Hotărârea nr. 423/2019

Hotărârea 423/2019 - Organizarea, în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federația Sporturilor de Contact din România, a unui eveniment internațional, denumit Dynamite Fighting Show, dedicat promovării tuturor sporturilor de contact (kickboxing, MMA, box, karate, kyokushin, taekwondo, BJJ și Muay Thai), în data de 6 iunie 2019.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind organizarea, în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federația Sporturilor de Contact din România, a unui eveniment internațional, denumit Dynamite Fighting Show, dedicat promovării tuturor sporturilor de contact (kickboxing, MMA, box, karate, kyokushin, taekwondo, BJJ și Muay Thai), în data de 6 iunie 2019

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind organizarea, în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federația Sporturilor de Contact din România, a unui eveniment internațional, denumit Dynamite Fighting Show, dedicat promovării tuturor sporturilor de contact (kickboxing, MMA, box, karate, kyokushin, taekwondo, BJJ și Muay Thai), în data de 6 iunie 2019 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 233834/42/02.05.2019 al Direcției Generale comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune alocarea de la bugetul local a sumei de 50.000 de lei, privind organizarea, în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federația Sporturilor de Contact din România, a unui eveniment internațional, denumit Dynamite Fighting Show, dedicat promovării tuturor sporturilor de contact (kickboxing, MMA, box, karate, kyokushin, taekwondo, BJJ și Muay Thai), în data de 6 iunie 2019, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Având în vedere Cererea Federației Sporturilor de Contact din România, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca cu nr. 223436/42/02.05.2019;

în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) și art. 71 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, precum și ale art. 36 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 50.000 de lei de la bugetul local pe anul 2019, privind organizarea, în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federația Sporturilor de Contact din România, a unui eveniment internațional, denumit Dynamite Fighting Show, dedicat promovării tuturor sporturilor de contact (kickboxing, MMA, box, karate, kyokushin, taekwondo, BJJ și Muay Thai), în data de 6 iunie 2019.

Art.2 Se împuternicește Primarul municipiului Cluj-Napoca să încheie, cu Federația Sporturilor de Contact, un protocol de colaborare, în vederea organizării în cele mai bune condiții a acestui eveniment sportiv internațional.

Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr. 423 din 8 mai 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)