Hotărârea nr. 425/2019

Hotărârea 425/2019 - Încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 1084/2018 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Cloșca nr. 6).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 1084/2018 (majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr.l, 2, 3, 4 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Cloșca nr. 6)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 1084/2018 ( majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr.l, 2, 3, 4 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Cloșca nr. 6) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 199351/49/12.04.2019 al Direcției impozite și taxe locale - prin care se propune încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 1084/2018 de majorare cu 500 % a impozitului pe clădire, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Cloșca nr. 6;

în conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art.168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 din Anexa la H.C.L. nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Nota de constatare nr. 2/9.04.2019 a Direcției Inspecție și Control și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. începând cu data de 1.01.2020 se aprobă încetarea aplicării Hotărârii nr. 1084/2018 de majorare cu 500 % a impozitului pe clădire, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Cloșca nr. 6, având în vedere remedierea situației imobilului potrivit Notei de constatare nr. 2/9.04.2019 a Direcției Inspecție și Control.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția impozite și taxe locale.


Nr. 425 din 8 mai 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)