Hotărârea nr. 427/2019

Hotărârea 427/2019 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Consolidare și reabilitare sala de sport str. Avram Iancu nr. 33”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Consolidare și reabilitare sală de sport str. Avram Iancu nr. 33”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Consolidare și reabilitare sală de sport str. Avram Iancu nr. 33”- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 233054/443/2.05.2019 al Direcției Tehnice prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Consolidare și reabilitare sală de sport str. Avram Iancu nr. 33”

Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al Documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții, potrivit prevederilor Legii finanțelor publice nr. 273/2006 actualizată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Consolidare și reabilitare sală de sport str. Avram Iancu nr. 33”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Nr. 427 din 8 mai 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICA


Anexă la Hotărârea nr. 427/ 2019


CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

„Consolidare și reabilitare sală de sport str. Avram Iancu nr. 33”

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Jud. Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 33

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI: 3.620.351,86 lei (fărăT.V.A.)

din care C+M : 2.860.582,63 lei (fără T.V.A.)

DURATA TOTALĂ A INVESTIȚIEI:  14 luni

Anul construcției: 1897

Regim înălțime: P

S teren : 16.006,41 mp.

Surse de finanțare: bugetul local și alte sume constituite conform legii

Durata de realizare a investiției: 14 luni

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiției întocmit conform HG nr. 907/2016 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.