Hotărârea nr. 429/2019

Hotărârea 429/2019 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Cărămidarilor din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Cărămidarilor din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Cărămidarilor din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 204886 din 3.05.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Cărămidarilor din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Reținând prevederile Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Codului civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d), art. 39 alin. (1) și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Cărămidarilor, cu suprafața măsurată de 745 mp, provenind din CF nr. 334500 Cluj-Napoca, nr. topo. 19500/1, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 2. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Cărămidarilor din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de către Ing. Bondrea Mircea Vasile, persoană fizică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.


Nr. 429 din 8 mai 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Anexă la HCL nr.429/2019

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

5

AMPLASAMENT:

STRADA CĂRĂMIDARILOR, domeniul public

MUN. CLUJ-NAPOCA

JUD. CLUJ

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Adresa; Loc, Cluj-Napoca, jud. Cluj

ftr.

Crt

Nr. cadastral

Kr. topografic

Su praf ața* (mp.)

Observații / Referințe

Al

Top: 19500/1

363

teren pentru strada Cărămidarilor
Oficiul de Cadastru și Publicitate (mobiliară CLUJ                (

Biroul de Cadastru și Publjcitate Imobiliară Cluj-Napoca

•           EXTRAS DE CARTE EUHCIARA

’               PENTRU INFORMARE

i

(                Carte Funciară Nr. 334500 Cluj-Napoca


Nr. cerere ■ ' SESS-7 'J Ziua ..T'. 28.. I __ Luo5 [_ ’ ®3 " ~ ' Anuî ’ "idiș


Coci verificare100068390599


TEREN Intravilan -


A. Partea L Descrierea itito.bi'l’u Ici i (


Nr. CF vechi:147r


B. Partea iL Proprietari șo acte

înscrieri privitoare ia dreptull de proprietate șc site drepturi reaie

Referințe

409 / 13/03/1969

Cerere nr. 409, din 13/0^/1969 emis de - (contract autentificat cu nr. 1932/1969 - Notariatul de Stat jud. CLu|);

p. ilntabulare, drept de PROPRIE IÂTE, dobândit prin Lene, cota actuala fc± ‘1/1

Al

! 1) CONSiLBUL POPULAR MUNICIPAL CLUJ-

g2i acest imobil se abnotează din cartea funciară, nemaiformând obiect z de circulație publică

Al

Co Partea BOL SARCGliViD „


inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate; drepturi reali® d® garanție și sarjsofi»

Referințe

NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate a'e prevederile Legii Nr. 6/7/2001.

Pagina 1 din 2


Anexa Mr. 1 La Partea O

A

Terera


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Top: 19500/1

363    1

teren pentru strada Cărămidarilor


Observații1/ Referințe


* Suprafața este determinată în pianul de proiecție Stereo /O.

< < < ‘

.                            DETALII LINIARE MOBIL

(Tmrneîm pentru ocett IrâwH am & jWgSn\

Dat® refercfioair® Ea teircscu r                                   i           i-                ,          i”


(\ir

, f’ ri-

Categorie i k.’lUoU CyC.

intra | Suprafața |

vi lan '• irir-- 1

Tarte

. Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1I

1

drum

DA 1    363    |

-

’ -

-

1

I


Certific că prezentai extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată cfe acest birou,                                                                                                                  e

Prezentul extras de carte funciară este valabil ia autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 25 RON, -Chitanța interna nr.11387/28-03-2019 in suma de 25, pentru serviciul de pubiicitate imobiliară cu codai nr. 272.

Data soluționării,

29-03-2019

Data eliberării, / /

1 APR.

Asistent Registrator,

dana!


.LINA SOUCÂ


ft.1 (parnî&ȘF s-AST.ni.tsji-jniVu
Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 6//12001.

Pagina 2. din 2


,  ’             4 MEMORIU TEHNIC
 • 1. Adresa maobMiiu: Mun. Cluj-Napoca, str. Cărămidarilor, jud. Cluj               »

ț-

V

 • 2. Tfpul lucrării: Documentație cadastrală pentru prima inscriete teren- Str Cărămidarilor.

•                                   '                                                                                                                        ‘                     t

 • 3. Scurtă prezentare a situației din teren:

i

 • a.  Operațiuni in faza, de documentare a lucrării

In faza ac documentare pentru efectuarea lucrării s-au desfasurat următoarele operațiuni:

studierea documentelor puse ia dispoziție de către solicitant si stabilirea actelor ce trebuie procurate pentru întocmirea documentației cadastrale;

 • -  documentarea la OCPI/BCPI Cluj in legatara cu situația imobilului si a vecinilor acestuia;

procurarea informațiilor necesare efectuării lucrării: puncte ale rețelei geodezice si planuri; stabilirea datei de efectuare a lucrărilor in teren.

 • -  localizarea imobilului pe foaia de trapez L-34-48-C-a-2-EV la scara 1 : 5000;

4

 • b.  Localizarea si identificarea imobilului:                                                     <

*

4

Imobilul este situat in intravilanul Mun. Cluj-Napoca, Str Cărămidarilor, jud. Cluj si are următorii vecini: La Nord - Nr Cad 319000, Nr Cad 319001, Nr Cad 285139, Ranga Rares si Ranga Florica, Nr Cad 300633, Bodor Ana si Bodor Tereza, Nr Cad 279699, Iszlai Marius, la Est - Nr Cad 329458, la Sud - Nr Cad 329458 si bloc str George Gordon Byron nr 11, la Vest -Str. George Gordon Byron;

 • c.  Descrierea generala a imobilului:

Imobilul pentru care se întocmește prezenta documentație se afla in Mun. Cluj-Napoca, Str. Cărămidarilor, jud. Cluj, fiind înscris in CF Nr. 334500 cu nr topografic 19500/1, cu suprafața din cartea funciara 334500 de 363 m.p.

In urma măsurătorilor efectuate la fata locului si a prelucrării acestora am regăsit suprafața de 745 m.p. pentru Str. Cărămidarilor.

Faptic, suprafața străzii Cărămidarilor este de 745 mp, iar scriptic suprafața str Caraidarilor este de 363 m.p. conform CF 334500 cu topograficul 19500/1. Aceasta diferența de suprafața a intervenit in urma faptului ca decretul lege prin care s-a stabilit suprafața specifica a străzilor din zona, nu s-a dper^t in cartea funciara. Ca urmare a intervenit aceasta diferența intre suprafața Înscrisa in CF sî suprafața reala a străzii. '

A

745 m.p. rezultata din

A


In consecința, propunerp inscrierea in CF 334500 a suprafatei de măsurători pentru Str. Cărămidarilor.

4     *

4.


Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

a.


Metodele si apdrtura folosita la măsurători:

Pentru efectuarea măsurătorilor topografice s-au folosit punctele noi determinate prin

4

'tehnologie GNSS cu ajutorai metodei real time kinematic (metoda cinematica in timp real) utilizând GPS-ul Geomax Zenith 10, cu corecțiile diferențiale recepționate de la Statia Cluj din rețeaua de referința GNSS.

Rețeaua de sprijin : este constituita din Statia CLUJ, care face parte din rețeaua naționala de referința GNSS

 • -  Aparatura folosita : Receptor GNSS Geomax Zenith 10 cu dubla frecventa si posibilități de

lucru in timp real.

 • b. Sistem de coordonate : STEREOGRAFIC 1970

 • c.  Puncte geodezice vechi folosite:

*

 • -  nu s-au folosit puncte vechi

 • d. Starea punctelor geodezice vechi: -

< e. Măsurători efectuate in rețeaua de indesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice au fost arhivate la executant pentru a putea fi prezentate la solicitarea oficiului teritorial.

f. Inventarul de coordonate si caicului analitic ai suprafețelor sunt prezentate in documentația cadastrala.

Data întocmirii : 02,04.2019
JPAUEL DE MIȘCARE A, PARCELELOR >' CORPUL DE PROPRIETATE : MUN. CLUJ

NAPOCA., STR CĂRĂMIDARILOR JUD. CLUJ

ÎNTOCMIT:


AP SITUAȚIA CONFORM CF 334500 :

NR.

CF

NR. TOPO '

DESCRIERE .   IMOBIL

SUPRAF.

( m.p.)

PROPRIETARI

334500 >

19500/1

Drum, teren pentru Str.

Cărămidarilor

363

Consiliul, popular :

MUNICIPAL CLUJ

Total suprafața

363

B. SITUAȚIA PROPUSA - PRIMA ÎNSCRIERE IN CF:

NR.

C.F.

NR.

TOPO

NR. CAD'.

DESCRIERE

MOBIL

SUPRAF.

(m.p.)

PROPRIETARE

NOU

19500/1

a

NOU

Drum, teren pentru Str. Cărămidarilor

745

MUN. CLUJ-NAPOCA

Total suprafața

745

Imig B®ini$ge& MiîrdeA^așOe

A-? certificat A\ /&      °E %\

UUTW*RE

.! SeWcr<^oOO2 £ VI                      s-

A6!,RT>P^ O .U

® VENTAR. DE COO’RDONAI'E

Județul: CLUJ s

Daumireajffiiteffi adMnfcteafer teritoriale: Cluj-Naposs

CodSERUTA: 54.984

---

Nume

Punct

COORDONATE STEREO'70

X(m)

Y(m)

10

589527.96

393949.02

ÎI

589538.65

393979.79

12

589545.12

393999.41

13

589548.03

394008.93

14

58955O.<)2

394018.62

15

589554.20

394028.08

16

589560.21

*•     394048.20

17

589554.24

394050.29

. 18

589543.00

394017.85

19

589531.07

393980.90

20

589522.26

393951.58

CALCULUL SUPRAFEȚEI

PUNCTE PE CONTUR

4

j Nume

Punct

COORDONATE STEREO'70

. X(m)

Y(m)

10

589527.96

393949.02

li

589538.65

393979.79

în IX.

589545.12

393999.41

13

589548.03

394008.93

14

589550.92

394018.62

15

589554.20

394028.08

16

589560.21

394048.20

17

589554.24

394050.29

18

589543.00

394017.85

19

589531.07

393980.90

20

589522.26

393951.58

S = 745 m.p.

589550


589500


A IMOBILULUI

PLAN AMPLASAMENT SI DELMTAR& O Scara: 1:500        2

Nr. CAD

Sttpra.ifete HMswtBta

---------------s-

Adif^îi

a imobiWtai

745 m.p.

Mm. Ctaj-Napoea, Ste. Cara.mi.dsrilOT.iiid. Ctoj


Cartea Funciara nr.

334500

UAT:

Ctaj-Napoea589550


B. Date referitoare la construcții

Cod.

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

- Mențiuni

.    "                t                    „        i

i


.............- ---------£. ExccutanCtlirCi. BONbl^E^Mircea Vasile Cortul ^ecutm^ masumt^âw ta tara, cMictittfeiffi®?! iiitb0®irii dșjefetonfețiâ ?cadsst'& si;S %\ c®ș8ipon.dett?a tffișstefe &. &S5.tafcs?.f®r 15              H

”li s®WJp& Â’- /


CeuGnn introducerea imobilului in baza de «tete integrate si"' oMbuirea nwnanîM eadasfanL Semnătură si parafa ■


58950<


L A


'î' ’ Este: 02jk^Oto>S’//

......,

- olitl țJ'-J