Hotărârea nr. 418/2019

Hotărârea 418/2019 - Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 913 din 3 noiembrie 2017, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 76 din 12 februarie 2018 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Cluj-Napoca, Grup 8”).

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA

HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 913 din 3 noiembrie 2017, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 76 din 12 februarie 2018 (aprobarea documentației și a indicatoriilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 8”)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 913/2017 astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 76/2018 (aprobarea documentației și a indicatoriilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 8”) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 186644/3.04.2019 al Serviciului Investiții și Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte prin care se propune modificarea Anexei la Hotărârea nr. 913/2017 astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 76 din 12 februarie 2018 (aprobarea documentației și a indicatoriilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 8”;

Reținând prevederile H.G. nr. 907/2016 cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile instrucțiunii nr. 112/08.03.2019 emisă de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional, respectiv ale art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39. alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea nr. 913/2017, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 76/2018, în sensul modificării documentației și a indicatorilor tehnico-economici, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Serviciul strategie și dezvoltare locală, management proiecte și Direcția Economică.

Președintă de ședință, Ec. Dan Ștefan Tarcea


Nr. 418 din 8 mai 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)


DEVIZ GENERAL CUMULAT CF 8 CLUJ-NAPOCA

Prvind cheltuielile necesare Investiției: Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Cluj-Napoca

str. Cernavoda nr. 2 bl. D10, str. Scortarilor nr. 7 bl. D8, str. Donath nr. 180 bl. A8, str. Republicii nr. 64-66, str. G.

Dragalina nr. 10, str. G. Dragalina nr. 8

în mii lei / mii euro la cursul 4,5744

COTA T.V.A.

19%

Nr. Cri.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

(fără T.V.A.)

T.V.A.

Valoare

(cu T.V.A.) lei

lei

lei

1

2

3

5

7

1.

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea șl amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

12.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.3.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

2.

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

3.

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.1.

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

8.279,47

1.573,10

9.852,57

3.3.

Expertizare tehnica

2.759,81

524,35

3.284,16

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

6.899,56

1.310,92

8.210,48

3.5.

Proiectare

23.509,78

4.466,86

27.976,64

3.5.1.

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3.

Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

6.327,82

1.202,29

7.530,11

3.5.4

Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

6.899,55

1.310,91

8.210,46

3.5.5.

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6.

Proiect tehnic și detalii de execuție

10.282,41

1.953,66

12.236,07

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanță

74.182,78

14.094,73

88.277,51

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

50.182,78

9.534,73

59.717,51

3.7.2.

Auditul financiar

24.000,00

4.560,00

28,560,00

3.8.

Asistență tehnică

79.245,46

15.056,64

94.302,10

3.8.1.

Asistență tehnică din partea proiectantului

1.379,92

262,18

1.642,10

3.8.1.1.

pe perioada de execuție a lucrărilor pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de

0,00

0,00

0,00

3.8.1.2.

control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

1.379,92

262,18

1.642,10

3.8.2.

Dirigentie de șantier

77.865,54

14.794,46

92.660,00

TOTAL CAPITOL 3          —--

194.876,86

37.026,60

231.903,46


>-■


I4.

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru Investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

4.327.011,61

822.132,21

5.149.143,82

42

Montaj utilaje tehnologice

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

46

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

4.327.011,61

822.132,21

5.149.14332

E

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

193.620,00

36.787,80

230.407,80

5.1.1.

Lucrări de construcții

193.620,00

36.787,80

230.407,80

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

46.035,90

0,00

46.035,90

52.1.

Comisioanele și dobânzile aferente creditului bancar

0,00

0,00

0,00

 • 5.2.2.

 • 5.2.3.

Cota aferenta ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

20.434,50

4.086,90

0,00

0,00

20.434,50

4.086,90

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

20.434,50

0,00

20.434,50

52.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare

1.080,00

0,00

1.080,00

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

350.395,02

66.575,06

416.970,08

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

19.800,00

3.762,00

23.562,00

TOTAL CAPITOL 5

609.850,92

107.124,86

716.975,78

6.

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și

predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

5.131.739,39

966.283,67

6.098.023,06

DIN CARE C + M (1.2. + 1.3. + 1.4.+ 2. + 4.1. + 4.2. + 5.1.1.)

4.520.631,61

858.920,01

5.379.551,62

ing. Popa Andrei Cristian

02.04.2019

conform H.G. 907/2016DEVE GENERAL

al obiectivului o'e investiții

Creștere® eficienței energetice a blocurilor de locuințe din fi/iunfcipiwi Cfai-h'apccs

Str. Cernavoda nr. 2 bf. D10

în mii lei/mii euro la cursul 4,5744

COTAT. VA        19%

Nr. Crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

(fărăT.V.A.) lei

T.V.A.

lei

Valoare

(cu T.V.A.) lei

1

2

3

5

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

i Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1,2.

jAmenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

|Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.3.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0.00

2.

: CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.1.

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

32.

Documentații-suportși cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

i.ei1,22

363,13

2.274,35

3.3.

Expertizare tehnica

637,07

121,04

758,11

34.

Certificarea performanței energetice și auditui energetic al clădirilor

1.592,69

302,51

1.895,30

3.5.

Proiectare

5.271,71

1.001,63

6.273,34

3.5.1.

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3.

Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

1.401,56

266,30

1.667,86

3.5.4

Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

1.592,68

302,61

1.895,29

3.5.5.

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6.

Proiect tehnic și detalii de execuție

2.277,47

432,72

2.710,19

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanță

13.787,46

2,619,62

16.407,08

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

9.787,46

1.859,62

11.647,08

3.7.2.

Auditui financiar

4.000,00

760,00

4.760,00

3.8.

Asistență tehnică

16.143,44

3,067,25

19.210,69

3.8.1.

Asistență tehnică din partea proiectantului

318,54

60,52

379,06

3.8.1.1.

pe perioada de execuție a lucrărilor

rentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de

0,00

0,00

0,00

3.8.1.2.

control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

318,54

60,52

379,06

3.8.2.

Dirigentie de șantier

15.824,90

3.006,73

18.831,63

TOTAL CAPITOL 3

39.343,59

7.475,28

46.818,87

1

4.

4.1

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investițiâ de b&zs.

166.739,30

1.044.314,54

Construcții și instalații

877.575,24

42

j Montaj utilaje tehnologice

0,00

0,00

0,00

4.3

i Utilaje, echipamente tehnologice și funcționate cu montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

IUtilaje fără montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

i Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporaie

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

877.57524

166.739,30

1.044.314,54

5.

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

32.270,00

6.131,30

38.401,30

5.1.1.

Lucrări de construcții

32.270,00

6.131,30

38.401,30

5.12.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

52.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

9.238,68

0,00

9.238,68

52,1.

Comisioanele și dobânzile aferente creditului bancar

0,00

0,00

0,00

522.

Cota aferenta ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

4.117,58

0,00

4.117,58

5.2.3.

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

823,52

0,00

823,52

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

4.117,58

0,00

4.117,58

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare

180,00

0,00

180,00

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

71.212,14

13.530,31

84.742,45

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

3.300,00

627,00

3.927,00

TOTAL CAPfTOL 5

116.020,82

20.288,61

136.309,43

6.

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și

predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPfTOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

1.032.939,65

194.503,19

1.227.442,84

DIN CARE C + M (1.2. + 1.3. + 1.4.+ 2. + 4.1. + 4.2. + 5.1.1.)

909.845,24

172.870,60

1.082.715,84

ing. Posa Andrei Cristian

02.04.2019

conform jLC

r?90FA2016

indIcatori tehnico-economîcî

Bloc de locuințe STR. CERNAVODĂ, NR. 2, BL. D10

L o calitatea C1 uj» Nap oca. Jud. Cluj


[Indicatori economici

TOTAL FĂRĂ TVA                        TOTAL CU TVA

~ TOTAL GENERAL

1032.939,65 ~                              1.227.442,84

’ Dîh! CARE CONSTRUCȚII - MONTAJ (C+M)

909.845,24                                   1.082.715,84

Indicatori tehnici

Indicator de realizare (de output)

Valoare fa începutul implementării proiectului

Valoare fa finalul implementării proiectului

Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de

14(1 3?

71 07

seră (echivalent tone de CO2)

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună

0

28

a consumului de energie (nr. gospodării)

Durata de realizare a investiției: 24 tuni

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție: 3 ani

indicator de proiect (suplimentar) (de realizare)


Valoare la

Valoare la

începutul

finalul

implementării

implementării

proiectului

proiectului


Consumul anual de energie primară (kWh/an)


837.860,03


459.160,00Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an)

201,43

70,52

Consumul anual specific de energie (kWh/rn2/an)

269,36

138,44

DEVE GENERAL

al obiectivului de investiții

Creșteres eficienței energetice a bfocuriîor de locuințe din Municipiul Ciuj-hicpoca Str. Scortariior nr. 7, bl. D 8

în mii lei / mii euro la cursul

4,5744

COTA T.V.A.

19%

Valoare

T.V.A.

Valoare

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

(fără T.V.A.)

(cu T.V.A.)

lei

lei

lei

1

2

3

5

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

^Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.3.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0.00

0.00

2.

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

0,00

0,00

0,00

obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

3.

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.1.

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentațli-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1.917,85

364,39

2.282,24

 • 3.3.

 • 3.4.

Expertizare tehnica

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

639,28

1.598,20

121,46

303,66

760,74

1.901,86

3.5.

Proiectare

5.625,63

1.068,87

6.694,50

3.5.1.

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3.

Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

1.534,28

291,51

1.825,79

3.5.4

Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor/autorizațiilor

1.598,21

303,66

1.901,87

3.5.5.

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6.

Proiect tehnic și detalii de execuție

2.493,14

473,70

2.966,84

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanță

13.974,04

2.655,07

16.629,11

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

9.974,04

1.895,07

11.869,11

3.7.2.

Auditul financiar

4.000,00

760,00

4.760,00

3.8.

Asistență tehnică

16.517,72

3.138,37

19.656,09

3.8.1.

Asistență tehnică din partea proiectantului

319.64

60,73

380,37

3.8.1.1.

pe perioada de execuție a lucrărilor

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de

0,00

0,00

0,00

3.8.1.2.

control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

319,64

60,73

380,37

3.8.2.

Dirigentie de șantier

16.198,08

3.077,64

19.275,72

TOTAL CAPITOL 3

40’72,72

7.651,82

47.924,54

CAPITOLUL i

ChfelttHfek pentru investiți* g& b***

4.1

Construcții și instalații

896.625,57

170.358,86

1.066.984,43

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0,00

0,00

0,00

4.3

i Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

895.625,57

170.358,86

1.066284,43.

5.

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

1

1

5.1.

Organizare de șantier

32.270,00

6.131,30

38.401,30!

5.1.1.

Lucrări de construcții

32.270,00

6.131,30

38.401,30

5,1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

9.443,91

0,00

9.443,911

5.2.1.

Comisioanele și dobânzile aferente creditului bancar

0,00

0,00

0,00;

5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

4.210,87

0,00

4.210,87)

52.3.

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

842,17

0,00

842,17

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

4.210,87

0,00

4.210,87

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire 1 desființare

180,00

0,00

180,00

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

72.891,36

13.849,36

86.740,72

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

3.300,00

627,00

3.927,00

TOTAL CAPITOL 5

117.905,27

20.607,66

-138.512.93j

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și

o.

predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

1.054.803,56

198.618,34

1.253.421,90

DIN CARE C + M (1.2. +1.3. + 1.4.+ 2. + 4.1. + 4.2. + 5.1.1.) j

928.895,57

176.490,16

1.105.385,73

ing. Popa Andrei Cristian

02.04.2019

conform H.G. 907/2016


Indicatori tehnico-economici

Bloc de locuințe STR. SCORȚARILOR, NR. lt BL D8 Localitatea Cluj-Napoca, Jud. Cluj

indicatori economici

TOTAL FĂRĂ TVA                        TOTAL CU TVA

TOTAL GENERAL

1.054.803,56                                  1.253.421,90

DIN CARE CONSTRUCȚII- MONTAJ (C+M)

928.895,57                                   1.105.385,73

indicatori tehnici

indicator de realizare

(de output)


Valoare ia începutul! implementării proiectului


Valoare ia finalul implementării proiectului


Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2)

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. gospodării)

Durata de realizare a investiției: 24 luni

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție: 3 ani

63,77

28


Indicator de proiect (suplimentar)

(de realizare)


Valoare la începutul implementări proiectului


Valoare la finalul implementării proiectului


Consumul anual de energie primară (kWh/an)

Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an)

Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an)


888.525,26


218,95

286,87


400.947,12


50,39

118,32
DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiu! Cluj-Napoca Str. Donath nr. 180, bl. A 8

înmii lei / mii euro la cursul

4,5744

COTA T.V.A.

19%

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

, fără T.V.A.)

T.V.A.

Valoare-

(cu T.V.A.)

lei

lei

lei

1

2

3

5

7

5,

11.

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

12.

• Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru proiecția mediului și aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.3.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0.00

2

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

0,00

0,00

0,00

obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

3.

3.1

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.1.

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize,

1.835,77

348,80

2.184,57

3.3.

acorduri și autorizații Expertizare tehnica

611,92

116,26

728,18

3 4.

Certificarea performanței energetice și auditui energetic al

1.529,81

230,66

1.820,47

3.5.

clădirilor

Proiectare

5.063,61

962,09

6.025,70

3.5.1.

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.53

Studiu de fezabilitate 1 documentație de avizare a lucrărilor de

1.346,24

255,79

1.602,03

354

intervenții și deviz general

Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor /

1.529,81

290,66

1.820,47

3.5.5.

acordurilor 1 autorizațiilor

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de

0,00

0,00

0,00

3.5.6.

execuție

Proiect tehnic și detalii de execuție

2.187,56

415,64

2.603,20

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanță

13.357,10

2.537,85

15.894,95

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

9.357,10

1.777,85

11.134,95

3.7.2.

Auditui financiar

4.000,00

760,00

4.760,00

3.8.

Asistență tehnică

15.270,16

2.901,33

18.171,49

3.8.1.

Asistență tehnică din partea proiectantului

305,96

58,13

364,09

3.8.1.1.

pe perioada de execuție a lucrărilor

0,00

0,00

0,00

3.8.1.2.

centru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în

305,96

58,13

364,09

3.8.2.

Construcții

Dirigentie de șantier

14.964,20

2.843,20

17.807,40

TOTAL CAPÎTOL 3

37.668,37

7.156,09

44.825,35

4.

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bsră

4.1

Construcții și instalații

834.759,95

158.604,39

993.364,34

4.2

i Montaj utilaje tehnologice

o,oc

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0,0C

0,00

0,00

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00)

4.5

jDotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

834.753,95

158.604,39

993.364,34

5.

5.1.

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

Organizare de șantier

32.270,00

6.131,30

38.401,30

5.1.1.

Lucrări de construcții

32.270,00

6.131,30

38.401,30

5.12.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

8.765,28

0,00

8.765,28

5.2.1.

Comisioanele și dobânzile aferente creditului bancar

0,00

0,00

0,00

522.

Cota aferenta ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

3.902,40

0,00

3.902,40

5.2.3.

Cota aferenta ISC pentru controlul stalului in amenajarea teritoriului,

780,48

0,00

780,48

urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

52.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

3.902,40

0,00

3.902,40

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire 1

180,00

0,00

180,00

5.3.

desființare

Cheltuieli diverse și neprevăzute

67.338,90

12.794,39

80.133,29

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

3.300,00

627,00

3.927,00

TOTAL CAPITOL 5

111.674,18

19.552,69

131226,87

6.

6.1.

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare Is beneficiar

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

62.

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

984.102,50

185.314,07)

1.169.416,57

DIN CARE C + NI (1.2. + 1.3. + 1.4.+ 2. + 4.1. + 4.2. + 5.1.1.)

867.023,95

164.735,69)

1.031.755,64

ing. Popa Andrei Cristian

02.04.2019

confomj..yâ;9p7

/ 2016'[ n d i ca to ri te h n i co-ecan o m ici

Bloc de locuințe STR. DONATH, NR. ISO, BL AS Localitatea Cluj-Napoca, Jud. Cluj         ___

Indicatori economici

TOTAL FĂRĂ TVA                        TOTAL CU TVA

TOTAL GENERAL

984.10230                                 1.169.416,57

DIN CARE CONSTRUCȚ!!- MONTAJ (C+M)

867.02935”                              1.031.765,64

Indicatori tehnici

indicator de realizare (de output)


Valoare ia începutul implementării proiectului


Valoare ia finalul implementării proiectului


Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2)

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. gospodării)

Durata de realizare a. investiției: 24 luni

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție: 3 ani

Valoare la

Valoare la

Indicator de proiect (suplimentar)

începutul

finalul

(de realizare)

implementării

implementării

proiectului

proiectului

Consumul anual de energie primară (kWh/an)

956.724,08

495.865,07

Consumul anual specific de energie pentru

221,11

71,65

încălzire (kWh/m2/an)

Consumul anual specific de energie

non no

H Ar\ Et'>

(kWh/m2/an)

1 H-W,

DEVE GENERAL al obiectivului de investiții

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipii Cluj-Napoca Str. Republicii nr. 64 ■ 66

în mii lei / mii euro la cursul

4,5744

COTA T.V.A.

19%

Nr. Cri.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

(fără T.V.A.)

T.V.A.

Valoare

(cu T.V.A.)

I

lei

lei

lei

1

2

3

5

7

1.

1.1.

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

12.

l Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.3.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

0,00

0,00

0,00

obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

3.

3.1

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.1.

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

32.

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avi2e,

962,63

182,90

1.145,53

3.3.

acorduri și autorizații Expertizare tehnica

320,88

60,97

381,85

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al

802,18

152,41

954,59

3.5.

clădirilor

Proiectare

2.992,15

568,51

3.560,66

3.5.1.

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3.

Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de

834,28

158,51

992,79

intervenții și deviz general

354

Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/

802,19

152,42

954,61

3.5.5.

acordurilor / autorizațiilor

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de

0,00

0,00

0,00

3.5.6.

execuție

Proiect tehnic și detalii de execuție

1.355,68

257,58

1.613,26

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanță

10.579,91

2.010,18

12.590,09

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

6.579,91

1,250,18

7.830,09

3.7.2.

Auditul financiar

4.000,00

760,00

4.760,00

3.8.

Asistență tehnică

9.570,26

1.818,35

11.388,61

3.8.1.

Asistență tehnică din partea proiectantului

160,44

30,48

190,92

3.8.1.1.

3e perioada de execuție a lucrărilor

0,00

0,00

0,00

3.8.1.2.

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în

160,44

30,48

190,92

3.8.2. '

Construcții

Dirigentie de șantier

9.409,82

1.787,87

11.197,69

TOTAL CAPITOL 3

25.228,01

4.793,32

30.021,33

CAPITOLUL 4

Cheftuieli pentru investiție de bază

4.1

■Construcții și instalații.

522.998,23

99.369,66

622.367,89

Montaj utilaje tehnologice

0,0C

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0,00

0,00

0,00

44

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00 j

4.6

i Active necorporale

0,00

0,00

0,00'

7OTÂL CAPITOL 4

522.938,23

99.369,66

622.367,89'

5.

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

32.270,00

6.131,30

38.401,30

5.1.1.

Lucrări de construcții

32.270,00

6.131,30

38.401,30

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

5.710,38

0,00

5.710,38

5.2.1.

Comisioanele și dobânzile aferente creditului bancar

0,00

0,00

0,00

5.22.

Cota aferenta ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

2.513,61

0,00

2.513,81

5.2.3.

Cofa aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

502,76

0,00

502,76

52.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

2.513,81

0,00

2.513,81

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare

180,00

0,00

180,00

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

42.344,19

8.045,40

50.389,59

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

3.300,00

627,00

3.927,00

TOTAL CAPITOL 5

83.624,57

14.823,70

98.428,27

6.

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și

predare fa beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

631.850,81

118.966,68

756.817,49

DIN CARE C + M (1.2. + 1.3. + 1.4.+ 2. + 4.1. + 42. + 5.1.1.)

555.268,23

105.500,96

660.769,19

i

ing. Popa Andrei Cristian

02.04.2019

conform H.G. 907/2016

indicatori tehnico-economici

Bloc de locuințe STR. REPUBLICII, NR. 64-66

Localitatea Cluj-Napoca, Jud, Cluj

indicatori economici

TOTAL FĂRĂ TVA

TOTAL CU TVA


TOTAL GENERAL

631.850,81                                    750.817,49

DIN CARE CONSTRUCȚIE - MONTAJ (C+M)

555.268,23                                    660.769,19


indicatori tehnici

indicator de realizare (de output)

Valoare la începutul implementării proiectului

Valoare ia finalul implementării proiectului

Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2)

75,95

38,19

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. gospodării)

0

16

Durata de realizare a investiției: 24 luni

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție: 3 ani

Indicator de proiect (suplimentar)

(de realizare)

Valoare la începutul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Consumul anual de energie primară (kWh/an)

452.686,39

237.212,69

Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an)

208,89

65,68

Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an)

nnn co

£OU,JO

A Q"7 r>~7

io;,oî

LxEVtZ GENERAL

al obiectivului de investiții

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Ciuj-Hapoca Str. G, Dragalina, Nr. 10

în mii lei / mii euro la cursul

4,5744

COTA T.V.A.

19%

Valoare

T.V.A.

Valoare

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

(fără T.V.A.,

(cu T.V.A,)

lei

lei

lei

1

2

3

5

7

|                      CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.Z

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.3.

Cheltuieli pentru relocares/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

2.

■ CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

0,00

0,00

0,00

obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

3.

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.1.

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

826,00

156,94

982,94

 • 3.3.

 • 3.4.

Expertizare tehnica

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

 • 275.33

 • 688.34

52,31

130,79

327,64

819,13

3.5.

Proiectare

2.278,34

432,88

2.711,22

3.5.1.

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

 • 3.5.2.

 • 3.5.3.

3.5.4

3.5.5.

Studiu de prefezabilitate

Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor/autorizațiilor

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

605,73

688,33

0,00

0,00

115,09

130,78

0,00

0,00

720,82

819,11

0,00

3.5.6.

Proiect tehnic și detalii de execuție

984,28

187,01

1.171,29

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanță

11,120,35

2.112,87

13.233,22

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

7.120,35

1.352,87

8.473,22

3.7.2.

Auditul financiar

4.000,00

760,00

4.760,00

3.8.

Asistență tehnică

10.628,37

2.019,39

12.647,76

3.8.1.

Asistență tehnică din partea proiectantului

137,67

26,16

163,83

3.8.1.1.

pe perioada de execuție a lucrărilor

0,00

0,00

0,00

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de

3.8.1.2.

control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

137,67

26,16

163,83

3.8.2.

Dirigentie de șantier

10.490,70

1,993,23

12.483,93

TOTAL CAPITOL 3

25.816,73

4.905,18

30.721,91 j

CAPITOLUL <!

Cheltuieli pentru investiția ce tresă

4.1

Construcții și instalații

580.221,45

110.242,08

690.463,53

4.2

Montaj utilaje tehnologice

o,oc

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0,00

0,00

0,00

44

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

530.221,45

110242,08

630.463,53,

5.

5.1

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

Organizare de șantier

32.270,00

6.131,30

38.401,30

5.1.1

Lucrări de construcții

32.270,00

6.131,30

38.401,30

5.12.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

52.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

6.304,87

0,00

6.304,87

52.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului bancar

0,00

0,00

0,00

522.

Cota aferenta ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

2.784,03

0,00

2.784,03

5.2.3.

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,

556,81

0,00

556,81

5.2.4

urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

2.784,03

0,00

2.784,03

52.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire1

180,00

0,00

180,00

5.3.

desființare

Cheltuieli diverse și neprevăzute

47.208,15

8.969,55

56.177,70

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

3.300,00

627,00

3.927,00

TOTAL CAPITOL 5

83.083,02

15.727,85

104.810,87

6.

6.1

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste șl predare la beneficiar

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

62.

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

1

TOTAL GENERAL

695.121,20

130.875,11

825.995,31

DIN CARE C + M (12. + 1.3.+14.+ 2. + 4.1 + 42. + 5.11)    |

612.491,45

116.373,38

728.864,83

1

ing. Popa Andrei Cristian

02.04.2019

conform H.G. 907/2016


TOTAL FĂRĂ TVA                        TOTAL CU TVA

TOTAL GENERAL

695.121,20                                  825.996,31

DIN CARE CONSTRUCȚII - MONTA! (C+M)

612.491,45                                  728.864,83

indicatori tehnici

Indicator de realizare (de output)

Valoare ia începutul implementării proiectului

Valoare Ea finalul implementării proiectului

Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2)

72,25

36,06

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună

0

20

a consumului de energie (nr. gospodării)

Durata de. realizare a investiției: 24 luni

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție: 3 ani

Indicator de proiect (suplimentar)

(de realizare)


Valoare ia

Valoare la

începutul

finalul

implementării

implementării

proiectului

proiectului

224.532,53


Consumul anual de energie primară (kWh/an)


448.220,37


Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an)

Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an)


61,25

d -59 70 I            j lDEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Creșterea eficienței energetice a blocttriior de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca Str, G. Dragalina, Nr. §

înmii iei / mii euro la cursul

4,5744

COTA T.V.A.

19%

Valoare

T.V.A.

Valoare

Nr, Crt,

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

(fără T.V.A.)

(cu T.V.A.)

lei

lei

lei

1

2

3

5

7

1.

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

.'Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

1 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.3.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,03

0,00

0,00

2.

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

0,00

0,00

0,00

obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

3.

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.1.

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2.

IRaport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

I Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2.

IDocumentații-suportși cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri șl autorizații

826,00

156,94

982,94

 • 3.3.

 • 3.4.

lExpertizare tehnica

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al

 • 275.33

 • 688.34

52,31

130,79

327,64

819,13

clădirilor

3.5.

Proiectare

2.278,34

432,88

2.711,22

 • 3.5.1.

 • 3.5.2.

 • 3.5.3.

3.5.4

Tema de proiectare

Studiu de prefezabilitate

Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor 1 acordurilor / autorizațiilor

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

605,73

688,33

0,00

0,00

115,09

130,78

0,00

0,00

720,82

819,11

3.5.5.

0,00

0,00

0,00

3.5.6.

Proiect tehnic și detalii de execuție

984,28

187,01

1.171,29

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanță

11.363,92

2.159,14

13.523,06

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

7.363,92

1.399,14

8.763,06

3.7.2.

Auditul financiar

4.000,00

760,00

4.760,00

3.8.

Asistență tehnică

11.115,51

2.111,95

13.227,46

3.8.1.

Asistență tehnică din partea proiectantului

137,67

26,16

163,83

3.8.1.1.

pe perioada de execuție a lucrărilor

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de

0,00

0,00

0,00

3.81.2.

control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

137,67

26,16

163,83

3.8.2.

Dirigentie de șantier

10.977,84

2.085,79

13.063,63

TOTAL CAPITOL 3

26.547,44

5.044,01

31.591,451

4.

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

614.831,17

116.817,92         731.649,09

42

; Montaj utilaje tehnologice

0,00

0,00 0,00

4.3

, Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0,00

0,00 0,00

44

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,00

0,00 0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00 0,00

4.6

țActive necorporale

0,00

0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 4

614.831,17

116.817,92         731.549,09

5.

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

(Organizare de șantier

32.270,00

6.131,30          38.401,30

5.1.1.

i Lucrări de construcții

32.270,00

6.131,3C

38.401,301

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

6.572,78

0,00

6.572,78

5.2.1.

Comisioanele și dobânzile aferente creditului bancar

0,00

0,00

0,00

 • 5.2.2.

 • 5.2.3.

Cota aferenta ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

2.905,81

581,16

0,00

0,00

2.905,81 j

581,161

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

2.905,81

0,00

2.905,81 j

52.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare

180,00

0,00

i

180,001

52.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

49.400,28

9.386,05

58.785,33

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

3.300,00

627,00

3.927,00

TOTAL CAPITOL 5

91.543,06

16.144,35

107.687,41'

>

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și

predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00.1

TOTAL GENERAL

732.921,67

138.006,28

870.927,95

|

DIN CARE C + M (1.2. + 1.3. + 1.4.+ 2. + 4.1. + 4.2. + 5.1.1.)

647.101,17

122.949,22

770.050,39

1

inc, Popa Andrei Cristian

02.04.2019

conform H.G. 907/2016

//^    z^,

,'jc SIAAK-rgtiU-Z ll JȘjDțJSTRUCT i; Fz's.r.l. ■','

''■y'C'.-              r}r-:'''

In d icatori te h n i co-econom i ci

Bloc de locuințe STR. G. DRAGALINA, NR. 8 Localitatea Cluj-Napoca. Jud. ClujIndicatori economici


TOTAL FARA TVA


TOTAL CU TVA


732.921,67


TOTAL GENERAL


870.927,95


DIN CARE CONSTRUCȚII - MONTAJ (C+M)


647.101,17


770.050,39


indicatori tehnici

Valoare la

Indicator de realizare                  începutul

(de output)                    implementării

proiectului

Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de                  79 9

seră (echivalent tone de CO2)

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună

a consumului de energie (nr. gospodării)

Durata de realizare a investiției: 24 luni

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție: 3 ani


Valoare Ia finalul implementării proiectului

36,06

20


indicator de proiect (suplimentar)

(de realizare)


Valoare la începutul implementării proiectului

Valoare Ea finalul implementării proiectului

Consumul anual de energie primară (kWh/an)


448.220,37


224.532,53


Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an)61,25

132,79