Hotărârea nr. 436/2019

Hotărârea 436/2019 - Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2018 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2018 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2018 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 236990 din data de 6.05.2019 al Direcției Economice prin care se propune aprobarea situațiilor financiare pe anul 2018 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.EP. nr. 10/2019 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici, precum și ale O.M.EP. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind întocmirea situațiilor financiare individuale și consolidate;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. a, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă situațiile financiare pe anul 2018 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca.

Nr.436 din 8 mai 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Anexă la Hotărârea nr.436/2019

 • 1. Bilanț

 • 2. Contul de profit și pierdere

 • 3. Date informative

 • 4. Situația activelor imobilizate. Situația amortizării activelor imobilizate. Situația ajustărilor pentru depreciere

 • 5. Situația modificărilor capitalului propriu

 • 6. Flux numerar (Cash Flow)

 • 7. Nota 1 - Active imobilizate

 • 8. Nota 2 - Provizioane pentru riscuri și cheltuieli

 • 9. Nota 3 - Repartizarea profitului

 • 10. Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

 • 11. Nota 5 - Situația creanțelor și datoriilor. Ajustări pentru deprecierea creanțelor-clienți

 • 12. Nota 6 - Principii, politici și metode contabile

 • 13. Nota 7 - Participații și surse de finanțare

 • 14. Nota 8 - Informații privind salariații și membrii organelor de administrație și conducere


 • 15. Nota 9 - Principalii indicatori economico-

 • 16. Nota 10 - Alte informații

Bifați numai dacă este cazul:

FJ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

] Sucursala

FJ GIE-grupuri de interes economic

FJ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris


S1002_.A1.0.0 26.02.2019 Tip situație financiară : BL


(• ; An C Semestru


Anul

2018

Suma de control


95.305.840


Entitatea


REGIA AUTONOMA A DOMENIULUI PUBLIC


Localitate

CLUJ-NAPOCA


Nr.

2Telefon


Număr din registrul comerțului


J12/117/1991

Cod unic de inregistrare

2

0

1

2

3

3

Forma de proprietate


11—Regii autonome

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor șl autostrăzilor

$

Situații financiare anuale


Raportări anuale


(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, marrsi entități de interes public


1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art, 27 din Legea contabilitățiinr. 82/1991

| |   2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European          ,   -


|Ty Entități mici

|(Ț Microentități                       |

Situațiile financiare anuale încheiate Ia 31.12.2018 de către entitățile de interes public si de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic                                 APROBAT

FIO - BILANȚ                                                      CONSILIUL Dg ADMINISTRAȚIE AL R.A.DP.

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE                              CLUJ-NAPOCĂ
F30 - DATE INFORMATIVE                                    H.C.A.                        13
F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE                    m ® KoSfcA»
Indicatori:

Capitaluri - total


Capital subscris


Profit/ pierdere'1358.672


ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele Ipanteumon IONNumele si prenumele

BUMB OLIMPIA ZOITA


Calitatea


11—DIRECTOR ECONOMIC


ÎNTOCMIT,


Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional


Mî nnrlnrA Semnat digital de 'VlIllUUUla ^inodora Rognean
Rnnnoan Data: 2019.04.15
KOgnean 13:03:51 +03'00'

Semnătura electronica


Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

(• DA

C NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

C DA (• NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor per CRISTEA CALIN-STEFAN /


Formular VALIDATNr.de inregistrare i/ Registryj

4544


GIF/CUI


Cod 10


________APROBAT_______________________ C .3!LIUL DE ADMINISTRAȚIE AL R.A.D.P.

PRșMftftx' bilanț

-(/Af®ROCĂz?<\la data de 31.12.2018


H.G.A. NR.


ÎNG, I'
■jNlsLtAPOQA c j

D

^nihriirea elementului

\y

Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2018

31.12.2018

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

01

2.CheltuieIile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

03

65.915

605.783

4. Fond comercial (ct.2071-2807)

04

04

5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)

05

05

6. Avansuri (ct.4094)

06

06

TOTAL (rd.01 la 06)

07

07

65.915

605.783

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1.Terenuri și construcții (ct. 211 +212 - 2811 - 2812-2911 -2912)

08

08

27.186.135

27.291.236

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 -2913)

09

09

30.710.945

38.949.463

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224-2814-2914)

10

10

29.546

22.780

4. Investiții imobiliare (ct. 215-2815-2915)

11

11

5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931)

12

12

10.921.265

22.487.518

6.lnvestitii imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)

13

13

7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)

14

14

8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)

15

15

9. Avansuri (ct. 4093)

16

16

TOTAL (rd.08Ia 16)

17

17

68.847.891

88.750.997

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 -2961)

18

18

34.950

34.950

2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

19

19

3. Acțiunile deținute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)

20

20

4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)

21

21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 i 266-2963)

22

22

6. Alte împrumuturi

(ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

23

23

TOTAL (rd. 18 Ia 23)

24

24

34.950

34.950

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07+17 + 24)

25

25

68.948.756

89.391.730

B. ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURIFIO - pag. 2

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 +

322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

26

26

1.362.131

1.923.149

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/-348*- 393 - 3941 -3952)

27

27

221.096

181.113

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 +

361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)

28

28

43.711

54.354

4. Avansuri (ct. 4091)

29

29

TOTAL (rd. 26 la 29)

30

30

1.626.938

2.158.616

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 +413+418-491)

31

31

11.635.663

5.107.790

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451**-495*)

32

32

3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun ^t. 453** - 495*)

33

33

-+. Alte creanțe (ct. 425+4282+431 **+436** + 437**+ 4382+ 441 **+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)

34

34

420.971

368.326

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

35

35

6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)

36

35a (301)

TOTAL (rd. 31 Ia35+35a)

37

36

12.056.634

5.476.116

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 -591)

38

37

2. Alte investiții pe termen scurt

(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 -598 + 5113 + 51 14)

39

38

TOTAL (rd. 37 + 38)

40

39

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI

p net. 508+Ct. 5112 + 512 + 531 +532 + 541 +542)

41

40

18.240.713

9.782.939

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)

42

41

31.924.285

17.417.671

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)

43

42

3.287.820

3.287.534

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)

44

43

3.287.820

3.287.534

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct.471*)

45

44

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LAI AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

46

45

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624+ 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

47

46

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

48

47

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

49

48

17.605.639

6.323.829

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

50

49

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)

51

50

Z/<S

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)

52

51

//<•'

I^CLUj.>

■ĂPOC’^' ' I

FIO - pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167+ 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 436***+ 437*** + 4381 + 441 *** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

53

52

13.338.104

4.936.118

TOTAL (rd. 45 la 52)

54

53

30.943.743

11.259.947

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)

55

54

4.142.723

9.304.161

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)

56

55

73.091.479

98.695.891

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA

MAI MARE DE 1 AN

1.împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

57

56

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624+1625 + 1627+ 1682 + 5191 +5192 + 5198)

58

57

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

59

58

(    4. Datorii comerciale-furnizori (ct.401 +404 + 408)

60

59

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

61

60

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)

62

61

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)

63

62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+ 167+ 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 436*** +437*** + 4381+441 *** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455+456*** + 4581+462+4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

64

63

TOTAL (rd.56 la 63)

65

64

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)

66

65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

67

66

3. Alte provizioane(ct. 1511 + 1512+1513 + 1514+1518)

68

67

117.600

149.980

TOTAL (rd. 65 la 67)

69

68

117.600

149.980

I. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)

70

69

Sume de reluat intr-o perioada de pana Ia un an (ct. 475*)

71

70

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)

72

71

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)

73

72

125.639

141.097

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.472*)

74

73

125.639

141.097

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

75

74

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)

76

75

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)

77

76

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)

78

77

Fond comercial negativ (ct.2075)

79

78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

80

79

125.639

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL

■ j O                         --   ,

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

81

80

\ •

FIO - pag. 4

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

82

81

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

83

82

71.425.673

95.305.840

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

84

83

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)

85

84

TOTAL (rd. 80 la 84)

86

85

71.425.673

95.305.840

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

87

86

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

88

87

1.567.776

1.567.776

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

89

88

400.180

468.114

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

90

89

3. Alte rezerve (ct. 1068)

91

90

4.863.870

6.487.801

TOTAL (rd. 88 la 90)

92

91

5.264.050

6.955.915

Acțiuni proprii (ct. 109)

93

92

,     Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

94

93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

95

94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Â)       SOLD C (ct. 117)

96

95

0

SOLD D(ct. 117)

97

96

5.283.620

5.283.620

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C(ct. 121)

98

97

1.537.432

1.358.672

SOLD D (ct. 121)

99

98

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

100

99

1.537.432

1.358.672

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96

+97-98-99)

101

100

72.973.879

98.545.911

Patrimoniul public (ct. 1016)

102

101

Patrimoniul privat (ct. 1017)2)

103

102

CAPITALURI-TOTAL (rdl.100+101 +102) (rd.25+41+42-53-64-68-79

104

103

72.973.879

98.545.911

( "urna de control FI 0:      1599588920/4170419055

 • 1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

 • 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.


ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,11-DlRECTOR ECONOMIC


Formular

VALIDATZ X F20 - pag. 1 CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDeW^kB®xtJealra'da H'cWTWL5i2Soh W? la data de 31.12.2018

îCwj, ''AO'RbjeJ/Z.* N

Cod 20                                                                                       - lei -

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Exercițiul financiar

2017

2018

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

01

89.462.724

77.361.097

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

88.629.388

76.735.374

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

833.336

625.723

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

07

0

Sold D

08

155.852

28.107

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721+ 722)

09

6.471.539

10.256.214

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

11

6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

12

ț Alte venituri din exploatare (ct.751 +758+7815)

13

4.094.228

11.610.901

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

15

95.614

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10+11 +12 + 13)

16

99.872.639

99.200.105

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601 +602)

17

13.624.792

18.906.388

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

18

703.887

400.079

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.6O5)

19

1.386.155

1.814.430

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

20

612.188

429.544

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

21

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

22

30.043.748

33.250.812

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)

23

24.928.657

32.470.222

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)

24

5.115.091

780.590

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)

25

2.942.113

3.200.222

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)

26

2.942.113

3.200.222

a.2) Venituri (ct.7813)

27

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

28

194.040

8.719F20 - pag. 2

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

29

194.04C

8.719

b.2) Venituri (ct.754+7814)

30

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)

31

48.812.229

39.433.927

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611 +612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

32

46.996.192

36.947.640

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative specialețct. 635 + 6586*)

33

1.261.284

2.232.545

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

34

1.410

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

35

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

37

554.753

252.332

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registru I meral si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

38

Ajustări privind provizioanele (rd. 40-41)

39

-165.520

32.379

- Cheltuieli (ct.6812)

40

76.335

32.379

-Venituri (ct.7812)

41

241.855

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)

42

98.153.632

97.476.500

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

-Profit (rd. 16-42)

43

1.719.007

1.723.605

- Pierdere (rd. 42-16)

44

0

0

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

45

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)

47

3.834

7.145

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

48

’4. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

49

î 5. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

50

3.314

2.544

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

51

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

52

7.148

9.689

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)

53

-Cheltuieli (ct.686)

54

-Venituri (ct.786)

55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)

56

154.217

372.747

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

57

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

58

34.506

1.875

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

59

188.723

374.622

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

- Profit (rd. 52 - 59)

60

/

A

Mo

->                  r- A

- Pierdere (rd. 59 - 52)

61

181.575:

\'.

!‘-^«AP0S^3

------2--------

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

62

99.879.787

99.209.794

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

63

98.342.355

97.851.122

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

-Profit (rd.62-63)

64

1.537.432

1.358.672

-Pierdere (rd.63-62)

65

0

0

19. Impozitul pe profit (ct.691)

66

20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)

67

21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

68

22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)

69-.

1.537.432

1.358.672

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)

70

0

0

Suma de control F20:  1521154234/4170419055

(

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

ADMSNESTRATOR,ÎNTOCMIT,


SemnăturaFormular

VALIDAT
------------------------APROBAT----------------

DATE INFORMATIV^NsiLIULD^           'pag'1

H.C.A. n*.  ‘ -dk,

r , __                     la data de 31.12.2018           preș^ntAc.a.

Lod jO                                                     !WG     MâBp^ĂZAM      - lei -

1. Date privind rezultatul înregistrat

Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19

Nr. rd.

Nr.unițatrC.L

\ \ i-

ăj-nX

27

^CAX^_Sume

A

B

2

Unități care au inregistrat profit

01

01

1.358.672

Unități care au inregistrat pierdere

02

02

Unități care nu au inregistrat nici profit nici pierdere

03

03

11! Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante-total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)

04

04

' , urnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

05

- peste 30 de zile

06

06

- peste 90 de zile

07

07

- peste 1 an

08

08

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale -totalfrd.10 la 14)

09

09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

11

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

13

- alte datorii sociale

14

14

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

15

'bligatîi restante fata de alti creditori

16

16

Impozite, contribuții si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:

17

17

- contribuția asiguratorie pentru munca

18

17a (301)

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

19

18

III. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

20

19

672

600

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

21

20

672

639

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

Nr. rd.

Sume (Iei)

A

B

1

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

22

21

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

23

22

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

24

23

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

25

24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)

26

25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

27

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

28

27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

29

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

30

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

31

30

24.442.179

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

31

24.442.179

- subvenții aferente veniturilor, din care:

33

32

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)

34

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

35

34

189.951

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

36

35

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

37

36

189.951

V. Tichete acordate salariaților

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor acordate salariaților

38

37

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariatii

39

37a (302)

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:

40

38

- după surse de finanțare (rd. 40+41)

41

39

0

0

- din fonduri publice

42

40

-din fonduri private

43

41

-după natura cheltuielilor (rd.43+44)

44

42

0

0

- cheltuieli curente

45

43

-cheltuieli de capital

46

44

VII. Cheltuieli de inovare ***)

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

47

45

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:

48

46

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct.4094)

49

46a (303)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

50

46b (304)

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:

51

47

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

52

47a (305)

A- OuZZ

//'r-               'T' •

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

53

47b (306)

/ ’• /i,f~CLUJ-NAPOCA£ •'

i —!                         -3 ' -

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

54

48

2 ^//

F30 - pag. 3

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+ 51 +52 + 53)

55

49

- acțiuni necotate emise de rezidenti

56

50

- părți sociale emise de rezidenti

57

51

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:

58

52

- dețineri de cel puțin 10%

59

52a

(307)

- obligațiuni emise de nerezidenti

60

53

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

61

54

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

62

55

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

63

56

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute

. '-+.4091 +4092 + 411 +413 + 418), din care:

64

57

11.635.663

5.107.789

- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct.411 + din ct. 413 + din ct.418)

65

58

- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct.4092 + din ct.411 + din ct.413 + din ct. 418)

66

58a

(308)

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

67

59

166.290

189.951

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

68

60

2.000

2.000

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 +

’4 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 Ia 66}

69

61

127.749

146.244

-creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)

70

62

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4424+4428+444+446)

71

63

127.749

146.244

- subvenții de incasat(ct.445)

72

64

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

73

65

-alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

74

66

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

75

67

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:

76

68

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)

77

69

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

78

70

/z . K            ••

■ < ■. ■■■

'

HizCLUJ-NAPOCAîC

F30 - pag. 4

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473),

(rd.72 la 74)

79

71

3.579.042

3.507.618

- decontări privind interesele de participare,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul,decontări din operațiuni in participatie (ct.453+456+4582)

80

72

79.610

79.610

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

81

73

3.499.432

3.428.008

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)

82

74

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

83

75

- de la nerezidenti

84

76

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)

85

77

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 (   ,07 + din ct,508), (rd.79 Ia 82)

86 .

78

- acțiuni necotate emise de rezident!

87

79

- părți sociale emise de rezidenti

88

80

- acțiuni emise de nerezidenti

89

81

- obligațiuni emise de nerezidenti

90

82

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

91

83

Casa în lei și în valută (rd.85+86)

92

84

98.691

75.916

-în lei (ct. 5311)

93

85

77.788

61.441

-în valută (ct. 5314)

94

86

20.903

14.475

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)

95

87

18.016.383

9.565.925

-în lei (ct. 5121), din care:

96

88

17.995.826

9.547.543

-conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

97

89

-în valută (ct. 5124), din care:

98

90

20.557

18.382

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

99

91

,<te conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)

100

92

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)

101

93

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din Ct. 5125 + 5414)

102

94

Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)

103

95

30.943.743

11.259.946

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd .97+98)

104

96

-în lei

105

97

-în valută

106

98

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 )(rd.100+101)

107

99

-în lei

108

100

M +

-în valută

109

101

; • ‘ZL.LiJJ-i'lfipnr'n -

■ 2       „       i •

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 + dinct. 1682)

110

102

\\ ly                    . !

XV'V Q\

F30 - pag.5

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686+ 1687) (rd. 104+105)

111

103

-în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

112

104

-în valută

113

105

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:

114

106

1.125.427

214.394

-valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

115

107

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

116

108

17.605.639

6.323.828

- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

117

109

- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi !milate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din _î. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

118

109a

(309)

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

119

110

1.407.329

1.523.353

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul

Statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 +441 +4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd. 112 la 115)

120

111.

2.693.628

1.726.816

-datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)

121

112

948.784

863.357

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)

122

113

1.705.868

817.840

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

123

114

38.976

45.619

- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

124

115

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

125

116

- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:

126

117

- cu scadența inițială mai mare de un an

127

118

- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)

128

118a

(310)

Sume datorate acționarilor/asociaților (ct.455), din care:

129

119

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice

130

120

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice

131

121

Alte datorii (ct. 269+453 + 456 + 457 + 4581 +4661 +462 +

472 + 473 + 478 + 509) (rd. 123 la 127)

132

122

8.111.720

1.471.555

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații in participatie

(ct.453+456+457+4581)

133

123

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3)

(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

134

124

8.111.720

/.<+        1.474.Ș55

OL'JJ-NAPOCA — .!

î \                                                    :

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

135

125

\\ 2- >, ;!

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

136

126

'.?<• -y 0\><Z

/

F30 - pag.6

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

137

127

Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:

138

128

-către nerezidenți

139

128a

(311)

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)

140

129

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

141

130

- acțiuni cotate 4)

142

131

- acțiuni necotate 5)

143

132

- părți sociale

144

133

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)

145

134

Brevete si licențe (din ct.205)

146

135

IIX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

( heltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

147

136

X. informații privind bunurile din domeniul publicai statului

Nr.

rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

148

137

51.805.197

52.171.746

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

149

138

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

150

139

XL Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)

151

140

( II. Capital social vărsat

Nr.

rd.

31.12.2017

31.12.2018

Suma (lei)

%7)

Suma (lei)

% 7)

A

B

Col.l

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 7),

(rd. 142 + 145 + 149+ 150 + 151 +152)

152

141

X

X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)

153

142

- deținut de instituții publice de subord. centrală

154

143

- deținut de instituții publice de subord. locală

155

144

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

156

145

- cu capital integral de stat

157

146

- cu capital majoritar de stat

158

147

- cu capital minoritar de stat

159

148

- deținut de regii autonome

160

149

- deținut de societăți cu capital privat

161

150

/ ■

' /      in ....

'WA

- deținut de persoane fizice

162

151

j !    ---’U'/VZJp

V\ Z       2

OCAJTii

- deținut de alte entități

163

152

V’,/

F30 - pag. 7

Nr. rd.

Sume

A

B

2017

2018

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

164

153

- către instituții publice centrale;

165

154

- către instituții publice locale;

166

155

- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

167

156

Nr. rd.

Sume

A

B

2017

2018

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul mpaniilor naționale, societăților naționale, ucietăților și al regiilor autonome, din care:

168

157

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

169

158

- către instituții publice centrale

170

159

-către instituții publice locale

171

160

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativteritoriale/instituțiilepublice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

172

161

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

173

162

- către instituții publice centrale

174

163

-către instituții publice locale

175

164

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativteritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora

176

165

XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

- dividendele interimare repartizate 8)

177

165a

(312)

XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

178

166

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

179

167

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

180

168

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

181

169

XVII. Venituri obținute din activități agricole ******)

Nr. rd.

Sume (lei)'           \

A

B

2017

2018“;

, 2 - :

Venituri obținute din activități agricole

182

170

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele


BUMB OLIMPIA ZOITA


Calitatea


Formular

VALIDAT


11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătură

Nr.de înregistrare in organismul

arofesion/l: /   ) /    /

—— V         f       /
e raportează dividendele


F40 - pag. 1

Cod 40

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2018       qonsiliuldea

CL H.C.A.NR.

PRE I#

.PROBAT

DMINISTfiATIE ALR.A.D.P.

,ei'

Elemente de

Nr.

Valori brute

imobilizări

rd.

11 -

Sold inițial

Creșteri

Reduceri \\

\\.

/ 2

Sold final

Total

Din dezmc si c<

‘mbrari-^ jsari

^{coj;5=1+2-3}

A

B

1

2

3

4

5

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

X

4 'te imobilizări (

02

127.029

593.087

X

720.116

. .vansuri acordate pentru imobilizări necorporaie

03

X

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04)

05

127.029

593.087

X

720.116

ll.Imobilizari corporale

Terenuri

06

22.322.607

X

22.322.607

Construcții

07

5.849.433

261.779

2.339

2.339

6.108.873

Instalații tehnice si mașini

08

40.387.961

11.354.733

1.509.747

1.509.747

50.232.947

Alte instalații, utilaje si mobilier

09

64.589

64.589

Investiții imobiliare

10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

.tive biologice productive

12

Imobilizări corporale in curs de execuție

13

10.921.265

11.599.460

33.207

22.487.518

Investiții imobiliare in curs de execuție

14

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

15

TOTAL (rd. 06 la 15)

16

79.545.855

23.215.972

1.545.293

1.512.086

101.216.534

III.Imobilizări financiare

17

34.950

X

34.950

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL

(rd.05+16+17)

18

79.707.834

23.809.059

1.545.293

1.512.086

101.971.600

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (coi.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

i.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

Alte imobilizări

20

61.114

53.219

114.333

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

/TAL (rd.19+20+21)

22

61.114

53.219

114.333

II.Imobilizări corporale

Terenuri

23

Construcții

24

985.905

154.638

299

1.140.244

Instalații tehnice si mașini

25

9.677.016

2.985.599

1.379.131

11.283.484

Alte instalații,utilaje si mobilier

26

35.043

6.766

41.809

Investiții imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

10.697.964

3.147.003

1.379.430

12.465.537

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31

10.759.078

3.200.222

1.379.430

12.579.870

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final

(col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

(.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

35

ll.lmobilizari corporale

renuri

36

Construcții

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalații, utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

III.Imobilizări financiare

46

IU5TARI PENTRU DEPRECIERE-

iOTAL (rd.35+45+46)

47

Suma de control F40 :  709323516/4170419055

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Formular

VALIDATAPROBAT

Situația modificărilor capitalului propriu 30N8ILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL RADA la data de 31.12.2018                .. _ A klL?LUJ’/N

H.C.A. NR,___4

INQ.

PREȘEjWE      .

Denumirea elementului

Sold la inceputul exercițiului financiar

Creșteri

Reduceri     |

Ș^jla^farsitul pyexercitiuiufc, / financiar-?’//''

Total din care

prin transfer

Total din

care

prin \

transfer

A

1

2

3

4

5

Capital subscris

"---"

Patrimoniul regiei

71.425.673

23.885.667

5.500

95.305.840

Prime de capital

0

Rezerve de reevaluare

1.567.776

1.567.776

.ezerve legale

400.180

67.934

468.114

Rezerve-profit reinvestit

3.357.428

1.290.738

4.648.166

0

Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve

0

0

Alte rezerve

1.506.442

556.514

223.321

1.839.635

Acțiuni proprii

0

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri

0

0

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri

0

0

Rezultatul reportat reprezentând profitul nor^n^rfcaii ni^rrlp>r^a

Snlrl

0

Sold

D

-5.561.514

-5.561.514

Rezultatul raportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAR mai nufin IAS 29

Sold

0

Sold

rx

-2.019.843

-2.019.843

Rezultatul raportat provenit din corectarea erorilor contabile

Sold

r

464.215

464.215

Sold

0

Rezultatul reportat provenit din trecera la aplicarea Reglementarilor contabile

Sold r

1.833.522

1.833.522

Sold

0

Profitul sau piederea exercițiului financiar

Sold c

1.537.432

1.358.672

1.537.432

1.358.672

0

Repartizarea profitului

-1.537.432

-1.358.672

-1.537.432

-1.358.672

Total capitaluri proprii

72.973.879

25.800.853

228.821

98.545.911Numele si prenumele lng<1^l^^tțelimon

Calitatea

Semnătură___

Stampila unitatii


Numele si prenumele ec.Zoita Bumb

Calitatea                Director fin.-contab.

Semnătură__________________________

Nr de inregistrare in organismul profesional

AP R* T

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL R. A DJ> CLHNNAFOCA

președinte c<

®G, JOAN ■flORO'

FLUX NUMERAR (Cash Flow) 2016

i i *

VxSOLD LA:

-

2)J^-FLUX

Nr.crt

Denumire cont

31.12.2017

31.12.2018

NUMERAR

1

Profit si pierdere

1 537 432

1 358 672

- 178 760

2

Repartizarea profitului

1 537 432

1 358 672

- 178 760

3

Amortizarea imobilizărilor

10 759 078

12 579 870

1 820 792

4

Stocuri

- 1 626 938

-2 158616

- 531 678

5

Obligații fată de terți

30 943 743

11 259 947

- 19 683 796

6

Creanțe

- 12 056 634

-5 476 116

6 580 518

7

Cheltuieli inregistrate in avans

- 3 287 820

- 3 287 534

286

8

Venituri inregistrate in avans

125 639

141 097

15 458

9

Provizioane pt.litigii

117 600

149 980

32 380

10

Flux activitatea de exploatare

28 049 532

15 925 972

- 12 123 560

11

Alte imob.necorp.

127 029

720 116

593 087

12

Imob.corp.

- 79 545 855

- 101 216 534

-21 670 679

13

Imobilizări financiare

34 950

34 950

0

14

Flux activitatea de investiții

- 79 383 876

-100 461 468

- 21 077 592

15

Capital social(Patrim. Regiei)

71 425 673

95 305 840

23 880 167

16

Rezerve

5 264 050

6 955 915

1 691 865

17

Rezultat reportat

5 283 620

5 283 620

0

18

Credite banc.term lung, mediu

0

0

0

19

Alte imprumuturi (leasing)

0

20

Flux activitatea de finanțare

81 973 343

107 545 375

25 572 032

21

Flux de numerar total

30 638 999

23 009 879

- 7 629 120

Casa și conturi la bănci

18 240 713

9 782 939

- 8 457 774

Disponibilități bănești

18 240 713

9 782 939

- 8 457 774


■/<?

DIRECTOR GENERAL' ing.Pantelimon Ion \\l5    3 ț—


DIRECTOR FINANC-CONTABILITATE ec.Zoita Olimpia Bumb


Nota 1

RADP CLUJ

RO201233


ACTIVE IMOBILIZATEElemente de active

Cont

Valoarea bruta

Deprecieri (amortizări si provizioane)^/rÎT'

Sold la

01.ian.18

Creșteri

Reduceri

Sold la 31

dec.18

Sold la

01.ian.18

Deprec.inreg in exerc.

ReiJtuPeri

sau reluări

Sold Ia 31

dec.18

1

2

3

4=1+2-3

5

6

7

8=5+6-7

A. IMOB. NECORPORALE

208

89.421

560.560

649.981

57.707

1.983

59.690

205

37.608

32.527

70.135

3.407

51.235

54.642

B.IMOB. CORPORALE

0

0

0

0

TERENURI

2111

22.322.607

22.322.607

0

0

0

CONSTRUCȚII

212

5.849.433

261.779

2.339

6.108.873

985.905

154.638

299

1.140.244

0

0

INSTAL TEHNICE SI MAS

213

40.387.961

11.354.733

1.509.747

50.232.947

9.677.016

2.985.599

1.379.131

11.283.484

0

ALTE ACTIVE

214

64.589

64.589

35.043

6.766

41.809

0

0

IMOB. CORP. IN CURS

231

10.921.265

11.599.460

33.207

22.487.518

0

0

0

C.IMOB.FINANCIARE

261

34.950

34.950

0

0

0

TOTAL ACTIVE IMOBILIZ

79.707.834

23.809.059

1.545.293

101.971.600

10.759.078

3.200.221

1.379.430

12.579.869

REGISTERED

REGISTERED |

REGISTERED |

EH
K«e«3i®3                 a E5<zoErnncsEn53sJ30^s EF’antoSăcs: •^Suj-j^spocs:

400397 Cluj-Napoca, Calea Someseni Nr. 2 Tel. 4O-(O)264-55 26 66; 4O-(O)264-44 45 76

J12/11771 991 , RO 201233

EE-rnail: Office (S2radpcj.ro; web: www.radpcj.ro

Nota 1

Se observa in cursul anului 2018, o majorare cu 22.263.766 lei a valorii brute a activelor imobilizate (creștere cu 23.809.059 lei si reducere cu 1.545.293 lei)

In grupa "imobilizări necorporale" s-a inregistrat achiziționarea de licențe sisteme de operare (majorare cu 593.087 lei).

In grupa" terenuri" nu s-au inregistrat modificări.

In grupa" construcții", majorarea cu 261.779 lei reprezintă achiziționarea de containere, rezervoare subterane,transformator putere,etc.

In grupa "instalații tehnice si mașini", majorarea este cu 11.354.733 lei, reprezentând achiziționarea de finisor asfalt,instalație de foraj, freza de asfalt,tocător universal granulator.statie de preparat betoane,incarcator fronta, si alte utilaje si echipamente necesare procesului de producție.

In grupa "alte instalații,utilaje si mobilier" nu s-au inregistrat modificări.

In grupa "imobilizări corporale in curs", din majorarea cu 11.599.460 lei, mentionam:statie tratare levigat, amenajare baza de agrement Becas, amplasare toalete publice.
> 400397 Cluj-Napoca, Calea Someseni Nr. 2j Tel. 40-(0)264-55 26 66; 40-(0)264-44 45 76Î

J12/117/1991, RO 201233

E-mail: office@radpcj.ro; web: www.radpcj.ro

RoTâT”""

RADP CLUJ

RO201233


jENUMIREA PROVIZIONULUI

SOLD LA

01.01.2018

TRANSFERURI

SOLD LA

31.12.2018

IN CONT

DIN CONT

1

2

3

4=1+2-3

117.600,27

32.379,48

0,00

149.979,75

1.PROVIZIOANE PT. LITIGII

117.600,27

32.379,48

0,00

149.979,75

SC DOMINIUM

117.600,27

117.600,27

SC LIR GROUP

32.379,48

32.379,48

2.PROVIZIOANE PT. GARANȚII ACORDATE CLIENTILOR

3,PROVIZIOANE PT. DEZAFECTARE IMOBILIZĂRI CORPORALE

4.PROVIZIOANE PT. RESTRUCTURARE

5 PROVIZIOANE PT. IMPOZITE

I6.ALTE PROVIZIOANE


Director financiar-contabilitate

Ec. Zoita Bumb
Nota3

RADP CLUJ

RO201233


REPARTIZAREA PROFITULUI LA


APROBAT

CuNSi' IUL DE ADMINISTRAȚIE Al cluj-Măf’ ' ‘


H.C.A. NR---o


PREȘEDINTĂ G.VrVj

SUG. jOAM

31.

DESTINAȚIA

SUMA

PROFIT NET DE REPARTIZAT:

1.358.672

Rezerva legala

67.934

' 'te rezerve reprezantand facilitați fiscale prevăzute de nege

1.290.738

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

Constituirea surselor proprii de finanțare

Alte repartizări prevăzute de lege

Varsaminte 50% la bugetul local

Profit nerepartizat

-

Profitul brut realizat la 31.12.2018 a fost in suma de 1.358.738 lei.

Cheltuielile nededeductibile la calculul impozitului pe profit au fost de 849.280 lei ( majorări,

Tva neutilizat investiții proprii,depășire cheltuieli protocol, perisabilități flori,etc).

Din profitul impozabil de 2.207.952 lei (1.358.672+849.280), s-au scăzut rezervele legale deductibile de 67.934 lei deci a rezultat un profit de impozitat de 2.140.018 lei.

( opozitul de 16% aferent era de 342.402 lei.

Având in vedere ca in trim 4 al anului 2017 s-au făcut investiții in echipamente tehnologice, mașini utilaje,si instalații de lucru in suma de 5.452.769 lei-impozitul aferent investiției era de 872.443 lei, deci mai mare decât cel calculat, beneficiind de scutirea pe profitul reinvestit, nu s-a mai datorat impozit pe profit de plata.

Astfel profitul brut reprezintă si profit net - adica 1.358.672 lei

Repartizarea profitului net s-a făcut astfel:Nota4

RADP CLUJ

RO201233


„       APROBAT

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL H.A.DA

CLUJ-' • — - ■

H.C.A. NR. Z            DL,^

FREȘE

IWG. 10AM


ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE LALEI

Indicatorul

0

Exercițiu Precedent

1

Exercițiu

Curent

2

Venituri din exploatare, din care

99.872.639

99.200.105

Cifra de afaceri neta, din care

89.462.724

77.361.097

prestări servicii

86.222.353

69.476.193

Alte venituri din exploatare

10.409.915

21.839.008

Cheltuieli de exploatare,din care

98.153.632

97.476.500

cheltuieli materiale

14.328.679

19.306.467

cheltuieli cu personalul

30.043.748

33.250.812

cheltuieli privind prestațiile externe

46.996.192

36.947.640

cheltuieli cu amortizarea

2.942.113

3.200.222

cheltuieli cu impozite si taxe

1.261.284

2.232.545

alte cheltuieli

2.581.616

2.538.814

Rezultatul din exploatare

1.719.007

1.723.605APROBAT

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL HA,D,.** CLUJ-NAPOCA H.C.A. NR.__/Lh

PREȘE

W. ?A.vi

400397 Cluj-Napoca, Calea Someseni Nr. 2 Tel. 40-(0)264-55 26 66; 40-(0)264^4 45 76

J12/117/1991, RO 201233' E-mail: office@radpcj.ro; web: www.radpcj.roNotaS

RADP CLUJ

RO 201233


31.12.2018

SITUAȚIA CREANTELO

Creanțe

Cont

Sold la 31 decembrie

2018

TOTAL, din care:

5.476.116

CREANȚE COMERCIALE

5.107.790

Clienți

4111

3.240.902

Clienți incerti

4118

189.951

Clienti-facturi de intocmit

418

1.665.698

Furnizori-debitori

4092

11.239

ALTE CREANȚE

368.326

Debitori

461

140.472

Avans salarii

425

2.000

TVA incasare-furnizori

4428.F

146.244

Decontări participatiune

4582

79.610

Datorii

Cont

Sold la 31 decembrie

2018

TOTAL, din care:

11.259.947

DATORII COMERCIALE

6.323.829

Furnizori

401

5.364.400

Furnizori imobilizări

404

785.087

Furnizori-facturi nesosite

408

174.342

IMPOZITE SI TAXE

1.462.549

TVA de plata

4423

253.348

Asigurări sociale

431

863.357

Contribuție asiguratorie de munca

436

68.601

Impozit salarii

444

228.633

Alte impozite

446

2.991

Fonduri speciale

447

45.619

PERSONAL

1.523.353

Salarii

421

1.164.928

Rețineri salarii

427

30.852

Alte datorii cu personalul

4281

327.573

ALTE DATORII

1.950.216

Alte împrumuturi

167

214.394

Creditori

462

1.469.166

Tva neexigibil-clienti

4428.03

264.266

Oper. In curs de lămurire

473

2.390

Menționam ca datorjile=GU-p.ersonalul si cele fiscale sunt datorii curente iar datoriile comerci^SWt'c'd;te|mene scadente in anul viitor.


RIR CERtlFICAJtON

lisosoo-nî

1015 ]

Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca APROBAT

CONSILIUL

H.C.A.I


Nota 6

RADP CLUJPRci; î. ÎC'A


400397 Cluj-Napoca, Calea Someseni Nr. 2 Tel. 40-(0)264-55 26 66; 40-(0)264-44 45 76

J12/117/1991, RO 201233

E-mail: office@radpcj.ro; web: www.radpcj.ro


Principii, politici si metode contabile

Evaluarea posturilor din prezenta situație financiara, s-a efectuat in conformitate cu următoarele principii contabile:

 • •  Principiul continuității activitatii: s-a tinut cont de faptul ca regia isi va continua in mod normal funcționarea in viitorul previzibil.

 • •  Principiul permanentei metodelor: au fost aplicate aceleași reguli,metode,norme privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea in timp a informațiilor contabile.

 • •  Principiul prudentei: au fost luate in considerare numai profiturile recunoscute pana la data inchiderii exercițiului financiar ,s-a tinut seama de toate obligațiile previzibile si pierderile potențiale si au fost făcute ajustări de valoare ținând seama de toate deprecierile posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influențat rezultatul financiar.


 • •  Principiul independentei exercitiuluida determinarea rezultatului financiar s-au luat in calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data incasarii sumelor, respectiv data efectuării plăților.

 • •  Principiul evaluării separate a elementelor de activ si pasiv: au fost inregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensări legale.

 • •  Principiul intangibilitatii: bilanțul de deschidere corespunde cu cel de închidere.

 • •  Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compensări intre venituri si cheltuieli, ori intre active si pasive , altele decât cele permise de lege.


S-a respectat obiectiyuhfijndamental al contabilității, respectiv furnizarea de informații care sa ofere o imagine fidela a'sup^itudtiei patrimoniului si rezultatelor obținute.

■O ‘''UA-

;f O i'lf ■


Director

^ngjon Pantelj1 REGISTERED 1

1 ®

R1R CERTIFICADON

|lSoWl:2015 j

R1R CERTlFICAnON

400397 Cluj-Napoca, Calea Someseni Nr. 2

Tel. 40-(0)264-55 26 66; 40-(0)264-44 45 76

J12/117/1991, RO 201233'

E-mail: office@radpcj.ro; web: www.radpcj.ro

Nota7

RADP CLUJ

RO 201233


kcanr.      ■ (.0^0(3


PARTICIPAȚII SI SURSE DE FINANȚARE


CAPITALPATRIMONIUL REGIEI (1015 )= 95.305.840 lei

Patrimoniul regiei s-a majorat in cursul anului 2018 de la 71.425.673 lei la suma de 95.305.840 lei, adica cu suma de 23.880.167 lei formata din :

-Creșterea cu 23.885.667 lei, reprezintă alocații bugetare pentru obiective proprii de investiții

 • •  Dotări independente                                             13.522.542 lei

(finisor asfalt,stafie betoane, freza asfalt,excavator,instalație foraj,tocător mobil,alte mașini si utilaje pentru sectoarele de producție)

® Montare stafie de tratare levigat,tratare deșeuri la platforma deșeuri 10.256.214 lei

 • •   SF, PT. statie de tratare levigat si tratare deșeuri                          73.643 lei

o SF, PT. Rețea de alimentare cu apa si instalații stins incendiu la Oser 33.268 lei

- Diminuarea cu 5.500 lei, consta in scoaterea din evidenta contabila a lucrărilor in curs de execuție sistate reprezentând SF intocmit in anul 2013 pentru imprejmuirea sediului din calea Someseni nr.2

PATRIMONIUL PUBLIC (8038) = 51.805.197 lei

Patrimoniul public aflat in administrarea Radp a crescut de la 51.805.197 lei, la 52.171.746 lei, deci o creștere de 366.549 lei, reprezentând primirea in administrarea regiei a 2 apartamente pe B-dul Eroilor, unde isi desfasoara activitatea Serviciul Semafoare.

TITLURI DE PARTICIPARE (261)= 34.950 lei

Regia deținea din luna septembrie 2014 acțiuni la Sala Polivalenta Cluj, avand un aport de 15.000 lei la capitalul social al acesteia si in cursul anului 2015 s-au mai achitat 19.950 lei.

Deci la data de 31.12.2018 titlurile de participare erau in valoare de 34.950 lei.
400397 Cluj-Napoca, Calea Someseni Nr. 2

Tel. 40-(0)264-55 26 66; 40-(0)264-44 45 76

J12/117/1991, RO 201233'

E-mail: office@radpcj.ro; web: www.radpcj.ro

Nota 8

RADP CLUJ

RO201233


Informații privind salariatii si membrii organelor de administr^e^Lconducere

Consiliul de Administrație este format din 7 membri:

1 Morocazan Ioan -președintele Cons. de Administrație

 • 2. Popovici Septimiu-Ciprian -reprezentant al autoritatii tutelare

 • 3. Marina Otilia-Marioara -membru

 • 4.Vaman Daniel- membru

 • 5. Filip Victor -membru

 • 6. Leszai Orsolya-membru

 • 7. Campan Nicolae- reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice.

Conducerea executiva a regiei este formata din 3 directori (contracte de mandat):

 • 1. ing. Pantelimon Ion-director general

2 ec. Bumb Olimpia Zoita-director fînanciar-contabiltate

3. ing. Morocazan Ioan-director tehnic-productie

Salariatii regiei:

Numărul mediu de salariati pe anul 2018 a fost de 600.

Numărul efectiv de salariati la finele anului 2018 a fost de 639.

Pentru desfasurarea activitatii la Rampa de depozitare temporara a deșeurilor au fost angajați zilieri.

Cheltuielile cu salariile personalului(cont 641) in anul 2018 au fost de 30.116.302 lei.

S-au inregistrat cheltuieli cu tichetele de masa de 1.983.270 lei si tichete cadou 370.650 lei.

Cheltuielile cu contribuția asiguratorie de munca a fost de 643.345 lei, cheltuielile cu fondul pentru handicapați de 555.807 lei. Cheltuielile cu asigurările si protecția sociala, inclusiv cheltuieli sociale conform contractului colectiv de munca( 8martie,ajutoare de boala, de deces,etc.)

a fost de 137.245 lei, transport salariati 674.657 lei.

Totalul cheltuielilor cu personalul pe anul 2018 a fost de 34.481.276 lei, cel prognozat in BVC fiind de 34.747.126 lei.

Director general

Ing. Ion Pantelimon

IIE


Director financiar-contabilitate

Ec. Zoita Olimpia Bumb • a. Indicatorul lichidității curente

Lichiditatea curenta = active curente: datorii curente

= active circulante / datorii curente

= 17.417.671 / 11.259.947= 1,547

Active circulante:-stocuri=

2.158.616

5.476.116

9.782.939


-creante=

-casa si conturi=

T= 17.417.671

Datorii curente:-datorii comerciale(furnizori)= 6.323.829

-alte datorii                 = 4.936.118

T= 11.259.947

 • b. Indicatorul lichidității imediate

Lichiditatea imediata = active curente-stocuri/datorii curente

= 17.417.671 - 2.158.616 / 11.259.947

= 15.259.055 / 11.259.947 = 1.355

 • 2. INDICATORI DE RISC:

 • a. Indicatorul gradului de îndatorare = (capital imprumutat/capital propriuXIOO) -capital împrumutat =credite peste 1 an

=(0/98.545.911)*100=0

 • b. Indicatorul privind acoperirea dobanzilor=(profitul inaintea plătii dobânzii si impozitului pe profit/cheltuieli cu dobanda) = nr. de ori

=(1.358.672 + 372.747) / 372.747 =

= 1.731.419 / 372.747 = 4,645 ori

 • 3. INDICATORI DE ACTIVITATE (de gestiune):

a. Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)

= costul vanzarilor/cheltuieli cu dobânzile

= costul de exploatare - salarii - amortizare/ cheltuieli cu dobânzile

= (97.476.500- 32.470.222 - 3.200.222 )/ 372.747 =

= 61.806.056/372.747= 165,812

 • b. Viteza de rotatie a debitelor-clienti

= soldul mediu clienti/cifra de afacerix365

=( 4.397.738+3.240.901 )/2 / 77.361.097 * 365 =7.638.639 / 2 / 77.361.097 ) * 365= 17 zile de debitare

 • c. Viteza de rotatie a creditelor-furnizori

= soldul mediu furnizori/cifra de afacerix365

= (14.974.451+5.364.399) / 2/ 77.361.097 * 365 =20.338.850 /2 / 77.361.097 * 365 = 47 zile creditare

 • d. Viteza de rotatie a activelor imobilizate

= cifra de afaceri / active imobilizate

= 77.361.097 / 89.391.731 = 0,865

 • e. Viteza de rotatie a activelor totale

= cifra de afaceri/total active

= 77.361.097/(89.391.730+17.417.671+3.287.534) = 77.361.097/ 110.096.935 = 0,703

 • 4. INDICATORI DE PROFITABILITATE

 • a. Rentabilitatea capitalului angajat =(profitul inaintea plătii dobânzii si impozitului pe profit)/capital angajat(capital împrumutat +capital propriu)!

= 1.358.672 + 372.747/ 0 + 98.545.911 = 1.731.419/98.545.911 = 0,018

 • b. Marja bruta din vanzari=profitul brut din exploatare/cifra de afaceriXI 00

=( 1.723.605 / 77.361.097 ) * 100 = 2,20 %
Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca

400397 Cluj-Napoca, Calea Someseni Nr. 2

Tel. 40-(0)264-55 26 66; 40-(0)264-44 45 76

J12/117/1991, RO 201233' E-mail: office@radpcj.ro; web: www.radpcj.ro

Nota 10

RADP CLUJ

Alte informațiiRO201233

Regia nu deține filiale.


Activitatea regiei se desfasoara in mai multe puncte de lucru,dintre acestea menționam

Sediul Secția străzi si ateliere - Calea Someseni nr.2

 • •  Baza de producție mixturi asfaltice si betoane - str. Cantonului, FN

 • •  Pepiniera Becas - str. Tineretului FN

® BAS Grigorescu - B-dul 21 Decembrie 1918 FN

 • •  Pepiniera Bobalna - Str. Bobalnei nr. 65

® Magazin Florex - B-dul Eroilor, nr.38

® Cimitirul Central - Str. Avram Iancu nr.28

 • •  Lacul artificial din Parcul Central (Simion Bamutiu)

 • •  Lacul artificial din Parcul de est (Gheorgheni)

 • •  Rampa de depozitare temporara a deșeurilor - str. Platanilor FN

<• Wc-public (str. Cosbuc, P-ta Flora, Parcul Simion Barnutiu, Str. Mareșal I. Antonescu, P-ta Ștefan cel Mare, P-ta Unirii, Hala Agroalimentara,

 • •   P-ta de vechituri (Oser) - str. Bobalnei nr. 65

 • •  Centrul de tratare si întreținere câini - str. Bobalna , nr.65

« Secția de ridicare, transport si depozitare sauto- Calea someseni nr.2

In anul 2018 s-au plătit cheltuieli de judecata de 1000 lei si expertize contabile de 14.800 lei.

Regia a încheiat contractul de prestări servicii nr. 47/27.11.2018 cu d-1 Cristea Calin-Stefan-auditor financiar- cod unic de înregistrare 22665579, membru al CAFR cu nr . de certificat 4544, pentru auditarea situațiilor financiare .Onorariul stabilit a fost de 30 .000 lei fara TVA.


Director financiar-contabilitate


Ec. Zoita Olimpia Bumb