Hotărârea nr. 428/2019

Hotărârea 428/2019 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada George Gordon Byron din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada George Gordon Byron din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada George Gordon Byron din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 204889 din 3.05.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada George Gordon Byron din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Reținând prevederile Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Codului civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d), art. 39 alin. (1) și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada George Gordon Byron, cu suprafața măsurată de 5.441 mp, provenind din CF nr. 306837 Cluj-Napoca, nr. topo. 19497/2, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 2. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada George Gordon Byron din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de către Ing. Bondrea Mircea Vasile, persoană fizică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.


Președinte de ședință,  Ec. DaîfȘtefan Tarcea


Nr. 428 din 8 mai 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Anexă la HCL ni. 428/2019

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

9

AMPLASAMENT:

STRADA GEORGE GORDON BYRON, domeniul public

MUN. CLUJ-NAPOCA

JUD. CLUJ

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

PFA BONDREA MIRCEA VASILE Certificat de autorizare: RO-CJ-F Nr. 0002

CLUJ-NAPOCA

- Mai 2019-
„ANCPT

15 nm jijnaî.a k i tS.A ’n A i-r 'x f •„.■ r i «i.»V.J7ATS «MfiGiHir.»


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

>,

EXTRAS DE CARTE F UNIC BARĂ

.        PENTRU (INFORMARE


Nr. cerere

57184

Ziua

*    27

Luna

OS

Anul

2019

Cod ver ficare


Carte Funciară Nr. 30683/ Cluj-Napoca100068306733A. Partea L Descrierea Emo^blEuiEtif

TEREN intravilan

Nr. CF vechi:1473

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Byron, Jud. Cluj

(Nr.

iCrf

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp}

Observații / Referințe

LA1J

Top: 19497/2

4.490

B. Partea CE. Proprietarii șt acte

înscrieri privitoare Ea dreptui de proprietate și aBte drepturi reaEe

Referințe

5970 / Z9/©®/19’76               ,                                                       '

Act nr. 0;

Bl

Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobaridit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

1) STATUL ROMAN                               '              ,

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

B2

Acest imobil se abnotează nefăcând obiect de circulație publică.

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

C Partea DEL SARCM .

j Onscroeri privind dezmembrămlntele dreptuiui de proprietate, drepturi reate de garanție și sarcini

Referințe

| MU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 2


'ÂMCP F

AM'Ș’I 15 .\.VKI

»


i-


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ , Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUMCGARĂ


f;


PENTRU EWFORMÂRE

Carte Funciară Nr. 306837 Cluj-Napoca t


Nr. cerere

57184

Ziua

27

Luna

03 ♦

Anul

2019

C<Jd verificare

Kirasi

■HHK

IIWII1I!!!

100068306739


A.„ Partea L Descrierea imobiiuiiii

Nr. CF vechi: 1473

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Byron, Jud. Cluj

Nr. Crt

fir. cadastral!

Wr. topografic

Suprafața* (mpj f

Observații / Referințe                      |

....                              '    .                                     i

Al

Top: 19497/2

4.490        j

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare Ea dreptul de proprietate șt alte drepturi reale

Referințe

5970 / 19/08/1976                                                *

Act nr. 0;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

1) STATUL ROMAN              '

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

B2

Acest imobil se abnotează nefăcând obiect de circulație publică.

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

C„ Partea EEE. SARCIK'f

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale d® garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 2


SI


ț.


jj


1.


2.


3.,


a.


MEMORIU TEHNIC


<

Adresa inwbiMui: Mun. Cluj-Napoca, str. George Gordon Byron, jud. Cluj


Tipul tacrir»: Documentație cadastrală pentru prima înscriere teren- Str George Gordon t

Byron.           '


Scurtă prezentare a situației din teren:


»•


Operațiuni in faza de documentare, a lucrării


In faza de documentare pentru efectuarea lucrării s-au desfasurat următoarele operațiuni:

- studierea documentelor puse la dispoziție de către solicitant si stabilirea actelor ce trebuie procurate pentru întocmirea documentației cadastrale;


documentarea la OCPÎ/BCPI Cluj in legătură cu situația imobilului si a vecinilor acestuia;

procurarea informațiilor necesarei efectuării lucrării: puncte ale rețelei geodezice si planuri;


stabilirea datei de efectuare a lucrărilor in teren.


- localizarea imobilului pe foaia de trapez L-34-48-C-a-2-IV la scara 1 : 5000;

< b. Localizarea si identificarea imobilului:

Imobilul este situat in intravilanul Mun. Cluj-Napoca, Str George Gordon Byron, jud. Cluj si are următorii vecini: La Nord - Str. Gasului (nr. cad. 288194) , la Est - Nr. cad. 2872, Nr Cad 313009, Nr Cad 319001, Nr Cad 319000, Str. Cărămidarilor, Str George Gordon Byron Nr. 11, Nr Cad 324242, Nr Cad 324241, Nr Cad 324242, Str Byron Nr. 15, la Sud - Str Sobarilor, Ia Vest - Nr Cad 265327, Str. Byron 2-4, Str. Oașului nr 118.

c. Descrierea generala a imobilului:

Imobilul pentru care se intocmeste prezenta documentație se afla in Mun. Cluj-Napoca, Str. George Gordon Byron, jud. Cluj, fiind inscris in CF Nr. 306837 cu nr topografic 19497/2, cu suprafața din cartea funciara de 4490 m.p.

In urma măsurătorilor efectuate la fata locului si a prelucrării acestora am regăsit suprafața de 5441 m.p. pentru Str. Byron.*                                                                                                                                       t

%                                                                                                                                   4

Faptic, suprafața străzii Byron este de 5441 mp4 iar scriptic suprafața str Byron este de 4490 £

m.p. conform CF 306837 cu topograficul 1949772. Aceasta, diferența de suprafața a intervenit in urma faptului ca decretul lege prin, care s-a stabilit Suprafața specifica a străzilor din zonaf pu s-a

* * » ' operat in cartea funciara. Ca urmare a intervenit aceasta diferența intre suprafața înscrisa in CF si suprafata(reala a străzii.

In consecința, propunem înscrierea in CF 306837 a suprafatei de 5441 m.p. rezultata, din »

măsurători pentru Str. George Cordon Byron.

4. Operațimimi topa-cadastrale efectuate:

  • a.  Metodele si apartura folosita la măsurători:

Pentru efectuarea măsurătorilor topografice s-au folosit punctele noi determinate prin tehnologie GNSS cu ajutorul metodei real târne kinematic (metoda cinematica in timp real) utilizând GPS-ui Geomax Zenith 10, cu corecțiile diferențiale recepționate de la Statia Cluj

*

din rețeaua de referința GNSS.

Rețeaua de sprijin : este constituita din Statia CLUJ, care face parte din rețeaua naționala de referința. GNSS *

Aparatura folosita : Receptor GNSS Geomax Zenith 10 cu dubla frecventa si posibilități de lucru in timp real.                                               t

<■

  • b. Sistem de coordonate : STEREOGRAFIC 1970

  • c.  Puncte geodezice vechi folosite:

- nu s-au folosit puncte vechi

  • d. Starea punctelor geodezice vechi: -

  • e. Măsurători efectuate in rețeaua de indesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice au fost arhivate ia executant pentru a putea fi prezentate la solicitarea oficiului teritorial.

  • f. Inventarul de coordonate si calculul analitic al suprafețelor sunt prezentate in documentația cadastrala.

Data întocmirii: 02.04.2019

A                                            .

l

t

TABEL DE MIȘCARE A PARCELELOR

CORPUL DE PROPRIETATE : MUN. CLUJ-

NAPOCA. STR, GEORGE GORDON BYRON, JUD;

CLUJ

A. SITUAȚIA CONFORM CF BS4 S(Kl :

NR.

CF

NR. TOI3Q

DESCRIERE

IMOBIL

SUPRAF.

( m.p.)

PROPRIETARI

1

306837

19497/ 2

Drum, teren pentru Str. George Gordon Byron

4490

'                                                       i

STATUL ROMAN

Total suprafața

4490

B. SITUAȚIA PROPUSA - PRIMA ÎNSCRIERE IN CF:

NR.

C.F.

NR.

TOPO

NR.

CAD,

DESCRIERE

IMOBIL

SUPRAF.

(m.p.)

PROPRIETARI

NOU

<

19497/2

A

NOU

Drum, teren pentru Str.

George Gordon Byron

5441

MUN. CLUJ-NAPOCX

Total suprafața

5441

A

JZZZE


igggir^ee


4<


*

3VSÎA1 DE COORDONAT^


:'j


■$

#.


Metal: CLUJ

Dannmin» țmtetsi adasinisfeativ teritoriale: CEoj-Napoos.

CoiSIRUTA:54.m

< *


•*


1

Nume

Punct

COORDONATE STEREO’70

X(m)

Y(m)

10

589749.40

393842.18

11

589753.83

393855.31

12

589746.77

393856.00

13

589743.44

393857.72

14

589702.27

393875.84

15

589693.92

393879.20

16

589693.91

393880.11

17

589604.42

393917.89

18

589572.10

393931.60

19

589560.75

393935.26

20

589527.96

393949.02

21

589505.02

393959.33

22,

589451.58

393981.32

23

589446.67

393983.39

24

589392.52

394006.22

25

589387.03

394008.53

26

589335.79

394029.80

27   *

589326.00

394033.75

28

589323.51

394034.98

29

589322.68

394025.82

30

589382.64

393999.07

31

589443.14

393973.08

32

589502.50

393947.58

33

589562.84

393921.66

34

589623.65

393895.53

35

589631.69

393891.74

36

589676.95

393872.83

37

589691.50

393866.73

38

589704.62

393861.17


i-CALCULUL SOTRAEEEEE

PUNCTE PE CONTUR

1

Nume

Punct

COORDONATE STEREO’70

X(m)

|      Y(m)

10

589749.40

393842.18

11

589753.83

393855.31

12

589746.77

393856.00

13

589743.44

393857.72

14

589702.27

393875.84

15

589693.92

393879.20

16

589693.91

393880.11

' 17

589604.42

393917.89

18

589572.10

393931.60

19

589560.75

393935.26

20

589527.96 1

393949.02

21

589505.02

393959.33

22

589451.58

393981.32

23

589446.67

393983.39

24

589392.52

394006.22

25

589387.03

394008.53

26

589335.79

394029.80

27

589326.00

394033.75

28

589323.51

394034.98

29

589322.68

394025.82

30

589382.64

393999.07

31

589443.14

393973.08

32

589502.50

393947.58

33

589562.84

393921.66

34

589623.65

393895.53

35

589631.69

393891.74

36

589676.95

393872.83

37

589691.50

393866.73

38

589704.62

393861.17

S = 5441 m.p.
o oo

Nr. CAD’      »

<*T-

fala mtsuafa

Adresa inxobMus

T]—5441 m.p.

Str. Gtetsge Gordos Byron, jui Cluj


Cartea l’uasiao, nr.

306837

UAT:

Cfcj-Naposa


A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Dr

5441

Teren pentru Strada George Gordon Byron

Total

5441

B. Date referitoare la construcții

58<4$3d.        Destinația

Suprafața construita

|                Mențiuni