Hotărârea nr. 431/2019

Hotărârea 431/2019 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Fabricii tronsonul I, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Fabricii tronsonul I, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Fabricii tronsonul I, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 204884 din 3.05.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Fabricii tronsonul I, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Reținând prevederile Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Codului civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d), art. 39 alin. (1) și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Fabricii tronsonul I cuprins între Podul peste Râul Someșul Mic și intersecția cu Bulevardul Muncii, cu suprafața măsurată de 14.715 mp, provenind din CF nr. 263785 Cluj-Napoca, nr. topo. 16232/1, 19515/2; CF nr. 334386 Cluj-Napoca, nr. topo. 16234/1/1/1/5, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 2. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Fabricii tronsonul I cuprins între Podul peste Râul Someșul Mic și intersecția cu Bulevardul Muncii, din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de către Ing. Bondrea Mircea Vasile, persoană fizică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.


Nr. 431 din 8 mai 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)


Anexă laHCLrn. 431/2019


DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

9


|                         AMPLASAMENT:

STRADA FABRICII, domeniul public TRONSON I

MUN. CLUJ-NAPOCA

JUD. CLUJ

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


CLUJ-NAPOCA

- Mai 2019-


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ciujjxlapoca


.ANCEI

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ PEIMT^U jMFORMÂRE


Carte funciară Nr. 263785 Cluj-Napoca


Nr. cerere

55804

Ziua

26

Luna

03

Anul

2019A. Partea L Descrierea [mobili ului

TEREW intravilan                                                                      Nr. CF vechi:1473

Adresa; Loc. Cluj-Napoca, Str Fabricii, jud. Cluj

fir. Crt

[tir. cadastral!

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 16232/1, 19515/2

10.034

suprafața inițiala a imobilului a fost de 10.152 mp - vezi B3

B. Partea DL Proprietare și acte

înscrieri privitoare ta drepturi! de proprietate șt afte drepturi reafs

Referințe

8526 / 23/12/1375                              t

Decret nr. 381, din 06/10/1972;

Bl

Iptabulare, drept de PROPRIETATELEGE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMÂIV, în adm op a .                                                          ♦

 • 2) CON'SIILBUL POPULAR. AL MUHICBPIIULUB CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF1473)

B2

acest imobii nu formează obiect de circulație publică

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)                                          ’

C„ Partea DDL S A.RCi.Nl .

Enscrieri privind dezmembrăminteEe dreptului de proprietate, drepturi reate de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


f Kf.--

'ÂNCpr

A4.T.XTIA Xivr


f

i

Oficiul de Cadastru și’Publicitate Imobiliară CLUJ          *

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

i

EXTKÂS DE CARTE PUNCTARĂ


PENTRU DEFORMARE

t »

t Carte Funciară Nr. 334386 Cluj-Napoca

i

«■


Partea L Descrierea îrtwb&tuE


t EREN; Necunoscut


A

<

»•

Nr. cerere

7719S

Ziua

22

Luna

04

Anul

2019

*

Cod verificare

100069189792 fAdresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Wr. Crt

! Nr. cadastral!

Nr. topografic

Suprafața* fmpl

Observații / Referințe

Al

Top:

16234-/1/1/1/5

253

Teren


B. Partea BB. Proprietari șo acte


înscrieri privitoare Sa dreptul! de proprietate și aSte drepturi reaie

Referințe

3640 / 08/03/2019

Cerere nr. 3640, din 08/03/1338 emis de Municipiul Cluj;

Bl

intabuîare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, tota actuala 1/1

Al

i) MuwapsyL CL0j

li


C. Partea BEE. SARCINI .


înscrieri privind desmembrămitrtele dreptului o5e proprietate, drepturi reaSe de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

<


Araexa 1 La Partea C              (   >

Teren

Gewwfrrâî pentru acest imobs! rkt afostgsit.

. -


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

^Observații / Referințe

Top:

16234/1/1/1/5

253

- -         —     -■   .1 - -7

Teren

,   ,            .      ,.                               ------ ~        ~ — ~ ~                                     u ~ r

* Suprafața este determinată ifi pianul de proiecție Stereo /O.

’             DETALII LINIARE IMOBIL

D-ate nafarițc-are ta teren '

iCrt

Categorie folosință

vilan

Suprafața

(mp)

tarla

Parcelă

-

Nr. topo

[

Observații / Rererințe

i 1

neproductiv

253

-

-

16234/1/1/1/

5

1

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat ai ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediu: electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face ia adresa www.arscp>i.roi/verifiitare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de ia momentul generării documentului.

Data și ora generării,

22/04/2019, 15:11

Pagina 2 din 2

4"

4

MEMORIU TEHNIC

1.


2.


3.


4 * A

Adresa fmcbilu.'ui: Mun. Cluj-Napoca, str. * Fabricii, jud. Cluj

Tipul lucrării; Documentație cadastrală pentru prima înscriere teren- Str Fabricii.

Scurtă prezentare a situației din teren:

In faza de documentare pentru efectuarea lucrării s-au desfasurat următoarele operațiuni:

studierea documentelor puse Ia dispoziție de către solicitant si stabilirea actelor ce trebuie procurate pentru întocmirea documentației cadastrale;

- documentarea Ia OCPI/BCPI Cluj in legatara cu situația imobilului si a vecinilor acestuia;

procurarea informațiilor necesare efectuării lucrării: ppncte ale rețelei geodezice si planuri; (

stabilirea datei de efectuare a lucrărilor in teren.

- localizarea imobilului pe foaia de trapez L-34-4§°C-a-2“EV la scara 1 : 5000;

 • b. Localizarea si identificarea imobilului:

-f

Imobilul este situat in‘intravilanul Mun. Cluj-Napoca, Str Fabricii, jud. Cluj si are următorii vecini: La Nord - Bulevardul Muncii, la Est - Nr Cad 24113, Nr Cad 290719, Nr Cad 254403, Nr Cad 280961, Nr Cad 11890/ 1, la Sud - Râul Someș, la Vest - Nr Cad 329458, R.A.T, Str Sobarilor, Nr Cad 297589, Nr Cad 275827, Nr Cad 279479, Nr Cad 324240, Covriga Viorel, Cupsa Maria, CF nr. 278666, nr cad 278666, Oros lozsef, SC TRA CONSTRUCT SRL Pintea Tiberiu.

 • c. Descrierea generala a imobilului:

Imobilul pentru care se întocmește prezenta documentație se afla in Mun. Cluj-Napoca, Str. Fabricii, jud. Cluj, fiind înscris in CF Nr. 263785 cu nr topografic 16232/1, 19515/2, cu suprafața din cartea funciara de 10.034 m.p.

In urma măsurătorilor efectuate la fata locului si a prelucrării acestora am regăsit suprafața

de 14.715 m.p. pentru Str. Fabricii.


j Faptic, suprafața străzii Fabricii este de 14.715 mp* pentru tronsonul cuprins intre Bulevardul Muncii si Str Râul Someș, iar scriptic suprafața str Fabricii este de 10.034 m.p. conform CF 263785 cu topograficele 16232/1, 1951'5/2. Aceasta diferența de suprafața a intervenit in urma faptului ca decretul 'lege prin care s-a stabilit suprafața specifica, a străzilor din zona, nu s-a operat in cartea

* (

funciara. Ca urmare a intervenit aceasta diferența intre suprafața inscrisa in CF si suprafață reala a străzii.                                                                       ’

Iri consecința, propunem Înscrierea in CF 263785 a suprafatei de 14.715 m.p. rezultata din măsurători pentru Str. Fabricii.               ,

4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

 • a. Metodele si apartura folosita lă măsurători:

 • -  Pentru, efectuarea măsurătorilor topografice s-au folosit punctele noi determinate prin tehnologie GNSS cu ajutorul metodei real time kmematic (metoda cinematica in timp real) utilizând GPS-ul Geomax Zenith 10, cu corecțiile diferențiale recepționate de Ia Stafia Cluj din rețeaua de referința GNSS.

Rețeaua de sprijin : este constituita din Stafia CLUJ, care face parte din rețeaua naționala de referința GNSS               '              »

Aparatura folosita : Receptor GNSS Geomax Zenith 10 cu dubla frecventa si posibilități de lucru in timp real.                                                                             <

 • b. Sistem de coordonate : STEREOGRAFIC 1970

 • c.  Puncte geodezice vechi folosite:

 • -  nu s-au folosit puncte vechi

 • d. Starea punctelor geodezice vechi: -

 • e. Măsurători efectuate in rețeaua de îndesite si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice au fost arhivate la executant pentru a putea fi prezentate la solicitarea oficiului teritorial.

 • f. Inventarul de coordonate si calculul analitic al suprafețelor sunt prezentate in documentația cadastrala.

Data întocmirii: 02.04.2019

TABEL DE MESCARE A PARCELELOR

CORPUL DE PROPRIETATE MUN. CLUJ-

NAPOCA, STR. FABRICEE. JUD. CLUJ ,

A. SITUAȚIA CO-NFQRM CF :  '

NR. \

CF

NR. TOPO

DESCRIERE

IMOBIL

SUPRAF.

(m.p.)

* PROPRIETARI

1

(   263785

16232/1,

19515/2

Drum, teren pentru Str,

Fabricii

10.034

STATUL RO MÂN

!   334386

16234/1/1/1/5

Teren

253

i                     Total suprafața

10.287

B. SITUAȚIA PROPUSA - ATRIBUIRE NR CADASTAL SI ÎNSCRIERE CF:

NR.

C.F.

NR. TOPO

NR.

CAD.

DESCRIERE

IMOBIL

SUPRAF.

(m.p.)

PROPRIETARI

NOU

16232/1,

19515/2,

16234/1/1/1/5

NOU

Drum, teren pentru

Str. Fabricii

,14715

STATUL ROMAN

Total suprafața

14715

4

/A ^RTIFICAT %\

ÎNTOCMIT: ImgBoi


^Fea

I Zm*Mt

Q. / £/ 7

''-EpfGORIf’.B•T —
(    BLx^Els’TAR. DB COQfiDONATE

J'a&teL: CLUJ                                 «■

Dea.umiresmite.ffi adramstesârteriCociab: Qhg-Kașposa

Codi SWTA: 54.584


Nume,

Punct

COORDONATE STEREO'70

X(m)

Y(m)

74

589610.63

394181.50

75

589/508.55

394188.11

76

589591.04

394242.63

77

|      539591.09»

394237.95

78

589589.90

394232.76

10

589588.02

394230.00

11

589585.90

394227.53

12

589579.64

394224.52

13

|      589573.11

394224.31

14

589534.89

394241.34

15

589516.87

394249.35

i 16

589514.25

394250.56

1 17

589503.46

394255.43

18

589495.77

394258.89

19

589487.54

394263.18

20

589459.38

394275.16

21

589446.96

394283.45

22

589429.72

394291.24

23

589421.10

394294.35

24

589386.24

394308.57

25

589356.70

394320.96

26

589339.13

394329.05

27

589307.04

t 394343.46

28

589277.98

394356.27

29

589219.27

394381.97 <1

30

589165.55

394405.02

31

589134.67

394418.59

32j

589123.77

394423.22

33

589082.78

394441.38

34

589054.65

394453.13

35

589045.15

394456.29

36

589029.37

394461.33

37

589013.74

394465.77

38

588996.87

394469.53

39

588983.49

394472.67

40

588964.58

394476.11

41

588944.54

394478.93

42

588943.07

394459.66      (

43

588952.73

394458.40      |

i 44

588971.21

394455.35      [

45

588987.47

394452.07

46

589007.24

394447.43

47

589024.59

394442.56

48

589042.25

394436.87

49

589055.88

394431.92

50

589064.87

394427.88

51

589075.33

394423.23

52

589105.55

394411.01

53

589135.24

394398.13

54

589167.51

394382.71

55

589177.65

394378.51

56

589202.87

394368.18

57

589227.08

394357.41

58

589251.17

394347.06

59

589258.72

394343.72

60

589288.67

394330.17

61

589299.21

394325.49

62

589317.65

394317.77

63

589338.44

394309.07

64

589352.87

394302.14

65

589393.81

394281.15

66

589401.32

394277.92

67

589408.43

394274.73

68

589409.41

394274.36

69

589437.04

394262.19

70

589481.68

394241.67

71

589573.75

394200.26

72

589602.58

394187.56

73

589601.98

394186.17CALCULUL SUPR/JJB'HSL

t

t

PUNCTE PE CONTUR

Nume

Punct

COORDONATE STEREO'70

X(m)

. Y(jn)

74

589610.63*

394181.50

75

589608.55

<594188.11

76

589591.04

394242.63

77

589591.09

394237.95

78

589589.90

‘ 394232.76

10

589588.02

394230.00

11

589585.90

39422’7.53

d

589579.64

394224.52

13

589573.11

394224.31

14

>    589534.89

394241.34

15

589516.87

394249.35

16

589514.25

394250.56

17

589503.46

394255.43

18

589495.77

394258.89

19

589487.54

394263.18

20

589459.38

394275.16

21

589446.96

394283.45

22

589429.72

394291.24

23

589421.10

394294.35

24

589386.24

394308.57

25

589356.70

394320.96

26

589339.13

394329.05

27

589307.04

394343.46

28

589277.98

394356.27

29

589219.27

394381.97

30

589165.55

394405.02

31

589134.67

394418.59

32

589123.77

394423.22

33

589082.78

394441.38

34

589054.65

394453.13

35

589045. f5

394456.29

36

589029.37

394461.33

37

589013.74

394465.77

38

588996.87

394469.53

39

588983.49

394472.67

40

588964.58

394476.11

*41

588944.54

394478.93

42

588943.07

394459.66

43

588952.73

394458.40

44

588971.21

394455.35

45

588987.47

394452.07

46

589007.24

394447.43

47

589024.59

394442.56

48

589042.25

394436.87

49

589055.88

394431.92

50

589064.87

394427.88

51

589075.33

394423.23

52

589105.55

394411.01

53

589135.24

394398.13

54

589167.51

394382.71

55

589177.65

394378.51

56

589202.87

394368.18

57

589227.08

394357.41

58

589251.17

394347.06

59

589258.72

394343.72

60

589288.67

394330.17

61

589299.21

394325.49

62

589317.65

394317.77

63

589338.44

394309.07

64

589352.87

394302.14

65

589393.81

394281.15

66

589401.32

394277.92

67

589408.43

394274.73

68

589409.41

394274.36

69

589437.04

394262.19

70

589481.68

394241.67

71

589573.75

394200.26

72

589602.58

394187.56

73    .

589601.98

394186.17

S = 14715 m.p


PLAN DE AMFLAS- .MENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

§ Scara: 1:2000

Nr. CAD

Suprafața mnffb

Adresa imobilului

14715 m.p.

Str. Fabricii, jud. Cluj

Cartea Funciem nr.

263785

UAT:      Cluj-Ncpoca


A. D

te referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Dr

14715

Teren pentru Strada Fabricii

loial

14715

B. Date referitoare la construcții

Cod.

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

Suprafața totala măsurată a imobilului" 14715 m.p. Suprafața din act" 14715 m


fil3lț|pREA Mircca Vasilc /^Confirm executarea m&uratorilor la teren, $’ cqfcctitudineajntoțpiini.documentntici corCT]QnueiitnJieMtcin cu rcalilr.tcn din teren


integrata si

atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa