Hotărârea nr. 417/2019

Hotărârea 417/2019 - Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 912 din 3 noiembrie 2017, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 75 din 12 februarie 2018 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Cluj-Napoca, Grup 7”).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei Ia Hotărârea nr. 912 din 3 noiembrie 2017, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 75 din 12 februarie 2018 (aprobarea documentației și a indicatoriilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul CIuj-Napoca, Grup 7”)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 913/2017 astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 75 din 12 februarie 2018 (aprobarea documentației și a indicatoriilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 7”) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 186802/3.04.2019 al Serviciului Investiții și Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte prin care se propune modificarea Anexei la Hotărârea nr. 912/2017 astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 75 din 12 februarie 2018 (aprobarea documentației și a indicatoriilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 7”);

Reținând prevederile H.G. nr. 907/2016 cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile instrucțiunii nr. 112/08.03.2019 emisă de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional, respectiv a art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39. alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea nr. 912 din 3 noiembrie 2017, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 75/2018, în sensul modificării documentației și a indicatorilor tehnico-economici, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Serviciul strategie și dezvoltare locală, management proiecte și Direcția Economică.


Președint Ec. Dan Ș


de ședință, fan TarceaNr.417 din 8 mai 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

DEVIZ GENERAL CUMULAT CF 7 CLUJ-NAPOCA

Prvind cheltuielile necesare investiției:

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Cluj-Napoca

str. A. V. Voevod nr. 58, str. A. V. Voevod nr. 62, str. Ariesului nr. 32, Aleea Baita nr. 4, Aleea Detunata nr. 19, bl. L6

în mii lei / mii euro la cursul

4,5744

COTAT.V.A.

19%

Valoare

T.V.A.

Valoare

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

(fără T.V.A.)

(cu T.V.A.)

lei

lei

lei

1

2

3

5

7

1.

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

12.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.3.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

2.

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

3.

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.1.

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

32.

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

6.658,74

1.265,16

7.923,90

3.3.

Expertizare tehnica

2.219,57

421,72

2.641,29

3.4.

Certificarea performanței energetice și audltul energetic al clădirilor

5.548,95

1.054,30

6.603,25

3.5.

Proiectare

19.745,88

3.751,72

23.497,60

3.5.1.

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3.

Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

5.408,45

1.027,61

6.436,06

3.5.4

Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor/autorizațiilor

5.548,96

1.054,30

6.603,26

3.5.5.

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6.

Proiect tehnic și detalii de execuție

8.788,47

1.669,81

10.458,28

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanță

56.443,38

10.724,24

67.167,62

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

36.443,38

6.924,24

43.367,62

3.7.2.

Auditul financiar

20.000,00

3.800,00

23.800,00

3.8.

Asistență tehnică

55.246,76

10.496,89

65.743,65

3.8.1.

Asistență tehnică din partea proiectantului

1.109,79

210,85

1.320,64

3.8.1.1.

pe perioada de execuție a lucrărilor

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de

0,00

0,00

0,00

3.8.1.2.

control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

1.109,79

210,85

1.320,64

3.8.2.

Dirigentie de șantier

54.136,97

10.286,04

64.423,01

TOTAL CAPITOL 3

145.863,28

27.714,03

173.577,31

4.

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

2.998.009,58

569.621,82

3.567.631,40

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

2.998.009,58

569.621,82

3.567.631,40

5.

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

161.350,00

30.656,50

192.006,50

5.1.1.

Lucrări de construcții

161.350,00

30.656,50

192.006,50

5.12.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

32.450,08

0,00

32.450,08

52.1.

Comisioanele și dobânzile aferente creditului bancar

0,00

0,00

0,00

522.

52.3.

Cota aferenta ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

14.340,95

2.868,18

0,00

0,00

14.340,95

2.868,18

52.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

14.340,95

0,00

14.340,95

52.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire 1 desființare

900,00

0,00

900,00

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

243.615,42

46.286,93

289.902,35

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

16.500,00

3.135,00

19.635,00

TOTAL CAPITOL 5

453.915,50

80.078,43

533.993,93

6.

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și

predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

62.

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

3.597.788,36

677.414,28

4.275.202,64

DIN CARE C + M (1.2. +1.3. + 1,4.+ 2. + 4.1. ♦ 4.2. + 5.1.1.)

3.159.359,58

600.278,32

3.759.637,90

ing. Popa Andrei Cristian

02.04.2019

conform H.G. 907/2016

!

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca str. AL Vsida Voevod nr. 58

înmii lei/mii euro la cursul

4,5744

COTA T.V.A.

19%

Valoare

T.V.A.

Valoare

Nr. Crt

Denumirec capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

(fără T.V.A.)

(cu T.V.A.)

lei

lei

lei

1

2

3

5

7

1                   CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

[obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

12.

^Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

IAmenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.4.

ICheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

2

| CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

3.

|                     CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.1.

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

I Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

32.

iDocumentațli-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, [acorduri și autorizații

939,28

178,46

1.117,74

3.3.

[Expertizare tehnica

313,09

59,49

372,58

3.4.

Certificarea performanței energetice și audiful energetic al clădirilor

782,74

148,72

931,46

3.5.

Proiectare

2.590,84

492,26

3.083,10

3.5.1.

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3.

Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

688,82

130,88

819,70

3.5.4

Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor/autorizațiilor

782,74

148,72

931,46

3.5.5.

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6.

Proiect tehnic și detalii de execuție

1.119,28

212,66

1.331,94

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanță

9.762,00

1.854,78

11,616,78

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

5.762,00

1.094,78

6.856,78

3.7.2.

Auditul financiar

4.000,00

760,00

4.760,00

3.8.

Asistență tehnică

7.930,75

1.506,84

9.437,59

3.8.1.

Asistență tehnică din partea proiectantului

156,55

29,74

186,29

3.8.1.1.

pe perioada de execuție a lucrărilor

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de

0,00

0,00

0,00

3.8.1.2.

control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

156,55

29,74

186,29

3.8.2. :

Dirigentie de șantier

7.774,20

1.477,10

9.251,30

|

TOTAL CAPITOL 3

22.318,70

4,249,55

26.553,25|

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiție (ie bază

4.1

Construcții și instalații

430.233,47

81.744,36

511.977,83

42

; Montaj utilaje tehnologice

0,00

0,00

0,00!

4.3

I Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0,00

0,00

0,00 i

4.4

î Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,001

4.5

■ Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

i Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

430.233,47

81.744,36

511.977,83

5.

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

1

5.1.

'Organizare de șantier

32.270,00

6.131,30

38.401,30 Ș

5.1.1.

Lucrări de construcții

32.270,00

6.131,30

38.401,30 i

5.12.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00,

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

4.810,67

0,00

4.810,671

52.1.

Comisioanele și dobânzile aferente creditului bancar

0,00

0,00

0,00

522.

52.3.

Cota aferenta ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

2.104,85

420,97

0,00

0,00

2.104,85}

420,971

52.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

2.104,85

0,00

2.104,851

52.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare

180,00

0,00

180,00

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

34.983,00

6.646,77

41.629,77

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

3.300,00

627,00

3.927, OOj

TOTAL CAPITOL 5

75.363,67

13.405,07

88.768,74

6.

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și

predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

62.

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

6,00

TOTAL GENERAL

527.915,84

99.389,98

627.305,82

DIN CARE C + M (1.2. + 1.3. + 1.4.+ 2. + 4.1. + 4.2. + 5.1.1.)

462.503,47

87.875,66

550.379,13

ing. Popa Andrei Cristian

02.04.2019

conform H.G. 907/2016i n d i ca io 1î te h n ico-eco n om ic iBloc de locuințe STR. AL. V. VOEVOD NR. 58 Localitatea Cluj-Napoca. Jud. Cluj


Indicatori economici

TOTAL FĂRĂ TVA

TOTAL GENERAL

527.915,84


TOTAL CU TVA


627.305,82


DIN CARE CONSTRUCȚII - MONTAJ (C+M)


462.503,47


550.379,13


indicatori tehnici


indicator de realizare (de output)


Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2)


Valoare la începutul implementării proiectului

85,56


Valoare la finalul implementării proiectului


47,24


Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. gospodării)

20


Durata de realizare a investiției: 24 luni

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție: 3 ani

Indicator de proiect (suplimentar)

(de realizare)

Valoare la începutul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Consumul anual de energie primară (kWh/an)

510.296,20

291.630,39

Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an)

210,45

83,37

Consumul anual specific de energie

f___ZA / _ _ \

276.29

149.21

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din Municipiu! Cluj-Napoca str. Âl. Vaida Voevod nr. S2

înmii lei / mii euro la cursul

4,5744

COTA T.V.A.

19%

n

Valoare

T.V.A.

Valoare

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

(fără T.V.A.)

(cu T.V.A.)

lei

lei

lei

1

2

3

5

7

1.

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.3.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utiliiăților

0,00

0,00

0,001

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

o.ooj

2.

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00-

3.

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.1.

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații-suportși cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

934,61

177,58

1,112,19

3.3.

Expertizare tehnica

311,54

59,19

370,73

3.4.

Certificarea performanței energetice și audiiul energetic al clădirilor

778,84-

147,98

926,82

3.5.

Proiectare

2.577,93

489,80

3.067,73

3.5.1.

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

 • 3.5.2.

 • 3.5.3.

Studiu de prefezabilitate

Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

0,00

685,38

0,00

130,22

0,00

815,60

3.5.4

Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor/ autorizațiilor

778,84

147,98

926,82

3.5.5.

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6.

Proiect tehnic și detalii de execuție

1.113,71

211,60

1.325,31

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanță

9.759,23

1.854,25

11.613,48

3.71.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

5.759,23

1.094,25

6.853,48

3.7.2.

Auditul financiar

4.000,00

760,00

4.760,00

3.8.

Asistență tehnică

7.924,23

1.505,61

9.429,84

3.8.1.

Asistență tehnică din partea proiectantului

155,77

29,60

185,37

3.8.1.1.

pe perioada de execuție a lucrărilor

rentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de

0,00

0,00

0,00

3.8.1.2.

control al lucrărilor de execuție, avizat de către inspectoratul de Stat in Construcții

155,77

29,60

185,37

3.8.2.

Dirigentie de șantier

7.768,46

1.476,01

9.244,47

TOTAL CAPITOL 3

22.286,38

4.234,41

26.520,79]

4.

CAPITOLUL 4

Cheltuis.’i pentru investiția de baze

4.1

Construcții și instalații

430.065,14

81.712,38

511.777,521

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționate cu montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

țUtilaje fără montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00 ■

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00:

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00;

TOTAL CAPITOL 4

433.065,14

81.712,38

511.777,52

5.

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

32.270,00

6.131,30

38.401,30

5.1.1.

Lucrări de construcții

32.270,00

6.131,30

38.401,30

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

52.

Comisioane, taxe, cote legate, costul creditului

4.807,63

0,00

4.807,63

5.2.1.

Comisioanele și dobânzile aferente creditului bancar

0,00

0,00

0,00

5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

2.103,47

0,00

2.103,47

5.2.3.

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

420,69

0,00

420,69

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

2.103,47

0,00

2.103,47

52.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare

180,00

0,00

180,00

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

34.858,07

6.642,03

41.600,W

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

3.300,00

627,00

3.927,00

TOTAL CAPITOL 5

75.335,70

13.4-30,33

88.736,03.

6.

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și

predare is beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

62.

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

527.687,22

99.347,12

627.034,34

DIN CARE C + M (12. + 1.3. + 1.4.+ 2. + 4.1. + 42. + 5.1.1.)

462.335,14

87.843,68

550.178,82

inp. Popa Andrei Cristian

02.04.2019

conform H.G. 907/20’16

[ndicatcrî tehnico-econornici


Btoc de locuințe STR. AL, V. VOEVOD NR. 62 Localitatea Cluj-Napcca, dud. Cluj

Indicatori economici

TOTAL FĂRĂ TVA                         TOTAL CU TVA

TOTAL GENERAL

527.687,22                                    627.034,34

DIN CARE CONSTRUCȚIE - MONTAJ (C+M)

462.335,14                                  550.178,82

Indicatori tehnici

indicator de realizare (de output)

Valoare la

începutul implementării prefectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2)

85,56

47,24

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodării)

0

20

Durata de realizare a investiției: 24 Suni

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție: 3 ani

indicator de proiect (suplimentar)

(de realizare)


Valoare Ea începutul implementării proiectului


Valoare la finalul implementării proiectului


Consumul anual de energie primară (kWh/an)

510.296,20

291.630,39

Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an)

210,45

83,37

Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an)

276,29

149,21

DEViZ GENERAL

al obiectivului de investiții

Creșterea eficienței energetice a blocuriior de locuințe din Municipiu! Cluj-Mapoca str. Ariesului, nr. 32

în mii lei / mii euro la cursul

4,5744

COTA T.V.A.

19%

Valoare

T.V.A.

Valoare

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor de cheltuieli

(fără T.V.A.)

(cu T.V.A.)

lei

lei

lei

1

2

3

5

7

1.

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

(Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

(Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

(Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.3.

(Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

j                   TOTAL CAPITOL 1

0.00

0,00

0,00

2.

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00i

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

o.ooi

3.

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.1.

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentații-suport șl cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

896,65

170,36

1.067,01

 • 3.3.

 • 3.4.

Expertizare tehnica

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

298,88

747,21

56,79

141,97

355,67

889,18

3.5.

Proiectare

2.787,07

529,54

3.316,61

3.5.1.

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

 • 3.5.2.

 • 3.5.3.

3.5.4

Studiu de prefezabilitate

Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor/autorizațiilor

0,00

777,10

747,21

0,00

147,65

141,97

0,00

924,75

889,18

3.5.5.

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6.

Proiect tehnic și detalii de execuție

1.262,76

239,92

1.502,68

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanță

8.904,61

1.691,88

10.596,49

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

4.904,61

931,88

5.836,49

3.7.2.

Auditul financiar

4.000,00

760,00

4.760,00

3.8.

Asistență tehnică

6.208,69

1.178,65

7.388,34

3.8.1.

Asistență tehnică din partea proiectantului

149,44

28,39

177,83

3.8.1.1.

3e perioada de execuție a lucrărilor

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de

0,00

0,00

0,00

3.8.1.2.

control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

149,44

28,39

177,83

3.8.2. iDirigentie de șantier

6.059,25

1.151,26

7.210,51

L

TOTAL CAPiTOL 3

19.843,11

3.770,19

23.613,30

4.

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiție de bază

4.1

Construcții și instalații

340.715,04

64.735,86

405.450,90

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

' Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporaie

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

340.715,04

64.735,86

405.450,90:

CAPITOLUL 5

u.

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

32.270,00

6.131,30

38.401,30

5.1.1.

Lucrări de construcții

32.270,00

6.131,30

38.401,30

5.12.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00;

52.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

3.867,55

0,00

3.867,55

52.1.

Comisioanele și dobânzile aferente creditului bancar

0,00

0,00

0,00

5.22.

52.3.

Cota aferenta ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1.676,16

335,23

0,00

0,00

1.676,16

335,23

52.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

1.676,16

0,00

1.676,16

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare

180,00

0,00

180,00

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

27.266,49

5.180,63

32.447,12

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

3.300,00

627,00

3.927,00

TOTAL CAPITOL 5

66.704,04

11.938,93

78.642,97

6.

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și

predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00i

TOTAL GENERAL

427.262,19

80.444,98

507.707,17

DIN CARE C t M (12. + 1.3. + 1.4.+ 2. + 4.1. + 4.2. + 5.1.1.)     |

372.985,04

70.867,16

443.852,20

ing. Popa Andrei Cristian

02.04.2019

conform H.G. 907 (20163ZZZZ1*Indicatori economici

TOTAL FĂRĂ TVA                         TOTAL CU TVA

TOTAL GENERAL

" 427.262,19                                    507.707,17

DfN CARE CONSTRUCȚII - MONTAJ (C+M)

372.985,04                                  443.852,20

indicatori tehnici

Indicator de realizare (de output)


Valoare ia începutul implementării proiectului


Valoare la finalul implementării proiectului


Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2)

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. gospodării)

Durata de realizare a investiției: 24 luni

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție: 3 ani

Indicator de proiect (suplimentar)

(de realizare)


Valoare la începutul implementării proiectului


Valoare te finalul implementării proiectului


Consumul anual de energie primară (kWh/an)


426.133,29


211.436,93


Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an)


56,85


Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an)D-EW GENERAL

al obiectivului de investiții

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca Aleea Băița, nr. 4

în mii lei / mii euro la cursul

4,5744

COTAT.V.A.

19%

Valoare

T.V.A.

Valoare

Nr. Crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

(fără T.V.A.)

(cu T.V.A.)

lei

lei

lei

1

2

3

5

7

1.

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea ierenului

0,00

0,00

o,oo'

13.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00.

1.3.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00.

TOTAL CAPETOL1

0.00

0.00

0.00

2.

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

0,00

0,00

0,00

1

obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

3.

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.1.

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

2.198,59

417,73

2.616,32

 • 3.3.

 • 3.4.

Expertizare tehnica

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

732,86

1.832,15

139,24

348,11

872,10

2.180,26

3.5.

Proiectare

6.833,89

1.298,44

8.132,33

3.5.1.

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

 • 3.5.2.

 • 3.5.3.

3.5.4

3.5.5.

Studiu de prefezabilitate

Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor/autorizațiilor

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

1.905,45

1.832,16

0,00

0,00

362,04

348,11

0,00

0,00

2.267,49

2.180,27

0,00

3.5.6.

Proiect tehnic și detalii de execuție

3.096,28

588,29

3.684,57

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanță

13.792,74

2.620,62

16.413,36

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

9.792,74

1.860,62

11.653,36

3.7.2.

Auditul financiar

4.000,00

760,00

4.760,00

3.8.

Asistență tehnică

16.201,93

3.078,37

19.280,30

3.8.1.

Asistență tehnică din partea proiectantului

366,43

69,62

436,05

3.8.1.1.

:e perioada de execuție a lucrărilor

pentru participarea proiectantului la fazele incluse In programul de

0,00

0,00

0,00

3.8.1.2.

control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

366,43

69,62

436,05

3.8.2.

Dirigentie de șantier

15.835,50

3.008,75

18.844,25

TOTAL CAPITOL 3

41.592,16

7.902,51

49.494,67

1 4

UArtlULUL 4

Cheltuieli pentru investiga de bază

4.1

Construcții și instalații

877.594,36

166.742,93

1.044.337,29

42

IMontaj utilaje tehnologice

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

I Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

877.594,36

166.742,93

1.044.33729

5.

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

32.270,00

6.131,30

38.401,30

5.1.1.

Lucrări de construcții

32.270,00

6.131,30

38.401,30

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

9.244,48

0,00

9.244,48

52.1.

Comisioanele și dobânzile aferente creditului bancar

0,00

0,00

0,00

5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

4.120,22

0,00

4.120,22

5.2.3.

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

824,04

0,00

824,04

52.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

4.120,22

0,00

4.120,22

5.2.5

1

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare

180,00

0,00

180,00

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

71.259,66

13.539,34

84.799,00

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

3.300,00

627,00

3.927,00

TOTAL CAPITOL 5

116.074,14

20.297,64

136.371,78

6.

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și

predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

62.

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

1.035260,66

194.943,08

1230203,74

DIN CARE C + IW (12. + 1.3. + 1.4.+ 2. + 4.1. + 4.2. + 5.1.1.)

902.864,36

172.874,23

1.082.738,59

ing. Popa Andrei Cristian

02.04.2019

conform H.G. 907/2016

Consumul anual de energie primară (kWh/an)

1.260.128,51

676.892,98

Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an)

224,00

81,91

Consumul anual specific de energie /to\ A/L. /___r\ I--\

țKWf

286,71

144,62

DEVE GENERAL

al obiectivului de investiții

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiu! Cluj-Kapoca Aleea Detonata, nr. 1§, bl. L6

în mii lei/mii euro la cursul 4,5744

COTA T.V.A.          19%

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

(fără T.V.A.' lei

T.V.A.

lei

Valoare

(cu T.V.A.) lei

1

2

3

5

7

1.

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

;Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

.Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

: Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.3.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

2.

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

3.

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.1.

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

 • 3.2.

 • 3.3.

 • 3.4.

Alte studii specifice

Documentațil-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

Expertizare tehnica

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

1.689,61

563,20

1.408,01

0,00

321,03

107,01

267,52

0,00

2.010,64

670,21

1.675,53

3.5.

Proiectare

4.956,14

941,66

5.897,80

3.5.1.

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

 • 3.5.2.

 • 3.5.3.

3.5.4

Studiu de prefezabilitate

Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor 1 autorizațiilor

0,00

1.351,69

1.408,01

0,00

256,82

267,52

0,00

1.608,51

1.675,53

3.5.5.

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6.

Proiect tehnic și detalii de execuție

2.196,44

417,32

2.613,76

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanța

14.224,80

2.702,71

16.927,51

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

10.224,80

1.942,71

12.167,51

3.7.2.

Auditul financiar

4.000,00

760,00

4.760,00

3.8.

Asistență tehnică

16.981,16

3.226,42

20.207,58

3.8.1.

Asistență tehnică din partea proiectantului

281,60

53,50

335,10

3.8.1.1.

pe perioada de execuție a lucrărilor

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de

0,00

0,00

0,00

3.8.1.2.

control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

281,60

53,50

335,10

3.8.2.

Dirigentie de șantier

16.699,56

3.172,92

19.872,48

TOTAL CAPITOL 3

39.822,92

7.566,35

47.389,27)

CAPITOLUL i

Cheltuieli pentru investiție de bezs

4.1

'Construcții și instalații

913.401,57

174.686,30

1.034.087,87

4.2

(Montaj utilaje tehnologice

0,0C

0,00

0,00

4.3

(Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

(Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

(Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

(Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

918,401,57

174.686,39

1.094.067,87

5.

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

32.270,00

6.131,30

38.401,30

5.1.1.

Lucrări de construcții

32.270,00

6.131,30

38.401,30

5.12.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

9.719,75

0,00

9.719,75

52.1.

Comisioanele și dobânzile aferente creditului bancar

0,00

0,00

0,00

52.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

4.336,25

0,00

4.336,25

5.2.3.

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

867,25

0,00

867,25

52.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

4.336,25

0,00

4.336,25

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare

180,00

0,00

180,00

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

75.148,20

14.278,16

89.426,36

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

3.300,00

627,00

3.927,00

TOTAL CAPITOL 5

120.437,95

21.036,46

141474,41

6.

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și

predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

9,00

0,00

TOTAL GENERAL

1.079.652,44

203.283,11

1.282.951,55

DIN CARE C + IVI (1.2. + 1.3. +1.4.+ 2. + 4.1. + 4.2. + 5.1.1.) j

951.671,57

180.817,60

1.132.489,17

ing, Popa Andrei Cristian

02.04.2019

conform H.G. 907/2016

[ n d îcaiofî tfei i nic o-gconoft. ic i

Bloc de locuințe ALEEA BAIȚA, NR. 4 LocaHtatea Cluj-Napoca, Jud. Cluj


Indicatori economici

TOTAL FĂRĂ TVA                          TOTAL CU TVA

TOTAL GENERAL

1.0357260^66                                  1.230.203,74

DIN CARE CONSTRUCȚII - MONTAJ (C+M)

909.864,36                            ~     1.082.738,59


indicatori tehnici


Indicator de realizare (de output)


Valoare la începutul implementării proiectului


Valoare la finalul implementării proiectului


Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2)

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. gospodării)

Durata de realizare a investiției: 24 luni

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție: 3 ani


211,60


indicator de proiect (supiimentar)

(de realizare)


Valoare ta începutul implementării proiectului


Valoare ta finalul implementării proiectului
[ n di est ori teh n i co-econ om i c î

Bloc de locuințe ALEEA DETUNATA, NR. 19, BL, L6 ________LocaHtatea Ciuj-Nspoca, Jud. Cluj__indicatori economici


TOTAL FĂRĂ TVA


TOTAL CU TVA


1.079.662,44


TOTAL GENERAL


1.282.951,55


DIN CARE CONSTRUCȚII - MONTAJ (C+M)


951.671,57


1.132.489,17


indicatori tehnici


Valoare Iz

Indicator de realizare

începutul

(de output)

implementării proiectului


Valoare Ea finaiu! implementării proiectului


Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2)

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. gospodării)

88,20

40


Durata de realizare a investiției: 24 luni

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție: 3 ani

Indicator de proiect (suplimentar)

(de realizare)


Valoare ia începutul implementării proiectului

Valoare la finaiu! implementării proiectului

Consumul anual de energie primară (kWh/an)


940.408,39


543.410,85


Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an)78,77

153,19