valută

109

101

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 +din ct. 1682)

110

102

F30 - pag.5

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686+ 1687) (rd. 104+105)

111

103

4.041

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

112

104

4.041

-în valută

113

105

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:

114

106

0

-valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

115

107

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

116

108

565

734

- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

117

109

- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

118

109a

(309)

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 +

423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

119

110

24.136

35.339

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436+ 437+ 4381 +441 +4423 + 4428 + 444

120

111

17.667

26.081

+ 446 + 44 A+ 448 l) (rd.1 T2 ian 15)

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale

(ct.431+437+4381)

121

112

13.052

20.909

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului(ct.436

+441+4423+4428+444+446)

122

113

4.592

5.172

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate

(ct.447)

123

114

23

- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

124

115

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

125

116

- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:

126

117

- cu scadența inițială mai mare de un an

127

118

i

- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)

128

118a

(310)

Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:

129

119

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice

130

120

- sume datorate acționarilor/asociaților pers.juridice

131

121

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 +

472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)

132

122

13.018.416

13.018.416

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in participatie

(ct.453+456+457+4581)

133

123

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu nstitutiile publice (instituțiile statului) 3)

(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

134

124

13.018.416

13.018.416

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

135

125

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

136

126

//■i

F30 - pag.6

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

137

127

Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:

138

128

- către nerezidenți

139

128a

(311)

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici '***)

140

129

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

141

130

8.168.580

8.168.580

- acțiuni cotate 4)

142

131

-acțiuni necotate 5)

143

132

- părți sociale

144

133

8.168.580

8.168.580

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)

145

134

Brevete si licențe (din ct.205)

146

135

1.369

1.369

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

147

136

294.315

332.626

X. Informații privind bunurile din domeniul publicai statului

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în

148

137

Valoarea bunurilor din domeniul public ai statului aflate în concesiune

149

138

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

150

139

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6J

151

140

XII. Capital social vărsat

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

Suma (lei)

% 7)

Suma (lei)

% 7)

A

B

Col.l

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 7),

(rd. 142+ 145+ 149+ 150+ 151 + 152)

152

141

8.168.580

X

8.168.580

X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)

153

142

8.168.580

100,00

8.168.580

100,00

- deținut de instituții publice de subord. centrală

154

143

- deținut de instituții publice de subord. locală

155

144

8.168.580

100,00

8.168.580

100,00

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

156

145

- cu capital integral de stat.

157

146

- cu capital majoritar de stat

158

147

- cu capital minoritar de stat

159

148

- deținut de regii autonome

160

149

- deținut de societăți cu capital privat

161

150

- deținut de persoane fizice

162

151

0

0,00

0

0,00

- deținut de alte entități

163

152

F30 - pag. 7

Nr. rd.

Sume

A

B

2017

2018

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

164

153

- către instituții publice centrale;

165

154

- către instituții publice locale;

166

155

- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau pârtiei pății indiferent de ponderea acestora.

167

156

Nr. rd.

Sume

A

B

2017

2018

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:

168

157

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

169

158

- către instituții publice centrale

170

159

- către instituții publice locale

171

160

administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

172

161

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

173

162

- către instituții publice centrale

174

163

- către instituții publice locale

175

164

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora

176

165

XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legi nr. 163/2018

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

-dividendele interimare repartizate 8)

177

165a

(312)

XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (Ia valoarea nominală), din care:

178

166

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

179

167

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

180

168

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

181

169

XVII. Venituri obținute din activități agricole ******)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

Venituri obținute din activități agricole

182

170

ADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele


Numele si prenumele*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de3anideladata angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.201 Z ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1,608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10701 Z

"**) în categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

***»*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate’ se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*•*»**) Conform art 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) în sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente.

 • 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

 • 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:’ NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct451)’.

 • 3) în categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 47Z

 • 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

 • 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

 • 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

 • 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 153 -163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 15Z

 • 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.

- .ws


F40 - pag. 1 SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2018

Cod 40                                                                                                           - lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final

Total

Din care: dezmembrări si casari

(col.5=1+2-3)

A

B

1

2

3

4

5

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

716

X

716

Alte imobilizări

02

8.730

2.685

1.533

X

9.882

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale

03

X

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04)

05

9.446

2.685

1.533

X

10.598

TI.Imobilizări corporale

Terenuri

06

1.572.290

X

1.572.290

Construcții

07

Instalații tehnice si mașini

08

63.410

63.410

Alte instalații, utilaje si mobilier

09

Investiții imobiliare

10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

Active biologice productive

12

Imobilizări corporale in curs de execuție

13

98.446

63.125

161.571

Investiții imobiliare in curs de execuție

14

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

15

TOTAL (rd. 06 la 15)

16

1.734.146

63.125

1.797.271

lll.lmobilizari financiare

17

700

X

700

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL

(rd.05+16+17)

18

1.744.292

65.810

1.533

1.808.569

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului

(col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

476

239

715

Alte imobilizări

20

7.049

2.010

1.534

7.525

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

TOTAL (rd.19+20+21)

22

7.525

2.249

1.534

8.240

ILImobilizari corporale

Terenuri

23

Construcții

24

Instalații tehnice si mașini

25

48.799

14.611

63.410

Alte instalații ,utilaje si mobilier

26

Investiții imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

48.799

14.611

63.410

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31

56.324

16.860

1.534

71.650

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final

(col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

35

ll.lmobilizari corporale

Terenuri

36

Construcții

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalații, utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

II l.lmobilizari financiare

46

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE-

TOTAL (rd.35+45+46)

47

Suma de control F40:  11298316/516379354

Solduri / Rulaje de preluat din balanța contabila in formularele FI 0 si F20 col.2 (an curent)

Atentie I Selectați mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro) I

Conturi entitati mijlocii si mari1011 SC(+)F10L.R81

1

(ultimul rând sau nr.cr. rând necompletat)

Nr.cr.

Cont

Suma

1


+ || Salt)SC CLUJ INNOVATION PARK SA

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

LA DATA DE 31.12.2018

Denumire element

Sold la inceputul exercițiului financiar

Creșteri

Reduceri

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

Capital social subscris si varsat

8.168.580

0

0

8.168.580

Capital social subscris si nevarsat

0

0

0

0

Prime de capital

0

0

0

0

Rezerve de reevaluare

0

0

0

0

Rezerve legale

0

0

0

0

Alte rezerve

0

0

0

0

Acțiuni proprii

0

0

0

0

Câștiguri legate de instrumente de cap

0

o

n

n

Pierderi legate de instrumente de cap proprii

0

0

0

Rezultatul reportat

-1.534.974

-502.477

0

-2.037.451

Profitul sau pierderea exercițiului financiar

-502.477

111.737

1.273.809

-659.595

Repartizarea profitului

0

0

0

0

TOTAL CAPITALURI PROPRII

6.131.129

-390.740

1.273.809

5.471.534Director economic

LAZARCTUC LENUTA


SC CLUJ INNOVATION PARK SA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Director gen<

ALEXANDRUL


OROIAN


Director economic

LAZARCIUC LENUTA


Indicatori

Cod.

rd.

Perioada de gestiune

precedentă

curentă

1

2

3

4

Fluxuri de numerar din activitatea operațională încasări de la clienți

10

3380,17

30150,94

Plăți pentru stocuri și servicii procurate

20

123844,16

120223,29

Plăți către angajați și bug statului, bug asig soc. si alte impozite

30

469532,10

625141,00

Dobînzi plătite

40

0,00

0,00

Plata impozitului pe venit

50

0,00

0,00

Alte încasări

60

6121,00

0,00

Alte plăți

70

29294,00

0,00

Fluxul net de numerar din activitatea operațională

(rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)

80

-613169,09

-715213,35

Fluxuri de numerar din activitatea de investiții

încasări din vînzarea activelor imobilizate

90

0,00

0,00

-----riați~aterentemirărilor deactiveTmobinzate^tTmoo necorporalej

1 OU

rsz4,uu

d9U?,UU

Dobînzi încasate

110

8630,35

22320,00

Dividende încasate

120

0,00

0,00

Achiziția de acțiuni, participări la cap social

130

0,00

0,00

Participare cofmanater proiect CITAT-E

496182,76

435290,99

Fluxul net de numerar din activitatea de investiții

(rd.090-rd. 100+rd. 110+rd. 120±rd. 130)

140

-489376,41

-418875,99

Fluxuri de numerar din activitatea financiară încasări sub formă de credite și împrumuturi

150

0,00

0,00

Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor

160

0,00

0,00

Dividende plătite

170

0,00

0,00

încasări din emisiune de acțiuni

180

0,00

0,00

Plăti aferente contractelor de leasing

190

18246,58

0,00

Fluxul net de numerar din activitatea financiară

(rd. 150-rd. 160-rd. 170+rd. 180±rd. 190)

200

-18246,58

0,00

Fluxul net de numerar total

(±rd.080±rd.l40±rd.200)

210

-1120792,08

-1134089,34

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)

220

0,00

0,00

Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune

230

4994508,73

3873716,65

Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune

240

3873716,65

2739627,31

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2018

Valoarea bruta

Ajustări de valoare (amortizări, ajustări pt. deprec.)

Denumire imobilizare

Sold la inceputul exercițiului financiar

Creșteri

Cedări, transferuri si alte reduceri

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

Sold la inceputul exercițiului financiar

Ajustări inregistrate in cursul exercițiului financiar

Reduceri sau reluări

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

DACIA DUSTER LAUREATE

63 409.80

0.00

0.00

63 409.80

51 516.53

11 893.27

0.00

63 409.80

SITE

4 420.00

0.00

0.00

4 420.00

4 420.00

0.00

0.00

4 420.00

CH MAJORARE CAPITAL SOCIAL

716.00

0.00

0.00

716.00

636.46

79.54

0.00

716.00

SISTEM DE OPERARE WINDOWS 8.1

580.00

0.00

0.00

580.00

434.97

145.03

0.00

580.00

MICROSOFT OFFICE HOME ( LAPTOP)

830.00

0.00

0.00

830.00

622.51

207.49

0.00

830.00

MARCA OSIM

1 369.00

0.00

0.00

1 369.00

205.96

145.38

0.00

351.34

PROGRAM LEGIS actualizare

1 134.45

0.00

1 134.45

0.00

1 039.92

94.53

1 134.45

0.00

licența Saga prelungire

398.32

0.00

398.32

0.00

165.96

232.36

398.32

0.00

PROGRAM LEGIS

0.00

1 134.45

0.00

1 134.45

0.00

1 039.92

0.00

1 039.92

DOMENIU CLUJINNOVATIONCITY.RO

0.00

55.93

0.00

55.93

0.00

37.28

0.00

37.28

PRELUNGIRE LICENȚA SAGA

0.00

398.32

0.00

398.32

0.00

165.96

0.00

165.96

SEMNĂTURĂ DIGITALA

0.00

373.81

0.00

373.81

0.00

41.52

0.00

41.52

LICENȚA TERMENE.RO

0.00

722.69

0.00

722.69

0.00

60.22

0.00

60.22

Terenuri

1 572 290.00

0.00

0.00

1 572 290.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.001

Total general: 1 645 147.57      2 685.20      1 532.77 1 646 300.00    59 042.31     14 142.50      1 532.77    71 652.04

Nota 1

Active imobilizate

- lei -

+--------—4-- ------- ■■ ..... -          +

|         |                                  | Ajustări de valoare1 2 3) |

|        |          Valoarea bruta**)          | (amortizări si ajustări pentru depreciere |

| Denumirea |                             | sau pierdere de valoare) |

| elementului +------+-----+------+---+------+--+——+-———+

| de | Sold la |       | Cedări, | Sold la | Sold la | Ajustări |     | Sold la |

|imobilizare3)| inceputul | Creșteri |transferuri| sfârșitul | inceputul |inregistrate|Reduceri| sfârșitul | |          jexercitiului| 4) | si alte |exercitiului|exercitiului| in cursul | sau |exercitiului|

|         | financiar |       | reduceri | financiar | financiar |exercitiului|reluari | financiar |

I I I I I I | financiar |         |             |


Administrator,

întocmit,

Numele si prenumele : I

Numele si prenumele : 1

LAZARCIUC LENUTA

COROLAN ALEXANDRU

Calitatea: |

11-DIRECTOR ECONOMIC

,/ I-

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Semnatara          ( .St!1

Semnatara

UâZ

■ p

Stampila unitarii                                   \

V


+------

I 0

—+----

I 1

--+—

I 2 |

--+—

3

+

| 4= 1+2-3 |

—+—

5

_ 4.

-----4-—

I 6        |

--4---+-------

7 | 8 = 5+6-7 |

--+

+

- +

4.

+

4-

4-.

____4-

4-

4-

4-

4-

4-

+

--+_

--+------

—+--

-----4-—

--4---------+--------

--+

D'-'IFSLe-- — . —                       _____.

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

 • 31.12.2018

  Denumire provizionului

  Nr.

  rd.

  Sold la inceputul exercițiului financiar

  Transferuri

  Sold la sfârșitul exercițiului financiar

  in cont

  din cont

  0

  1

  2

  3

  4= 1+2-3

  1. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)

  1

  0

  0

  0

  0

  Provizioane pentru litigii (ct.1511)

  2

  0

  0

  0

  0

  Provizioane pentru garanții acordate clientilor (ct.1512)

  3

  0

  0

  0

  0

  Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale si alte acțiuni similare (ct.1513)

  4

  0

  0

  0

  0

  Provizioane pentru restructurare (ct.1514)

  5

  0

  0

  0

  0

  Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)

  6

  0

  0

  0

  0

  II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCȚIEI ÎN CURS DE EXEC.

  7

  0

  0

  0

  0

  Materii prime (ct.391)

  8

  0

  0

  0

  0

  Materiale (ct.392)

  9

  0

  0

  0

  0

  Producție în curs de execuție (ct.393)

  10

  0

  0

  0

  0

  Produse (ct.394)

  11

  0

  0

  0

  0

  Stocuri aflate la terti (ct.395)

  12

  0

  0

  0

  0

  Animale (ct.396)

  13

  0

  0

  0

  0

  Mărfuri (ct.397)

  14

  0

  0

  0

  0

  Ambalaje (ct.398)

  15

  0

  0

  0

  0

  III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANȚELOR

  16

  0

  0

  0

  0

  VzlISnil (CL.4y i J

  Decontări în cadrul grupului si cu asociații (ct.495)

  18

  0

  0

  0

  0

  Debitori diverși (ct.496)

  19

  0

  0

  0

  0

  IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE

  20

  0

  0

  0

  0

  Provizioane pentru deprecierea investițiilor financiare la societăți din cadrul grupului (ct.591)

  21

  0

  0

  0

  0

  Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)

  22

  0

  0

  0

  0

  TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)

  23

  0

  ol

  0

  0

Nota 2

Provizioane

- lei -

+---+-----------+---+

| Denumirea |Sold la inceputul| Transferuri”) lSold la sfar^|kele si prenumele :

|provicionului*)| exereitiului—i------------1------------•—exereitielui |

| I_____|___financiar___[ in cont |_ciin cant—|__financiar___|

+____ |_________+____________+ Nr.de inregistrare in organismul profesional:

|     0     |      1       |    2    |    3     | 4 = 1+2-3 |

+--+--+.—------.+--+

+---+-----------+--------+-----+

+--— 4----+-----1----F

*) Provizioanele prezentate in bilanț la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative. **) Cu explicarea naturii, sursei sau destinației acestora.


LAZARCIUC LENUTA

11-DIRECTOR ECONOMIC


Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2018

Destinația profitului

Nr. rd.

Suma

Profit net de repartizat:

1

0

- rezerva legala

2

0

- acoperirea pierderii contabile

3

0

- dividende

4

0

- alte rezerve

5

0

Profit nerepartizat

6

0

Nota 3

Repartizarea profitului5)

- lei -

|        Destinația profitului        |

Suma

I

|Profit net de repartizat:

I

Numele si prenumele

| - rezerva legala

+--

I

+

I

----+

| - acoperirea pierderii contabile |                      |

+---— ------—_———+-----------

| - dividende etc.                   |                      | |Profit nerepartizat

Administrator,

Numele si prenumele :   |

COROIAN ALEGÂND


Semnatara


Stampila unitatiiîntocmit,

LAZARCIUC LENUTA

I

Calitatea :   |

11-DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organjț

mul profesional:     |


/ cluj

I INNOVATION j
PARKNota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

 • 31.12.2018

  Denumirea indicatorului

  Nr. rd.

  Exercițiu financiar

  Precedent

  Curent

  0

  1

  2

  1. Cifra de afaceri neta

  1

  101 286

  91 395

  2. Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)

  2

  216 515

  367 188

  3. Cheltuielile activitatii de baza

  3

  216 515

  367 1 88

  4. Cheltuielile activitatilor auxiliare

  4

  0

  0

  5. Cheltuielile indirecte de producție

  5

  0

  0

  6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)

  6

  -115 229

  -275 793

  7. Cheltuielile de desfacere

  7

  0

  0

  8. Cheltuieli generale de administrație

  8

  397108

  404 1 44

  9. Alte venituri din exploatare

  9

  0

  23

  10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)

  10

  -512 337

  -679 914

Administrator,

Numele si prenumele:

COROIAN ALE


Semnatara


Stampila unitatiiîntocmit,

Numele si prenumele : |

LAZARCIUC LENUTA

Calitatea:   |

11-DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:     |

Nota 5 - Situația creanțelor si datoriilor

31.12.2018

Administrator,


Numele si prenumele:întocmit,

Numele si prenumele : |

LAZARCIUC LENUTA

Calitatea: |

11 -DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Semnatara

k


Creanțe / Datorii

Nr rd

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

Termen de lichiditate / exigibilitate

Sub 1 an

1-5 ani

Peste 5 ani

0

1 =2 + 3 + 4

2

3

4

CREANȚE

0

0

0

0

0

Creanțe din participații sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)

1

700

700

0

0

împrumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)

2

0

0

0

0

Acțiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)

3

0

0

0

0

Alte creanțe imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)

4

0

0

0

0

I. CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.O1 la 04)

5

700

700

0

0

Furnizori debitori (ct.4092)

6

0

0

0

0

Clienti (ct.411+413+418)

7

7 531

7 531

0

0

Creanțe personal si asigurări sociale (ct.425+4282+431+437+4382)

8

0

0

0

0

Impozit pe profit (ct.441)

9

0

0

0

0

Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)

10

65 543

65 543

0

0

Alte creanțe cu statul si instituții publice (ct.444,445,446,447,4482)

11

13018416

13018416

0

0

Decontări cu grupul si alte creanțe (ct.451)

12

0

0

0

0

Debitori diverși (ct.456+4582+461-491-495-496)

13

0

0

0

0

II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCU1ANTE - TOTAL (rd. 06 la 13 )

14

13 091 490

13 091 490

0

0

III. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE IN AVANS (ct.471)

15

2 368

2 368

0

0

TOTAL CREANȚE (rd. 05+14+15)

16

13 094 558

13 094 558

0

0

DATORII

0

0

0

0

0

împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct.161)

17

0

0

0

0

Credite bancare pe termen lung (ct.1621 +1623+1624+1625+1626+1627)

18

0

0

0

0

Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)

19

0

0

0

0

Datorii ce privesc imobilizările financiare (ct.166)

20

0

0

0

0

Credite bancare pe termen scurt (ct.5191 +5192+5193+5194+5195+5196+5197)

21

0

0

0

0

Dobânzi (ct.168+5186+5198)

22

0

0

0

0

Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)

23

4 041

4 041

0

0

TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)

24

4 041

4 041

0

0

Furnizori (ct.401 +403+404+405+408)

25

734

734

0

0

Clienti creditori (ct.419)

26

0

0

0

0

Datorii cu personalul si asigurările sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438)

27

56 248

56 248

0

0

Impozit pe profit (ct.441)

28

0

0

0

0

Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)

29

0

0

0

0

Alte datorii fata de stat si instituțiile publice (ct.444+445+446+447+4481)

30

3 874

3 874

0

0

Decontări cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)

31

0

0

0

0

Creditori diverși (ct.462+473)

32

0

0

0

0

ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)

33

60 856

60 856

0

0

Venituri inregistrate in avans (ct.472)

34

13018416

13018416

0

0

TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)

35

13 083 313

13 083 313

0

0

*

-•

-■


Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2018

Nota 6

Principii, politici si metode contabile

Se vor prezenta:

 • a) Reglementările contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situațiilor financiare anuale.

 • b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la aite prevederi din reglementările contabile, mentionandu-se:

 • - natura;

 • - motivele;

 • - evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, poziției financiare si a profitului sau pierderii.

 • c) Daca valorile prezentate in situațiile financiare nu sunt comparabile, absenta comparabilitatii

trebuie prezentata in notele explicative, insotita de comentarii relevante.

 • d) Valoarea reziduala pentru imobilizări stabilita in situația in care nu se cunoaște prețul de achiziție sau costul de producție al acesteia.

 • e) Suma dobânzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricație.

 • f) in cazul reevaluării imobilizărilor corporale:

 • - elementele supuse reevaluării, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluării;

 • - valoarea la cost istoric a imobilizărilor reevaluate;

 • - tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;

 • - modificările rezervei din reevaluare:

 • - valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercițiului financiar;

 • - diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercițiului financiar;

 • - sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercițiului financiar, prezentandu-se natura oricărui astfel de transfer, cu respectarea legislației in vigoare;

 • - valoarea rezervei din reevaluare la sfârșitul exercițiului financiar.

 • g) Daca activele fac obiectul ajustărilor excepționale de valoare exclusiv in scop fiscal, suma ajustărilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate in notele explicative.

 • h) Daca valoarea prezentata in bilanț, rezultata după aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, diferă in mod semnificativ, la data bilanțului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piața cunoscute inainte de data bilanțului, valoarea acestei diferente trebuie prezentata in notele explicative ca total, pe categorii de active fungibile.


Nota 7 - Partîcipatii si surse de finanțare

31.12.2018

Nota 7

Participatii si surse de finanțare

Se vor prezenta următoarele informații:

 • a) se menționează existenta oricăror certificate de participare, valori mobiliare, obligațiuni convertibile, cu prezentarea informațiilor cerute in Subsectiunea 8.2;

 • b) capital social subscris/patrimoniul entitatii; 8.168.580 lei

 • c) numărul si valoarea totala a fiecărui tip de acțiuni emise, mentionandu-se daca au fost integral varsate si, după caz, numărul acțiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor; 816.858 acțiuni cu o valoare nominala de 10 lei

 • d) acțiuni rascumparabile:

 • - data cea mai apropiata si data limita de răscumpărare;

 • - caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al răscumpărării;

 • - valoarea eventualei prime de răscumpărare;

 • e) acțiuni emise in timpul exercițiului financiar:

 • - tipul de acțiuni;

 • - număr de acțiuni emise;

 • - valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;

 • - drepturi legate de distribuție:

 • - numărul, descrierea si valoarea acțiunilor corespunzătoare;

 • - perioada de exercitare a drepturilor;

 • - prețul plătit pentru acțiunile distribuite;

 • f) obligațiuni emise:

 • - tipul obligațiunilor emise;

 • - valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligațiuni;

 • - obligațiuni emise de entitate, deținute de o persoana nominalizata sau imputemlcita de aceasta:

 • - valoarea nominala;

 • - valoarea inregistrata in momentul plătii.

  Administrator,

  întocmit,

  Numele si prenumele :   |

  Numele si prenumele : |

  LAZARCIUC LENUTA

  COROIAN ALEXANDRU

  Calitatea: |

  11-DIRECTOR ECONOMIC

  / L

  Semnătura         /    âiW

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:

  7

  Semnătura            //

  Stampila unitarii

Nota 8 - Informații privind salariatii si membrii organelor de administrație si conducere

31.12.2018

Nota 8

Informații privind salariatii si membrii organelor de administrație,conducere si de supraveghere

Se vor face mențiuni cu privire la:

 • a) indemnizațiile acordate membrilor organelor de administrație, conducere si de supraveghere; sume totale inregsitrate pentru consiliul de adminsitratie si directorul general 332.626 lei

 • b) obligațiile contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii membri ai organelor de administrație, conducere si supraveghere, indicandu-se valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie.

 • c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administrație, conducere si de supraveghere in timpul exercițiului:

 • - rata dobânzii;

 • - principalele clauze ale creditului;

 • - suma rambursata pana la acea data;

 • - obligații viitoare de genul garanțiilor asumate de entitate in numele acestora;

 • d) salariati:

 • - număr mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie; 6

 • - salarii plătite sau de plătit, aferente exercițiului; 615.657

 • - cheltuieli cu asigurările sociale; 223.425 lei

 • - alte cheltuieli cu contribuțiile pentru pensii.

întocmit,

Administrator,

Numele si prenumele :   |

Numele si prenumele : |

LAZARCIUC LENUTA

COROIAN ALEXANDRU

Calitatea:   |

11 -DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:     |Stampila unitarii


--- .’CZ-l

S. C. CLUJ INNOVA TION PARK SA

Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2018

Denumirea indicatorului

Nr. rd.

Suma

1. Indicatori de lichiditate

0

0.00

a) Indicatorul lichidității curente

1

0.00

b) Indicatorul lichidității imediate

2

0.00

2. Indicatori de risc:

0

0.00

a) Indicatorul gradului de indatorare

3

0.00

b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor

4

0.00

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

0

0.00

a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)

5

0.00

b) Viteza de rotatie a stocurilor (număr de zile de stocare)

6

0.00

c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti

7

97.23

d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor

8

9.48

e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate

9

0.00

f) Viteza de rotatie a activelor totale

10

0.17

4. Indicatori de profitabilitate

0

0.00

a) Rentabilitatea capitalului angajat

11

0.00

b) Marja bruta din vanzari

12

0.00

Administrator,

Numele si prenumele:


Semnătura


COROIAN AL


Stampila unitatiiîntocmit,

Nuinele si prenumele:—|

LAZARCIUC LENUTA

Calitatea:   |

11-DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:     |

Semnătura

/r

Nota 10 ° Alte informații

31.12.2018

Nota 10

Alte informații

Se prezintă:

 • a) Informații cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.

 • b) Informații privind relațiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se dețin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.

 • c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda naționala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidențiate inițial intr-o moneda străină.

 • d) Informații referitoare la impozitul pe profit:

 • - proporția in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;

 • - reconcilierea dintre rezultatul exercițiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declarația de impozit;

 • - măsură in care calcularea profitului sau pierderii exercițiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercițiul financiar curent sau intr-un exercițiu financiar precedent in vederea obținerii de facilitați fiscale;

 • - impozitul pe profit ramas de plata.

 • e) Cifra de afaceri: 28.270 lei

 • - prezentarea acesteia pe segmente de activitati si pe piețe geografice.

 • f) Atunci când evenimentele ulterioare datei bilanțului au o asemenea importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situațiilor financiare de a face evaluări si de a lua decizii corecte, o entitate trebuie sa prezinte următoarele informații pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:

 • - natura evenimentului; si

 • - o estimare a efectului financiar sau o mențiune conform careia o astfel de estimare nu poate sa fie făcută.

 • g) Explicații despre valoarea si natura:

 • - veniturilor si cheltuielilor extraordinare;

 • - veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans,

in situația in care acestea sunt semnificative.

 • h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.

 • i) In cazul unui leasing financiar, locatorul va prezenta următoarele informații:

 • - o descriere generala a contractelor semnificative de leasing;

 • - dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.

In cazul unui leasing financiar, locatarul va evidenția următoarele:

 • - o descriere generala a contractelor importante de leasing, incluzând, darfara a se limita la, următoarele:

 • - existenta si condițiile opțiunilor de reînnoire sau cumpărare:---------~

 • - restricțiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operațiuni de leasing.

 • - dobanda de plătit aferenta perioadelor viitoare

 • j) Onorariile plătite auditorilor/cenzorilor si onorariile plătite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decât cele de audit. in 2018 cheltuielile cu auditul au fost 4.400 lei

 • k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.

 • l) Atunci când suma de rambursat pentru datorii este mai mare decât suma primita, diferența se prezintă in notele explicative.

 • m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.

 • n) Angajamentele sub forma garanțiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligația de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie făcută distincție intre diferitele tipuri de garanții recunoscute de legislația naționala. De asemenea, trebuie făcută o prezentare separata a oricărei garanții valorice care a fost prevăzută. Angajamentele de acest tip care exista in relația cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.

 • o) Daca un activ sau o datorie are legătură cu mai mult de un element din formatul de bilanț, relația sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esențiala pentru intelegerea situațiilor financiare anuale.

 • p) Orice detaliere a elementelor din situațiile financiare anuale, atunci când aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situațiilor financiare.

Administrator,

întocmit,

Numele si prenumele:

Numele si prenumele : 1

LAZARCIUC LENUTA

COROIAN^fcEJ

CANDRU

Calitatea: |

11-DIRECTOR ECONOMIC

71

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Semnătură

Semnătura


Stampila unitatii

1

Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizării si perioada de amortizare, cu justificarea acesteia.

2

Modificările valorii brute se vor prezenta plecând de la costul de achiziție sau costul de producție pentru fiecare element de imobilizare, in funcție de tratamentele contabile aplicate.

In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depășește cinci ani, aceasta trebuie prezentata in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

3

Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustările care privesc exercițiile anterioare.

4

Se vor prezenta separat creșterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare interna.

5

In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.