Hotărârea nr. 432/2019

Hotărârea 432/2019 - Includerea imobilului Drum în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și de însușire a Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

I

li

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind includerea imobilului Drum în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și de însușire a Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

..                     Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind includerea imobilului Drum în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și de însușire a Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 203338 din 3.05.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune includerea imobilului Drum în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și de însușire a Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Reținând prevederile Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Codului civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d), art. 39 alin. (1) și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă includerea în Anexa 4 - Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Cluj-Napoca la Hotărârea nr. 133/2005 cu modificările și completările ulterioare, a imobilului Drum cu suprafața măsurată de 4044 mp., la Cap. 12 Drumurile comunale, vicinale și străzile.

Art 2. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 13317, teren în suprafață de 8345 mp., înscris în CF nr. 326217 Cluj-Napoca, astfel:

  • - imobil cu nr. topo. nou 13317/1, teren în suprafață de 4.301 mp., care se reînscrie în CF nr. 326217 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca;

  • - imobil cu nr. topo. nou 13317/2, teren în suprafață de 4044 mp., care se va transcrie în CF nou, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, cu destinație drum, domeniul public.

Art. 3. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, a imobilului Drum cu suprafața măsurată de 4044 mp, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 4. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului Drum, întocmită de către Ing. Tiurbe Dan-Gheorghe, persoană fizică autorizată A.N.C.P.I., documentație ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din hotărâre.

Art. 5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.

Președinte de ședință, -țA Â A# Ec. Dan Ștefan Tarcea


O    <’T A \

Contrasemnează;/ Secretarul municipiului, Jr. Aurora Rwsca

;a


Nr. 432 din 8 mai 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Anexă la HCL nr. 432/2019

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

9

AMPLASAMENT:

DRUM, domeniul public

MUN. CLUJ-NAPOCA

JUD. CLUJ

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

CLUJ-NAPOCA

- Mai 2019-


Oficiu! de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Birouf de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


EXTRAS OE CARTE FTOCEARĂ PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

66142

Ziua

08

Luna

04

Anul

2019 >1

Cod verificare


Certe Funciară Nr. 3'2621/ Cluj-Napoca4

„ Parte® L descrierea omafeiEuiEuio

TEREN Necunoscut


Nr. CF vechi:1473


Adrc jr f k'cX'T' N'poc?., Lc. Cld

Crt

■ fî\jE'n OjdieiiS'&li'Gdlj

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 13317

8.345

DRIM DINCOLO DE BECAȘ


Bc Partea OL Propristart șt acte

înscrieri privitoare Ea dreptul de proprietate șt alte drepturi reale

Referințe

3640 / 08/0)3/1538

Act nr. ÎNCHEIERE CF 3640, din 08/03/1938 emis de OCPI CLUJ;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE-, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1                             4

Al               ;

1) MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

^2

Imobilul de sub Al nu face obiect de circulație publică.

‘               Al


C, Partea 6EB. SARCE^G »

Înscrieri privirsd dezmembrămmteEe dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și săram

Referințe

NU. SUNT


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 1 din 2


Extrase pentru informare on-line la adresa epsy.ancpi.ro


Formular versiunea 1.1________Căite Funcleră Nr. 326^17 Comuna/Oraș/Municlpiu: Cluj-Napocă

Âițsxa EWc X La IFartsa L
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

>'                          Observații / Referințe

Top:13317

8.345   <

DRIM DINCOLO DE BECAȘ   ț

0

* Suprafața este determinată in pl<

snul de proiecție Stereo 70.

DETALII'LINIARE IMOBIL

L-u—

i

4               ■                         '                           '                                                                                                                                         I

I

Da

fee referitoare Ea teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Târlă

Parcelă

Nr. topo

4

Observații / Referințe

< |

1

drum

-

-

-

!

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la. data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2015, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a. solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ar6cpi.ro/verif8cars, folosind codul de verificare oniine disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

08/04/2019, 15:26

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii l\lr. 67//200I.


Pagina 2 din 2


a

Extrase pentru informare on-line ia adresa epay.srEcpi.ro


Formular versiunea 1.1


Calculul suprafețelor din coordonate


«                              i erdn

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]    ‘

.1

Y [m]

20

584080 .*580

394836.374

54.861

71

584035.730

39480,4.780

36.088

21

584005-797

394784.621,

12.750

22

583998.640

394774.069

47.085

23

583961.836

394744.701

14.951

24

583950.180

394*73*5.338

31.061

25

583926.855

394,714.826

27.985

26

583904.846

394697.541

7.147

27

583899.049

394693.360

15.663

28

583885.001

394686.434

30.433

29

583858.284

394671.861

31.034

30

583830.421

394658.194

7.362

Bl

583823.880

394654.815

34.612

32

583792.101

394641.100

6.736

33

583789.419

394647.279

13.826

34

583802.577

394651.525

11.712

35

583813.720

394655.130

7.991

36

583821.281

394657.716

2.591

69

583823.633

394658.803

23.314

37

583844.498

394669.204

13.850

38

583856.556

394676.018

3.178

39

583859.323

394677.582

26.833

40

583883.193

394689.840

16.442

41

583897.552

394697.849

7.408

42

583903.558

394702.186

25.230

43

583923.330

394717.858

32.633

44

583948.290

394738.879

20.194

45

583963.592

394752.057

4 ..647

46

583967.115

394755.088

'  35.128

47

583995.573

394775.682

16.109

4 8

584002.340

394790.301

53.51*7

49

584047.047

394819.718

38.176

- 50

584077 .,910

394842.187

1.815

51

584079.475

394843.106

24.626

52

584098.394

394858.871

39.251

53

584131.595

394879.807

18.279

54

584147.480

394888.850

20.522

55

584164.451

394900.389

18.079

* 56

584179.700

394910.100

15.871

57

584193.126

394918.563

43.633

58

584228.407

394944.235

17.737

59

584241.840

394955.817

22.181

60

584260.370

394968.008

23.361

61

584280.055

394980.587

20.595

62

584297.565

394991.429

22.815

63

584316.532

395004.108

15.385

70

584329.065

395013.031

20.713

65

584346.146

395024.748

10.640

66

584354.909

395030.783

9.397

67

584362.720

395036.008

3.340

68

584364.565

395038.792

0 . 665

1

584364.618

395039.455

7.040

2

584371.639

395038.935

0.947

3

584371.321

395038.043

6.217

4

584367.428

395033.196

1.855

5

584365.871

395032.187

8.100

72

584359.450

395027.250

35.109

6

584331.047

395006.612

11.536

7

584321.465

395000.188

20.075

8

584305.034

394988.654

4.022

9

584301.673

394986.444

43.233

10

584265.079

394963.422

26.706

11

584243.103

394948.247

25.980

12

584222.611

394932.277

16.891

13

584209.107

394922.130

4.096

14

584205.543

394920.112

9.043

15

584197.815

394915.416

21.310

16

584179.964

394903.777

15.797

17

584170.527

394891.108

13.328

18

584158.075

394886.355

22.801

19

5.84137.929

394875.677

69.524Suprafața calculata din coordonate = 4044 mp

- 2019 -Inventar de coordonate INVENTAR Dfe COORDONATE "Sistem de>Proiecl'ie Stereografica 1970"

Nr.

Pct.

Coordonate pct/de contur

X [m]

X [m]

20

584080.580

;3 9*4836.374

71

584035.730

394804.780

21

584005.797

5394784.621

22

583998.640

394774.069

23

583961.836

394744.701

24

583950.180'

394735.338

25

583926.855

394714.826

26

583904.846

394697.541

27

583899.049

394693.360

28

583885.001

394686.434

< 29

583858.284

394671.861

30

583830.421

394658.194

31

583823.880

394654.815

32

583792.101

394641.100

33

583789.419

394647.279

34

583802.577

■394651.525

35

5*83813.720

394655.130

36

583821.281

394657.716

69

583823.633

394658.803

37

583844.498

394669.204

38

583856.556

394676.018

39

583859.323

394677.582

40

583883.193

394689.840

41

583897.552

394697.849

42

583903.558

394702.186

43

583923.330

394717.8^8

44

583948.290

394738.879

45

583963.592

394752.057

46

583967.115

394755.088

47

583995.573

394775.682

48

584*002.340

394790.301

49

584047.047

394819.718

50

584077.910

394842.187

51

584079.475

394843.106

52

584098.394

394858.871

53

584131.595

394879.807

54

584147.480

394888.850

55

584164.451

394900.389

56

584179.700

394910.100

57

584193.126

394918.563

58

584228.407

394944.235

59

584241.840

394955.817

60

584260.370

394968.008

61

584280.055

394980.587

62

584297.565

394991.429

63

584316.532

395004.108

70

584329.065

395013.031

65

584346.146

395024.748

66

584354.909

395030.783

67

584362.720

395036.008

68

584364.565

395038.792

1

584364.618

395039.455

2

584371.639

395038.935

3

584371.321

395038.043

4

584367.428

395033.196

5

584365.871

395032.187

72

584359.450

395027.250

6

584331.047

395006.612

7

584321.465

395000.188

8

584305.034

394988.654

9

584301.673

394986.444

10

584265.079

394963.422

11

584243.103

394948.247

12

584222.611

394932.277

13

584209.107

394922.130

14

584205.543.

394920.112

15

584197.815

394915.416

16

584179.964

394903.777

17

584170.527

394891.108

18

584158.075

394886.355

-19

584137.929

394875.677


-

,4^ certificat de 1* autorearp

S'crnic^ ,- 2019 -


MEMORIU TEHNl6

t

Adresa imobil: intravilanul Mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj.

*

4

4

2.


O

3.


Tipul lucrării: Prima'Înscriere.

<-

Scurtă prezentare a situației din teren:

4      *

  • a.

    Operațiuni efectuate in faza de documentare a lucrării:

    t


4

In faza de documentare pentru, efectuarea lucrării s-au desfasurat următoarele operațiuni:

* c Studierea documentelor puse la dispoziția persoanei autorizate de către solicitatul lucrării si stabilirea actelor necesare Întocmirii documentației cadastrale;

c Consultarea arhivei OCPI/BCPI Cluj in scopul verificării situației imobilului si a vecinătăților acestuia;

  • b. Identificarea imobilului:

& Identificare terenului s-a făcut impreuna cu solicitantul, acesta indicând exact limitele imobilului in teren. Imobilul aferent Cârtii Funciare nr. 326217 Cluj-Napoca.

* Imobile identificat partial'cu Cartea Funciara nr. 326217, Nr. Topo: 13317, avand ca vecini: La N - imobilul se invecineaza cu Nr. Cad: 32'5557, 294523, 274046, 22758, 320786, la V - imobilul se invecineaza cu Nr. Cad: 301861, 301862, ’       30594Ș, 294698, 263934, 263934, 314033, 12263/1, 9266/2,* la S- imobilul se

invecineaza cu Drum, iar ia E imobilul se invecineaza cu Nr. Cad: 292681, 296085, 296303, 332725, 310251, 305450, 299732, 316093, 316094, 323403, 278778, 278779, 298560.

  • c. Localizarea imobilului: intravilanul Mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj. La N - imobilul se invecineaza cu Nr. Cad: 325557, 294523, 274046, 22758, 320786, la V - imobilul se invecineaza cu Nr. Cad: 301861, 301862, 305949, 294698, 263934, 263934, 314033, 12263/1, 9266/2, la S- imobilul se invecineaza cu Drum, iar la E imobilul se invecineaza cu Nr. Cad: 292681, 296085, 296303, 332725, 310251, 305450, 299732, 316093, 316094, 323403, 278778, 278779, 298560.

  • d. Situația din teren :

® Suprafața masurata in teren este de 4044 mp din măsurători.

o Imobilul are categoria de folosința Dram.

® Terenul este situat in trapezele: L-34-48-C-a-4-IV, L-34-48-C-b-3-III, L-34-48-C-c-2-II, L-34-48-C-d-l-I.

4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate pentru efectuarea ridicărilor topografice s-a utilizatGPS COMNAV T 300 cu dubla frecventa utilizând sistemul național ROMPOS. S-a intpcnnipIdîMM. de amplasament la scara 1:2000. Coordonatele obținute cu GPS-ul au fost determinâteWsisteni ‘c geografic si transformate in sistemul de referința Stereografic 1970 cu ajutorai ultimei versiffiu'a'

programului de transcalcul TransDAT. Preciziile de determinare se incadreaza in tolerantele admise de ANCPI prin ODG 700 si ODG 1340. In următorul tabel este evidențiat invertarul de coordonate in sistemul de proiecție Stereo. 1970 si calculul de suprafețe. In urma calculului da suprafețe s-a obtinut suprafața de 4044 mp.                                                  .

£r.

9c’ri- -

lafc-uxx

DII,. i^2P

X ÎS!j

v r-ij

20

584080.5SG

•294836.374

54.862

72

584025.720'

3996024.730

36.088

21

58400^.797

3 S 27 B 2. £2-2

22.750

22

582998.640

392772. Ci 9

47.085

23

1583962.836

S99744.701

1.4.95-1

24

553550.280

1394735.338

21.061

25

582526.555

a 54714.826

27.355

26

55-3904.846

3S<5S".S41

7.147

27

5 8 3 89 2.049

1394693.360

15.663

28

553855. 001

£94656.424

20.423

5BSB56.2B4

1394672.862

31.034

20

563S80.422

£94658.294

7-ses

51

S8S522.88G

'394654.815

24.613

32

5£S7S2.aC5.

3946«5.S0a

6.726

’■ 22

5&37B9-419

354647.275

13.826

31

5E33QE.S7?

[354652.525

11.712

35

583813.720

(294655.230

7.991

se

589821.262

I3&2S57.72S

2.592

62

583822.632

354555.503

23.214

gS3B44.4es

294669.204

13.850.

3B

583856.556

3546'76. OLE

2.278

39

5 B£ 859.323

394677.582

26.832

40

558662.293

254625.840

26.442

41

□82897.552

1394697.849

7.408

42

55'3903.558

392702.236

25.220

43

5 S 392 2.3 20

1354717.858

32.623

4.4

583948.290

394728.879

20.194

45

583963.592

£947-52.057

4.647

46

5 82 967.2.15

3947.55. GB 8

25.128

47

552535.572

254775.682

26.209

4-3

584002.240

394790.202

52.527

49

8-84047.047

354825.72 B

3E.176

50

584.077.910

394542.287

3*. 615

51

584079.475

394542.106

24.626

52

584098.394

3S455B.B72

29.251

53

584231.595

294379.807

18.279

54

5B9247.4SC-

355258.850

20.522

55

58.4264.452

394900.289

23.079

56

58 4 27 9:. 70.0.

35452.0.200

15.871

57

se 438 &. 126-

304916.563

43.632

55

5E-4.22B.407

294944.225

17.737

55

584.242.840

355555.B27

22.182

ea

584260.270

294968.003

23.261

ei

584280.055

3949SG.587

20.595

62

584297.565

294991.429

22.815

62

584226.532

395004.208

15.385

70

584329.065

255023.022

20.723

65

554246.246

355QE5.74B

20.640

66

584334.. 909

395030.782

9.297

67

584.362.720

395036.008

3.240

68

584364.565

355238.752

Q. 665

1

584364.618

293039.455

7. G 40

2

584371.639

3 9-503 8.935

0.947

2

□E«371.32i

39-5038. 04.3

6.217

4

55.4267.428

255022.256

1.855

5

3ES2E5-B71

assoas.is?

8. 100

”2

seaass.-sso

295027.280

25.209

6

58 «22 2.247

395006. £.2

ii.sas

7

584321.465

2 950. OG. 18 8

2G.G75

S

584205.024

294983.654

«.022

9

5.4201. 672

35-S5E6.4S4

42.23-2

10

584265.079

3 9'4962.43 2

26.706

ii.

55424,3.203

399946.247

25. SBC

12

584222.622

294932.277

ie.es-1

is

56-2209.107

384922.230

4.096

14

584.205.543

3 9 4920.212

9.043

15

ssem. bis-

8S9S15.-Ș16

21.310

ie

5B2279.9S2

356503.777

13.797

27

584270.527

2946 92.20 8

12.328

1B

SB425B.C75

354866.355

22.801

29

584237.929

294875.677

€9.524

Data întocmirii: 10.04.2019


Semnătura și ștampi^^exea^--..

Ing. Tiurbe Dan Gh&orglie 11 f'-A"î

os


f

TABEL DE MIȘCARE PARCELARA

*

i <

*      1                                                                                                                               4

SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F. NR: 326217 CLUJ-NAPOCA

NR.

Descrierea

Suprafața

< m ...

C.F..

TOR

imobiMui

(nip)

PrO'prE6Câ.ri

326217

13317

DRUM DINCOLO DE BECAS

8345

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA.

SITUAȚIA. VIITOARE.

N.R.

C.F.

N.R.

CAD

N.R. TOP

Sisp. (mp)

Descrierea imobilului

Proprietari

326217

13317/1

4301

DRUM

DINCOLO DE BECAS

<

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

13317/2

4044

DRUM

DINCOLO' DE

BECAS

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

<

TOTAL

8345

RECEPȚIONAT


5


Nr. Cad.

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

404-

Mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj.


Nr. parcela

Categoria do folosința

Suprafața (mp]

Mențiuni

1

DR

4044

Drum.

Tolal

4044

B. Date referitoare la conclruclii

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol [mp|

Mențiuni

Tolal

____ Suprafața totala maoursta a Imobilului = 40-14 mp

Suprafața din act = '1044 mp

__