Hotărârea nr. 435/2019

Hotărârea 435/2019 - Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2018 ale S.C. Termoficare Napoca S.A. Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2018 ale SC Termoficare Napoca SA Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2018 ale S.C. Termoficare Napoca S.A. Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 236978 din data de 6.05.2019 al Direcției Economice prin care se propune aprobarea situațiilor financiare pe anul 2018 ale S.C. Termoficare Napoca S.A. Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 10/2019 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici, precum și prevederile O.M.F.R nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind întocmirea situațiilor financiare individuale și consolidate;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. a, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă situațiile financiare pe anul 2018 ale S.C. Termoficare Napoca S.A. Cluj-Napoca, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca.


Nr.435 din 8 mai 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Anexă la Hotărârea nr.435/2019

 • 1. Bilanț

 • 2. Contul de profit și pierdere

 • 3. Date informative

 • 4. Situația activelor imobilizate. Situația amortizării activelor imobilizate. Situația ajustărilor pentru depreciere

 • 5. Situația modificărilor capitalului propriu

 • 6. Flux numerar (Cash Flow)

 • 7. Nota 1 - Active imobilizate

 • 8. Nota 2 - Provizioane pentru riscuri și cheltuieli

 • 9. Nota 3 - Repartizarea profitului

 • 10. Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

 • 11. Nota 5 - Situația creanțelor și datoriilor. Ajustări pentru deprecierea creanțelor-clienți

 • 12. Nota 6 - Principii, politici și metode contabile

 • 13. Nota 7 - Participații și surse de finanțare

 • 14. Nota 8 - Informații privind salariații și membrii organelor de administrație și conducere


 • 15. Nota 9 - Principalii indicatori economico-

 • 16. Nota 10 - Alte informații

Bifați numai dacă este cazul:


: ] Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

PI Sucursala

P| GIE-grupuri de interes economic

] Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris


Si002 a 10.0 26.02.2019 Tip situație financiara : BL


An C'rSemestru


Anul


2018


Suma de control


4.231.932


Entitatea


TERMOFICARE NAPOCA (FOSTA RAT)

SJ

co

u

r~G)


Localitate

Sector

Cluj

Cluj-Napoca

Strada

Nr.

Bloc      Scara     Ap.          Telefon

21 decembrie 1989

79

0264503703


Număr din registrul comerțului


J12 338 1991

Cod unic de inregistrare

2

0

1

3

3

0


Forma de proprietate


12—Societăți cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)


3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat


Situații financiare anuale


Raportări anuale
I—| 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de

I—I anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

P| 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente in state aparținând Spațiului Economic European


Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entitățile de interes public si de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

FIO - BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:


Capitaluri - total


Capital subscris


Profit/ pierdereSemnătura


ADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,Numele si prenumele

MOLDOVAN IOAN


Calitatea


11—DIRECTOR ECONOMICSEMNĂTURĂ DEVINE VIZIBILA DUPĂ O VALIDARE CORECTA


Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

p DA

C NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

C da

(• NU

| Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii |X|

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

EUROAUDIT


Formular VALIDAT


Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

314


CIF/CUI

3

7

6 5

0

5

9FIO - pag. 1

BILANȚ la data de 31.12.2018

Cod 10                                                                             -lei-

Denumirea elementului

Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19

Nr.

rd.

Sold la:

01.01.2018

31.12.2018

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

-

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

02

734.755

514.329

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

03

35.589

17.378

4. Fond comercial (ct.2071-2807)

04

04

5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)

05

05

6. Avansuri (ct.4094)

06

06

TOTAL (rd.OI la 06)

07

07

770.344

531.707

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1.Terenuri și construcții (ct. 211 +212-2811 -2812-2911 -2912)

08

08

10.430.911

11.069.769

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

09

09

36.944.413

36.212.590

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224-2814-2914)

10

10

8.700

5.203

4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)

11

11

5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931)

12

12

6.154.881

10.789.153

6.lnvestitii imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)

13

13

7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)

14

14

8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)

15

15

9. Avansuri (ct. 4093)

16

16

TOTAL (rd. 08 Ia 16)

17

17

53.538.905

58.076.715

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1.. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 -2961)

18

18

4.293.400

4.293.400

2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

19

19

3. Acțiunile deținute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)

20

20

4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)

21

21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 -1 -266 - 2963)

22

22

12.850

12.850

6. Alte împrumuturi

(ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679*- 2966*- 2968*)

23

23

TOTAL (rd. 18 la 23)

24

24

4.306.250

4.306.250

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)

25

25

58.615.499

62.914.672

B. ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI

FIO - pag. 2

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322+ 323 +328 + 351 +358 + 381 +/-388-391 -392-3951 -3958-398)

26

26

672.524

789.604

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348*- 393 - 3941 -3952)

27

27

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 +

361 + 326+/-368 + 371 +327+/-378 - 3945 - 3946 - 3947-3953-3954-3955-3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)

28

28

4. Avansuri (ct. 4091)

29

29

6.111.768

TOTAL (rd. 26 la 29)

30

30

672.524

6.901.372

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 +413+418-491)

31

31

12.758.882

11.182.435

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 **-495*)

32

32

820.015

0

3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453**-495*)

33

33

Alte creanțe (ct. 425+4282+431 **+436** + 437**+ 4382+ 441 **+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)

34

34

1.407.992

1.443.014

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

35

35

6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)

36

35a

(301)

TOTAL (rd. 31 Ia35+35a)

37

36

14.986.889

12.625.449

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

38

37

2. Alte investiții pe termen scurt

(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 -595-596-598 + 5113 + 5114)

39

38

35.856

41.362

TOTAL (rd.37 + 38)

40

39

35.856

41.362

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI

fdinct. 508+ct. 5112+ 512+ 531 +532 + 541 +542)

41

40

1.564.938

328.563

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)

42

41

17.260.207

19.896.746

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)

43

42

1.583.688

1.152.776

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)

44

43

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct.471*)

45

44

1.583.688

1.152.776

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LAI AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

46

45

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624+ 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

47

46

0

16.307.124

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

48

47

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

49

48

20.899.125

12.986.520

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

50

49

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)

51

50

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)

52

51

FIO - pag, 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623+ 1626+ 167+1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 ***+ 436***+ 437*** + 4381 + 441 *** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** +509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

53

52

1.181.173

3.399.665

TOTAL (rd. 45 la 52)

54

53

22.080.298

32.693.309

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)

55

54

-5.492.672

-12.796.563

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)

56

55

54.706.515

51.270.885

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA

MAI MARE DE1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

57

56

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

58

57

937.708

319.052

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

59

58

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

60

59

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

61

60

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)

62

61

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)

63

62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+ 167+1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 436*** +437*** + 4381 +441 *** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 +455 + 456*** + 4581 +462+4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

64

63

1.241.768

1.162.519

TOTAL (rd.56la63)

65

64

2.179.476

1.481.571

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)

66

65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

67

66

3. Alte provizioane (ct. 1511 +1512+1513 + 1514+1518)

68

67

TOTAL (rd. 65 la 67)

69

68

1. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct.475)(rd. 70+71)

70

69

62.410

48.354

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.475*)

71

70

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)

72

71

62.410

48.354

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)

73

72

672.581

0

Sume de reluat intr-o perioada de pana Ia un an (ct. 472*)

74

73

672.581

0

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

75

74

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478){rd.76+77)

76

75

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)

77

76

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)

78

77

Fond comercial negativ (ct.2075)

79

78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

80

79

734.991

48.354

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

81

80

FIO - pag. 4

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

82

81

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

83

82

4.231.932

4.231.932

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

84

83

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)

85

84

TOTAL (rd. 80 la 84)

86

85

4.231.932

4.231.932

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

87

86

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

88

87

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

89

88

444.566

444.566

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

90

89

3. Alte rezerve (ct. 1068)

91

90

46.823.834

51.406.617

TOTAL (rd. 88 la 90)

92

91

47.268.400

51.851.183

Acțiuni proprii (ct. 109)

93

92

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

(

94

93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

95

94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)       SOLD C (ct. 117)

96

95

954.477

959.387

SOLD D(ct. 117)

97

96

0

0

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C(ct. 121)

98

97

10.337

0

SOLD D (ct. 121)

99

98

0

7.301.542

Repartizarea profitului (ct. 129)

100

99

517

0

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)

101

100

52.464.629

49.740.960

Patrimoniul public (ct. 1016)

102

101

Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)

103

102

CAPITALURI-TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79

104

103

52.464.629

49.740.960

Suma de control FIO:     111.5352639/3346326994

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

 • 1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe Imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

 • 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,
VALIDAT

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

J

la data de 31.12.2018

Cod 20                                                                                      - lei -

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Exercițiul financiar

2017

2018

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

01

70.366.264

62.305.365

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

44.309.464

39.262.046

' enituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

1.615

0

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

26.055.185

23.043.319

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

07

Sold D

08

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721+ 722)

09

512.723

778.261

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

11

6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

12

493.206

4.910

Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

13

371.297

316.713

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

15

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08 + 09 + 10+11 + 12 + 13)

16

71.743.490

63.405.249

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)

17

1.167.650

1.038.912

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

18

53.031.088

49.234.867

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.6O5)

19

5.659.399

5.885.894

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

20

1.809

0

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

21

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

22

6.903.099

7.897.054

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)

23

5.370.321

7.498.670

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)

24

1.532.778

398.384

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)

25

1.554.394

1.531.302

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)

26

1.554.394

1.531.302

a.2) Venituri (ct.7813)

27

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

28

-30.531

-536

F20 - pag. 2

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

29

0

603.527

b.2) Venituri (ct.754+7814)

30

30.531

604.063

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)

31

4.487.744

4.903.649

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

32

4.111.201

4.458.322

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)

33

244.202

323.672

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

34

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

35

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

37

132.341

121.655

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul venerai si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

38

Ajustări privind provizioanele (rd.40-41)

39

0

-Cheltuieli (ct.6812)

40

0

-Venituri (ct.7812)

41

0

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)

42

72.774.652

70.491.142

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 16-42)

43

0

0

- Pierdere (rd.42 -16)

44

1.031.162

7.085.893

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

45

1.165.015

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

1.165.015

13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)

47

11.929

13.536

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

48

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

49

' j. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

50

41.877

12.106

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

51

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

52

1.218.821

25.642

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)

53

-Cheltuieli (ct.686)

54

-Venituri (ct.786)

55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)

56

104.524

228.591

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

57

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

58

72.798

12.700

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

59

177.322

241.291

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

- Profit (rd. 52 - 59)

60

1.041.499

0

- Pierdere (rd. 59-52)

61

0

215.649

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

62

72.962.311

63.430.891

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

63

72.951.974

70.732.433

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 62 - 63)

64

10.337

0

- Pierdere (rd. 63-62)

65

0

7.301.542

19. Impozitul pe profit (ct.691)

66

20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)

67

21. Aite impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

68

22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Â) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)

69

10.337

0

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)

70

0

7.301.542

Suma de control F20 :  1026582795 /3346326994

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR/

ÎNTOCMIT,SemnăturaFormular

VALIDAT


Nr.de inregistrare in organismul profesional:


1. Date privind rezultatul înregistrat

Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19

Nr. rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unități care au inregistrat profit

01

01

Unități care au inregistrat pierdere

02

02

1

7.301.542

Unități care nu au inregistrat nici profit nici pierdere

03

03

II Date privind plățile restante

Nr.

rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante-total (rd.05 + 09 + 15 la 17+ 18)

04

04

rnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

05

- peste 30 de zile

06

06

-peste 90 de zile

07

07

- peste 1 an

08

08

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale -totalfrd.10 la 14)

09

09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

11

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

13

-alte datorii sociale

14

14

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

15

Obligații restante fata de alti creditori

16

16

.npozite, contribuții si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:

17

17

- contribuția asiguratorie pentru munca

18

17a

(301)

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

19

18

III. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

20

19

85

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

21

20

85

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

22

21

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

23

22

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

24

23

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

25

24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri i)

26

25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

27

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

28

27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

29

28

- impozitul datorat Ia bugetul de stat

30

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

31

30

28.742.299

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

31

- subvenții aferente veniturilor, din care:

33

32

28.742.299

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)

34

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

35

34

1.237.294

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

36

35

-creanțe restante de la entități din sectorul privat

37

36

1.237.294

.. Tichete acordate salariaților

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor acordate salariaților

38

37

279.326

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariatii

39

37a

(302)

0

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:

40

38

-după surse de finanțare (rd. 40+41)

41

39

0

0

-din fonduri publice

42

40

- din fonduri private

43

41

- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)

44

42

0

0

- cheltuieli curente

45

43

- cheltuieli de capital

46

44

VII. Cheltuieli de inovare ***)

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

47

45

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct.4094), din care:

48

46

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct.4094)

49

46a

(303)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

50

46b (304)

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:

51

47

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct.4093)

52

47a

(305)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct.4093)

53

47b

(306)

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

54

48

4.306.250

4.306.250

F30 - pag. 3

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+ 51 +52 + 53)

55

49

4.306.250

4.306.250

- acțiuni necotate emise de rezidenti

56

50

12.850

12.850

- părți sociale emise de rezidenti

57

51

4.293.400

4.293.400

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:

58

52

- dețineri de cel puțin 10%

59

52a (307)

- obligațiuni emise de nerezidenti

60

53

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

61

54

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

62

55

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

63

56

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute

(ct. 4091 + 4092 + 411+413 + 418), din care:

64

57

13.444.278

11.263.768

eanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct.4092 + din ct. 411 + din ct.413 + din ct.418)

65

58

- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

66

58a

(308)

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct.4091 + din ct.4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

67

59

1.237.294

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate

(ct. 425+4282)

68

60

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)

69

61

1.407.992

1.443.014

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (Ct.431+437+4382)

70

62

27.251

27.811

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4424+4428+444+446)

71

63

1.380.741

1.415.203

- subvenții de incasat(ct.445)

72

64

0

0

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

73

65

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

74

66

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

75

67

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:

76

68

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)

77

69

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

78

70

F30 - pag. 4

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473),

(rd.72 la 74)

79

71

1.583.688

1.152.776

- decontări privind interesele de participare,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul,decontări din operațiuni in participatie (ct.453+456+4582)

80

72

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

81

73

1.583.688

1.152.776

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)

82

74

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

83

75

- de la nerezidenti

84

76

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)

85

77

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 "07 + din ct.508), (rd.79 la 82)

86

78

1    - acțiuni necotate emise de rezidenti

87

79

- părți sociale emise de rezidenti

88

80

- acțiuni emise de nerezidenti

89

81

- obligațiuni emise de nerezidenti

90

82

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

91

83

35.856

41.362

Casa în lei și în valută (rd.85+86)

92

84

17.827

4.340

-în lei (ct. 5311)

93

85

17.827

4.340

-în valută (ct. 5314)

94

86

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)

95

87

1.547.111

324.223

-în lei (ct. 5121), din care:

96

88

1.546.659

312.404

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

97

89

-în valută (ct. 5124), din care:

98

90

452

11.819

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

99

91

* 'te conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)

100

92

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)

101

93

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125+ 5414)

102

94

Datorii (rd.96+ 99+102 +103+ 106 +108 + 110 +111 + 116 + 119 + 122 + 128)

103

95

24.259.774

17.867.756

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162),

(rd .97+98)

104

96

-în lei

105

97

-în valută

106

98

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 +

1625) (rd.100+101)

107

99

937.708

319.052

-în lei

108

100

-în valută

109

101

937.708

319.052

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 +din ct. 1682)

110

102

F30 - pag.5

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)

111

103

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

112

104

-în valută

113

105

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:

114

106

1.241.768

1.162.519

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

115

107

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

116

108

20.899.125

12.986.520

- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

117

109

- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din

101 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + cun ct.419)

118

109a

(309)

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

119

110

194.977

218.754

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 +441 +4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)

120

111

251.631

331.218

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431 +437+4381)

121

112

186.916

259.469

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)

122

113

64.715

65.441

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

123

114

0

6.308

-alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

124

115

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

125

116

-datorii cu entități afiliate nerezidente2) (din ct.451),din care:

126

117

- cu scadența inițială mai mare de un an

127

118

- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)

128

118a

(310)

Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:

129

119

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice

130

120

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice

131

121

Alte datorii (ct. 269+453 + 456 +457 + 4581 +4661 +462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)

132

122

734.565

2.849.693

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in participatie

(ct.453+456+457+4581)

133

123

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3)

(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

134

124

734.565

2.849.693

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

135

125

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

136

126

F30 - pag.6

-venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

137

127

Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:

138

128

- către nerezidenți

139

128a

(311)

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)

140

129

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

141

130

- acțiuni cotate 4)

142

131

- acțiuni necotate 5)

143

132

- părți sociale

144

133

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)

145

134

Brevete si licențe (din ct.205)

146

135

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

heltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

147

136

1.359.963

1.226.420

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

148

137

88.000.138

88.000.138

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

149

138

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

150

139

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6}

151

140

VII. Capital social vărsat

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

Suma (lei)

% 7)

Suma (lei)

% 7)

A

B

Col.l

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 7),

(rd. 142+ 145+ 149+ 150+ 151 +152)

152

141

X

X

-deținut de instituții publice, (rd. 143+144)

153

142

- deținut de instituții publice de subord. centrală

154

143

- deținut de instituții publice de subord. locală

155

144

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

156

145

- cu capital integral de stat

157

146

- cu capital majoritar de stat

158

147

- cu capital minoritar de stat

159

148

- deținut de regii autonome

160

149

- deținut de societăți cu capital privat

161

150

- deținut de persoane fizice

162

151

- deținut de alte entități

163

152

Nr. rd.

Sume

A

B

2017

2018

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

164

153

4.910

0

- către instituții publice centrale;

165

154

- către instituții publice locale;

166

155

4.910

0

- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

167

156

Nr. rd.

Sume

A

B

2017

2018

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, detăților și al regiilor autonome, din care:

168

157

493.206

4.910

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

169

158

493.206

4.910

- către instituții publice centrale

170

159

- către instituții publice locale

171

160

493.206

4.910

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

172

161

-dividende/vărsăminte din profitul exercițiilorfinanciare anterioare anului precedent, din care virate:

173

162

- către instituții publice centrale

174

163

- către instituții publice locale

175

164

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora

176

165

„J. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

- dividendele interimare repartizate 8)

177

165a

(312)

XVI. Creanțe preluate prin cesionare de ia persoane juridice *****)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

178

166

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

179

167

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

180

168

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

181

169

XVII. Venituri obținute din activități agricole ******)

Nr. rd.

Sume (Bei)

A

B

2017

2018

Venituri obținute din activități agricole

182

170

Cod 30


DATE INFORMATIVE


la data de 31.12.2018


F30 - pag. 1


- lei -
ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele


MOLDOVAN IOAN


CalitateaSITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2018

Cod 40                                                                                          -lei-

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final

(col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

1.102.132

X

1.102.132

Alte imobilizări

02

100.462

X

100.462

msuri acordate pentru imobilizări necorporale

03

X

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04)

05

1.202.594

X

1.202.594

ll.lmobilizari corporale

Terenuri

06

X

Construcții

07

13.512.392

810.219

471

291

14.322.140

Instalații tehnice si mașini

08

67.226.436

424.176

319.807

158.744

67.330.805

Alte instalații, utilaje si mobilier

09

361.741

5.003

366.744

Investiții imobiliare

10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

Active biologice productive

12

obilizari corporale in curs de execuție

13

6.154.881

5.048.707

414.435

0

10.789.153

Investiții imobiliare in curs de execuție

14

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

15

TOTAL (rd. 06 la 15)

16

87.255.450

6.288.105

734.713

159.035

92.808.842

lll.lmobilizari financiare

17

4.306.250

0

0

X

4.306.250

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL

(rd.05+16+17)

18

92.764.294

6.288.105

734.713

159.035

98.317.686

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului

(col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

367.377

220.426

587.803

Alte imobilizări

20

64.873

18.211

83.084

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

""'TAL (rd.19+20+21)

22

432.250

238.637

670.887

h.Imobilizări corporale

Terenuri

23

Construcții

24

3.081.481

171.361

471

3.252.371

Instalații tehnice si mașini

25

30.282.021

1.112.806

276.612

31.118.215

Alte instalații ,utilaje si mobilier

26

353.043

8.498

361.541

Investiții imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

33.716.545

1.292.665

277.083

34.732.127

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31

34.148.795

1.531.302

277.083

35.403.014

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

(

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final

(col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

1,Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

35

ll.lmobilizari corporale

Terenuri

36

-unstructii

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalații, utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

III.Imobilizări financiare

46

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE -

TAL (rd.35+45+46)

47

Suma de control F40 :  800259581 / 3346326994

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

REGIA AUTONOMĂ DE TERMOFICARE CLUJ-NAPOCA

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PRORIU

pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2018

toate cifrele sunt exprimate în puterea de cumpărare a leului la 31 decembrie 2018- lei -

Element al capitalului propriu

Sold la

1 ian. 2018

Creștere prin distribuiri lesale

Creștere din profit nerepartizat al exercițiului curent

Reduceri

Sold la

31 dec. 2018

0

1

2

3

4

5

Capital subscris (Patrimoniul regiei)

4.231.932

0

0

4.231.932

Prime de capital

Rezerve din reevaluare

Rezerve legale

444.566

0

0

444.566

Rezerve pentru acțiuni proprii

Rezerve statutare sau contractuale

Alte rezerve

46.823.834

4.582.783

51.406.617

Rezerve din conversie

Rezultat reportat

Profit nerepartizat

Pierdere neacoperită

Rezultatul reportat prov. din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29

Sold creditor

Sold debitor

Rezultatul provenit din corectarea erorilor fundamentale

Sold creditor

Sold debitor

205.546

0

0

205.546

Rezultatul reportat reprezentând surse proprii de finanțare

1.160.023

0

9.820

4.910

1.164.933

Rezultatul exercițiului financiar

Sold creditor

10.337

0

0

10.337

0

Sold debitor

0

7.301.541

7.301.541

Total

52.465.146

4.582.783

9.820

7.316.788

49.740.961

REGIA AUTONOMĂ DE TERMOFICARE CLUJ-NAPOCA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2018 toate cifrele sunt exprimate în puterea de cumpărare a leului la 31 decembrie 2018


Exercițiul financiar încheiat la 31.12.2018

LEI(RON)

I Flux de numerar din activități de exploatare:

1. încasări din vânzarea de bunuri și prestarea de servicii

48,603,184

2. încasări alte venituri (subvenție)

28,742,299

3. Plăți în numerar către furnizori de bunuri și servicii

71,881,566

4. Plăți în legătură cu personalul

7,426,804

5. Taxa pe valoare adăugată

2,286,166

6. Alte impozite și vărsăminte asimilate

3,404,811

7 .Numerar generat de exploatare (1+2-3-4-5-6)

7,653,864

8. Dobânzi încasate

13,536

9. Dobânzi plătite

228,591

10. Impozit pe profit plătit

-

11. Flux de numerar net din activități de exploatare{7+8-9-10):

7,868,919

II Flux de numerar din activitatea de investiții

12. încasări în numerar din vânzarea de active

3,656

13. încasări și plăți din alte activități de investiții ( alocații bugetare)

4,560,239

14. Plăți în numerar pentru achiziționarea mijloace fixe

6,192,379

15. Dividende încasate

820,015

16. Flux de numerar net din activitatea de investiții (12+13-14+15)

3,748,114

III Flux de numerar din activitatea de finanțare:

17. încasări din împrumuturi pe termen lung /rambursări

658,282

18. încasări din împrumuturi pe termen scurt/rambursări

-

19, Plăți pentru operațiuni de leasing financiar

42,202

20. Achiziționarea de acțiuni

-

21. Dividende plătite (participarea salariaților la profit)

-

22. Flux de numerar net(utilizat) generat de activitatea de finanțare (+/-17+/-18-19-20-21)

616,080

23. Efectele variației ratei de schimb aferente numerarului

-

24. Fluxuri de numerar TOTAL (11 +16 +22 + 23)

3,504,725

25. Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei

369,925

26. Numerar și echivalente de numerar la finele perioadei (24+25)

3,134,800

DIRECTOR ECONOMIC


NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE PENTRU EXERCIȚIUL

FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31.12.2018

Nota 1

Active imobilizate

- lei -

Denumirea elementului de imobilizare*)

I

Valoarea bruta**)

Ajustări de valoare***)

(amortizări si ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)

Sold la începutul exercițiului financiar

Creșteri

****)

Cedări, transferuri si alte reduceri

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

Sold la începutul exercițiului financiar

Ajustări înregistrate în cursul exercițiului financiar

Reduceri sau reluări

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

0

1

2

3

4=l+2-3

5

6

7

8=5+6-7

Alte imobilizări necorporale

1.202.594

1.202.594

432.250

238.637

0

670.887

Terenuri •

0

0

0

0

0

0

0

0

Construcții

13.512.392

810.219

471

14.322.140

3.081.481

171,361

471

3.252.371

Instalații tehnice si mașini

67.226.436

424.176

319.807

67.330.805

30.282.021

1.112.806

276.612

31.118.215

Alte instalații, utilaje si mobilier

361.741

5.003

0

366.744

353.043

8.498

0

361.541

Avansuri si imobilizări corporale în curs

6.154.881

5.048.707

414.435

10.789.153

0

0

0

0

bilizari lanciare

4.306.250

0

0

4.306.250

0

0

0

0

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE

92.764.294

6.288.105

734.713

98.317.686

34.148.795

1.531.302

277.083

35.403.014

Nota 2 Provizioane

- lei -

Denumirea provizionului*)

Sold la începutul exercițiului

Transferuri**)

Sold la sfârșitul exercițiului

în cont

din cont

0

1

2

3

4=l+2-3

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli ( pentru litigii)

0

0

0

0

Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale

0

0

0

0

Provizioane pentru deprecierea materialelor consumabile

0

0

0

0

Provizioane pentru deprecierea creanțelor

685.396

0

604.063

81.333

Nota 3

Repartizarea profitului*)

- lei -

Destinația profitului

Suma

Profit net de repartizat:

0

- rezerva legala

0

- acoperirea pierderii contabile

0

- dividende etc.

0

-alte rezerve constituite din surse proprii de finanțare

0

- participarea salariaților la profit

0

|- varsaminte la buget din profitul regiilor autonome.

0

-Profit nerepartizat (sursă proprie de finanțare)

0

Nota 4

Analiza rezultatului din exploatare

- lei -

Denumirea indicatorului

Exercițiu financiar

Precedent

Curent

0

1

2

1. Cifra de afaceri netă

70.366.264

62.305.365

2. Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile

1.167.650

1.038.912

3. Alte cheltuieli materiale

53.031.088

49.234.867

4. Alte cheltuieli

5.661.208

5.885.894

5. Cheltuielile cu personalul

6.903.099

7.897.054

6. Alte cheltuieli de exploatare

4.487.744

4.903.649

7. Alte venituri din exploatare

864.503

321.623

8. Venituri din producția de imobilizări

512.723

778.261

9. Ajustări de valoare privind imobilizările

1.554.394

1.531.302

9. Ajustări de valoare privind activele circulante

-30.531

-536

10. Venituri din exploatare (1+7+8)

71.743.490

63.405.249

11. Cheltuieli de exploatare (2+3+4+5+6+9)

72.774.652

70.491.142

12. Rezultatul din exploatare (8-9)

-1.031.162

-7.085.893

Nota 5

Situația creanțelor și datoriilor

- lei -

Creanțe

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

Termen de lichiditate

Sub 1 an

Peste 1 an

0

1=2+3

2

3

Total, din care;

12.625.449

12.625.449

Creanțe comerciale

11.182.435

11.182.435

Sume de încasat

0

0

Alte creanțe

1.443.014

1.443.014

-lei -

Datorii*)

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

Termen de exigibilitate

Sub 1 an

1-5 ani

Peste 5 ani

0

1=2+3+4

2

3

4

Total, din care:

34.174.880

32.693.309

1.481.571

Datorii comerciale

12.986.520

12.986.520

Alte datorii

21.188.360

19.706.789

1.481.571

 • a) A fost contractată o linie de credit de 7.000.000 lei de la Banca Transilvania Cluj -Napoca și o linie de credit de 15.000.000 lei de la Raiffeisen Bank, dar care au fost folosite foarte puțin.

 • b) Există în derulare contracte de leasing financiar cu RCI Leasing

( c) Nu au fost constituite provizioane pentru facturi neîncasate peste 270 zile în anul 2018;

d) Valoarea obligațiilor privind plata pensiilor-pilonul III de pensii, soldul la 31.12.2018 a fost de 2.700 leicheltuielile totale cu pilonul III de pensii pe anul 2018 au fost de 44.690 lei.

-rss


ECZ FT-ZZZ7


RET


Nota 6

PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

Principalele politici contabile adoptate la întocmirea acestor situații financiare sunt prezentate mai jos.

Informații generale

Aceste situații financiare au fost întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice al României, nr 1802/2014, șiOMF nr. 2869/29.12.2011.

Legea contabilității nr.82/1991, republicata

Ordinele Ministerului finanțelor publice date in aplicarea Legii contabilității,

Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV a și Directiva a VII a, a CEE.

Prezentele situații financiare au fost întocmite pe baza convenției costului istoric, cu excepțiile prezentate în politicile contabile.

Bazele contabilității

Regia efectuează înregistrările contabile în lei românești (RON), în conformitate cu Reglementările Contabile și de Raportare (RCR) emise de Ministerul de Finanțe al României.

Moneda de prezentare

Toate cifrele sunt prezentate în lei (RON)

Utilizarea estimărilor

întocmirea situațiilor financiare în conformitate cu OMF nr. 1802/2014, cere conducerii Regiei să facă estimări și ipoteze care afectează valorile raportate ale activelor și pasivelor, prezentarea activelor și datoriilor contingente la data întocmirii situațiilor financiare și cheltuielile raportate pentru respectiva perioadă.

(i) Active și pasivele monetare

Numerarul și echivalentele de numerar,creanțele,datoriile(incluzand creditele purtătoare de dobanda) au fost retratate in special cele in valuta,pentru a reflecta corect valoarea acestora.

Continuitatea activității

Natura activității societății și incertitudinea existentă în România referitor la rezultatul politicilor economice curente implementate în condiții real operaționale, fac posibilă apariția unor variații imprevizibile considerabile în ceea ce privește intrările de numerar viitoare. Cu toate acestea, administratorii cred că Regia va putea să-și continue activitatea pe baza principiului continuității activității în viitorul anticipat și prin urmare situațiile financiare au fost întocmite pe baza acestui principiu.

Conversia tranzacțiilor în monedă străină

Tranzacțiile societății în monedă străină sunt înregistrate la cursurile de schimb din data tranzacțiilor: câștigurile și pierderile rezultate din decontarea unor astfel de tranzacții și din conversia activelor și datoriilor monetare exprimate în monedă străină, sunt recunoscute în contul de profit și pierdere. Asemenea solduri sunt convertite în lei la cursurile de schimb de la sfârșitul anului.

La 31 decembrie 2018 cursul de schimb utilizat a fost 1 EURO = 4,6639 lei.

Creanțe comerciale

Creanțele comerciale sunt înregistrate la valoarea realizabilă anticipată care este suma inițial facturată mai puțin un provizion pentru creanțe incerte. Pentru creanțele incerte se face o estimare bazată pe o analiză a tuturor sumelor restante la sfârșitul anului. Creanțele nerecuperabile sunt trecute pe cheltuieli în anul în care sunt identificate. Creanțele în valută au fost reevaluate la cursul valutar în vigoare la 31.12.2018.

Numerar și echivalente de numerar

Acestea sunt înregistrate în bilanț în conformitate cu prevederile legale. Pentru situația fluxului de trezorerie acestea includ numerar în casă, depozite la vedere, alte investiții pe termen scurt cu lichiditate mare.

Imobilizări corporale

 • (i)      Cost

Imobilizările corporale sunt inițial înregistrate în contabilitate la cost istoric minus amortizarea cumulată, întreținerea și reparațiile mijloacelor fixe se trec pe cheltuieli atunci când apar, iar îmbunătățirile aduse activelor, care cresc valoarea sau durata de viață a acestora, sunt capitalizate.

Imobilizările corporale aferente patrimoniului public al municipiului Cluj-Napoca, sunt înregistrate la costuri reevaluate.

Activele imobilizate de natura obiectelor de inventar, inclusiv uneltele și sculele, sunt trecute pe cheltuieli în momentul dării lor în folosință și nu sunt incluse în valoarea contabilă a imobilizărilor.

(ii)     Amortizare

Amortizarea se calculează la cost prin metoda liniară de-a lungul duratei utile de viață estimată a activelor, după cum urmează:

Activ

Metoda de amortizare

Clădiri .

37 ani, utilizând metoda liniară

Alte instalații, utilaje și mobilier

10 ani, utilizând metoda liniară

Instalații tehnice

15 ani, utilizând metoda liniară

Mijloace de transport

4-6 ani, utilizând metoda liniară

Câștigurile și pierderile generate de cedarea terenurilor și mijloacelor fixe sunt determinate prin raportare la valoarea lor contabilă și sunt luate în considerare la determinarea profitului prin exploatare.

 • (iii) Terenuri

Terenurile sunt înregistrate în contabilitate, ele aparținând domeniului public, sunt inventariate anual și se plătește pentru suprafața folosită taxă teren Ia Consiliul Local Cluj-Napoca.

Valoarea totală a patrimoniului public este de 88.000.138,08 lei. în conformitate reglementările OMFP 1802/2014 evidența bunurilor de natura patrimoniului public primite în administrare nu sunt evidențiate în conturi bilanțiere.

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de cercetare și dezvoltare

Cheltuielile de cercetare și dezvoltare sunt înregistrate pe costuri, mai puțin cheltuielile înregistrate cu proiectele de dezvoltare care sunt recunoscute ca și costuri de dezvoltare (imobilizări necorporale) în măsura în care se așteaptă ca aceste cheltuieli să producă beneficii viitoare. Totuși, cheltuielile de dezvoltare înregistrate inițial pe costuri nu sunt recunoscute ca activ într-o perioadă ulterioară.

Cheltuielile de dezvoltare care au fost capitalizate sunt amortizate de la începutul producției comerciale a produsului la care se referă, pe o bază liniară, pe perioada beneficiilor aferente estimate, care să nu depășească însă 5 ani.

Cheltuieli de dezvoltare a programelor informatice

în general, cheltuielile asociate dezvoltării programelor informatice sunt recunoscute ca și cheltuieli pe măsură ce se efectuează. Totuși, cheltuielile care pot fi asociate în mod clar cu un produs identificabil și unic care va fi controlat de Regie și ale cărui beneficii probabile vor depăși costurile în termen de 1 an, sunt recunoscute ca imobilizări necorporale. Costurile asociate includ cheltuielile cu personalul echipei de dezvoltare și partea corespunzătoare din cheltuielile de regie.

Cheltuielile care măresc și extind beneficiile programelor informatice dincolo de descrierea și durata de viață inițială sunt înregistrate ca îmbunătățiri și adăugate la costul inițial al programului informatic. Cheltuielile de dezvoltare a programelor informatice recunoscute ca active sunt amortizate pe baza metodei liniare pe durata de viață a acestora, care nu depășește 3 ani.

Alte imobilizări necorporale

Imobilizările necorporale nu sunt reevaluate. Valoarea contabilă a fiecărui activ necorporal este verificată anual și ajustată din perspectiva deprecierii permanente acolo unde se consideră că acest lucru este necesar.

Imobilizări financiare

Acestea includ, titlurile de participare deținute la SC CCNE-SRL Cluj-Napoca și SC Expo Transilvania SA Cluj-Napoca.

■ .y.    . ~~nc i i


Stocuri

Stocurile sunt înregistrate la valoarea cu care sunt aprovizionate, în baza facturii fiscale. Acolo unde este necesar, se fac provizioane pentru stocuri defecte sau cu mișcare lentă.

Creanțe

Creanțele sunt înregistrate la valoarea realizabilă anticipată. Provizionul pentru creanțele incerte este calculat ca diferența dintre valoarea nominală a creanțelor și valoarea actualizată a fluxurilor viitoare de numerar utilizând rata de actualizare efectivă aferentă instrumentului financiar respectiv (valoare recuperabilă). Fluxurile de numerar aferente creanțelor pe termen scurt nu sunt actualizate.

împrumuturi

împrumuturile sunt înregistrate la suma primită, cheltuielile pentru contractarea împrumuturilor respective nefiind cuprinse în valoarea împrumutului . în perioadele următoare, diferențele de curs valutar (separat de cheltuielile pentru contractarea împrumutului) sunt recunoscute în contul de profit și pierderi pe durata contractului de împrumut.

Subvenții

Regia primește subvenții pentru diferențe de tarif la energia termică livrată asociațiilor de locatari/proprietari de la Consiliul Local Cluj-Napoca . De asemenea, de la C.L.Cluj-Napoca Regia primește și subvenții pentru investiții, care la punerea în funcțiune a investiției se capitalizează cu valoarea alocației primite. Acestea sunt trecute în patrimoniul public al municipiului Cluj-Napoca.

(

Impozitare

Regia calculează impozitul pe profit curent pe baza profitului net din situațiile financiare românești, conform legislației românești referitoare la impozitul pe profit.

Recunoașterea veniturilor

Veniturile din vânzări sunt înregistrate în momentul în care bunurile sunt livrate la client la o valoare care nu include rabaturile comerciale sau discount-urile oferite.

Nu au fost înregistrate venituri dividende, aferente anului 2018.

Cifra de afaceri

Cifra de afaceri, reprezintă sumele facturate terților exclusiv TVA, inclusiv subvențiile pentru energie termică.

Cifra de afaceri este obținută ca urmare a activității din domeniul producției de energie termică și apă caldă menajeră, precum și din alte servicii colaterale producției principale cum ar fi repartizarea cheltuielilor cu încălzirea și apa caldă la asociațiile de locatari/proprietari, service pe instalațiile aparținând asociațiilor, montaj contoare în apartamente și altele.

Costurile îndatorării

Costurile cu dobânzile aferente tuturor împrumuturilor sunt trecute pe cheltuieli în momentul în care se efectuează. Dobânzile aferente împrumuturilor obținute pentru finanțarea de imobilizări nu sunt capitalizate în momentul punerii în funcțiune. Dobânzile ulterioare sunt trecute pe costuri.

Pensii și alte beneficii după pensionare

în cursul normal al activității, Regia face plăți statului român în contul angajaților săi. Toți angajații Regiei sunt incluși în sistemul de pensii de stat. Regia este obligată prin Contractul colectiv de muncă, să ofere angajaților la pensionare un salariu de baza avut în luna pensionarii. Totodată, în anul 2018, Regia a oferit angajaților care și-au exprimat intenția de a participala un fond de pensii facultative , lunar o sumă egală contribuția angajatului la fondul de pensii facultative ING (Pilonul III) ,2018.

Datorii

Datoriile sunt înregistrate la cost, care este valoarea justă a sumelor ce urmează a fi plătite pentru bunurile sau serviciile primite.

Pentru furnizorii de materiale sau de servicii cu care s-au încheiat contracte în valută s-a făcut actualizarea datoriei la cursul valutei de la 31.12.2018.

Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute în momentul în care Regia are o obligație legală sau implicită rezultată din evenimente trecute, când pentru decontarea obligației este necesară o ieșire de resurse care încorporează beneficii economice și când poate fi făcută o estimare credibilă în ceea ce privește valoarea obligației

ACȚIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI

(a) Acțiuni

31 decembrie 2018

Lei (TRON)

Capital social (patrimoniu)

4.231.932

La data formării Regiei, în 1990 contul de patrimoniu reprezenta mijloacele fixe transferate ca urmare a divizării fostelor unități aparținând Grupului întreprinderilor de gospodărie comunală și locativă. Ulterior, patrimoniul s-a majorat atât prin reevaluarea mijloacelor fixe - reevaluări stabilite prin Hotărâri ale Guvernului României - cât, mai ales, prin încorporarea valorii mijloacelor fixe achiziționate de către Regie pe baza fondurilor bugetare (Buget local și Buget de stat). Structura acționariatului este următoarea:

31 decembrie 2018

Număr de acțiuni

Valoare nominală totală

Lei țRON)

Procent detinut

£%}

Consiliul Local Cluj-Napoca

4.231.932

100

Consiliul Local Cluj-Napoca deține întregul patrimoniu al Regiei, patrimoniu care este separat în patrimoniu public și patrimoniul regiei. Regia a transmis Consiliului Local Cluj-Napoca listele cu mijloacele fixe stabilite în conformitate cu Legea nr.213/1998 —Legea patrimoniului public- ca aparținând patrimoniului public, liste ce au fost aprobate prin HG nr. 193/2006.

(b) Obligațiuni

Regia nu are obligațiuni.

Nota 8

INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII

(a) Salarizarea directorilor inclusiv contractul de mandat

Exercițiul financiar încheiat Ia

31 decembrie 2018

LEI (RON)

Salarii plătite

1.091.369

(b) Salarizarea Consiliului de administrație

31 decembrie 2018

LEI (RON )

Salarii plătite

152.177

31 decembrie 2018

LEI (RON 1

Credite acordate de către REGIA AUTONOMĂ DE TERMOF1CARE CLUJ-NAPOCA

0

Sold la 1 ianuarie

0

Sume avansate în cursul anului

0

Sume rambursate în cursul anului

0

Sold la 31 decembrie

0

Salariați

în exercițiul financiar, la 31 decembrie 2018, societatea a avut un număr mediu de 81 de salariați (exercițiul financiar 31 decembrie 2017 -număr mediu de 85 de salariați).

Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018

LEI (RON)

Salarii plătite

7.216.754

Salarii de plată

186.367

Nota 9

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate

2018

a) Indicatorul lichidității curente

Active curente

2,135

Datorii _ curente

b) Indicatorul lichidității imediate

Active curente - Stocuri

1,92

Datorii _curente

2. Indicatori de risc

2018

a) Indicatorul gradului de îndatorare

Capital imprumutat

x100 sau

Capital propriu

Capital imprumutat

x 100    unde:

Capital _ angajat

 • - capital împrumutat = credite peste un an

 • - capital angajat = capital împrumutat + capital propriu

0,029

0,028

b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor

Profit înaintea plătii dobânzii si impozitului pe profit

■----------------------------------------------------------------=Număr de

Cheltuieli cu dobanda

ori

0

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

2018

a) Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor)

Costul vânzărilor

~ Număr de ori    Indicatorul nu se poate calcula. Regia neavând

Stocul mediu

stoc de marfă

Sau

b) Număr zile stocare

Stoc mediu

x 365 ^Indicatorul nu se poate calcula. Regia neavând stoc de Costul _ vânzărilor

marfă

c) Viteza de rotație a debitelor - clienți

Sold mediu clienti

----=------=-----x 365 =

Cifra _ de afaceri

72,37

[55

d) Viteza de rotație a creditelor - furnizor

Sold mediu furnizori

x365_ Achiziții _de _ bunuri fiinclusiv _ servicii)

51,58

e) Viteza de rotație a activelor imobilizate

Cifra de _ afaceri Active _ imobilizate

0,99

f) Viteza de rotație a activelor totale

Cifra _de _ afaceri

Total _active

1,21

4. Indicatori de profitabilitate

2018

a) Rentabilitatea capitalului angajat

Profit înaintea plătii dobânzii si impozitului pe profit

0

Capitalul _ angajat

b) marja brută din vânzări

Profitul brut din vanzari

-- ----=--=— ---x 100 Cifra _de _ afaceri

0

5. Indicatori privind rezultatul pe acțiune

(a) Rezultatul pe acțiune

Rezultatul pe acțiune de bază este calculat prin împărțirea profitului net atribuibil acționarilor la numărul mediu ponderat de acțiuni ordinare în circulație pe parcursul anului, mai puțin acțiunile răscumpărate de către Societate în cursul anului. Nu au existat acțiuni ordinare potențial diluante pe parcursul anului.

2018

Profit net conform IAS atribuibil acționarilor (mii lei)

-

Media ponderată a acțiunilor ordinare existente în timpul anului

-

Profit de bază și diluat per acțiune (în mii lei per acțiune)

-

(b) Raportul dintre prețul pe piață al acțiunii și rezultatul pe acțiune

2018

Prețul mediu pe piață al acțiunii (mii lei) (i)

-

Rezultatul pe acțiune (mii lei) (ii)

-

Raportul dintre prețul de piață al acțiunii și rezultatul pe acțiune (i)/(ii)

-

în cazul Regiei acești indicatori nu se pot calcula, Regia are patrimoniu care aparține în întregime Consiliului Local Cluj-Napoca, neavând acțiuni emise.

Nota 10

ALTE INFORMAȚII

 • (a) Informații cu privire la prezentarea societății

Sediul regiei: Cluj-Napoca,B-duI 21 Dec.1989, nr.79, jud.CIuj, România

Principalul domeniu de activitate este producția și distribuția energiei termice și a apei calde menejere.

Unitatea este regie autonomă de interes local subordonată Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca. Aria de desfășurare a activității este în municipiul Cluj-Napoca .

(b) Informații privind relațiile întreprinderii cu filiale, întreprinderi asociate sau cu alte întreprinderi în care se dețin titluri de participare strategice

Numele filialei, al întreprinderii asociate sau al altor întreprinderi în care se dețin titluri de participare strategice;

 • 1)  SC Colonia Cluj-Napoca Energie -SRL ;

2)  SC Expo Transilvania SA

Adresa sediului și țara unde a fost înființată;

 • 1)  Cluj-Napoca, B-dul 21 Dec. 1989, nr.79, România.

2)  Cluj-Napoca, str. A.. Vlaicu, f.n.

Natura activității desfășurate;

 • 1) Producția de energie electrică și termică în sistem de cogenerare;

 • 2) Organizarea de târguri și expoziții.

Tipul de acțiuni și procentul pe care întreprinderea raportoare îl deține în cadrul respectivei societăți;

 • 1) Părți sociale, 33.3 % ;

 • 2) ) Părți sociale, 7.11 % .

Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda națională a elementelor patrimoniale, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate într-o monedă străină

Tranzacțiile Regiei în monedă străină sunt înregistrate la cursurile de schimb din data tranzacțiilor. Câștigurile și pierderile rezultate din decontarea tranzacțiilor într-o monedă străină și din conversia activelor și datoriilor monetare exprimate în monedă străină, sunt recunoscute în contul de profit și pierdere. Asemenea solduri sunt convertite în lei la cursurile de schimb de la sfârșitul anului, comunicate de Banca Națională a României.

Câștigurile și pierderile din conversie precum și costurile asociate contractelor încheiate ca protecție împotriva riscurilor aferente unor tranzacții viitoare anticipate, sunt amânate până la data acestor tranzacții, moment în care sunt incluse în calculul unor astfel de venituri și cheltuieli.

(c) Informații referitoare la impozitul pe profit

Impozitul pe profit s-a calculat în conformitate cu legislația română în vigoare, respectiv profitul brut a fost influențat cu veniturile deductibile și cheltuielile nedeductibile ajungându-se la profitul brut impozabil .Ținînd cont de pierderea fiscală din anii precedenți nu s-a plătit impozit pe profit.

 • (d) Cifra de afaceri

Pfezentâreă~cifrei de afaceri pe tipuri de piețe de desfacere:”........

Anul încheiat la

31 decembrie 2018

LEI (RON )

Servicii publice de termoficare

58.228.341

Vânzare produse din casări,chirii și activități diverse

4.077.024

Total

62.305.365

 • (e) Cheltuielile cu chiriile achitate în cadrul contractelor de închiriere

în cursul exercițiului financiar 2018 s-au înregistrat cheltuieli cu chiriile în valoare de 366.561 lei. Prezentăm în continuare unitățile cu care Regia a avut contracte de închiriere și obiectul contractelor:

UNITATEA

OBIECTIVUL

SC CARPATIQ SRL CLUJ-NAPOCA

Recuperator căldură

SC LINDE GAS CLUJ-NAPOCA

Tuburi de oxigen

MARGAUAN MARIUS

Centrală termică

AS.PROP. STR. DRAGALINA nr.2,4,6,8,10.

Centrale termice

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE

Antena radio

 • (f)  Onorariile plătite auditorilor

Societatea a înregistrat în anul 2018 onorarii către SC Euroaudit SRL Cluj-Napoca în valoare de 18.580,20 lei inclusiv soldul inițial la 01.01.2018.

 • (g) Angajamente acordate       0

 • (h) Angajamente primite        0

 • (i)  Corecții contabile

în cursul anului 2018 nu au au fost înregistrate corecții contabile aferente anului 2018.

CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI

31 decembrie 2018

Lei (RON 1

Disponibilități la bănci în lei

312.404

Disponibilități la bănci în monedă străină

11.819

Depozite colaterale

0

Casa în lei

4.340

Total

328.563

în vederea prezentării situației fluxurilor de numerar, numerarul și echivalentele de numerar cuprind următoarele elemente:

31 decembrie 2018

Lei (RON)

Casa și conturi la bănci (inclusiv depozite bancare)

328.563

Alte investiții pe termen scurt (ajutoare de încălzire)

41.362

Total

369.925

CREANȚE COMERCIALE

31 decembrie 2018

LeifRON)

Creanțe comerciale externe

0

Creanțe comerciale interne

11.182.435

Avansuri de servicii către furnizorii interni

63

Avansuri de servicii către furnizorii externi

0

Provizioane pentru clienți incerți

0

Total

11.182.435

ALTE CREANȚE

31 decembrie 2018

Lei (RON)

Impozit pe profit

243.472

TVA de recuperat

847.178

Subvenții pentru dif. de tarif

0

Alți debitori

0

Dobânzi de primit

0

Alte creanțe

352.364

Creanțele entității în relațiile cu entități afiliate

0

Total

1.443.014

DATORII COMERCIALE

31 decembrie 2018

LeifRON)

Furnizori externi

-

Furnizori interni

6.992.709

Furnizori externi de mijloace fixe

0

Furnizori interni de mijloace fixe

3.073

Furnizori — facturi nesosite

5.990.738

Efecte de plată

0

Total

12.986.520

ALTE DATORII, INCLUSIV DATORII FISCALE ȘI DATORII PENTRU ASIGURĂRILE SOCIALE

31 decembrie 2018

Lei (RON)

Datorii legate de personal

218.754

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale

259.469

Impozit pe salarii și alte datorii cu bugetul statului

71.749

Alte datorii

2.849.693

Impozit pe profit

-

Datorii privind participarea salariaților la profit

-

Datorii comerciale

12.986.520

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome

-

Total

16.386.185

SUME DATORATE INSTITUȚIILOR DE CREDIT - PE TERMEN SCURT

31 decembrie 2018

Lei (RON I

împrumuturi pe termen scurt (linii de credit)

16.307.124

Porțiunea curentă a împrumuturilor pe termen lung

0

Total

16.307.124

SUME DATORATE INSTITUȚIILOR DE CREDIT - PE TERMEN LUNG

împrumut BEI

31 decembrie 2018

Lei (RON)

Suma de plătit:

- în mai mult de 1 an și mai puțin de 2 ani

319.052

- între 2 și 5 ani

0

- peste 5 ani

0

Total

319.052

ALTE DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN

31 decembrie 2018

Lei (RON)

Anticipații en. termică

1.099.620

Datorii leasing

57.787

Garanții chirie

5.112

Total

1.162.519

IMPOZIT PE PROFIT

Exercițiul financiar încheiat la

31 decembrie 2018

Lei (RON)

Impozit curent

0

Impozit amânat

0

Cheltuiala cu impozitul aferent anului

0

Impozit virat în plus

243.472

Impozitul pe profitul Regiei înainte de impozitare diferă de valoarea care s-ar obține folosind rata de bază din România, după cum urmează:

Exercițiul financiar încheiat la

31 decembrie 2018

Lei (RON)

Profit înainte de impozitare

0

Pierderi fiscale din anii precedenti

1.494.939

Venit neimpozabil

0

Cheltuieli nedeductibile în scopul calculării impozitului

442.699

Rezerva legală

0

Profit brut impozabil/Pierdere fiscala de recuperat

-8.353.782

Impozit pe profit

0

Cheltuieli sponsorizare

1.800

Impozit pe profit de plata

0

Impozit profit declarat pentru 2018

133.412

Impozit profit de recuperat

243.472

Rata de impozitare este 16 %

CIFRA DE AFACERI NETĂ

Exercițiul financiar încheiat Ia 31 decembrie 2018

Lei (RON)

Vânzări de produse finite

0

- pe piața internă

0

- pe piețe externe (Europa)

0

Vânzări de mărfuri și venituri din alte activități

4.007.225

Vânzări de produse reziduale

69.799

Altele (Servicii de livrare en. termică și apă caldă menajeră)

58.228.341

Total

62.305.365

CHELTUIELI CU PERSONALUL

Exercițiul financiar încheiat-la 31 decembrie 2018 Lei (RON)

Salarii și indemnizații

7.219.344

Cheltuieli cu asigurările sociale

234.625

Alte cheltuieli cu personalul (tichete de masa)

279.326

Cheltuieli pentru contribuția asiguratorie pentru muncă

163.759

Total

7.897.054

Numărul mediu de angajați în timpul anului a fost după cum urmează:

Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018

Lei (RON)

Personal administrativ

25

Personal în producție

56

CHELTUIELI CU DOBÂNZILE ȘI ALTE CHELTUIELI SIMILARE

Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018

Lei (RON)

Cheltuieli din diferențe de curs valutar

12.700

Dobânzi: împrumuturi bancare

228.591

Penalizări și amenzi

0

Comisioane și taxe bancare

93.834

Total

335.125

MODIFICĂRI ALE COMPONENTELOR CAPITALULUI CIRCULANT

Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018

Lei (RON)

Creanțe

12.625.449

Stocuri

789.604

Datorii comerciale și alte datorii

34.174.880

Total

47.589.933

TRANZACȚII CU PĂRȚI AFILIATE

Părțile afiliate sunt cele descrise în Nota 10 din aceste situații financiare.

Tranzacțiile cu părți afiliate s-au desfășurat pe parcursul derulării normale a activității Regiei.

Natura relațiilor cu părțile afiliate cu care Regia a efectuat tranzacții semnificative sau care au solduri semnificative nedecontate la data bilanțului sunt detaliate mai jos. Relațiile au fost stabilite în timpul desfășurării obișnuite a activității Regiei. Prețurile la care s-au realizat tranzacțiile au fost cele stabilite pe piață.

Următoarele solduri Ia finele anului au rezultat din tranzacții cu părți afiliate:                     _

(a) Creanțe clienți

31 decembrie 2018

Lei (RON)

SC CCNE -SRL CLUJ-NAPOCA

228.332

TOTAL

228.332

(b) Furnizori și alte datorii

31 decembrie 2018

Lei (RON)

SCCCNE-SRL CLUJ-NAPOCA

5.263.081

TOTAL

5.263.081

Soldul datoriilor către furnizorul Colonia Cluj-Napoca Energie-S.R.L. la 31.12.2018 se referă la energia termică produsă de Colonia Cluj-Napoca Energie-S.R.L., cumpărată și apoi distribuită de Regie către populație.

RISCURI FINANCIARE

(a) Riscul de piață

Economia românească are un grad de incertitudine ridicat în ceea ce privește viitoarea direcție probabilă a politicii economice interne și a dezvoltării politice. Conducerea Regiei nu este în măsură să prognozeze eventualele schimbări în condițiile din România și efectul pe care acestea l-ar putea avea asupra situației financiare, rezultatelor și fluxurilor de trezorerie ale Regiei. Există riscul, greu controlabil și previzibil, scăderii producției ca urmare a reducerii numărului de clienți, efect datorat instalării de microcentrale de apartament.

 • (b) Riscul ratei dobânzii

Riscul ratei dobânzii reprezintă riscul ca valoarea a unui instrument financiar să fluctueze ca urmare a variației ratelor dobânzilor de pe piață.

Regia încheie contracte de împrumuturi în lei la rate variabile și fixe ale dobânzii. Regia încearcă să anticipeze variațiile viitoare ale ratelor dobânzilor în momentul în care încheie aceste contracte.

Regia are încheiate și contracte de împrumut în euro ale căror rate ale dobânzilor sunt fixe.

 • (c) Riscul de creditare

Riscul de creditare reprezintă riscjil că una din părțile participante la un instrument financiar nu își va îndeplini o obligație, fapt ce va determina ca cealaltă parte să înregistreze o pierdere financiară.

Activele financiare care supun Regia la concentrări potențiale de riscuri de creditare cuprind în principal creanțele din activitatea de bază. Acestea sunt prezentate la valoarea netă de provizionul pentru creanțe incerte. Riscul de credit aferent creanțelor este limitat, ca urmare a numărului mare de clienți din portofoliul de clienți ai Regiei. Ca urmare, conducerea Regiei consideră că Regia nu prezintă concentrări semnificative ale riscului de credit.

 • (d) Riscul lichidității

Riscul lichidității, denumit și risc de finanțare, reprezintă riscul ca o întreprindere să aibă dificultăți în acumularea de fonduri pentru a-și îndeplini angajamentele asociate instrumentelor financiare. Riscul lichidității poate să apară ca urmare a incapacității de a vinde rapid un activ financiar la o valoarea apropriată de cea justă.

Politica Regiei referitoare la lichidități este de a păstra suficiente lichidități sau de a avea linii de credit acoperitoare astfel încât să își poată achita obligațiile la datele scadențelor. Activele și datoriile sunt analizate în funcție de perioada rămasă până la scadențele contractuale în Nota 5 - Situația creanțelor și a datoriilor.

(e) Valori juste

Valorile contabile ale activelor și pasivelor financiare cu scadență sub un an aproximează valoarea justă a acestora. La 31 decembrie 2018 valoareajustă a datoriilor pe termen lung nu diferă semnificativ în opinia .conducerii Regiei de valoare la care sunt înregistrate aceste instrumente financiare.

DATORII CONTINGENTE

Litigii și alte dispute

La data bilanțului, împotriva Regiei erau deschise diverse acțiuni juridice, investigații și proceduri. Pe baza consultanței profesionale primite din partea consilierilor juridici ai Regiei, conducerea Regiei consideră că nu este probabil ca Regia să înregistreze vreo obligație semnificativă, derivând din acțiuni în justiție împotriva Regiei.

Impozitarea

Sistemul de impozitare din România este într-o fază medie de dezvoltare și este supus unor interpretări variate și unor schimbări constante, care uneori sunt retroactive. în anumite situații, autoritățile fiscale pot fi agresive și arbitrare în evaluarea penalizărilor și dobânzilor. Deși impozitul efectiv datorat pentru o tranzacție poate fi minim, penalizările pot fi semnificative, pentru că ele pot fi calculate la valoarea tranzacției. în România, exercițiul fiscal rămâne deschis pentru verificare fiscală timp de 5 ani.

Contracte oneroase

Un contract oneros este un contract în cadrul căruia costurile obligatorii pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale depășesc beneficiile economice care urmează a fi obținute ca urmare a acestuia. Aceste costuri obligatorii reflectă cel puțin costul net aferent ieșirii din contract, care reprezintă minimum dintre costul îndeplinirii contractului și orice compensație sau penalități rezultate din neîndeplinirea acestuia.

Regia nu avea încheiate contracte oneroase la data de 31 decembrie 2018

Alte elemente privind datoriile contingente

Reglementările privind mediul înconjurător sunt în dezvoltare în România, iar Regia nu a înregistrat nici un fel de obligații la 31 decembrie 2018 pentru nici un fel de costuri anticipate, inclusiv onorarii juridice și de consultanță, studii ale locului, designul și implementarea unor planuri de remediere, privind elemente de mediu înconjurător. Conducerea Regiei nu consideră cheltuielile asociate cu eventuale probleme de mediu ca fiind semnificative.

Asigurări încheiate

La sfârșitul anului 2018 conducerea Regiei are încheiate asigurări pentru mijloace fixe, respectiv pentru centrale și puncte termice cu instalațiile tehnice interioare aferente, pentru personal, pentru numerarul din casierii și pentru autovehicule.

EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI BILANȚULUI

(a) Modificarea cursului de schimb

La data de 31.12.2018, cursul de schimb leu/euro era de 4,6639 lei/euro, față de 4,6597 lei/euro la 31.12.2017. Aceasta reprezintă o depreciere de 0,0042 față de 31 decembrie 2017. în aceeași perioadă inflația a fost de aproximativ 4,1 % conform comunicării făcute de INSEE București.


DIRECTOR ECONOMIC

Dr.ec.MOLDOVAN IOAN


DIRECTOR GENERAL

Ec.MIRON EMIL