Hotărârea nr. 415/2019

Hotărârea 415/2019 - Aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice – Colegiul tehnic Ana Aslan”.

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice - Colegiul tehnic Ana Aslan”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice - Colegiul tehnic Ana Aslan”- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 227874/24.04.2019 al Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte, prin care se propune aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice - Colegiul tehnic Ana Aslan”;

Reținând prevederile Ordinului comun nr. 112/2017 al viceprim-ministrului și ministru al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Fondurilor Europene, respectiv al ministrului delegat pentru Fonduri Europene, privind aprobarea Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile - Axa 4, Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile în cadrul P.O.R. 2014-2020;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte, prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4 -Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă;

în conformitate cu prevederile HG nr. 399/2015, privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020;

Ținând cont de H.C.L. nr. 442/2018, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. nr. 42/2019 și HCL nr. 141/2019, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice - Colegiul tehnic Ana Aslan”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă proiectul „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice - Colegiul tehnic Ana Aslan”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă..

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice - Colegiul tehnic Ana Aslan”, în cuantum de 25.598.856,78 lei (inclusiv TVA pentru categoriile de cheltuieli la care se aplică).

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie a Municipiului Cluj-Napoca în cadrul proiectului în valoare totală de 7.164.903,17 lei (inclusiv TVA pentru categoriile de cheltuieli la care se aplică), reprezentând suma cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de 6.788.700,03 lei (inclusiv TVA pentru categoriile de cheltuieli la care se aplică) și cofinanțarea de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 376.203,14 lei (inclusiv TVA pentru categoriile de cheltuieli la care se aplică).

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli care ar putea fi declarate neeligibile ulterior semnării contractului de finanțare și cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice - Colegiul tehnic Ana Aslan”, vor fi asigurate din bugetul propriu.

Art. 5. Vor fi asigurate toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6. Se împuternicește primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil BOC, să semeneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele și pe seama Municipiului Cluj-Napoca.

Art. 7. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și managent proiecte, Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Nr. 415 din 8 mai 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)