Hotărârea nr. 420/2019

Hotărârea 420/2019 - Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 77/2018 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 10”).

V

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 77/2018 ( aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 10”)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 77/2018 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 10”) -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 188986/04.04.2019 al Serviciului Investiții și Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte prin care se propune modificarea Anexei la Hotărârea nr. 77/2018 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 10”), în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A-Clădiri rezidențiale;

Reținând prevederile H.G. nr. 907/2016 cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile instrucțiunii nr. 112/08.03.2019 emisă de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional, respectiv ale art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39. alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea nr. 77/2018, în sensul modificării documentației și a indicatorilor tehnico-economici, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Serviciul strategie și dezvoltare locală, management proiecte și Direcția Economică.


Nr.420 din 8 mai 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

DEVIZ GENERAL CUMULAT CF10 CLUJ-NAPOCA

Prvind cheltuielile necesare investiției:

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Cluj-Napoca

str. Gheorghe Dima, nr. 28, Piața Karl Liebknecht, nr. 7-8, B-dul Nicolae Titulescu, nr. 165, str. Nasaud, nr. 8, bl. Y10, str. Mamaia, nr. 6, bl. A3, Aleea Padin, nr. 28, bl. C6, Aleea Padin, nr. 24, bl. C8, str. Mamaia, nr. 10, bl. A2

în mii lei / mii euro la cursul

4,5744

COTAT.V.A.

19%

Valoare

T.V.A.

Valoare

Nr.Crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

(fără T.V.A.)

(cu T.V.A.)

lei

lei

lei

1

2

3

5

7

1.

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

12.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.3.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

2.

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0.00

3.

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare șl asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.1.

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

32.

Documentații-suport șl cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

15.005,83

2.851,10

17.856,93

33.

Expertizare tehnica

5.001,94

950,36

5.952,30

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

12.504,85

2.375,93

14.880,78

3.5.

Proiectare

44.459,12

8.447,23

52.906,35

3.5.1.

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3.

Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

12.173,23

2.312,90

14.486,13

3.5.4

Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor / autorizațiilor

12.504,84

2.375,92

14.880,76

3.5.5.

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6.

Proiect tehnic și detalii de execuție

19.781,05

3.758,41

23.539,46

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanță

89.377,00

16.981,65

106.358,65

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

73.377,00

13.941,65

87.318,65

3.7.2.

Auditul financiar

16.000,00

3.040,00

19.040,00

3.8.

Asistență tehnică

126.752,96

24.083,07

150.836,03

3.8.1.

Asistență tehnică din partea proiectantului

2.500,96

475,19

2.976,15

3.8.1.1.

pe perioada de execuție a lucrărilor pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de

0,00

0,00

0,00

3.8.1.2.

control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

2.500,96

475,19

2.976,15

3.8.2.

Dirigentie de șantier

124.252,00

23.607,88

147.859,88

TOTAL CAPITOL 3                <

293.101,70

4    ~

55.689,34

348.791,04

4.

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

6.858.440,58

1.303.103,71

8.161.544,29

42

Montaj utilaje tehnologice

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0,00

0,00

0,00

44

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

6.858440,56

1.303.103,71

8.161.54429

5.

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

361.840,00

68.749,60

430.589,60

5.1.1.

Lucrări de construcții

361.840,00

68.749,60

430.589,60

5.12

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

52

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

71.949,88

0,00

71.949,88

52.1.

Comisioanele și dobânzile aferente creditului bancar

0,00

0,00

0,00

 • 522.

 • 523.

Cota aferenta ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

32.872,31

6.574,46

0,00

0,00

32.872,31

6.574,46

524

Cofa aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

31.063,11

0,00

31.063,11

525

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare

1.440,00

0,00

1.440,00

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

559.135,98

106.235,84

665.371,82

54.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

26.400,00

5.016,00

31.416,00

TOTAL CAPITOL 5

1.019.325,86

180.001,44

1.199.327,30

6.

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste șl

predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

62

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

8.170.868,14

1.538.794,49

9.709.662,63

DIN CARE C + M (1.2. +1.3. +1.4.+ 2. + 4.1. + 4.2. + 5.1.1.)

7.220.280,58

1.371.853,31

8.592.133,89

ing. Popa Andrei Cristian

02.04.2019

conform H.G. 907 / 2016/

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca str. Gheorghe Dima, nr. 28

în mii lei I mii euro la cursul 4,5744

COTAT.V.A.         19%

Nr.Crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

(fără T.V.A.)

T.V.A.

Valoare

(cu T.V.A.)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

1.

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.3.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0,00

0,00

2.

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

3.

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1,1.

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1.825,42

346,83

2.172,25

3.3.

Expertizare tehnica

608,47

115,61

724,08

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

1.521,19

289,03

1.810,22

3.5.

Proiectare

5.354,49

1.017,35

6.371,84

3.5.1.

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3.

Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

1.460,33

277,46

1.737,79

3.5.4

Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

1.521,18

289,02

1.810,20

3.5.5.

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6.

Proiect tehnic și detalii de execuție

2.372,98

450,87

2.823,85

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanță

10.108,25

1.920,57

12.028,82

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

8.108,25

1.540,57

9.648,82

3.7.2.

Auditul financiar

2.000,00

380,00

2.380,00

3.8.

Asistență tehnică

13.707,24

2.604,38

16.311,62

3.8.1.

Asistență tehnică din partea proiectantului

304,24

57,81

362,05

3.8.1.1.

pe perioada de execuție a lucrărilor

0,00

0,00

0,00

3.8.1.2.

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

304,24

57,81

362,05

3.8.2.

Dirigentie de șantier

13.403,00

2.546,57

15.949,57

TOTAL CAPITOL 3

33.125,06

6.293,77

39.418,83

 • 4.

4.1

42

4.3

44

 • 4.5

 • 4.6

 • 5.

 • 5.1.

 • 5.1.1.

5.12

52

521.

522

523.

 • 524

 • 525

 • 5.3.

 • 5.4.

 • 6.

 • 6.1.

62


CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

Construcții și instalații

737.180,94

140.064,38

877.245,32

Montaj utilaje tehnologice

0,00

0,00

0,00

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționate cu montaj

0,00

0,00

0,00

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

Dotări

0,00

0,00

0,00

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

737.180,94

140.064,38

877245,32

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Organizare de șantier

45.230,00

8.593,70

53.823,70

Lucrări de construcții

45.230,00

8.593,70

53.823,70

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

7.823,18

0,00

7.823,18

Comisioanele și dobânzile aferente creditului bancar

0,00

0,00

0,00

Cota aferenta ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

3.576,97

0,00

3.576,97

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

715,39

0,00

715,39

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

3.350,82

0,00

3.350,82

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare

180,00

0,00

180,00

Cheltuieli diverse și neprevăzute

60.314.80

11.459,81

71.774,61

Cheltuieli pentru informare și publicitate

3.300,00

627,00

3.927,00

TOTAL CAPITOL 5

116.667,98

20.680,51

137.348,49

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

886.973,98

167.038,66

1.054.012,64

DIN CARE C + M (12. +1.3. +1.4.+ 2. + 4.1. + 42. + 5.1.1.)

782.410,94

148.658,08

931.069,02


Data

02.04.2019 Beneficiar / Investitor


întocmit Șef proiect ing. Popa Andrei Crisfian


Ă\

âiavwsIndicatori tehnico-economici

Bloc de locuințe STR. GH. DIMA, NR. 28, BL. N V Localitatea Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Indicatori economici

TOTAL FĂRĂ TVA

TOTAL CU TVA

TOTAL GENERAL

886.973,98

1.054.012,64

DIN CARE CONSTRUCȚII - MONTAJ (C+M)

782.410,94

931.069,02

Indicatori tehnici

Indicator de realizare (de output)

Valoare la începutul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2)

145,28

71,31

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. gospodării)

0

34

Durata de realizare a investiției: 12 luni

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție: 3 ani

Indicator de proiect (suplimentar) (de realizare)

Valoare la începutul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Consumul anual de energie primară (kWh/an)

865.680,75

443.517,15

Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an)

216,74

68,99

Consumul anual specific de energie

282,69

134,94

(kWh/m2/an)

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca Piața Karl Liebknecht, nr. 7-8 în mii lei / mii euro la cursul 4,5744

COTA T.V.A.         19%

Nr.Crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

(fără T.V.A.)

T.V.A.

Valoare

(cu T.V.A.)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

1.

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

12.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.3.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

2

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

3.

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistentă tehnică

3.1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.1.

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

32.

Documentații-suport ți cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

905,38

172,02

1.077,40

3.3.

Expertizare tehnica

301,79

57,34

359,13

3.4.

Certificarea performanței energetice șl auditul energetic al clădirilor

754,49

143,35

897,84

3.5.

Proiectare

2.972,64

564,80

3.537,44

3.5.1.

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3.

Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz ueneral

845,02

160,55

1.005,57

3.5.4

Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

754,48

143,35

897,83

3.5.5.

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6.

Proiect tehnic și detalii de execuție

1.373,14

260,90

1.634,04

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanță

8.110,25

1.540,95

9.651,20

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de Investiții

6,110,25

1.160,95

7.271,20

3.7.2.

Auditul financiar

2.000,00

380,00

2.380,00

3.8.

Asistență tehnică

9.559,90

1.816,38

11.376,28

3.8.1.

Asistență tehnică din partea proiectantului

150,90

28,67

179,57

3.8.1.1.

pe perioada de execuție a lucrărilor

0,00

0,00

0,00

3.8,1.2.

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

150,90

28,67

179,57

3.8.2.

Dirigentie de șantier

9.409,00

1.787,71

11.196,71

TOTAL CAPITOL 3

22.604,45

4294,84

26.899,29

 • 4.

4.1

42

4.3

44

 • 4.5

 • 4.6

 • 5.

 • 5.1.

 • 5.1.1.

5.12.

52.

 • 52.1.

 • 52.2.

 • 52.3.

 • 52.4

 • 52.5

  • 5.3.

  • 5.4.

 • 6.

6.1.

62.


CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

Construcții și instalații

517 488,55

98.322,82

615.811,37

Montaj utilaje tehnologice

0,00

0,00

0,00

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0,00

0,00

0,00

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

Dotări

0,00

0,00

0,00

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

517.488,55

98.322,82

615.811,37

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Organizare de șantier

45.230,00

8.593,70

53.823,70

Lucrări de construcții

45.230,00

8.593,70

53.823,70

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

5.626,26

0,00

5.626,26

Comisioanele și dobânzile aferente creditului bancar

0,00

0,00

0,00

Cota aferenta ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

2.578,37

0,00

2.578,37

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

515,67

0,00

515,67

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

2.352,22

0,00

2.352,22

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare

180,00

0,00

180,00

Cheltuieli diverse și neprevăzute

42.339,97

8.044,59

50.384,56

Cheltuieli pentru informare și publicitate

3.300,00

627,00

3.927,00

TOTAL CAPITOL 5

96.496.23

17265,29

113.761,52

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

636.589,23

119.882,95

756.472,18

DIN CARE C + M (12. +1.3. +1.4.+ 2. + 4.1. + 4.2. + 5.1.1.)

562.718,55

106.916,52

669.635,07


Data

02.04.2019

Beneficiar / Investitor


întocmit


Șef proiect ing. Popa AndreiIndicatori tehnico-economici

Bloc de locuințe P-TA KARL LIEBKNECHT, NR. 7-8 Localitatea Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Indicatori economici

TOTAL FĂRĂ TVA

TOTAL CU TVA

TOTAL GENERAL

636.589,23

756.472,18

DIN CARE CONSTRUCȚII - MONTAJ (C+M)

562.718,55

669.635,07

Indicatori tehnici

Indicator de realizare (de output)

Valoare la începutul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2)

75,27

36,67

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. gospodării)

0

24

Durata de realizare a investiției: 12 luni

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție: 3 ani

Indicator de proiect (suplimentar) (de realizare)

Valoare la începutul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Consumul anual de energie primară (kWh/an)

452.196,21

231.889,95

Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an)

189,92

65,27

Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an)

235,57

110,92

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca B-dul Nicolae Titulescu, nr. 165 în mii lei / mii euro la cursul 4,5744

COTA T.V.A.          19%

Nr.Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

(fără T.V.A.)

T.V.A.

Valoare

(cu T.V.A.)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

1.

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

12.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.3.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0.00

2.

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

3.

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistentă tehnică

3.1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.1.

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

32.

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

2.508,44

476,60

2.985,04

3.3.

Expertizare tehnica

836,15

158,87

995,02

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

2.090,36

397,17

2.487,53

3.5.

Proiectare

7.358,01

1.398,02

8.756,03

3.5.1.

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3.

Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

2.006,75

381,28

2.388,03

3.5.4

Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor/autorizațiilor

2.090,37

397,17

2.487,54

3.5.5.

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6.

Proiect tehnic și detalii de execuție

3.260,89

619,57

3.880,46

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanță

14.322,25

2.721,23

17.043,48

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

12.322,25

2.341,23

14.663,48

3.7.2.

Auditul financiar

2.000,00

380,00

2.380,00

3.8.

Asistență tehnică

22.249,07

4.227,32

26.476,39

3.8.1.

Asistență tehnică din partea proiectantului

418,07

79,43

497,50

3.8.1.1.

pe perioada de execuție a lucrărilor

0,00

0,00

0,00

3.8.1.2.

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

418,07

79,43

497,50

3.8.2.

Dirigentie de șantier

21.831,00

4.147,89

25.978,89

TOTAL CAPITOL 3

49.364,28

9.379,21

58.743,49

 • 4.

4.1

42

4.3

44

 • 4.5

 • 4.6

 • 5.

 • 5.1.

 • 5.1.1.

5.12.

5.2.

 • 52.1.

522.

 • 52.3.

5.2.4

52.5

 • 5.3.

54.

 • 6.

 • 6.1.

62.


CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru Investiția de bază

Construcții și instalații

1.200.715,70

228.135,99

1.428.851,69

Montaj utilaje tehnologice

0,00

0,00

0,00

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0,00

0,00

0,00

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

Dotări

0,00

0,00

0,00

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

1200.715,70

228.135,99

1428.851,69

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Organizare de șantier

45.230,00

8.593,70

53.823,70

Lucrări de construcții

45.230,00

8.593,70

53.823,70

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

12.458,54

0,00

12.458,54

Comisioanele și dobânzile aferente creditului bancar

0,00

0,00

0,00

Cota aferenta ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

5.683,95

0,00

5.683,95

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1.136,79

0,00

1.136,79

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

5.457,80

0,00

5.457,80

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare

180,00

0,00

180,00

Cheltuieli diverse și neprevăzute

98.240,38

18.665,67

116.906,05

Cheltuieli pentru informare și publicitate

3.300,00

627,00

3.927,00

TOTAL CAPITOL 5

159228,92

27.886,37

187.115,29

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

1409.308,90

265.401,57

1.674.710,47

DIN CARE C + M (1.2. +1.3. + 1.4.+ 2. + 4.1. + 4.2. + 5.1.1.)

1.245.945,70

236.729,69

1.482.675,39


Data

02.04.2019

Beneficiar/Investitor


întocmit

Șef proiect ing. Popa Andrei Cristian


Indicatori tehnico-economici

Bloc de locuințe B-DUL N. TITULESCU, NR. 165 Jud. Cluj

Localitatea Cluj-Napoca,


Indicatori economici

TOTAL FĂRĂ TVA

TOTAL CU TVA

TOTAL GENERAL

1.409.308,90

1.674.710,47

DIN CARE CONSTRUCȚII - MONTAJ (C+M)

1.245.945,70

1.482.675,39

Indicatori tehnici

Indicator de realizare (de output)

Valoare la începutul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2)

208,33

109,82

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. gospodării)

0

48

Durata de realizare a investiției: 12 luni

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție: 3 ani


Indicator de proiect (suplimentar) (de realizare)

Valoare la începutul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

1.247.305,81

685.080,57

Consumul anual de energie primară (kWh/an)

Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an)

188,67

65,42

Consumul anual specific de energie

253,14

129,89

(kWh/m2/an)

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca str. Nasaud, nr. 8, bl. Y10

în mii lei / mii euro la cursul 4,5744

COTA T.V.A.          19%

Nr.Crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

(fără T.V.A.)

T.V.A.

Valoare

(cu T.V.A.)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

1.

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea șl amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1A

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

13.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.3.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

2.

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

3.

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare ți asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.1.

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3A

Documentații-suportți cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

3.574,77

679,21

4.253,98

3.3.

Expertizare tehnica

1.191,59

226,40

1.417,99

3.4.

Certificarea performanței energetice ți auditul energetic al clădirilor

2.978,97

566,00

3.544,97

33.

Proiectare

10.485,86

1.992,31

12.478,17

3.5.1.

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3.

Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz qeneral

2.859,81

543,36

3.403,17

3.5.4

Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor / autorizațiilor

2.978,97

566,00

3.544,97

3.5.5.

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6.

Proiect tehnic și detalii de execuție

4.647,08

882,95

5.530,03

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanță

17.014,25

3.232,71

20.246,96

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

15.014,25

2.852,71

17.866,96

3.7.2.

Auditul financiar

2.000,00

380,00

2,380,00

3.8.

Asistență tehnică

27.812,79

5,284,43

33.097,22

3.8.1.

Asistență tehnică din partea proiectantului

595,79

113,20

708,99

3.8.1.1.

pe perioada de execuție a lucrărilor

0,00

0,00

0,00

3.8.1.2.

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

595,79

113,20

708,99

3.8.2.

Dirigentie de șantier

27.217,00

5.171,23

32.388,23

TOTAL CAPITOL 3

63.058,23

11.981,06

75.039,29

 • 4.

4.1

42

4.3

44

 • 4.5

 • 4.6

 • 5.

 • 5.1.

 • 5.1.1.

5.12.

52.

 • 52.1.

522.

 • 5.2.3.

 • 52.4

 • 52.5

  • 5.3.

  • 5.4.

 • 6.

 • 6.1.

62.


CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

Construcții și instalații

1.517.081,94

288.245,57

1.805.327,51

Montaj utilaje tehnologice

0,00

0,00

0,00

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0,00

0,00

0,00

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

Dotări

0,00

0,00

0,00

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

1.517.081,94

288245,57

1.805.327,51

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Organizare de șantier

45.230,00

8.593,70

53.823,70

Lucrări de construcții

45.230,00

8.593,70

53.823,70

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

15.420,62

0,00

15.420,62

Comisioanele și dobânzile aferente creditului bancar

0,00

0,00

0,00

Cota aferenta ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

7.030,35

0,00

7.030,35

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1.406,07

0,00

1.406,07

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

6.804,20

0,00

6.804,20

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare

180,00

0,00

180,00

Cheltuieli diverse și neprevăzute

122.475,66

23.270,38

145.746,04

Cheltuieli pentru informare și publicitate

3.300,00

627,00

3.927,00

TOTAL CAPITOL 5

186.426,28

32.491,08

218.917,36

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0,00

0,00

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

1.766.566,45

332.717,71

2.099.284,16

DIN CARE C + M (1.2. +1.3. + 14.+ 2. + 4.1. + 42. + 5.1.1.)

1.562.311,94

296.839,27

1.859.151,21


Data

02.04.2019 Beneficiar/Investitor


întocmit

Șef proiect ing. Popa Andrei Cristian


Indicatori tehnico-economici

Bloc de locuințe STR. NĂSĂUD, NR. 8, BL. Y 10 Localitatea Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Indicatori economici

TOTAL FĂRĂ TVA

TOTAL CU TVA

TOTAL GENERAL

1.766.566,45

2.099.284,16

DIN CARE CONSTRUCȚII - MONTAJ (C+M)

1.562.311,94

1.859.151,21

Indicatori tehnici

Indicator de proiect (suplimentar) (de realizare)


Indicator de realizare (de output)

Valoare la începutul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2)

264,66

140,06

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. gospodării)

0

64

Durata de realizare a investiției: 12 luni

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție: 3 ani

Valoare la începutul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Consumul anual de energie primară (kWh/an)

1.583.715,06

872.586,54

Consumul anual specific de energie pentru

191,97

67,87

încălzire (kWh/m2/an)

Consumul anual specific de energie

256,10

131,99

(kWh/m2/an)

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca str. Mamaia, nr. 6, bl. A3 în mii lei / mii euro la cursul 4,5744

COTA T.V.A,          19%

Nr.Crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

(fără T.V.A.)

T.V.A.

Valoare

(cu T.V.A.)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

1.

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea șl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

12.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

u.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.3.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0,00

0.00

2

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

3.

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare șl asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.1.

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

32.

Documentații-suport ți cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1271,28

241,54

1.512,82

3.3.

Expertizare tehnica

423,76

80,51

504,27

34.

Certificarea performanței energetice ți auditul energetic al clădirilor

1.059,40

201,29

1260,69

3.5.

Proiectare

3.951,54

750,80

4.702,34

3.5.1.

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3.

Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz oeneral

1.101,78

209,34

1.311,12

3.5.4

Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

1.059,40

201,29

1.260,69

3.5.5.

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6.

Proiect tehnic și detalii de execuție

1.790,36

340,17

2.130,53

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanță

8.145,25

1.547,60

9.692,85

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

6.145,25

1.167,60

7.312,85

3.7.2.

Auditul financiar

2.000,00

380,00

2.380,00

3.8.

Asistență tehnică

9.689,88

1.841,08

11.530,96

3.8.1.

Asistență tehnică din partea proiectantului

211,88

40,26

252,14

3.8.1.1.

pe perioada de execuție a lucrărilor

0,00

0,00

0,00

3.8.1.2.

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

211,88

40,26

252,14

3.8.2.

Dirigentie de șantier

9.478,00

1.800,82

11.278,82

TOTAL CAPITOL 3

24.541,11

4.66282

29203,93

 • 4.

4.1

42

4.3

44

 • 4.5

 • 4.6

 • 5.

 • 5.1.

 • 5.1.1.

5.12.

52.

 • 52.1.

522,

52.3.

5.24

52.5

52.

54.

 • 6.

 • 6.1.

62.


CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

I

Construcții și instalații

522.266,74

99.230,68

621.497,42

Montaj utilaje tehnologice

0,00

0,00

0,00

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0,00

0,00

0,00

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

Dotări

0,00

0,00

0,00

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

522266,74

99230,68

62149742

CAPITOLUL 5 Afte cheltuieli

Organizare de șantier

45.230,00

8.593,70

53.823,70

Lucrări de construcții

45.230,00

8.593,70

53.823,70

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

5.664,15

0,00

5.664,15

Comisioanele și dobânzile aferente creditului bancar

0,00

0,00

0,00

Cota aferenta ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

2.595,59

0,00

2.595,59

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

519,12

0,00

519,12

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

2.369,44

0,00

2.369,44

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare

180,00

0,00

180,00

Cheltuieli diverse și neprevăzute

42.649,91

8.103,48

50.753,39

Cheltuieli pentru informare și publicitate

3.300,00

627,00

3.927,00

TOTAL CAPITOL 5

96.844,06

17.324,18

114.168.24

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

643.651,91

121217,68

764.869,59

DIN CARE C + M (12. +1.3. + 14.+ 2 + 4.1. + 42. + 5.1.1.)

567.496,74

107.824,38

675.321,12


Data

02.04.2019

Beneficiar/Investitor


întocmit

Șef proiect ing. Popa Andrei Cristian
Indicatori tehnico-economici

Bloc de locuințe STR. MAMAIA, NR. 6, BL. A3


Localitatea Cluj-Napoca,

Jud. Cluj

Indicatori economici

TOTAL FĂRĂ TVA

TOTAL CU TVA

TOTAL GENERAL

643.651,91

764.869,59

DIN CARE CONSTRUCȚII - MONTAJ (C+M)

567.496,74

675.321,12


Indicatori tehnici


Indicator de realizare (de output)

Valoare la începutul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2)

111,23

60,36

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. gospodării)

0

30

Durata de realizare a investiției: 12 luni

>

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție: 3 ani


Indicator de proiect (suplimentar) (de realizare)

Valoare la începutul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Consumul anual de energie primară (kWh/an)

666.754,16

376.415,01

Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an)

187,98

71,70

Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an)

246,75

130,47DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca

Aleea Padin, nr. 28, bl. C6

în mii lei / mii euro la cursul 4,5744

COTA T.V.A.          19%

Nr.Crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

(fără T.V.A.)

T.V.A.

Valoare

(cu T.V.A.)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

1.

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

12.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

U.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.3.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0,00

i

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

3.

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

11

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.1.

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

32.

Documentații-suport ți cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1.824,63

346,68

2.171,31

3.3.

Expertizare tehnica

608,21

115,56

723,77

3.4.

Certificarea performanței energetice ți auditul energetic al clădirilor

1.520,52

288,90

1.809,42

3.5.

Proiectare

5.032,86

956,24

5.989,10

3.5.1.

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3.

Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz cieneral

1.338,06

254,23

1.592,29

3.5.4

Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

1.520,52

288,90

1.809,42

3.5.5.

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6.

Proiect tehnic și detalii de execuție

2.174,28

413,11

2.587,39

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanță

11.834,25

2.248,51

14.082,76

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

9.834,25

1.868,51

11.702,76

3.72.

Auditul financiar

2.000,00

380,00

2.380,00

3.8.

Asistență tehnică

17.159,10

3.260,23

20.419,33

3.8.1.

Asistență tehnică din partea proiectantului

304,10

57,78

361,88

3.8.1.1.

pe perioada de execuție a lucrărilor

0,00

0,00

0,00

3.8.1.2.

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

304,10

57,78

361,88

3.8.2.

Dirigentie de șantier

16.855,00

3.202,45

20.057,45

TOTAL CAPITOL 3

37.979,57

7216,12

45.195,69

 • 4.

4.1

42

4.3

44

 • 4.5

 • 4.6

 • 5.

 • 5.1.

 • 5.1.1.

5.12.

52.

 • 52.1.

522.

 • 52.3.

 • 52.4

 • 52.5

  • 5.3.

54.

 • 6.

 • 6.1.

62.


CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

Construcții și instalații

930.235,35

176.744,71

1.106.980,06

Montaj utilaje tehnologice

0,00

0,00

0,00

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0,00

0,00

0,00

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

Dotări

0,00

0,00

0,00

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

930235,35

176.744,71

1.106.980,06'

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Organizare de șantier

45.230,00

8.593,70

53.823,70

Lucrări de construcții

45.230,00

8.593,70

53.823,70

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

9.721,85

0,00

9.721,85

Comisioanele și dobânzile aferente creditului bancar

0,00

0,00

0,00

Cota aferenta ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

4.440,00

0,00

4.440,00

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

888,00

0,00

888,00

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

4.213,85

0,00

4.213,85

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare

180,00

0,00

180,00

Cheltuieli diverse și neprevăzute

75.849,24

14.411,36

90.260,60

Cheltuieli pentru informare șl publicitate

3.300,00

627,00

3.927,00

TOTAL CAPITOL 5

134.101,09

23.632,06

157.733,15

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

1.102.316,01

207.592,89

1.309.908,90

DIN CARE C + M (12. + 1.3. ♦ 1.4.+ 2. + 4.1. + 4.2. + 5.1.1.)

975.465,35

185.338,41

1.160.803,76


Data

02.04.2019 Beneficiar/Investitor


întocmit

Șef proiect ing. Popa Andrei Cristian


Indicatori tehnico-economici

Bloc de locuințe ALEEA PADIN, NR. 28, BL. C6 Localitatea Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Indicatori economici

TOTAL FĂRĂ TVA

TOTAL CU TVA

TOTAL GENERAL

1.102.316,01

1.309.908,90

DIN CARE CONSTRUCȚII - MONTAJ (C+M)

975.465,35

1.160.803,76

Indicatori tehnici

Indicator de realizare (de output)


Valoare la începutul implementării proiectului


Valoare la finalul implementării proiectului


Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2)

146,99


66,55


Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună          o

44


a consumului de energie (nr. gospodării)

Durata de realizare a investiției: 12 luni

»

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție: 3 ani


Indicator de proiect (suplimentar)

(de realizare)

Valoare la

începutul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Consumul anual de energie primară (kWh/an)

878.303,11

419.186,10

Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an)

206,60

57,62

Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an)

264,73

115,74

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca Aleea Padin, nr. 24, bl. C8

în mii lei / mii euro la cursul 4,5744

COTA T.V.A.          19%

Nr.Crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

(fărăT.V.A.)

T.V.A.

Valoare

(cu T.V.A.)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

1.

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea șl amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

12.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.3.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

2.

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

3.

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.1.

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

32.

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1.824,63

346,68

2.171,31

3.3.

Expertizare tehnica

608,21

115,56

723,77

3A.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

1.520,52

288,90

1.809,42

3.5.

Proiectare

5.352,18

1.016,91

6.369,09

3.5.1.

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3.

Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

1.459,70

277,34

1.737,04

3.5.4

Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor/ autorizațiilor

1.520,52

288,90

1.809,42

3.5.5.

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6.

Proiect tehnic și detalii de execuție

2.371,96

450,67

2.822,63

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanță

11.779,25

2.238,06

14.017,31

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

9.779,25

1.858,06

11.637,31

3.7.2.

Auditul financiar

2.000,00

380,00

2.380,00

3.8.

Asistență tehnică

17.049,10

3.239,33

20.288,43

3.8.1.

Asistență tehnică din partea proiectantului

304,10

57,78

361,88

3,8.1.1.

pe perioada de execuție a lucrărilor

0,00

0,00

0,00

3.8.1.2.

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

304,10

57,78

361,88

3.8.2.

Dirigentie de șantier

15.745.00

3.181,55

19.926,55

TOTAL CAPITOL 3

38.133,89

7245,44

45.379,33

 • 4.

4.1

42

 • 4.3

 • 4.4

 • 4.5

 • 4.6

 • 5.

 • 5.1.

 • 5.1.1.

 • 5.1. Z

52.

 • 52.1.

5.22.

 • 5.2.3.

 • 524

 • 525

 • 5.3.

54.

 • 6.

 • 6.1.

62


CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

Construcții și instalații

920.993,07

174.988,68

1.095.981,75

Montaj utilaje tehnologice

0,00

0,00

0,00

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0,00

0,00

0,00

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

Dotări

0,00

0,00

0,00

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

920.993,07

174988,68

14)95.981,75

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Organizare de șantier

45.230,00

8.593,70

53.823,70

Lucrări de construcții

45.230,00

8.593,70

53.823,70

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

9.661,31

0,00

9.661,31

Comisioanele și dobânzile aferente creditului bancar

0,00

0,00

0,00

Cota aferenta ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

4.412,48

0,00

4.412,48

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

882,50

0,00

882,50

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

4.186,33

0,00

4.186,33

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare

180,00

0,00

180,00

Cheltuieli diverse și neprevăzute

75.353,98

14.317,26

89.671,24

Cheltuieli pentru informare și publicitate

3.300,00

627,00

3.927,00

TOTAL CAPITOL 5

133.545,29

23.537,96

157.083,25

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice,teste și predare la beneficiar

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

1.092.672,25

205.n2.08

1.298.444,33

DIN CARE C + M (1.2. +1.3. +14.+ 2. + 4.1. + 4.2. + 5.1.1.)

966.223,07

183.582,38

1.149.805,45Indicatori tehnico-economici

Bloc de locuințe ALEEA PADIN, NR. 24, BL. C8 Localitatea Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Indicatori economici

TOTAL FĂRĂ TVA

TOTAL CU TVA

TOTAL GENERAL

1.092.672,25

1.298.444,33

DIN CARE CONSTRUCȚII - MONTAJ (C+M)

966.223,07

1.149.805,45

Indicatori tehnici

Valoare la

Valoare la

Indicator de realizare

începutul

finalul

(de output)

implementării

implementării

proiectului

proiectului

Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2)

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună          o                 44

a consumului de energie (nr. gospodării)

Durata de realizare a investiției: 12 luni

»

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție: 3 ani

Indicator de proiect (suplimentar) (de realizare)

Valoare la începutul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Consumul anual de energie primară (kWh/an)

878.303,11

419.186,10

Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an)

206,60

57,62

Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an)

264,73

115,74

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca str. Mamaia, nr. 10, bl. A2

în mii lei / mii euro la cursul 4,5744

COTA T.V.A.          19%

Nr.Crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

l

Valoare

(fără T.V.A.)

T.V.A.

Valoare

(cu T.V.A.)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

1.

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

IZ

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

IZ

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.3.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0,00

0,00

2.

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

3.

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.1.

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3Z

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1.271,28

241,54

1.512,82

3.3.

Expertizare tehnica

423,76

80,51

504,27

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic a) clădirilor

1.059,40

201,29

1.260,69

3Z

Proiectare

3.951,54

750,80

4.702,34

3.5.1.

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3.

Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

1.101,78

209,34

1.311,12

3.5.4

Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor / autorizațiilor

1.059,40

201,29

1.260,69

3.5.5.

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6.

Proiect tehnic și detalii de execuție

1.790,36

340,17

2.130,53

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanță

8.063,25

1.532,02

9.595,27

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

6.063,25

1.152,02

7.215,27

3.7.2.

Auditul financiar

2.000,00

380,00

2.380,00

3.8.

Asistență tehnică

9.525,88

1.809,92

11.335,80

3.8.1.

Asistență tehnică din partea proiectantului

211,88

40,26

252,14

3.8.1.1.

pe perioada de execuție a lucrărilor

0,00

0,00

0,00

3.8.1.2.

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

211,88

40,26

252,14

3.8.2.

Dirigentie de șantier

9.314,00

1.769,66

11.083,66

TOTAL CAPITOL 3

24J95.11

4.616,08

28.911,19

 • 4.

4.1

43

 • 43

 • 44

 • 4.5

 • 4.6

 • 5.

  • 5.1.

   • 5.1.1.

5.13.

52.

 • 53.1.

 • 53.2.

 • 53.3.

 • 5.2.4

 • 5.2.5

  • 5.3.

  • 5.4.

 • 6.

6.1.

6.2.


CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru Investiția de bază

Construcții și instalații

512.478,29

97.370,88

609.849,17

Montaj utilaje tehnologice

0,00

0,00

0,00

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0,00

0,00

0,00

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

Dotări

0,00

0,00

0,00

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

51247839

97.370,88

609.849,17

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Organizare de șantier

45.230,00

8.593,70

53.823,70

Lucrări de construcții

45.230,00

8.593,70

53.823,70

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

5.573,97

0,00

5.573,97

Comisioanele și dobânzile aferente creditului bancar

0,00

0,00

0,00

Cota aferenta ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

2.554,60

0,00

2.554,60

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

510,92

0,00

510,92

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

2.328,45

0,00

2.328,45

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare

180,00

0,00

180,00

Cheltuieli diverse și neprevăzute

41.912,04

7.963,29

49.875,33

Cheltuieli pentru informare și publicitate

3.300,00

627,00

3.927,00

TOTAL CAPITOL 5

96.016,01

17.183,99

113300,00

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

632.789,41

119.170,95

751.960,36

DIN CARE C + M (1.2. +1.3. + 14.+ 2. + 4.1. + 4.2. ♦ 5.1.1.)

557.708,29

105.964,58

663.672,87


Data

02.04.2019 Beneficiar/Investitor


întocmit Șef proiect ing. Popa Andrei Cristian

Sv


/o

<r șh*


iNSTRUCT

S.R.L. //


Indicatori tehnico-economici

Bloc de locuințe STR. MAMAIA, NR. 10, BL. A2 Localitatea Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Indicatori economici

TOTAL FĂRĂ TVA

TOTAL CU TVA

TOTAL GENERAL

632.789,41

751.960,36

DIN CARE CONSTRUCȚII - MONTAJ (C+M)

557.708,29

663.672,87

Indicatori tehnici

Indicator de realizare (de output)

Valoare la

începutul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2)

111,23

60,36

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. gospodării)

0

30

Durata de realizare a investiției: 12 luni

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție: 3 ani

Indicator de proiect (suplimentar) (de realizare)

Valoare la începutul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Consumul anual de energie primară (kWh/an)

666.754,16

376.415,01

Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an)

187,98

71,70

Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an)

246,75

130,47