Hotărârea nr. 419/2019

Hotărârea 419/2019 - Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 19 din 17/2018 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Cluj-Napoca, Grup 9”).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 19/2018 (aprobarea documentației și a indicatoriilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 9”)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 19/2018 (aprobarea documentației și a indicatoriilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 9”) -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 186887/03.04.2019 al Serviciului Investiții și Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte prin care se propune modificarea Anexei la Hotărârea nr. 19/2018 (aprobarea documentației și a indicatoriilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 9”);

Reținând prevederile H.G. nr. 907/2016 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile instrucțiunii nr. 112/8.03.2019 emisă de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional, respectiv ale art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39. alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea nr. 19/2018, în sensul modificării documentației și a indicatorilor tehnico-economici, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Serviciul strategie și dezvoltare locală, management proiecte și Direcția Economică.

Nr. 419 din 8 mai 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

DEVIZ GENERAL CUMULAT CF 9 CLUJ-NAPOCA

Prvind cheltuielile necesare investiției: Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Cluj-Napoca str. Izlazului, nr. 5, bl. OM4, Aleea Azuga, nr. 2, Str. Gr. Alexandrescu nr. 29, bl K-11, Bulevardul Nicolae Titulescu, nr. 16, bl. P7, Str. Unirii, nr. 13, str. Tarnița, nr. 6, BL. B3, str. L. Pasteur, nr. 69, BL. Vll-G, B-dul Muncii, nr. 65A

în mii lei / mii euro la cursul

4,5744

COTAT.V.A.

19%

Valoare

T.V.A.

Valoare

Nr. Cri

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

(fără T.V.A.)

(cuT.V.A.)

lei

lei

lei

1

2

3

5

7

1.

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1A

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.3.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

2.

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

3.

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.1.

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

32.

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

15.006,13

2.851,16

17.857,29

3.3.

Expertizare tehnica

5.002,04

950,39

5.952,43

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

12.505,13

2.375,97

14.881,10

3.5.

Proiectare

41.864,74

7.954,30

49.819,04

3.5.1.

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

 • 3.5.2.

 • 3.5.3.

Studiu de prefezabilitate

Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

0,00

11.184,83

0,00

2.125,12

0,00

13.309,95

3.5.4

Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor

12.505,10

2.375,97

14.881,07

3.5.5.

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6.

Proiect tehnic și detalii de execuție

18.174,81

3.453,21

21.628,02

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanță

96.354,50

18.307,36

114.661,86

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

64.354,50

12.227,36

76.581,86

3.7.2.

Auditul financiar

32.000,00

6.080,00

38.080,00

3.8.

Asistență tehnică

108.709,06

20.654,72

129.363,78

3.8.1.

Asistență tehnică din partea proiectantului

2.501,04

475,20

2.976,24

3.8.1.1.

pe perioada de execuție a lucrărilor pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de

0,00

0,00

0,00

3.8.1.2.

control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

2.501,04

475,20

2.976,24

3.8.2.

Dirigentie de șantier

106.208,02

20.179,52

126.387,54

\   279.441,60

53.093,90

332.535,50

TOTAL CAPITOL 3          —T"***

---A W

4.

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

5.847.480,31

1.111.021,26

6.958.501,57

42

Montaj utilaje tehnologice

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje fără montaj șl echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

45

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

5.847480,31

1.111.02126

6.958.501,57

5.

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

361.840,00

68.749,60

430.589,60

5.1.1.

Lucrări de construcții

361.840,00

68.749,60

430.589,60

5.1.1

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

52.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

62.025,42

0,00

62,025,42

5.11.

Comisioanele și dobânzile aferente creditului bancar

0,00

0,00

0,00

5.11

52.3.

Cota aferenta ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

28.361,19

5.672,24

0,00

0,00

28.361,19

5.672,24

5.14

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

26.551,99

0,00

26.551,99

52.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare

1.440,00

0,00

1.440,00

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

477.935,66

90.807,78

568.743,44

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

24.000,00

4.560,00

28.560,00

TOTAL CAPITOL 5

925.801,08

164.117,38

1.089.91846

6.

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și

predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.1

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

7.052.722,99

1.328.232,54

8.380.955,53

DIN CARE C + M (1.2. +1.3. + 1.4.+ 2. + 4.1. + 4.2. + 5.1.1.)

6.209.320,31

1.179.770,86

7.389.091,17

ing. Popa Andrei Cristian

APRILIE 2019

conform H.G. 907/2016

D'EVE GENERAL

al obiectivului de investiții

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de iacuințe din Municipiu! Cluj-Napoca str. Izlazului, nr. 5, bl. OM4

în mii lei / mii euro ia cursul 4,5744

COTAT.V.A.         19%

r

Nr. Cri

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

(fără T.V.A.) lei

T.V.A.

lei

Valoare

:CUT.V.A.i

lei

1

2

3

4

5

1.

CAPITOLUL 1

Cheltuieli neutru obținerea si amenaiarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

12.

; Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

.‘Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.3.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPiTOL 1

0.00

0.00

c.ooi

2.

: CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

o.ooj

3.

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnică

3.1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.1.

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Alte studii specifice

0,00;

0,00

0,00

32.

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

596,82

113,42

710,34

3.3.

Expertizare tehnica

198,97

37,80

236,77

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

497,44

94,51

591,95

3.5.

Proiectare

1.646,48

312,83

1.959,31

3.5.1.

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3.

Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz oeneral

437,74

83,17

520,91

3.5.4

Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

497,43

94,51

591,94

3.5.5.

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuie

0,00

0,00

0,00

3.5.6.

Proiect tehnic și detalii de execuție

711,31

135,15

846,46

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanță

7.450,25

1.415,55

8.865,80

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

3.450,25

655,55

4.105,80

3.7.2.

Auditul financiar

4.000,00

760,00

4.760,00

3.8.

Asistență tehnică

4.187,53

795,63

4.983,16

3.8.1.

Asistență tehnică din partea proiectantului

99,49

18,90

118,39

3.8.1.1.

pe perioada de execuție a lucrărilor

0,00

0,00

0,00

3.8.1.2.

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

99,49

18,90

118,39

3.8.2.

Dirigentie de șantier

4.088,04

776,73

4.864,77

TOTAL CAPITOL 3

14.577,59

2.769,74

17.347,33

4.

CAPITOLUL (

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

230.371,67

43.770,62

274.142,29

42

jMontaj utilaje tehnologice

0,00

0,00

0,00

4.3

; Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0,00

0,00

0,00

44

IUtilaje fără montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

IActive necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

230.371,6"

43.770,62

274.142,29.

5-

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

i

5.1.

«Organizare de șantier

45.230,00

8.593,70

53.823,70

5.1.1.

ILucrări de construcții

45.230,00

8.593,70

53.823,70

5.1.2.

(Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

52.

'Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

2.699,80

0,00

2.699,80

52.1.

Comisioanele și dobânzile aferente creditului bancar

0,00

0,00

0,00

52.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

1.248,16

0,00

1.248,16

52.3.

Cota aferenta ISC pentru controlul stalului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

249,63

0,00

249,63

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

1.022,01

0,00

1.022,01

525

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare

180,00

0,00

180,00

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

18.396,18

3.495,27

21.891,45

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

3.000,00

570,00

3.570,00

TOTAL CAPITOL 5

69.325,98

12.658,97

81.984,05

6.

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

62.

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,06

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

314.275,24

59.199,33

373.474,57

I

DIN CARE C + M (12. + 1.3. +1.4.+ 2. + 4.1. + 4.2. + 5.1.1.)

275.601,67

52.364,32

327.965,99

Data

02.04.2019

Beneficiar / Investitor


întocmit

Șef proiect ing. Popa.-Ăndrei Crișiiăn

fndicatori tehnico-economici

B4oc de locuințe STR. IZLAZULUI. NR. 5. BL. OM4 Localitatea Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Indicatori economici

TOTAL FĂRĂ TVA                         TOTAL CU TVA

TOTAL GENERAL

314.275^24                                  373.474,57

DIN CARE CONSTRUCȚII- MONTAJ (C+M)

275.601,67                                  327.965,99

indicatori tehnici

indicator de realizare (de output)Valoare ia finalul implementării proiectului

Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2)

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. gospodării)

Durata de realizare a investiției: 12 luni

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție: 3 ani al obiectivului de investiții

Indicator de proiect (suplimentar)

Valoare la începutul

(de realizare)

implementării

proiectului


Valoare ia finalul implementării proiectului


Consumul anual de energie primară (kWh/an)


Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an)

Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an)


342.460,18        175.804,30

226,93             75,26

291,36            139,70Creșterea eficienței! energetice a bîocurrlor de locuințe din fi/iunicipiui Cluj-Mapoca

Aleea Asuga. nr. 2

în mii lei / mii euro la cursul 4,5744

COTA T.V.A.         19%

Nr. Crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

(fără T.V.A.)

T.V.A.

lei

Valoare

;cu T.V.A.)

lei

lei

1

2

3            I

4

5

1.

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenaiarea terenului

I                                                                                                                     I

1.1.

ț Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

12.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0,00'

0,00

0,00

1.3.

Cheltuieli pentru relooarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0,00

0.60

2.

i CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPiTOL 2

u,G9

0,00

0,60

3.

CAPITOLUL!

Cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnică

3.1

j Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.1.

■Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

32.

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1.848,96

351,49

2.201.45

3.3.

Expertizare tehnica

616,65

117,16

733,81

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

1.541,64

292,91

1.834,55

3.5.

Proiectare

5.102,74

968,52

6.072,26

3.5.1.

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3.

Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz eeneral

1.356,64

257,76

1.614,40

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

1.541,63

292,91

1.834,54

3.5.5.

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6.

Proiect tehnic și detalii de execuție

2.204,47

418,85

2.623,32

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanță

11.616,75

2.207,18

13.823,94

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

7,616,75

1.447,18

9.063,94

3.7.2.

Auditul financiar

4.000,00

760,00

4.760,00

3.8.

Asistență tehnică

12.729,31

2.418,57

15.147,88

3.8.1.

Asistență tehnică din partea proiectantului

308,33

58,58

366,91

3.8.1.1.

pe perioada de execuție a lucrărilor

0,00 i

0,00

0,00

3.8.1.2.

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construciil

308,33

58,58

366,91

3.8.2.

Dirigentie de șantier

12.420,98

2.359,99!

14.780,97

TOTAL CAPITOL 3

33.457,05

6.356,84

39.813,89

4.

4.1

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru Jnyestsț'a de bază

‘Construcții și instalații

688.235,66

130.764,78

819.000,44

42

‘Montaj utilaje tehnologice

0,00

0,00

0,00

4.3

‘Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00.

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

668235,66'

130.764,78

819.000,44

5.

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

45.230,00

8.593,70

53.823,70

5.1.1.

Lucrări de construcții

45.230,00

8.593,70

53.823,70

5.12

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

52

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

7.282,91

0,00

7.282,91

5.2.1.

Comisioanele și dobânzile aferente creditului bancar

0,00

0,00

0,00

5.22

Cofa aferenta ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

3.331,39

0,00

3.331,39

523.

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,

666,28

0,00

666,28

urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construirii

52.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

3.105,24

0,00

3.105,24

525

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire /

180,00

0,00

180,00

desființare

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

55.894,32

10.619,92

66.514,24

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

3.000,00

570,00

3.570,00

TOTAL CAPITOL 5

111.467,23'

19.783,62

131.190,85

6.

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00'

0,00

0,00

62

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

833.099,94!

156.905,23

990.005,17

DIN CARE C + M (1.2. +1.3. + 1.4.+ 2. + 4.1. + 4.2. + 5.1.1.)

733.465,66)

139.358,48

872.824,14

Data

02.04.2019 Beneficiar / Investitor


întocmit Șef proiect ing. Popa Andrei Cristian

indicatori tehnico-economici

Bice de locuințe ALEEA AZUGA„ NR. 2 _ Localitatea Cluj-Napoca. Jud. Cluj

Indicatori economici

TOTAL FĂRĂ TVA                         TOTAL CU TVA

TOfĂLGENERAL_

833.099,94                                  990.005,17

DÎN CARE CONSTRUCȚIE - MONTAJ (C+M)

733.465,66                                  872.824,14

Indicatori tehnici

indicator de realizare (de output)


Nivelul anual estimat a! gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2)


Valoare ia începutul implementării proiectului

158,36


Valoare 8a finalul implementării proiectului


70,74


Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. gospodării)


Durata de realizare a investiției: 12 luni

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție: 3 ani

indicator de proiect (suplimentar)

(de realizare)


Valoare Îs

Valoare fia

începutul

finalul

implementării

impiementării

proiectului

proiectului


Consumul anual de energie primară (kWh/ari)


941.475,46


441.401,05


Consumul anual specific de energie pentru încălzire £kWh/m2/an)__

Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an)


233,17


299,13


63,51


129,47


DEVIZ GEHERAL

al obiectivului de investiții

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de iocuințe din Municipiu! Cluj-Napoca Str. Gr. Aîexandrescu nr. 29, bl K-11 în mii lei / mii euro la cursul 4,5744

COTA T.V.A.          19%

Nr. Cit

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

(fărăT.VAl lei

T.V.A.

Valoare teu T.V.A.)

lei

lei

1

2

3

4

I            5

1.

CAPITOLUL 1'

i       Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.1

■ Amenajarea terenului

0,00,

0,00

0,00

1.3.

■Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.3.

■Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0.00

0,00

2.

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00,

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

3.

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnică

3.1

Studii de teren

0,00,

0,00

0,00

3.1.1.

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.1

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

32.

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

2.704,90 '

513,93

3.216,83

3.3.

Expertizare tehnica

901,63

171,31

1.072,94

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

2.254,09

428,28

2.682,37

3.5.

Proiectare

7.934,28!

1.507,51

9.441,79

3.5.1.

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.52.

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3,

Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz aeneral

2.163,92

411,14

2.575,06

3.5.4

Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

2.254,08

428,28

2.682,36

3.5.5,

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6.

Proiect tehnic și detalii de execuție

3.516,28

668,09

4.184,37

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanță

13.311,25

2.529,14

15.840,39

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

9.311,25

1.769,14

11.080,39

3.7.2.

Auditul financiar

4.000,00

760,00

4.760,00

3.8.

Asistență tehnică

16.260,82

3.089,56

19.350,38

3.8.1.

Asistență tehnică din partea proiectantului

450,82

85,66

536,48

3.8.1.1.

ce perioada de execuție a lucrărilor

0,00

0,00

0,00

3.8.1.2.

oentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

450,82

85,661

536,48

3.8.2.

Tirigentie de șantier

15.810,00

3.003,90

18.813,90

TOTAL CAPITOL 3

43.366,97

8239,73

51.608,70

 • 4.

4.1

«

 • 4.3

 • 4.4

 • 4.5

 • 4.6

 • 5.

 • 5.1.

 • 5.1.1.

 • 5.1.2.

 • 5.2.

 • 5.2.1.

 • 51.2.

 • 5.2.3.

 • 5.2.4

 • 5.2.5

  • 5.3.

  • 5.4.

 • 6.

 • 6.1.

 • 6.2.


CAPilOLUL 4

Cheltuieli pentru investiție de bază

i Construcții și instalații

“876.648,05

166.563,13

1.043.211,18

j Montaj utilaje tehnologice

0,03

0,00

0,00

■Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0,00

0,00

0,03

! Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,03

(Dotări

0,00

0,00

0,00

; Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

876.648,05

166.563,13

1,043111,18.

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

Organizare de șantier

45.230,00

8.593,70

53.823,70

■ Lucrări de construcții

45.230,00

8.593,70

53.823,70

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

■Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

9.146,68

0,00

9.146,68

■Comisioanele și dobânzile aferente creditului bancar

0,00

0,00

0,00

jCota aferenta ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

4.178,56

0,00

4.178,56

, Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,

835,71

0,00

835,71

'urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcii

(Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

3.952,41

0,00

3.952,41

iTaxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire 1

180,00

0,00

180,00

■desființare

|Cheltuieli diverse și neprevăzute

71.143,38

13.517,24

84.660,62

ttheltuieli pentru informare și publicitate

3.000,00

570,00

3.570,00

TOTAL CAPITOL 5

128.520.06

22.680,94

151.201,00

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

1.048.536,08

197.483,80

1.246.018,88

DIN CARE C + M (1.2. + 1.3. + 1.4.+ 2. e 4.1.+ 4.2. + 5.1.1.)

521.878,05

175.156,83

1.097.034,88


Data

02.04.2019 Beneficiar / Investitor


întocmit

Șef proiect ing. Popa Andrei CristianIndicstori tehnico-e conomlcl

LBIoc de locuințe STR. G. ALEXANDRESCU, NR. 29, BL. Kll

Localitatea Cluj-Napoca, Jud. Cluj........

Indicatori economici

TOTAL FĂRĂ TVA

TOTAL CU TVA


TOTAL GENERAL

1.048.535,08                                   1.246.018,88

DIN CARE CONSTRUCȚII - MONTAJ (C+M)

921.878,05                                 1.097.034,88

Indicatori tehnici

Indicator de realizare (de output)


Valoare la începutul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2)

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. gospodării)

Durata de realizare a investiției: 12 luni

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție: 3 ani

Indicator de proiect (suplimentar)

(de realizare)

Valoare la începutul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Consumul anual de energie primară (kWh/an)

1.227.658,23

698.466,87

Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an)

169,14

59,35

Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an)

234,42

124,63


DEVE GENERAL

al obiectivului de investiții

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Ciuj-Wapoca Bulevardul Nicoiae Titulsscu, nr. 16, bL P?

în mii lei / mii euro la cursul 4,5744


COTA T.V.A,

19%

Nr. Crt.

Denumirea capitoieior și subcapitolelor de cheltuieli

I      Valoare

jfără T.V.A.j lei

T.V.A.

lei

Valoare

(cu T.V.A.) lei

1

2

3

4

5

1.

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenaiares terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

.■Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

șAmenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.3.

(Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

2.

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,001

3,

CAPITOLUL 3

“1

Cheltuieli pentru proiectare si asistente tehnică

3.1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.1.

Studii de teren

0,00 i

0,00

0,00

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00,1

3.1.3.

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

32.

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2.646,11

502,76

3.145,87

3.3.

Er.pertizare tehnica

882,04

167,59

1.049,63

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

2.205,09

418,97

2.624,06

3.5.

Proiectare

7.298,75

1.386,76

8.685,51

3.5.1.

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3.

Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții ti deviz neneral

1.940,48

368,69

2.309,17

3.5.4

Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor / autorizațiilor

2.205,09

418,97

2.624,06

3.5.5.

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6.

Proiect tehnic și detalii de execuție

3.153,18

599,10

3.752,28

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanță

15.012,25

2.852,33

17.864,58

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

11.012,25

2.092,33

13.104,58

3.7.2.

Auditul financiar

4.000,00

760,00

4.760,00

3.8. |

Asistență tehnică

19.654,02

3.734,26

23.388,28

3.8.1. I

Asistență tehnică din partea proiectantului

441,02

83,79

524,81

3.8.1.1.

ce perioada de execuție a lucrărilor

0,00.

0,00

0,00

441,02

3.8,1.2,


3.8.2.


pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în

Construcții                                __________________

Dirigentie de șantier

TOTAL CAPitOLS


19.213,00

__A


47.698,26


3.650,47


9.062,67


22.863,47

56.760,934.

4.1

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția se bază

1.262.060,91

Construcții și instalații

1.060.555,39

201.505,52

42

| Montaj utilaje tehnologice

0,00

0,001 0,00

4.3

I Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0,0-0

0,00

0,00

4.4

! Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00 i

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00:

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

1.060.555,33

201.505,52

1262.060,91

5.

CAPITOLUL 5

Afte cheltuieli

I

5.1.

•Organizare de șantier

45.230,00

8.593,70

53.823,70

5.1.1.

Lucrări de consinjcții

45.230,00

8.593,70

53.823,70

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

52.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

11,018,49

0,00

11.018,49

52.1.

Comisioanele și dobânzile aferente creditului bancar

0,001

0,00

0,00

522.

Cota aferenta ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

5.029,38!

0,00

5.029,38

52.3.

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construc ii

1.005,88

0,00

1.005,88

52.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

4.803,23

0,00

4.803,23

52.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare

180,00

0,00

180,00

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

86.45B.05

16.427,03

102.885,08

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

3.000,00

570,00

3.570,00

TOTAL CAPITOL 5

145.706,54

25.590,73

171297,27

6.

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

62.

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

1253.960,19'

236.158,92

1.490.119,11

DIN CARE C + M (12. +1.3. +1.4.+ 2. + 4.1.142. + 5.1.1.)

1.105.785,391

210.099,22

1.315.804,61

Data

02.04.2019

Beneficiar / Investitor

întocmit


Șef proiect ing. Popa Andrei Cristian[ndicatcri tehnico-econormci

Bloc de locuințe B-dul NICOLAE TITULESCU, NR. 16,. BL. P7 Localitatea Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Uncfcatori economico

TOTAL FĂRĂ TVA                    ’ TOTAL CU TVA

TOTAL GENERAL

1353360,19                               1.490.119,11

DIN CARE CONSTRUCȚII - MONTAJ (C+M)

1.1057785,39                                 1315.884,61

indicatori tehnici

Indicator de realizare (de output)


Valoare la începutul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului
Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2)

199,27Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. gospodării)

Durata de realizare a investiției: 12 luni

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție: 3 ani

Indicator de proiect (suplimentar)

(de realizare)

Valoare la

începutul implementării proiectului

Valoare Sa finalul implementării proiectului

Consumul anual de energie primară (kWh/an)

1.187.788,41

596.183,67

Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an)

217,55

67,81

Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an)

280,35

130,61

al obiectivului de investiții

Creșterea eficienței energetice a bEocurilor de locuințe


din Municipiul Cfuj-Napocs

Str. Unirii, nr. 13

în mii lei / mii euro la cursul      4,5744

COTAT.V.A.

19%

Nr.Crt.

1

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

(fără T.V.A.i

T.V.A.

Valoare icu T.V.A.;

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

1.

C4P/7OLUL f

Cheltuieli pentru obținerea ți amenajarea terenului

1.1.

■Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

\2.

■Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.3.

; Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPiTOL 1

0,00

0,00

0.003.8.I.2.

1 CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,001

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistență tehnică

j Studii de teren

0,00

0,00

0,00

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

Documentații-suport și cheftuieii pentru obținerea de avize,

2.131,43

404,97

2.536,40

(acorduri și autorizații

lExpertizare tehnica

710,48

134,99

845,47

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al

1.776,19

337,48

2.113,67

clădirilor

IProiectare

5.879,12

1.117,03

6.996,15

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de

1.563,051

296,98

1.860,03

intervenții si deviz ceneral

Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/

1.776,19

337,47

2.113,66

acordurilor/autorizațiilor

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de

0,00

0,00

0,00

execuție

Proiect tehnic și detalii de execuție

2.539,88

482,58

3.022,46

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

Consultanță

14.951,25

2.840,74

17.791,99

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

10.951,25

2.080,74

13.031,99

Auditul financiar

4.000,00

760,00

4.760,00

Asistență tehnică

19.444,24

3.694,41

23.138,65

Asistență tehnică din partea proiectantului

355,24

67,50

422,74

pe perioada de execuție a lucrărilor

0,00

0,00

0,00

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in

355,24

67,50

422,74

Construcții

I

Dirigentie de șantier

19.089,00!

3.626,91,

22.715,91

TOTAL CAPiTOL 3

44.892,71 i

8.529,62

53.422,33


4.

CAPITOLUL 4

Cheltuieli centru investiția de bază

i

4.1

‘Construcții și instalații

1.062.925,57

201.955,86

1.264.881,43

42

Montaj utilaje tehnologice

0,00.

0,00

0,00

4.3

i Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0,00

0,00

0,00

44

(Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

(Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

(Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

1.062325,57

201.955,86

1264.881,43

5.

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

45.230,00

8.593,70

53.823,70

5.1.1.

Lucrări de construcții

45.230,00

8.593,70

53.823,70

5.12.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

52.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

10.950,53

0,00

10.950,53

52.1.

Comisioanele și dobânzile aferente creditului bancar

0,00

0,00

0,00

522.

Cota aferenta ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

4.998,49

0,00

4.998,49

52.3.

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si centru autorizarea lucrărilor de construcții

999,701

0,00

999,70

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

4.772,34

0,00

4.772,34

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare

180,00

0,00

180,00

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

85.902,12

16.321,40

102.223,52

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

3.000,00

570,00

3.570,00

TOTAL CAPITOL 5

145.082,65

25.485,10

170.567,75

6.

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

62.

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

1252.900,93)

235.970,58

1.488.871,51

DIN CARE C + M (1.2, +1.3. + 1.4.+ 2. + 4.1. + 42. + 5.1.1.)

1.108.155,57|

210.549,56

1.318.705,13

Data

întocmit


Șef proiect


02.04.2019

Beneficiar/Investitor


I3Indfcatori economici

TOTAL FĂRĂ TVA                         TOTAL CU TVA

TOTAL GENERAL

1.259.900,93                                   1.488.871,51

DÎN CARE CONSTRUCȚII - MONTAJ (C+fW)

1.108.155,57                                   1.318.705,13

indicatori tehnici

indicator de realizare (de output)


Valoare la

începutul implementării proiectului


Valoare la finalul implementării proiectului


Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2)

105,28

60


Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. gospodării)

Durata de realizare a investiției: 12 luni

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție: 3 ani

Indicator de proiect (suplimentar) (de realizare)

Valoare ia începutul implementării proiectului

Valoare ia finalul implementării proiectului

Consumul anual de energie primară (kWh/an)

1.139.755,74

653.547,73

Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an)

193,50

75,54

Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an)

256,23

138,27

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe

din Municipiul Cluj-Napoca

L' GflD CS6L®5 DUEc Vj        fc=?W

în mii lei / mii euro la cursul      4,5744

COTA T.V.A.

19%

Nr.Crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără T. VA)

T.V.A.

Valoare

(cu T.V.A.1

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

1.

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru ob-'nerea și amenaiarea terenului

1.1.

(Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

U.

(Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

lAmenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.3.

1 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPiTOL 1

0,00

0,00

0.00

1

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

3.

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistență tehnică

1 . .. . .

3.1

(Studii de teren

0,00

0,00 0,00

3.1.1.

jStudii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2.

IRaport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.1

Documentații-suport și chettuieii pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2.372,38

450,75

2.823,13

3.3.

Expertizare tehnica

790,79

150,25

941,04

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

1.976,99

375,63

1352,62

3.5.

Proiectare

6.543,75

1.243,31

7.787,06

3.5.1.

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3.

Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz General

1.739,75

330,55

2.070,30

3.5.4

Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/autorizațiilor

1.976,99

375,63

2.352,62

3.5.5.

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6.

Proiect tehnic și detalii de execuție

2.827,01

537,13

3.364,14

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanță

13.843,25

2.630,22

16.473,47

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

9.843,25

1.870,22

11.713,47

3.7.2.

Auditul financiar

4.000,00

760,00

4.760,00

3.8.

Asistență tehnică

17.269,40

3.281,19

20.550,59

3.8.1.

Asistență tehnică din partea proiectantului

395,40

75,13

470,53

3.8.1.1.

pe perioada de execuție a lucrărilor

0,00

0,00

0,00

■3.8.1.2.

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de confrol al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

395,40

75,13

470.53

3.8.2.

□irigentie de șantier

16.874,00

3.206,06

20.080,061

TOTAL CAPiTOL 3

41796,55

8.131,35

50.927,91j

4,

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

941.921,07

178.965,00

1.120.886,07

4.2

.Montaj utilaje tehnologice

0,0-0

0,00

0,00

4.3

'Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0,00

0,00

0,00

44

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4,5

I Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

i Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

941.321,07

176.965,00

1.120.885,07

5,

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

45.230,00

8.593,70

53.823,70

5.1.1.

Lucrări de construcții

45.230,00

8.593,70

53.823,70

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

9,732,34

0,00

9.732,34

5J2.1.

Comisioanele și dobânzile aferente creditului bancar

0,00

0,00

0,00

5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

4.444,77

0,00

4.444,77

5.2.3.

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

888,95

0,00

888,95

5.2,4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

4.218,62

0,00

4.218,62

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare

180,00

0,00

180,00

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

75.935,08

14.427,67

90.362,75

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

3.000,00

570,00

3.570,00

TOTAL CAPITOL 5

133.897,42

23.581,37

157.488,79

6.

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

1.118.615,05

210.687,72

1.329.302,77

DIN CARE C r K (1.2. + 1.3. +1.4.+ 2. + 4.1. + 4.2. + 5.1.1.)

987.151,07

187.558,70

1.174.709,77

Data

02.04.2019 Beneficiar / Investitor


întocmit

Șef proiect ing. Popa'^ndfei Cristian

/sivi. //

[ridicători tehnico-economici

Bloc de locuințe STR. TARNIȚA, NR. 6\ BL.. B3 ,       Localitatea Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Indicatori eco/rtoniiics

TOTAL FĂRĂTVÂ                         TOTAL CU TVA

~~TOfĂL GENERAL

1.118.615,05                                  1.329.302,77

DIN CARE CONSTRUCȚII - MONTAjȚc+M)

987.151,07                                 1.174.709,77

Indicatori tehnici

Indicator de realizare (de output)


Vaioare la

începutul implementării proiectului

Vaioare la finalul implementării proiectului

Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2)

167,15


85,10Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. gospodării)

Durata de realizare a investiției: 12 luni

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție: 3 ani

Indicator de proiect (suplimentar)

(de realizare)

Vaioare la începutul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

999.567,50

531.271,20

Consumul anual de energie primară (kWh/an)

Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an)

197,01

65,73

Consumul anual specific de energie

259,93

128,65

(kWh/m2/an)

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

Creșterea eficienței energetice a biocvrîior de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca str. L. Pasteur, nr. 6S, BL. Vîî-G în mii lei / mii euro la cursul 4,5744

COTAT.V.A.         19%

Nr. Cit

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

(fără T.V.A.I

T.V.A.

Valoare icuT.V.A.

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

1.

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea ri amenajarea terenului

1

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

12.

^Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

lAmenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.3.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0.00

0.00

2,

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

3.

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnică

3.1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.1.

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

32.

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1.912,73

363,42

2.276,15

3.3.

Expertizare tehnica

637,58

121,14

758,72

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic ai clădirilor

1.593,94

302,85

1.896,79

3.5.

Proiectare

5275,88

1.002,42

6.278,30

3.5.1.

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3.

Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz oeneral

1.402,67

266,51

1.669,18

1Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor /autorizațiilor

1.593,94

302,85

1.896,79

3.5.5.

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6.

Proiect tehnic și detalii de execuție

2.279,27

433,06

2.712,33

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanță

12245,25

2.326,60

14.571,85

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

8.245,25

1.566,60

9.811,85

3.7.2.

Auditul financiar

4.000,00

760,00

4.760,00

3.8.

Asistență tehnică

13.996,79

2.659,39

16.656,18

3.8.1.

Asistență tehnică din partea proiectantului

318,79

60,57,

379,36

3.8.1.1.

pe perioada de execuție a lucrărilor

0,00

o.oo!

0,00

o o 4 n O.O. 1.4.

eentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

31879

60,57

379,36

3.8.2.

Dirigentie de șantier

13.678,001

2.598,82

16.276,82

TOTAL CAPITOL 3

35.662,171

6.775,82

42.437,99

CAPITOLUL L

A.

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

[Construcții și instalații

706.850,93

134.301,68

841.152,61

4J2

Montaj utilaje tehnologica

0,00

0,00

0,00

4.3

iUtilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0,00

0,00

0,00

lUtiiaje fără montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4 .

705.850,93

134.301,68

641.152,61

5.

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

45.230,00

8.593,70

53.823,70

5.1.1.

Lucrări de construcții

45.230,00

8.593,70

53.823,70

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legate, costul creditului

7.974,02

0,00

7.974,02;

5.2.1.

Comisioanele și dobânzile aferente creditului bancar

0,00

0,00

0,00

5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

3.645,53

0,00

3.645,53

5.2,3.

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si p entru autorizarea lucrărilor de construcții

729,11

0,00

729,11

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

3.419.38

0,00

3.419,38

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare

180,00

0,00

180,00

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

61.548,92

11.694,29

73.243,21

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

3.000,00

570,00

3.570,00

TOTAL CAPITOL 5

117.752,94

20,857,39

130.610,93

6.

CAPITOLUL 6' Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

860.266,04

161.935,49

1.022.201,53

DIN CARE C + M (1.2. + 1.3. +1.4.+ 2. + 4.1.f4.2. + 5.1.1.)

752.080,93

142.895,38

894.976,31

Data

02.04.2019 Beneficiar / Investitor


întocmit

Șef proiect-, .

ing. Pop a Andrei Crjs'țîan

.f-             ■


indicatori tehnico-economici

Bloc de locuințe STR. L. PASTEUR, NR. 69, BL.Vil-G Localitatea Cluj-Napoca, Jud. CFuj

indicatori economici

TOTAL FĂRĂ TVA

TOTAL CU TVA


TOTAL GENERAL

860.266,04                                    1.022.201,53

DIN CARE CONSTRUCȚlT- MONTAI (C+M)-

752.080,93                                  894.976,31

Indicatori tehnici

indicator de realizare (de output)


Vaioare ia

începutul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Nivelul anual estimat a! gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2)

133,97


63,46


Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. gospodării)


Durata de realizare a investiției: 12 luni

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție: 3 ani

Indicator de proiect (suplimentar)

(de realizare}

Valoare la

Valoare la

începutul

finalul

implementării

implementări!

proiectului

proiectului

802.494,18

400.059,45

Consumul anual de energie primară (kWh/an)

Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an)

192,37

56,65

Consumul anual specific de energie

250,34

114,63

(kWh/m2/an)

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

Creșterea eficienței energetice a biocunter de focuinte din Municipiu! Cluj-Napoca B-dul Muncii, nr, S5A în mii lei/mii eurola cursul 4,5744

COTAT.V.A.         19%

Nr, Crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare ifără T.V.A.i lei

T.V.A.

Valoare

(cu T.V.A.)

lei

lei

1

2

3

4

5

1,

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

11.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

lAmenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.3.

iCheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00'

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0.00

2.

{ CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPiTOL 2

0,03

0,00

0,00

3.

CAPI7OLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistență tehnică

1

3.1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.1.

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

31.

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

791,70

150,42

942,12

3.3.

Expertizare tehnica

263,90

50,14

314,04

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

659,75

125,35

785,10

3.5.

Proiectare

1183,74

414,91

2.598,65

3.5.1.

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

0,00 i

0,00

0,00

3.5.3.

Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz oeneral

580,58

110,31

690,89

3.5.4

Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor / autorizațiilor

659,75

125,35

785,10

3.5.5.

i

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6.

Proiect tehnic și detalii de execuție

943,41

179,25

1.122,66

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanță

7.924,25

1.505,61

9.429,86

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

3.924,25

745,61

4.669,86

3.7.2.

Auditul financiar

4.000,00

760,00

4.760,00

3.8.

Asistență tehnică

5.166,95

981,72

6.148,67

3.8.1.

Asistență tehnică din partea proiectantului

131,95

25,07

157,02

3.8.1.1.

pe perioada de execuție a lucrărilor

0,00

0,00

0,00

3.8.1.2. ■

rentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

131,95

25,07

157,02

3.8.2.

Dirigenfie de șantier

5.035,00

956,651

5.991,65

TOTAL CAPITOL 3

16.990,29

3.228,15

20118,44

4.

CAPITOLUL 4

CheKuieli pentru investiția de bază

4.1

■Construcții și instalații

273.971,97         53.194,67

333.166,64

42

Montaj utilaje tehnologice

0,00 0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0,00

0,00

0,00

(Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00]

4.5

jDotări

0,00

0,00

0,00]

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

o.ooj

TOTAL CAPITOL 4

275.971,57

53.194,67

333.166,64;

0.

CAPITOLUL 5 i

Afte cheltuieli

5.1.

(Organizare de șantier

45.230,00

8.593,70

53.823,70]

5.1.1.

Lucrări de construcții

45.230,00

8.593,70

53.823,70

5.12.

(Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

52.

(Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

3.220,65

0,00

3.220,65

52.1.

Comisioanele și dobânzile aferente creditului bancar

0,00

0,00

0,00

5.22.

.Cota aferenta ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

1.484,91

0,00

1.484,91

522.

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism -i pentru autorizarea lucrărilor de construcții

296,98

0,00

296,98

52.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

1.258,76

0,00

1.258,76

52.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare

180,00

0,00

180,00

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

22.657,61

4.304,95

26.962,56

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

3.000,00

570,00

3.570,00

TOTAL CAPITOL 5

74.10826

13.468,65

87.576,31

6.

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare fa beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

62.

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPtTOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

371.070,52

69.891,47

440.961,99

DIN CARE C + M (12. + 1.3. + 1.4.+ 2. + 4.1. + 42. + 5.1.1.)

325201,97

61.788,37]

386.990,34

Data

02.04.2019 Beneficiar / Investitor


întocmit

Șef proiect ing. Popa Andrei Cristian


indicateri tehntco-economici

Bioc de locuințe B-DUL MUNCII. NR. 65A Localitatea Cluj-Napoca, jug. Cluj

Indicator! economici

TOTAL FĂRĂ TVA                        TOTAL CU TVA

TOTAL GENERAL

371.070,52                                  440^961,99 "

n^iwcÂ^'co^irR’ucfif-MdNwlc+M'F

325.201,97                                  386.990,34

indicatori tehnici

indicator de realizare (de output)

Valoare la începutul implementări!

proiectului

Valoare la finalul! implementării proiectului

Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2)

72,51

38,52

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. gospodării)

0

30

Durata de realizare a investiției: 12 luni

Durata perioadei de garanție a. lucrărilor de intervenție: 3 ani

Indicator de proiect (suplimentar)

(de realizare)


Valoare la

Valoare ta

începutul

finalul

implementării

implementării

proiectului

proiectului

434.669,97

240.693,34


Consumul anual de energie primară (kWh/an)

Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an)


65,13


Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an)