Hotărârea nr. 433/2019

Hotărârea 433/2019 - Completarea domeniului de activitate al Regiei Autonome a Domeniului Public (R.A.D.P.) Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind completarea domeniului de activitate al

Regiei Autonome a Domeniului Public (R.A.D.P.) Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind completarea domeniului de activitate al R.A.D.P. Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 237.473/44.10, din 6.05.2019, al Direcției tehnice, prin care se propune completarea domeniului de activitate al R.A.D.P. Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și ale Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă completarea domeniului de activitate al R.A.D.P. Cluj-Napoca cu codul CAEN: 8010 - activitate de pază și gardă.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează R.A.D.P. Cluj-Napoca și Direcția tehnică.Nr. 433 din 8 mai 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)