Hotărârea nr. 434/2019

Hotărârea 434/2019 - Încheierea Actului adițional nr. 10 la contractele de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din municipiul Cluj-Napoca, respectiv Contractul nr. 165428/28.07.2010, încheiat cu Societatea Rosal Grup S.A. și Contractul nr. 165430/28.07.2010, încheiat cu societatea Compania de Salubritate Brantner Vereș S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind încheierea Actului adițional nr. 10 la contractele de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din municipiul Cluj-Napoca, respectiv Contractul nr. 165428/28.07.2010, încheiat cu societatea Rosal Grup S.A. și Contractul nr. 165430/28.07.2010, încheiat cu societatea Compania de Salubritate Brantner Vereș S.A.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind încheierea Actului adițional nr. 10 la contractele de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din municipiul Cluj-Napoca, respectiv Contractul nr. 165428/28.07.2010, încheiat cu societatea Rosal Grup S.A. și Contractul nr. 165430/28.07.2010, încheiat cu societatea Compania de Salubritate Brantner Vereș S.A. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 228571/24.04.2019 al Direcției Ecologie urbană și spații verzi prin care se propune încheierea Actului adițional nr. 10 la contractele de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din municipiul Cluj-Napoca, respectiv Contractul nr. 165428/28.07.2010, încheiat cu societatea Rosal Grup S.A. și Contractul nr. 165430/28.07.2010, încheiat cu societatea Compania de Salubritate Brantner Vereș S.A.;

Reținând prevederile O.U.G. nr. 74/2018, aprobată prin Legea nr. 31/2019, precum și cele ale Legii nr. 51/2006, ale Legii nr. 101/2006, ale H.C.L. nr. 88/2019, ale H.C.L. nr. 393/2019 și ale art. 27 paragraful 1 al Contractului nr. 165428/28.07.2010, încheiat cu societatea Rosal Grup S.A., respectiv al Contractului nr. 165430/28.07.2010, încheiat cu societatea Compania de Salubritate Brantner Vereș S.A.;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

9

Art. 1 Se aprobă încheierea Actului adițional nr. 10 la contractele de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din municipiul Cluj-Napoca, respectiv Contractul nr. 165428/28.07.2010, încheiat cu societatea Rosal Grup S.A. și Contractul nr. 165430/28.07.2010, încheiat cu societatea Compania de Salubritate Brantner Vereș S.A., conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Ecologie urbană și spații verzi.


Nr. 434 din 8 mai 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA                         Anexa la H.C.L. nr. 434/2019

DIRECȚIA ECOLOGIE URBANĂ ȘI SPAȚII VERZI

SERVICIUL ECOLOGIE URBANĂ

ACT ADIȚIONAL nr. 10 la Contractul nr. 165428 din 28.07.2010, de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din municipiul Cluj-Napoca, prin concesiune

CAP. I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul CLUJ-NAPOCA cu sediul în Cluj-Napoca str. Moților nr. 3, telefon 0264/596030, fax 0264/431753, cod fiscal nr. 4305857, cont virament R006TREZ24A740501200109X deschis la Banca Națională - Trezoreria Cluj, reprezentat prin primar Emil Boc și director economic Olimpia Moigrădan în calitate de concedent, pe de o parte, și

Operatorul S.C. ROSAL GRUP S.A. cu sediul în București, Sos. Dudești-Pantelimon nr. 1-3 Sector 3 telefon/fax 021/2550030, cod de înregistrare fiscală RO6089555, Cont nr., R018RNCB0079002647060001, deschis la BCR Agenția Titan reprezentat prin Bogdan Niculescu având funcția de director general, în calitate de concesionar, pe de altă parte.

CAP. II. OBIECTUL ACTULUI ADIȚIONAL

Art. 1 Se modifică articolul 5 lit e) din contract, astfel:

Art 5 lit e) studiul de fundamentare a deciziei de concesionare aprobat prin H.C.L. nr. 257/2008

Art. 2 Se completează art. 5 din contract, astfel:

Art. 5 Contractul de concesiune are ca anexe obligatorii următoarele:

f). Regulamentul de salubrizare a municipiului Cluj-Napoca, aprobat prin H.C.L. nr. 88/2019;

Art. 3 Se modifică alin. (1) al art. 11 din contract, astfel:

Art 11 (1) Tarifele practicate sunt cele aprobate prin H.C.L. nr. 393/2019, consemnate în Anexa 1 a prezentului act adițional.

Art. 4 Se modifică pct. 4 și 6 ale art. 14 din contract, astfel:

Art. 14 Concesionarul are următoarele obligații:

4. să respecte prevederile Regulamentului de salubrizare a municipiului Cluj-Napoca, aprobat prin H.C.L. nr. 88/2019;

6. să respecte indicatorii de performanță stabiliți prin Regulamentul de salubrizare a municipiului Cluj-Napoca, aprobat prin H.C.L. nr. 88/2019.

Art. 5 Se completează art. 14 din contract cu 3 (trei) noi puncte, astfel:

Art. 14 Concesionarul are următoarele obligații:

 • 32. să asigure colectarea separată pentru cel puțin deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale și să nu le amestece în timpul transportului;


 • 33. să implementeze instrumentul economic «plătește pentru cât

unul dintre următoarele elemente:

 • (i) volum;

 • (ii) frecvență de colectare;

 • (iii) greutate;

 • (iv) saci de colectare personalizați;

 • 34. să suporte contribuția pentru economia circulară pentru cantitățile de deșeuri municipale destinate a fi depozitate care depășesc cantitățile corespunzătoare indicatorilor de performanță prevăzuți în Regulamentul de salubrizare a municipiului Cluj Napoca, aprobat prin H.C.L. nr. 88/2019

Art.6 Se modifică alin. (1) și alin. (2) lit. b) de la art. 16 din contract, astfel:

 • (1) Indicatorii minimi de performanță simt cei stabiliți în Regulamentul de salubrizare a municipiului Cluj-Napoca, aprobat prin H.C.L. nr. 88/2019;

 • (2) Standardele minime de calitate ale activităților și serviciilor publice prestate sunt cele asumate de către concesionar prin ofertă și se referă la:

b) dotarea locurilor de depozitare a deșeurilor municipale amenajate la asociațiile de proprietari, respectiv gospodăriile individuale, cu recipiente și/sau saci pentru colectarea selectivă, conform prevederilor Regulamentului de salubrizare a municipiului Cluj-Napoca, aprobat prin H.C.L. nr. 88/2019 și a legislației specifice.

Art.7 începând cu data intrării în vigoare a H.C.L. nr. 393/2019, se aprobă tarifele distincte pentru activitatea de salubrizare menajeră pe raza municipiului Cluj-Napoca, prestată de către S.C. ROSAL GRUP S.R.L. - conform anexei la H.C.L. nr. 393/2019.

Art.8 Celelalte clauze din contract rămân neschimbate.

Prezentul Act adițional s-a încheiat azi                2019 în două exemplare, câte un exemplar

pentru fiecare parte semnatară.

CONCEDENT,

CONCESIONAR,

DIRECTOR GENERAL

BOGDAN NICULESCU


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

PRIMAR,

EMIL BOC

ADMINISTRATOR PUBLIC, GHEORGHE ȘURUBARU

DIRECȚIA ECONOMICĂ,

OLIMPIA MOIGRADAN

DIRECȚIA JURIDICĂ, Jr. ALINA RUS

DIRECȚIA ECOLOGIE URBANĂ ȘI SPAȚII VERZI VIOREL PLEȘA

SERVICIUL ECOLOGIE URBANA, MARIUS COROȘ


......:ulw8888ul_


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECOLOGIE URBANĂ ȘI SPAȚII VERZI SERVICIUL ECOLOGIE URBANĂ


Anexa 1 la actul adițional nr 10


Tarifele distincte pentru activitatea de salubrizare menajeră pe raza municipiului Cluj Napoca, urmare a intrării în vigoare a O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a O.U.G nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu, aprobată prin Legea 31/2019Nr crt

Activitatea prestată

Tarif aprobat TVA inclus, pentru Persoane fizice și Agenți economici/Instituții publice

Persoane fizice

Agenți economici/Instituții publice

lei/pers

lei/mc

lei/mc

1

Precolectare, colectare și transport al deșeurilor municipale reziduale sortate

9,88

48,58

61,82

2

Colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase de mobilier

17,26

30,65

3

Colectarea, transportul, depozitarea deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări

31,01

45,08

4

Gestionarea deșeurilor menajere reciclabile (hârtie, plastic, metal, sticlă)

0

0

0


Notă : Pentru deșeurile nesortate se va aplica o majorare de tarif de 25% la tarifele de precolectare, colectare și transport al deșeurilor municipale reziduale sortate


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Anexa la H.C.L. nr. 434/2019


DIRECȚIA ECOLOGIE URBANĂ ȘI SPAȚII VERZI SERVICIUL ECOLOGIE URBANĂ

ACT ADIȚIONAL Nr. 10

la Contractul nr. 165430 din 28.07.2010,

de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din municipiul Cluj-Napoca, prin concesiune

CAP. I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul CLUJ-NAPOCA cu sediul în Cluj-Napoca str. Moților nr. 3, telefon 0264/596030, fax 0264/431753, cod fiscal nr. 4305857, cont virament R006TREZ24A740501200109X deschis la Banca Națională - Trezoreria Cluj, reprezentat prin primar Emil Boc și director economic Olimpia Moigrădan în calitate de concedent, pe de o parte, și

Operatorul COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER VEREȘ S.A. cu sediul în Cluj-Napoca str. Lalelelor nr.ll ap.46 județul Cluj telefon/fax 0264/412888, cod de înregistrare fiscală RO7180367, Cont deschis la Banca Națională - Trezoreria Cluj, R009TREZ2165069XXX011452, reprezentat prin David Zeininger având funcția de administrator și Ionuțiu Olga Maria administrator, în calitate de concesionar, pe de altă parte.

CAR II. OBIECTUL ACTULUI ADIȚIONAL

9

Art. 1 Se modifică articolul 5 lit e) din contract, astfel:

Art 5 lit e) studiul de fundamentare a deciziei de concesionare aprobat prin H.C.L. nr. 257/2008

Art. 2 Se completează art. 5 din contract, astfel:

Art. 5 Contractul de concesiune are ca anexe obligatorii următoarele:

f). Regulamentul de salubrizare a municipiului Cluj-Napoca, aprobat prin H.C.L. nr. 88/2019;

Art. 3 Se modifică alin. (1) al art. 11 din contract, astfel:

Art 11 (1) Tarifele practicate sunt cele aprobate prin H.C.L. nr. 393/2019, consemnate în Anexa 1 a prezentului act adițional.

Art. 4 Se modifică pct. 4 și 6 ale art. 14 din contract, astfel:

Art. 14 Concesionarul are următoarele obligații:

4. să respecte prevederile Regulamentului de salubrizare a municipiului Cluj-Napoca, aprobat prin H.C.L. nr. 88/2019;

6. să respecte indicatorii de performanță stabiliți prin Regulamentul de salubrizare a municipiului Cluj-Napoca, aprobat prin H.C.L. nr. 88/2019.

Art. 5 Se completează art. 14 din contract cu 3 (trei) noi puncte, astfel:

Art. 14 Concesionarul are următoarele obligații:

32. să asigure colectarea separată pentru cel puțin deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale și să nu le amestece în timpul transportului;


 • 33. să implementeze instrumentul economic «plătește pentru cât arunci», bazat pe cel puțin unul dintre următoarele elemente:


 • (i) volum;

 • (ii) frecvență de colectare;

 • (iii) greutate;

 • (iv) saci de colectare personalizați;

 • 34. să suporte contribuția pentru economia circulară pentru cantitățile de deșeuri municipale destinate a fi depozitate care depășesc cantitățile corespunzătoare indicatorilor de performanță prevăzuți în Regulamentul de salubrizare a municipiului Cluj Napoca, aprobat prin H.C.L. nr. 88/2019

Art.6 Se modifică alin. (1) și alin. (2) lit. b) de la art. 16 din contract, astfel:

 • (1) Indicatorii minimi de performanță sunt cei stabiliți în Regulamentul de salubrizare a municipiului Cluj-Napoca, aprobat prin H.C.L. nr. 88/2019;

 • (2) Standardele minime de calitate ale activităților și serviciilor publice prestate sunt cele asumate de către concesionar prin ofertă și se referă la:

b) dotarea locurilor de depozitare a deșeurilor municipale amenajate la asociațiile de proprietari, respectiv gospodăriile individuale, cu recipiente și/sau saci pentru colectarea selectivă, conform prevederilor Regulamentului de salubrizare a municipiului Cluj-Napoca, aprobat prin H.C.L. nr. 88/2019 și a legislației specifice.

Art.7 începând cu data intrării în vigoare a H.C.L. nr. 393/2019, se aprobă tarifele distincte pentru activitatea de salubrizare menajeră pe raza municipiului Cluj-Napoca, prestată de către COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER VEREȘ S.A. - conform anexei la H.C.L. nr. 393/2019.

Art.8 Celelalte clauze din contract rămân neschimbate.

2019 în două exemplare, câte un exemplar pentru


Prezentul Act adițional s-a încheiat azi fiecare parte semnatară.

CONCEDENT,

CONCESIONAR,

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA PRIMAR,

EMIL BOC

COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER VEREȘ SA ADMINISTRATORI

DAVID ZEININGER

IONUȚIU OLGA MARJA

ADMINISTRATOR PUBLIC,

GHEORGHE ȘURUB ARU

DIRECȚIA ECONOMICĂ,

OLIMPIA MOIGRADAN

DIRECȚIA JURIDICĂ, Jr. ALINA RUS

DIRECȚIA ECOLOGIE URBANĂ ȘI SPAȚII VERZI VIOREL PLEȘA

SERVICIUL ECOLOGIE URBANA, MARIUS COROȘ

. “•KJtKKKKT;-
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECOLOGIE URBANĂ ȘI SPAȚII VERZI SERVICIUL ECOLOGIE URBANĂ


Anexa 1 la actul adițional nr 10


Tarifele distincte pentru activitatea de salubrizare menajeră pe raza municipiului Cluj Napoca, urmare a intrării în vigoare a O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a O.U.G nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu, aprobată prin Legea 31/2019Nr crt

Activitatea prestată

Tarif aprobat TVA inclus, pentru Persoane fizice și Agenți economici/Instituții publice

Persoane fizice

Agenți economici/Instituții publice

lei/pers

lei/mc

lei/mc

1

Precolectare, colectare și transport al deșeurilor municipale reziduale sortate

9,88

48,58

61,82

2

Colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase de mobilier

17,26

30,65

3

Colectarea, transportul, depozitarea deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări

31,01

45,08

4

Gestionarea deșeurilor menajere reciclabile (hârtie, plastic, metal, sticlă)

0

0

0


tru deșeurile nesortate se va aplica o majorare de tarif de 25% la tarifele de precolectare, colectare și transport al deșeurilor municipale reziduale sortate