Hotărârea nr. 430/2019

Hotărârea 430/2019 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Sobarilor tronsonul I din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Sobarilor tronsonul I din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Sobarilor tronsonul I din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 204892 din 3.05.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Sobarilor tronsonul I din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Reținând prevederile Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Codului civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d), art. 39 alin. (1) și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Sobarilor tronsonul I cuprins între strada Fabricii și intersecția cu strada Septimius Severus, cu suprafața măsurată de 3.416 mp, provenind din CF nr. 302870 Cluj-Napoca, nr. topo. 19506, 19505/6, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 2. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Sobarilor tronsonul I cuprins între strada Fabricii și intersecția cu strada Septimius Severus, din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de către Ing. Bondrea Mircea Vasile, persoană fizică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.


Nr. 430 din 8 mai 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Anexă la HCL nr. 430/2019

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

5

AMPLASAMENT:

STRADA SOBARILOR, domeniul public TRONSON I

MUN. CLUJ-NAPOCA

JUD. CLUJ

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

PFA BONDREA MIRCEA VASILE Certificat de autorizare: RO-CJ-F Nr. 0002


ÎANCEI.

AMA*T|A N.q'IQ.XAî.S fivifcuui’


<

.Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Birou! de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

J

‘        EXTRAS EE CARTE FWMCEARĂ

PENTRU «FORMARE


| Nr. cerere

55801

i     Ziua

26

|a Luna

03

i    Anul

2019


Carte Fundată Nr. 3028/0 Cluj-NapocaA. Partea L D'&scfiîerea imabtOuîul;

TEREW Intravilan                                                                      Nr. CF vechl:1473

Adresa; Loc, Cluj-Napoca, StrSobcirildr, jud. Cluj

Wr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mpj

Observații / Referințe

Al

Top:

19506,19505/6

1.394

STRADA SOBARILOR

B» Parte® BL Proprietare șc acte

înscrieri privitoare ia dreptui de proprietate și alte drepturi reate

Referințe

5971 / 19/08/1976                                   <

Act4 nr. 0;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

1) STATUL. ROMÂN ,

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1Z73)

C. Partea EEG„ BARONII »

(Înscrieri privind dezmembrăminteie dreptului de proprietate,   1

drepturi reale de garanție și sarcini                 ;

Referințe

NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 2


Carte Funciară Nr. 302870 Comura/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

ț


i

Teren


ÂOtSK&i MFc 1 La; Partea E

I


4

i

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 13506,10505

’ /6

1.394

STRADA SOBARILOR            ,

t

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL


GWr’ielria' pentru euxtst imobil nu o fast g si t*.i

Crt

Categorie folosință

, Intre vilan

Suprafața (mp)

I aria

Psrcels

Nr. topo

ubservsții / Rerenriue

1

drum

DA

1.356

-

-

19506

*

2

drum

DA

38

-

-

19505/6 ■


Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.atîcpi.ra/veirBfflIcare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

> ©afca șc ora giscuerărocp

26/03/2019, 09:20

Pagina 2 din 2


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

MEMOMU TEHNIC

1.‘


2*.


a.


4

4,

>

Adresa imobilului: Mun. Cțuj -Napoca, str. Sobarilor, jud. Cluj

Tipul lucrării: Documentație cadastrală pentru prima Înscriere teren- Str Sobarilor.

i

Scurtă prezentare & situației din teren:

Operațiuni in faza de documentare a lucrării " za de documentare pentru efectuarea lucrării s-au desfasurat următoarele operațiuni: -

In ta


- studierea documentelor puse la dispoziție de către solicitant si stabilirea actelor ce trebuie procurate pentru Întocmirea documentației cadastrale;

documentarea la OCPI/BCPI Cluj in legătură cu situația imobilului si a vecinilor acestuia;

 • -  procurarea informațiilor necesare efectuării lucrării: puncte ale rețelei geodezice si planuri;

stabilirea datei de efectuare a lucrărilor in teren.

4

 • -  localizarea imobilului pe foaia de trapez L-34-4§-C-a-2-EV la scara 1 : 5000;

 • b. Localizarea si identificarea imobilului:

t ■

Imobilul este situat in intravilanul Mun. Cluj-Napoca, Str Sobarilor, jud. Cluj si are următorii vecini: La Nord - Nr Cad 265327, Str George Gordon Byron, spațiu verde Top 19504/1/1, Nr Cad 266771, Nr Cad 306363, Statul Roman, Nr Cad 279665, R.A.T , la Est - Str. Fabricii, Ia Sud - Str Septimius Severus, nr cad 331603, Str Sobarilor nr 38, Nr Cad 287470, Str Sobarilor 38A, Nr Cad 287472, Nr Cad 287469, Nr Cad 279683, Nr Cad 287469, Nr Cad 261187, Nr Cad 256864, Nr Cad 289353, Nr Cad 289352, Nr Cad 297589, la Vest - Valea Chintaului.

 • c. Descrierea generala a imobilului:

Imobilul pentru care se Întocmește prezenta documentație se afla in Mun. Cluj-Napoca, Str. Sobarilor, jud. Cluj, fiind inscris in CF Nr. 302870 cu nr topografic 19506, 19505/6, cu suprafața din cartea funciara de 1394 m.p.

In urma măsurătorilor efectuate la fata locului si a prelucrării acestora am regăsit suprafața

de 3416 m.p. pentru Str. Sobarilor.


eyscu'e C\

/A \ C^RT/FfCAT A A \ \pE QSO/vppW;

TA\64;i/ M


-GOrIAL"''

Faptic, suprafața străzii Sobarilor este de 3416 mp pentru tronsonul cuprins intre* Valea Chintaului si Str Fabricii, iar scriptic suprafața str Sobarilor este de 1394 m.p. conform CF 302870’ cu topograficele 19506, 19505/6. Aceasta diferența de suprafața a interyepit in urma faptului ca decretul lege prin care’ s-a stabilit suprafața specifica a străzilor din zona, nu s-a operat in cartea funciara. Ca urmare a intervenit aceasta diferența intre suprafața Înscrisa in CF si suprafața reala a străzii.              '                                                                                    ț

In consecința, propunem înscrierea in CF 302870 a suprafatei de 3416 m.p. rezultata din măsurători pentru Str. Sobarilor.

4. Operațiuni t®po-cadastrate efectuate:

 • a. Metodele si apartura folosita la măsurători:

Pentru efectuarea măsurătorilor topografice s-au folosit punctele noi determinate prin tehnologie GNSS cu ajutorul metodei real time kimematic ( metoda cinematica in timp real) utilizând GPS-ui Geomax Zenith 10, cu corecțiile diferențiale recepționate de ja Statia Cluj din rețeaua de referința GNSS.                                                      }

 • -  Rețeaua de sprijin : este constituita din Statia CLUJ, care face parte din rețeaua naționala de referința GNSS

Aparatura folosita : Receptor GNSS Geomax Zenith 10 cu dubla frecventa si posibilități de lucru in timp real.                                <•

 • b. Sistem de coordonate : STEREOGRAFIC 197'0

 • c.  Puncte geodezice vechi folosite:

 • -  nu s-au folosit puncte vechi

 • d. Starea punctelor geodezice vechi: -

 • e. Măsurători efectuate in rețeaua de indesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice au fost arhivate ia executant pentru a putea fi prezentate la solicitarea oficiului teritorial.

 • f. Inventarul de coordonate si calculul analitic al suprafețelor sunt prezentate in documentația cadastrala.

Data îmtocmirii: 02,04.2019


SemmătoF%|i

ING BONDR^fMi^a^sile

'«C£AftASILE

TABEL DE MIȘCARE A PARCELELOR "

CORPUL DE PROPRIETATE : MUN. CLUJ-

NAPOCA, STR. SOBARILOR, JUD. CLUJ

. A. SITUAȚIA CONFORM CF 334500 :

NR.

CF

NR. TOPO

DESCRIERE

IMOBIL

SUPRAF.

( m.p. ;

PROPRIETARI

f

302870

19506,

19505/6

Drum, teren pentru Str. Sobarilor

1394

STATUL ROMAN

Total suprafața

1394

B. SITUAȚIA PROPUSA - PRIMA ÎNSCRIERE IN CF:

NR.

C.F.

NR.

TOPO

NR. ‘

CAD).

DESCRIERE

IMOBIL

SUPRAF.

(m.p.)

PROPRIETARI'

NOU

19506,

49505/6

NOU

Drum, teren pentru Str.

Sobarilor

3416

MUN. CLUJ-NAPOCA

l

Total suprafața

3416

1

INVENTAR DE COO RDONATB


JkM: CLUJ             <

Daaraatea Haita® wfrnfafcfrEtftr tsâtorialef Chg-Napoes , Cod SniUTÂ: 54.984


‘t

Nume , <

Punct

V

COORDONATE STEREO'70

X(m)

Y(m)

10

589306.90

'   393973.58

11

589316.22

393971.34

12

589317.98

393982.79

13

589318.75

1     393992.02

14

589321.20

394026.48

15

589322.68

394025.82

16

589323.51

394034.98

17

589324.00

394040.48

18

589325.37

394058.14

19

589329.44

394103.06

20

589332.03

394133.53

21

589335.46

394172.72

22

589339.68

394221.80

23

589341.29

394241.13

24

589342.13

394248.49

25

589342.65

394254.10

26

589344.04

394268.62

27

*    589344.93

394274.30

28

589348.65

394297.53

29

589351.52

394299.71

30

589353.67

194300.70

31

589355.68

394300.61

32

589352.87

394302.14

33

589338.44

394309.07

34

589335.22

394274.12

35

589332.36

394248.35

36

589331.53

394247.17

37

589328.44

394218.73

38

589325.89

394194.56

39

589325.37

394191.48

40

589324.15

394178.63

41

589324.36

394178.56

42

589324.00

394175.13

43

589323.47

394169.87

44

589322.89

394162.88

45

589322.53

394162.99

46

589322.09

394159.31

47

589322.29

394159.31

48

589320.93

394148.32

49

589320.76

394148.37

50

589320.14

394143.24

51

589322.54

394140.28

52

589315.95

394066.09

53

589315.07

394047.27

54

589313.12

394021.27

55

589311.88

394004.22

56

589310.26

393988.92

57

589309.98

393983.79

58

589308.86

393981.79

K

4


CALCULUL SUPRAFEȚE


PUNCTE «PE.CONTUR


Nume

Punct

COORDONATE STEREO'70

X(m)

Y(m)

10

589306.90

393973.58

11

589316,22

393971.34

12

589317.98

♦     393982.79

♦ 13

589318.75

393992.02

14

589321.20

394026.48

15

589322.68

394025.82

16

ronnnn et

JO7JLJ.J 1

j    ’ 394034.98

17

589324.00

|      394040.48

1 18

589325.37

l      394058.14

1 19

589329.44

394103.06

i 20

589332.03

394133.53

21

589335.46

394172.72

I 22

589339.68

394221.80

23

589341.29

394241.13

24

589342.13

394248.49

25

589342.65

394254.10

26

589344.04

394268.62

27

589344.93

394274.30

28

589348.65

394297.53

29

589351.52

394299.71

30

589353.67

394300*70

31

589355.68

394300.61       •

32

589352.87

394302.14

33

589338.44

394309.07

34

589335.22

394274.12

35

589332.36

394248.35

36

589331.53

394247.17

37

589328.44

394218.73

38 <

589325.89

394194.56

39

589325.37

394191.48

40

589324.15

394178.63

41

589324.36

394178.56

42

589324.00

394175.13

i       43 î

589323.47

394169.87

1     44

589322.89

394162.88

45

589322.53       j

394162.99

46

589322.09

394159.31

47

589322.29

394159.31

48

589320.93

394148.32

49

589320.76

394148.37

50

589320.14

394143.24

51

589322.54

394140.28

52

589315.95

394066.09

53

589315.07

394047.27

54

589313.12

394021.27

55

589311.88

394004.22

56

589310.26

393988.92

57

589309.98

393983.79

58

589308.86

393981.79


S = 3416 m.p.
o

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI Scara: 1:1COO

Nr. CAD''

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

3416 m.p.

Str. Sobarilor, jud. Cluj

Cartea FunciaranȚr-

302870

UAT:       Cluj-Napoca
109^’


A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Dr

3416

Teren pentru Strada Sobarilor

Total

3416

B. Date referitoare la construcții

Cod.

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

MențiuniSuprafața totala masurata a imobilului= 3416 m.p.

Suprafața din act=3416 m.p.

Executai Confîm

/'-•.'A

Si

t: INCj. BONDREA Mircea Vasile _cxeci|pirea măsurătorilor la teren, todiii'eajnîocmirii documentației târla Scestcia ctuealitatea din teren T(iR!Z/RE     %\

0104^19

Inspector                               i

Confirm introducerea imobilului in buza de dntq integrata si

atribuirea numărului cadastral Semnătura si parafa

MIKt

LAV

./'/                                                o


589200