Hotărârea nr. 43/2019

Hotărârea 43/2019 - Modificarea și completarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin Hotărârea nr. 606/2013, actualizat prin Hotărârea nr. 924/2017.

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de Ia bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin HCL nr. 606/2013, actualizat prin Hotărârea nr. 924/2017

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin HCL nr. 606/2013, actualizat prin Hotărârea nr. 924/2017 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 53873/426/31.01.2019 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune modificarea și completarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin HCL nr. 606/2013, actualizat prin Hotărârea nr. 924/2017;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea și completarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin HCL nr. 606/2013, actualizat prin Hotărârea nr. 924/2017, după cum urmează:

  • (1)  Art. 6 se completează cu litera b1, care va avea următorul conținut: „Documentația de solicitare a finanțării se poate depune într-un exemplar scris la Serviciul Centrul de Informare pentru cetățeni, str. Moților nr. 5-7, precum și online (pe link-ul menționat în anunțul de participare).”

  • (2) Art. 23 se modifică și se completează astfel: „Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legătură cu procedura de selecție se va transmite de către solicitanți sub formă de document scris sau online, la adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro. Orice document scris trebuie înregistrat la registratura Primăriei municipiului Cluj-Napoca, str. Moților nr. 5-7. în cazul în care datele (documentele) se transmit în formă electronică, acestora le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnătura electronică, astfel încât să îndeplinească condițiile de probă și de validitate ale unui act juridic.”

Art. II Celelalte prevederi ale Regulamentului rămân neschimbate.

Art. III Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Economică, Direcția Tehnică și Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

EcMDan Ștefan Tarcea

cretarul/municipiului,


Nr. 43 din 6 februarie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)