Hotărârea nr. 414/2019

Hotărârea 414/2019 - Aprobarea modificării Anexei la Hotărârea nr. 442/2018, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 42/2019 (privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice – Colegiul tehnic Ana Aslan” în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Obiectiv Specific 4.5).

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea nr. 442/2018, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 42/2019 (privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice - Colegiul tehnic Ana Aslan” în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4 - îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Obiectiv Specific 4.5)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea nr. 442/2018, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 42/2019 (privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice - Colegiul tehnic Ana Aslan” în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4 - îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Obiectiv Specific 4.5) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 227865/24.04.2019 al Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte prin care se propune modificarea Anexei la Hotărârea nr. 442/2018, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 42/2019 (privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice - Colegiul tehnic Ana Aslan” în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4 - îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Obiectiv Specific 4.5);

Reținând prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, art. 7 alin. 4 și art. 10 din H.G. nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea nr. 442/2018, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 42/2019, în sensul modificării documentației și indicatorilor tehnico-economici, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Serviciul strategie și dezvoltare locală, management proiecte și Direcția Economică.

Președinte de ședință, Ec. Dțm Ștefan Tarcea

Contrasemnează: Secretarulrm Jr. Aurora RcNr.414 din 8 mai 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Anexa I la Hotărârea nr.


.W^/2019


Descrierea investiției și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice - Colegiul Tehnic Ana Aslan”

 • 1. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Obiectivul genera! al proiectului constă în Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice aferente Colegiului Tehnologic Ana Aslan.

Acest obiectiv răspunde obiectivului Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă, fiind atins prin îmbunătățirea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnologic Ana Aslan, oferind ocupanților condiții de confort termic ridicat și spațiu generos pentru desfășurarea activităților școlare.

Obiectivele specifice ale proiectului constau în:

îmbunătățirea și extinderea infrastructurii de învățământ a Colegiului Tehnologic Ana Aslan prin reabilitarea termică a corpului de clădire existent, construirea unui nou corp de clădire, construirea unei săli de sport

Creșterea accesului, calității și a atractivității educației prin dotarea cu echipamente didactice, echipamente IT, modernizarea utilităților și crearea de facilități speciale pentru persoanele cu dizabilități în vederea dobândirii de competente și învățare pe tot parcursul vieții.

 • 2. Principalele caracteristici tehnice

Clădirea ce face obiectul investiției este amplasată pe strada Decebal nr. 41.

Clasa de risc seismic: Rs III;

 • •  Categoria de importanță: C;

 • •  Clasa de importanță la cutremur: III;

 • •  Zona climatică: III;

 • •  Perioada de colț tc=0.7sec

 • •  Regim de înălțime: S+P+3E

 • 3. Obiectivele asupra cărora se realizează investiția propusă

Corpul de clădire ce face obiectul investiției este amplasat pe strada Decebal nr. 41, Cluj-Napoca.

 • 4. Prezentarea investiției


Colegiul Tehnic Ana Aslan este o instituție de învățământ amplasată in zona centrală a municipiului. Dat liind creșterea interesului pentru învățământul profesional, s-au înregistrat numeroase solicitări de înscrieri la Colegiul Tehnic Ana Aslan. In prezent imobilul existent nu face față nevoilor legate de procesul de învățământ pentru elevii înscriși.

Având în vedere că instituția dispune de o incintă de dimensiuni mari și prezintă un amplasament central in cadrul orașului, instituția prezintă oportunitatea extinderii în vederea acoperirii solicitărilor educaționale.

Se propun următoarele lucrări de intervenție și reabilitare termică:

® redistribuirea unor funcțiuni în imobilul existent, respectiv:

S desființarea unor funcțiuni de la nivelul parterului pentru eliberarea acestuia în vederea asigurării comunicării cu extinderea propusă, amplasarea unei săli multifuncționale, a sălii profesorale și a bibliotecii, care prezintă încărcare mare desființarea încăperilor mici eu funcțiune auxiliară (birouri, cabinete, depozitări) de la etajele 1 și 2. în vederea amplasării unui număr maxim de săli de clasă în imobilul existent

 • V  redistribuirea grupurilor sanitare existente (concentrate in prezent la parter) pe toate nivelele pentru o mai buna exploatare in timpul recreațiilor

 • •   echiparea clădirii existente cu facilitați pentru persoane cu dizabilități: rampe, grup sanitar pe fiecare nivel si ascensor cu cabina cu dimensiuni adecvate pentru scaun rulant

 • •  supraetajarea imobilului cu un nivel adăpostind săli de clasa si grupuri sanitare

 • •  extinderea imobilului cu spatii de învățământ spre nordul incintei cu un corp nou in condițiile comunicării cu imobilul existent : extinderea se va dezvolta pe 3 nivele (P+3) si va cuprinde sala de mese cu oficiu la parter si laboratoare cu specific profesional (coafura, estetica )

 • •   construirea unei săli de spoit cu gradene îngropată parțial in sol.

» înlocuirea finisajelor la corpurile de clădire existente după cum urmează :

 • V pardoseli covor PVC

C placaje interioare murale faianța . covor PVC , materiale compozite

 • V  zugrăveli superioare lavabile .local magnetice

A tâmplarii interioare metalice , aluminiu

 • V  tavane suspendate placi metalice si gips-carton

 • V  placaje exterioare materiale compozite

J tencuieli decorative

S tâmplarii aluminiu si metalice cu geam tennoiz.olator triplu

 • •   înlocuirea integrala a instalațiilor sanitare . electrice .încălzire in imobilele existente ® echiparea cu instalație introducere aer proaspăt preincalzit / preracit prin recuperare ® termoizolarca anvelopei imobilului existent cu vata minerala rigida stratificata:

■z" tennoizolare cu vata minerala bazaltica compacta rigida X. =0,039W/mpK dc grosime 14 cm a pereților ; pentru pereții finisați cu tencuieli se va folosi vata minerala stratificata:

z tennoizolare cu vata minerala bazaltica rigida X =0.039W/mpK de grosime 25 cm a planseelor

z Înlocuirea tâmplari i lor existente cu tâmplarii aluminiu cu R • 0,77mpK/W respectiv cu 6 camere si geam termoizolator triplu cu fante higroreglalnle pentru circulația controlata a aerului

echiparea fațadelor sudice si vestice ale imobilelor cu săli de clasa existente sau propuse cu parasolare exterioare pentru reducerea insoririi si temperaturii in spatiile de invatamant;
Va rezulta unnatoarea compartimentare corespunzător celor doua corpuri de clădire cu spatii pentru invatamant:

CORPUL EXISTENT EXTINS Șl SUPRAETAJAT

SUBSOL:

Z

6 SĂLI DECLASA

ST319,35nip

z

3 LABORATORtANEXE

S-225,OOmp

z

SPATII CURĂȚENIE

S=l,95mp

z

GRUP SANITAR

S=41,35nrp

z

SPATII DE CIRCULAȚIE

S=211,65mp

z

TO TAL ETAJ 2

S=799,30mp


ETAJ 3


CENTRALA TERMICA:                              S=5l.75nip

PARTER:

z

SALA MULTIFUNCȚIONALA

S= !60,20mp

BIBLIOTECA

S= 53,10mp

z

BIROURI ADMINISTRAȚIE

S— 84,60mp

z

SALA PROFESORALA

S= 70,80mp

z

SALA DE MESE C'U OFICIU

S= 75,80mp

z

CABINET MEDICAL

S= 30,75mp

z

SPATII TEHNICE SI DE ÎNTREȚINERE

S= 26,75mp

z

GRUPURI SANITARE

S= 32,90mp

z

CABINA PORTAR

S= l6,70inp

z

CAMERA CURĂȚENIE

S= 2,50mp

z

SPATII DEPOZITARE

S= 16,15inp

z

SPATII DE CIRCULAȚIE

S= 278,40mp

z

TOTAL PARTER:

S= 848,65mp

ETAJ

1

z

4 SĂLI DE CLASA

S= 2IO,15mp

z

5 LABORATOARE CU ANEXELE NECESARE

S= 339,l3mp

z

GRUPURI SANITARE

S= 41.05 mp

CAMERA CURĂȚENIE

S= 2,15mp

z

SPATII DE CIRCULAȚIE

S= 2l0,40mp

z

TOTAL ETAJ 1:

S= 8O2,88mp

ETAJ 2

Z

7 SA LI DE CLASA

S=373,70mp

z

2 LABORATOR+ANEXE

S= 162,51 mp

z

SERVER

S=16,35mp

z

SPATII CURĂȚENIE

S=2,10mp

Z

GRUP SANITAR

S-44,37mp

Z

SPATII DE CIRCULAȚIE

S=212,45mp

z

TOTAL ETAJ 3

S=811,48inp

SALA SPORT DEMISOL

Z

SUPRAFAȚA DE JOC

S- 960,25mp

Z

DEPOZITARE MATERIAL SPORTIV

S = 56,65mp

Z

GRADENE

S= 225,75mp

Z

TOI AL DEMISOL

S=l 242,65mp

PARTER

Z

SPATII CIRCULAȚIE

S=

11 ft.30mp

Z

VESTIARE CU GRUPURI SANITARE

S-

!4b.7()inp

Z

SPATII TEHNICE

s-

72,()0mp

J CAMERA CURĂȚENIE

S~-  2,50mp

S-339,5()mp


C TOTAL PARTER:

SUPRAFAȚA CONSTRUITA IMOBIL EXISTENT : 766mp

SUPRAFAȚA DESFASURATA CORP EXISTENT: 2354mp

SUPRAFAȚA UTILA SPATII 1NVAIAMANT: 33l4.Oftmp

SI PRAFATA UTILA SALA SPORT: 1582,15mp

SUPRAFAȚA CONSTRUITA 1 OI ALA : 2420mp

SUPRAFAȚA DESFASURATA TOTALA : 5641mp

NUMĂR TOTAL SĂLI CLASA : 17

NUMĂR TOTAL LABORATOARE: 10

Sisteme de climatizare (încălzire, ventilare, răcire) si alimentare cu apa

o Proiectarea unui nou sistem de încălzire a tuturor spatiilor se va realiza prin intermediul radiatoarelor din tablă de oțel, alimentate cu agent termic apa calda, provenit de la cazane in condensatic.

« Pentru asigurarea acrului proaspăt in sălile de clasa si spatiile anexe (biblioteca, sala profesorala, birouri) sunt prevăzute centrale de tratare a aerului, montate in interior, ce vor fi integrate in sistemul BEMS.

» Alimentarea cu apă rece a investiției se va realiza din rețeaua publică de alimentare cu apă

 • *  Conductele aferente rețelelor dc alimentare eu apă rece, apă caldă si recirculare vor fi executate din țevi de polipropilena. izolate cu tuburi din spumă de polietilenă.

Instalații de iluminat, voce-date

 • *  Se utilizează aparate de iluminat echipate cu lămpi LED de tip inchis montate aparent pe elementele de construcție, comanda acestora facandu-se cu senzori de mișcare si crepusculari montați aparent si conectați la sistemul BEMS

® Soluția pentru instalația de voce-dalc presupune un punct de concentrare amplasat în încăperea avand destinația de ..Administrație”. In aceasta încăpere este amplasată unitatea rack și centrala telefonică.

 • •  Soluția aleasă implementează o rețea de transmisie de voce-date deschisă, reconfigurabilă bard și soft

Instalarea unui sistem de management energetic integrat de tip BEMS

 • •   permite monitorizarea si controlul interactiv in timp real a întregului sistem de automatizare conectat, dmtr-un punct central, prin intermediul prezentărilor gtafice a instalațiilor ce vor fi realizate pe calculatorul dispecer, cu posibilitatea trimiterii alatmclor prin SMS, email si fax

« Corpurile de iluminat propuse sunt controlate si prin instalația de BEMS in funcție de prezenta m fiecare spațiu, respecți'.' de nivelul de iluminare naturala.

 • •  Centrale termice propuse sunt de ultima generație in condesatie cu randamente ridicate, controlate si prin instalația de BEMS pentru asigurarea reglajului calitativ (in funcție de temperatura exterioara si cea interioara).

 • •  Centrale de tratare aer sunt prevăzute cu recuperatoare de căldură, controlate si prin instalația de BEMS.

 • •  S-au folosit surse de energie regenerabila, integrate in instalația de BEMS, respectiv panouri fotovoltaice, pentru producere de energie electrica si panouri solare, pentru producere de apa calda menajera.

 • 5. Indicatorii tehnico-economici ai investiției

Valoarea totală a investiției:

Nr. crt.

Costuri

Valoare fără TVA (lei)

TVA

(lei)

Valoare cu TVA (lei)

1

Total costuri investiție

21,571,547.30

4,027,309.47

25,598,856.77

2

Din care: C+M

17,945,035.15

3,409,556.68

21,354,591.83

Eșalonarea investiției

• Anul 1: 15.359.314,06 lei cu TVA

* Anul 2: 10.239.542,71 lei cu TVA

 • 6. Durata de realizare a inx estiției

Durata de execuție a lucrărilor este de 18 luni, iar durata de implementare integrală a proiectului, cu toate activitățile suport (achiziții, publicitate, etc.) este de 24 luni de la începerea implementării proiectului.

 • 7. Surse de finanțare

Se propune realizarea proiectului prin fonduri externe nerambursabile, respectiv Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă.

Finanțarea se va realiza astfel: 85% Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). 13% Buget de Stat (BS) și 2% contribuția UAT Municipiul Cluj-Napoca.

Proiectant General:

Tractebel Engineering S.A.

TRACTr.Brî. ENGÎMEERING S.A.BENEFICIAR: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

PROIECTANT: SC TRACTEBEL ENGINEERING SA

OBIECTIVUL: COLEGIUL TEHNIC ANA ASLAN, STRADA DECEBAL NR. 41, CLUJ-NAPOCA

Devizul general al obiectivului de investiții

MODERNIZAREA SI CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE IN CLĂDIRILE PUBLICE -COLEGIUL TEHNIC ANA ASLAN

FAZA: PROIECT TEHNIC

Nr. cri.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea

(exclusiv TVA)

r--

TVA

Valoarea

(inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului

55,920.00

10,624.80

66,544.80

1.2.1

Amenajare teren

55.920.00

10,624.80

66,544.80

1.2.2

Amenajare Teren

55,920.00

10,624.80

66,544.80

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

15,145.00

2,877.55

18,022.55

1.3.1

Amenajare pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

15,145.00

2,877.55

18,022.55

1.3.2

Amenajare proiecția mediului

15,145.00

2,877.55

18,022.55

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

11,650.00

2,213.50

13.863.50

1.4.1

Cheltuieli relocari/protectie utilitati

11,650.00

2,213.50

13,863.50

1.4.2

Costuri relocaie/protectie utilitati

11,650.00

2,213.50

13,863.50

TOTAL CAPITOLUL 1

82,715.00

15,715.85

98,430.85

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitailor necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

104,654.25

19,884.31

124,538.56

2.1

Asigurare Utilitati

104,654.25

19.884.31

124,538.56

TOTAL CAPITOLUL 2

104,654.25

19,384.31

124,538.56

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistena tehnica

3.1

Studii

26,446.00

5,024.74

31,470.74

3.1.1

Studii de teren

15,000.00

2 850.00

17,850.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

-

- i

3.1.3

Alte studii specifice

11,446.00

2,174.74

13,620.74

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

16,446.00

300.01

16,746.01

3.3

Expertize tehnica

10,368.00

1,969.92

12,337.92

3.4

Auditul energetic al clădirilor

18.846.00

3.580.74

22,420.74

3.5

Proiectare

98.573.00

18,729.82

117,307.82 1

3 5 1

Tema de j roiectare

1,450.00

275.50

1 725.50 |

| 3 5.2

Studiu de prefezabilitate

ț

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

27,544.00

5,233.36

32,777.36

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

26,094.00

4,957.86

31,051.86

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

6,000.00

1,140.00

7,140.00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

37,490.00

7,123.10

44,613.10

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

-

3.7

Consultanta

209,670.00

39,837.30

249,507.30

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

194,670.00

36,987.30

231,657.30

3.7.2

Auditul finaciar

15,000.00

2.850.00

17,850.00

3.8

Asistenta tehnica

161,893.00

30,759.67

192,652.67

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

31,893.00

6,059.67

37,952.67

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

15,946.50

-

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

15,946.50

3,029.84

18,976.34

3.8.2

Dirigentie de șantier

130,000.00

24,700.00

154,700.00

TOTAL CAPITOLUL 3

542,247.00

100,202.20

642,449.20

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

17,164,380.15

3,261,232.23

20,425,612.38

4.1.1

1 IMOBIL PRINCIPAL

16,991.935.79

3,228,467.80

20,220,403.59

4.1.2

2 AMENAJARI EXTERIOARE + ÎMPREJMUIRE

172,444.36

32.764.43

205,208.79

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

105,931.89

20,127.06

126,058.95

4.2.1

1 IMOBIL PRINCIPAL

105,931.89

20,127.06

126,058.95

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

1,808,508.52

343,616.62

2,152,125.14

4.3.1

1 IMOBIL PRINCIPAL

1,808,508,52

343,616.62

2.152.125.14

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

751,687.21

142.820.57

894,507.78

4.5.1

1 IMOBIL PRINCIPAL

751,687.21

142,820.57

894.507.78

4.6

Active necorporale

36,634.00

6,960.46

43,594.46

TOTAL CAPITOLUL 4

19,867,141.77

19,867,141.77

3,774,756.94

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

528,183.97

100,356.09

628,546.06

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

487,353.86

92,597 23

579,951.09

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

40,836 1 1

7,758.86

48,594.97

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

360,314.68

360,314.68

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

89,960.84

89,960 84

5 2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in

I

amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

180,392 96

-

180,392.96

! 5 2 4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor -

89 960.88

89 960.88

CSC

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

-

-

-

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

68.736.63

13,059.96

81,796.59

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

17,548.00

3.334.12

20.882.12

TOTAL

CAPITOLUL 5

974,789.29

974,789.28

116,750.17]

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

-

6.2

Probe tehnologice si teste

-

-

-

TOTAL

CAPITOLUL 6

-

-

-

TOTAL GENERAL:

21,571,547.30

4,027,309.47

25,598,856.77

din care: C+M (1.2. 1.3,1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)

17,945,035.15

3,409,556.68

21,354,591.83

In preturi la data de 14 decembrie 2018,1 euro = 4.6531 lei

Data: 25.04.2019

Beneficiar: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


Proiectant General: S.C. Tractebel Engineering S.A.