Hotărârea nr. 413/2019

Hotărârea 413/2019 - Aprobarea procedurii de concesiune de servicii prin „selecție de oferte” a parcurilor de aventură și paintball, situate în municipiul Cluj-Napoca, în incinta Complexului de Agrement – Baza Sportivă Gheorgheni.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea procedurii de concesiune de servicii prin „selecție de oferte” a parcurilor de aventură și paintball, situate în municipiul Cluj-Napoca, în incinta Complexului de Agrement - Baza Sportivă Gheorgheni

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea procedurii de concesiune de servicii prin „selecție de oferte” a parcurilor de aventură și paintball, situate în municipiul Cluj-Napoca, în incinta Complexului de Agrement - Baza Sportivă Gheorgheni - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 213541/428/17.04.2019 al Direcției Generale comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune aprobarea procedurii de concesiune de servicii prin „selecție de oferte” a parcurilor de aventură și paintball, situate în municipiul Cluj-Napoca, în incinta Complexului de Agrement - Baza Sportivă Gheorgheni;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 100/2016, privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii și ale H.G. nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aprobă procedura de concesiune de servicii prin „selecție de oferte” a parcurilor de aventură și paintball, situate în municipiul Cluj-Napoca, în incinta Complexului de Agrement -Baza Sportivă Gheorgheni și documentația, respectiv: fișa de date a achiziției, caietul de sarcini, contract de concesiune de servicii și planul spațiilor cu destinație de parc aventură și paintball, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se mandatează primarul municipiului Cluj-Napoca să numească prin dispoziție membrii comisiei de evaluare a ofertelor.

Art. 3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Direcția Economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Nr. 413 din 8 mai 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Anexă Ia Hotărârea nr. 413/2019

SELECȚIE DE OFERTE

PENTRU CONCESIONAREA SERVICIILOR DE OPERARE A PARCURILOR DE

AVENTURĂ ȘI PAINTBALL, SITUATE ÎN INCINTA

COMPLEXULUI DE AGREMENT - BAZĂ SPORTIVĂ GHEORGHENI ADMINISTRAT DE CĂTRE MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

„Concesionarea serviciilor de operare a parcurilor de aventură șipaintball, amplasate în incinta

Complexului de Agrement - Baza Sportivă Gheorgheni. ”

2019

DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRECLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

APROBAT

PRIMAR

EMIL BOC

FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI

L Autoritatea contractantă

Denumire: Municipiul Cluj- Napoca

Adresă: Calea Moților nr. 3

Localitate: Cluj-Napoca

Cod poștal: 400001 Țara: România

Direcția Generală Dezvoltare Locală și Management

Proiecte

Persoana de contact: Marcel Pîrvu în atenția: Marcel Pîrvu

Telefon: 0799.714.877

E-mail: marcel.pirvu@primariaclujnapoca.ro

Adresa autorității contractante: www.primariacluinapoca.ro

II. Principala activitate sau activități ale autorității contractante

 • □ ministere ori alte autorități publice centrale

inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local

 • □ agenții naționale

0 autorități locale

 • □ alte instituții guvernate de legea publică

 • □ instituție europeană/organizație internațională

 • □ altele (specificați) _

|n) Servicii generale ale administrațiilor publice

 • □ apărare

 • □ ordine publică/siguranță națională

 • □ mediu

 • □ economico-financiare

 • □ sănătate

 • □ construcții și amenajarea teritoriului

 • □ protecție socială

 • □ cultură, religie și actv. recreative

 • □ educație

 • □ activități relevante

 • □ energie

 • □ apă

 • □ poștă

 • □ transport

□ altele (specificații)

Autoritatea contractantă achiziționează în numele altei autorități contractante

DA □ NU|

Alte informații și/sau clarificări pot fi ob

inute:

|n| la adresa mai sus menționată

□ altele: (specificați / adresa/fax/interval orar)

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări:

Data:

Ora limită:

Adresa: Moților nr.3, Cluj-Napoca

Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări :

III: OBIECTUL CONTRACTULUI

1) Denumire contracte:

Lot 1: „Concesionarea serviciilor de operare a parcului de aventură amplasat în Municipiul

Cluj-Napoca, în incinta Complexului de Agrement - Baza Sportivă Gheorgheni”

Lot 2: „Concesionarea serviciilor de operare a parcului de paintball amplasat în Municipiul

Cluj-Napoca, în incinta Complexului de Agrement - Baza Sportivă Gheorgheni” 2). LEGISLAȚIA APLICATĂ:

 • - H.G. nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii;

 • - Legea nr. 100/2016privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;

 • - Legea nr. 98/2016privind achizițiile publice;

-H.G nr. 395/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • - Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală;

IV. CRITERII DE CALIFICARE ȘI/SAU SELECȚIE

în vederea calificării la procedura de licitație solicitanții vor face dovada îndeplinirii condițiilor de calificare prin depunerea următoarelor documente:

 • 1. Adresa de înaintare a documentelor de participare la licitație, cu precizarea serviciului pentru care se licitează;

 • 2. Formular de informații generale;

 • 3. Copie după certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului valabil la data depunerii ofertei;

 • 4. Dovada privind implementarea sistemului de management al calității sau colaborarea cu o firmă de specialitate în vederea implementării sistemului de management al calității pentru activitatea ce urmează a fi desfășurată;

 • 5. Declarația privind eligibilitatea;

 • 6. Dovada privind achitarea obligațiilor fiscale, prin prezența unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organele fiscale ale Ministerului Finanțelor și ale autorității locale;

 • 7. Dovada constituirii garanției de participare la licitație;

 • 8. Declarația autentică notarială pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății comerciale, din care să rezulte că aceasta nu se află în reorganizare judiciară sau faliment;

 • 9. însușirea contractului de concesiune de servicii, fără obiecțiuni, prin semnare și parafare;

 • 10. Informații privind situația economico-financiară - ultimul bilanț contabil vizat și înregistrat de organele competente;

 • 11. Scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă comercială română;

 • 12. Declarație privind evitarea conflictului de interese;

 • 13. în cazul in care ofertantul are un contract/contracte cu municipalitatea clujeană, va face dovada că nu are obligații restante față de concedent;

 • 14. Dovada experienței similare în construcția sau operarea de servicii specifice parcurilor de aventură sau a parcurilor de paintball, după caz;

 • 15. Dacă se participă în asociere, toate documentele vor fi prezentate de toți asociații;

 • 16. Se poate participa cu terț susținător care trebuie să prezinte angajament terț susținător și declarațiile de interese, de eleigibilitate și acte doveditoare privind angajamentul;

 • 17. Dacă se participă cu subcontractant/subcontractanți, ofertantul trebuie să prezinte acord de subcontractare și declarațiile de interese, eligibilitate, faliment și conflicte de interese a subcontractantului și documentele relevante referitoare la capacitatea tehnică și profesională a subcontractantului/subcontractanților propuși cu privire la partea/părțile din contract pe care aceștia urmează să le îndeplinească efectiv;

 • 18. Mandatul acordat persoanei ce reprezintă ofertantul la licitație (dacă este cazul), mandatul va fi prezentat de reprezentantul ofertantului în ziua desfășurării licitației;

Toate documentele și informațiile solicitate reprezintă condiții eliminatorii.

Lipsa oricărui document dintre cele mai sus amintite, sau existența unui document ce nu asigură condițiile de conformitate cu cerințele specificate în cadrul acestui capitol, duce la descalificarea ofertantului respectiv.

V. PREZENTAREA OFERTEI

V.l) Limba de redactare a ofertei

Limba română

V.2) Perioada de valabilitate a ofertei

Oferta va fi valabilă până în data de           (z/l/a), inclusiv

V.3) Garanția de participare

Garanția de participare va fi defalcată pentru fiecare serviciu în parte, conform anexei, după cum urmează:

Lot 1 - Parc aventură -     lei

Lot 2 - Parc paintball-     Iei

 • - Garanția pentru participare va fi valabilă până în data de:

__-___-__(z/l/a), inclusiv.

 • - Modul de constituire a garanției pentru participare:

Garanția de participare se exprimă în lei și poate fi constituită în următoarele forme:

 • • scrisoare de garanție bancară prezentată în ORIGINAL;

în cazul scrisorilor de garanție bancară emise de o bancă din străinătate, se va prezenta în anexă traducerea autorizată și legalizată a acesteia;

0 depunerea sumei de bani la casieria autorității contractante;

 • •  depunerea la autoritatea contractantă cu cel puțin 24 de ore înainte de data deschiderii ofertelor a unui ordin de plată în contul deschis la Banca Națională - Trezoreria Cluj R017TREZ2165006XXX006924;

 • - Modul de restituire a garanției pentru participare: garanția de participare se restituie în cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului;

V.4) Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiară va fi exprimată ferm în lei/mp prin redevență, pentru fiecare serviciu licitat. Se poate depune oferta pentru unul sau pentru ambele servicii. Ofertantul trebuie sa prezinte formularul de ofertă, conform modelului, care reprezintă elementul principal al propunerii financiare.

Lot 1 - Parc aventură (spațiu! hașurat albastru cf. anexei) - 1526 mp;

Lot 2 - Parc paintball (spațiul hașurat galben cf. anexei) = 2954 mp;

V.5) Modul de prezentare a ofertei

 • - Adresa la care se depune oferta: Municipiul Cluj- Napoca, Calea

Moților, nr. 7

 • - Data limită pentru depunerea ofertei:           ora

 • - Numărul de exemplare în original: 1

 • - Numărul de exemplare în copie: 1

 • - Modul de prezentare: ofertantul trebuie să sigileze originalul și fiecare set de copii în plicuri separate, marcând corespunzător plicurile cu «ORIGINAL» și, respectiv, «COPIE». Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzător și netransparent;

 • - Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea și adresa ofertantului, pentru a permite retumarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată;

 • - Documentele ofertei, propunerea financiară și documentele de calificare, garanția de participare în original, se vor introduce în plicuri distincte (plicurile interioare), marcate corespunzător;

 • - Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa autorității contractante și cu inscripția « A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA

ora       »;

V.6) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei

 • 1. Ofertantul are dreptul de a-și retrage oferta, prin solicitare scrisă adresată autorității contractante până la data și ora deschiderii ofertelor. Dacă un ofertant își retrage oferta după data limită de depunere a ofertelor pierde garanția de participare în favoarea autorității contractante.

 • 2. Ofertantul poate modifica conținutul ofertei, până la data și ora stabilită pentru depunerea ofertelor, adresând pentru aceasta autorității contractante o cerere de retragere a ofertei în vederea modificării. Autoritatea contractantă nu este răspunzătoare în legătură cu posibilitatea ofertantului de a depune noua ofertă, modificată, până la data și ora limită, stabilită în documentația de atribuire.

 • 3. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina operatorului economic.

 • 4. Oferta depusă la o altă adresă a autorității contractante decât cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunere este considerată întârziată și se retumează nedeschisă.

V.7) Deschiderea ofertelor

Deschiderea ofertelor va avea loc Ia sediul organizatorului în data de            ora      la care vor fi prezenți membrii comisiei pentru

evaluare, reprezentanții operatorilor economici care vor prezenta și documentul de împuternicire.

VI. CRITERII DE ATRIBUIRE:

Mențiune: se evaluează doar ofertele care se califică atât din punct de vedere al eligibilității cât și din punct de vedere tehnic.

Contractele de concesiune de servicii operare a parcurilor de aventură și paintball amplasate în incinta Complexului de Agrement - Baza Sportivă Gheorgheni din Municipiul Cluj-Napoca, se vor atribui ofertanților cu cel mai mare punctaj obținut în urma următoarelor criterii:

Descriere: Componenta financiară pentru redevența minimă ofertată - maxim 90 puncte.

Valoarea de tranzacționare minimă se calculează conform Studiului de Piață a Fondului Imobiliar pentru județul Cluj realizat de către Camera Notarilor Publici Cluj și conform Legii nr. 50/1991 art. 17 și a notei interne emise de către Direcția Patrimoniul Municipiului și Evidența Proprietății cu nr. 273936/451/13.06.2018. De asemenea, în vederea stabilirii valorii minime de tranzacționare se va lua în considerare și amortizarea dotărilor existente în parcul de aventură și paintball, conform notei interne emise de către Direcția Economică cu nr. 377369/412/09.08.2018.

Valoarea de tranzacționare minimă va fi de 3,729 lei/mp/lună pentru Lot 1 - parc de aventură și de 3,625 lei/mp/lună pentru Lot 2 - parc de paintball, fiind calculată după următorul algoritm:

Taxa de concesionare se stabilește la 1.030 lei/mp, conform datelor extrase din Studiul de Piață a Fondului Imobiliar pentru județul Cluj realizat de către Camera Notarilor Publici Cluj:

-  1.030 lei/mp, unde

 • - 1.030 lei / 25 ani = 41,2 lei/mp/an, unde

 • - 41,2 lei/ 12 luni = 3,433 lei/mp/lună.

Sumele lunare de amortizat sunt:

 • A. Lot 1 - Parc de aventură (1526 mp):

 • - echipament parc de aventură - amortizare lunară 54,48 lei/buc x 5 buc = 272,40 lei;

 • - set complet echipament protecție 10 pers. - amortizare lunară 89,981ei/buc x 2 = 179,96 lei;

Total amortizare lunară aferent dotărilor din parcul de aventură: 452,36 lei

- 452,36 lei /1526 mp = 0.296 lei/mp/lună

Astfel, valoarea de tranzacționare minimă pentru parcul de aventură este egală cu:

3,4331ei +0.296 lei = 3,7291ei/mp/lunăT~

 • B. Lot 2 - Parc Paintball (2954 mp):

■protecție împrejmuire teren paintball - amortizare lunară 45,81 lei/buc xlbuc. = 45,81 lei; fjset complet echipament paintball 10 pers. - amortizare lunară 86,68 lei/buc x 2buc. =173,36 lei;

^obstacole și ținte paintball - amortizare lunară 346,73lei;

Total amortizare lunară aferent dotărilor parc paintball: 565,90 lei

- 565,90 lei/ 2954 mp = 0.192 lei/mp/lună

Astfel, valoarea de tranzacționare minimă pentru parcul de paintball este egală cu: 3,433 lei + 0.192 lei = 3,625 lei/mp/lună.

Punctajul se va calcula conform algoritmului descris mai jos:

 • a) pentru cea mai mare valoare ofertată, dar nu mai puțin de 3,729 lei/mp/lună pentru Lot 1 - parc de aventură și de 3,625 lei/mp/lună pentru Lot 2 - parc de paintball se acordă 90 puncte

 • b) pentru altă valoare totală ofertată, mai mică decât cea prevăzută la lit. a), punctajul se calculează astfel:

Punctaj (p) = [ altă valoare totală ofertată / cea mai mare valoare totală ofertată] x punctaj maxim (90 puncte)

unde:

 • # punctaj (p)=punctajul ofertei

 • # altă valoare ofertată = valoarea ofertei

 • # punctaj maxim = punctajul pentru cea mai mare valoare ofertată conform pct. a) (90 puncte)

• Descriere: Componenta asigurare profesională - suma asigurată - maxim 10 puncte. Punctajul se va calcula conform algoritmului descris mai jos:

 • a) pentru cea mai mare sumă asigurată se acordă 10 puncte

 • b) pentru altă valoare totală ofertată, mai mică decât cea prevăzută la lit. a), punctajul se calculează astfel:

Punctaj (p) = [altă valoare totală ofertată/cea mai mare valoare totală ofertată]xpunctaj maxim (10 puncte)

unde:

 • # punctaj (p) = punctajul ofertei

 • # altă valoare ofertată = valoarea ofertei

 • # punctaj maxim = punctajul pentru cea mai mare valoare ofertată conform pct. a) (10

puncte)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

APROBAT PRIMAR, EMIL BOCCLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA GENERALĂ COMUNICARE, DEZVOLTARE LOCALĂ

ȘI MANAGEMENT PROIECTE SERVICIUL ADMINISTRARE BAZA SPORTIVĂ GHEORGHENI

NR. 213541/428/17.04.2019

REFERAT privind aprobarea procedurii de concesiune de servicii prin ”selecție de oferte” a parcurilor de aventură și paintball, situate în municipiul Cluj-Napoca, în incinta

Complexului de Agrement - Baza Sportivă Gheorgheni

Unul dintre obiectivele majore ale municipalității este acela de identificare a modalităților de creștere a gradului de atractivitate a municipiului Cluj-Napoca, în cadrul cărora se înscrie și amplul proiect al Complexului de Agrement - Baza Sportivă Gheorgheni, prevăzută cu multiple terenuri de sport și locuri de joacă pentru copii, în incinta complexului fiind cuprins și un parc de aventură și unul de paintball.

Atât activitățile din parcul de paintball, cat și traseele de aventură prezintă un risc însemnat de accidentări, concesionarea serviciilor de operare a parcurilor unor agenți economici specializați ar face ca utilizarea lor să se desfășoare în condiții de siguranță.

Având în vedere faptul că bugetul pentru utilizarea și dezvoltarea parcului de aventură și paintball la potențialul lor, poate fi utilizat în realizarea altor investiții, numărul insuficient de angajați pentru a asigura și organiza permanent activitățile din cadrul celor două spații, Primăria municipiului Cluj-Napoca a luat în considerare, conform legislației actuale, oportunitatea concesiunii serviciilor de operare a spațiilor cu destinație de parc aventură, respectiv de paintball.

Totodată, menționăm faptul că cele două activități depășesc sfera sporturilor de masă, fiind încadrate ca activități de agrement, folosite în general de firme, corporații, organizații pentru sesiuni de team-building. Acest lucru, alături de consumul mare de materiale, fac echitabilă plata unui tarif de utilizare către entitatea care ar urma să opereze în cele două zone. Tariful de utilizare considerăm că va constitui un factor de atracție care va genera interes în rândul agenților economici specializați în operarea unor astfel de zone.

în urma studiului de fundamentare, realizat cf. Legii nr. 100/2016 și ale H.G. nr. 867/2016 și aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local cu nr. 367/2019 este prezentată analiza economico-fmanciară în urma

căreia reiese faptul că Cifra de Afaceri realizată de către concesionar pe o perioada de 5 ani, este estimată la o valoare de 3.182.764 lei (parc paintball) și 1.326.152 lei (parc aventură). Având în vedere faptul că Cifra de Afaceri nu depășește pragul impus de Legea nr. 100/2016 și de H.G. nr. 867/201, în valoare de 23.227.215 lei, propunem spre dezbatere și aprobare procedura de încheiere a unor contracte de concesiune de servicii de operare a parcurilor de aventură și paintball, situate în municipiul Cluj-Napoca, în incinta Complexului de Agrement - Baza Sportivă Gheorgheni prin procedura "selecție de oferte” .


Șef serviciu,

VIZAT .

Marcel Pîrvu

$

DIRECȚIA JURIDICA

SERVICIUL JURIDIC, LEC’SLAȚiA, CWîntocmit: insp. Ramona Șerdean

CAIET DE SARCINI

pentru concesionarea serviciilor de operare a parcului de aventură amplasat în incinta Complexului de Agrement - Baza Sportivă Gheorgheni din Municipiul Cluj-Napoca

1. OBIECTIVELE URMĂRITE DE CĂTRE MUNICIPALITATE PE TERMEN LUNG, MEDIU ȘI IMEDIATE SUNT URMĂTOARELE:

 • -  promovarea calității serviciilor de agrement din cadrul Bazei Sportive Gheorgheni;

 • -  creșterea numărului de vizitatori ai Bazei Sportive Gheorgheni;

 • -  aducerea unui aport financiar către autoritatea locală prin plata de către concesionar a unei redevențe;

 • -  diversificarea ofertei de servicii de agrement în cadrul Bazei Sportive Gheorgheni;

2. CERINȚE MINIME OBLIGATORII ÎN VEDEREA PRESTĂRII SERVICIILOR DE OPERARE A PARCULUI DE AVENTURĂ:

 • -  dotarea spațiilor aferente serviciilor concesionate cu toate obiectele și echipamentele necesare operării în condiții optime;

 • -  realizarea investițiilor cu caracter de necesitate pentru păstrarea și întreținerea parcului de aventură aferent serviciului concesionat, având în vedere durata de concesionare de 5 ani, suficientă pentru amortizarea investițiilor făcute fără compensare din redevență și fără pretenții de recuperare a investițiilor făcute după încetarea contractului;

 • -  obținerea autorizațiilor/avizelor/acordurilor prevăzute de lege privind desfășurarea activităților propuse de către ofertant;

 • -  prezentarea unui regulament de utilizare pentru utilizatorii parcului de aventură în vederea desfășurării activităților în condiții de siguranță pentru utilizatori;

 • -  folosirea, în prestarea serviciilor concesionate, exclusiv a personalului calificat, concesionarul prezentând o listă de personal făcând totodată dovada calificării acestora;

 • -  oferirea de soluții de petrecere a timpului liber prin realizarea unor pachete de tipul: pachet familie, pachet studenți, pachet elevi, etc.;

 • -  propunerea unui orar de funcționare care să fie inclus în programul de vizitare al Bazei Sportive Gheorgheni (06:00 - 24:00);

 • -  experiența similară în construcția/operarea de parcuri de aventură;

3. OBLIGAȚII FINANCIARE

Concesionarul va achita lunar redevență stabilită în urma procedurii de atribuire a contractului de concesionare de servicii de operare a parcului de aventură, situat în municipiul Cluj-Napoca, în incinta Complexului de Agrement - Baza Sportivă Gheorgheni.

Mențiune: Costul total al redevenței se va calcula în urma conceptului depus în care se stipulează numărul total de mp pe care se va desfășura prestarea serviciilor.

 • 4. CRITERIILE DE ATRIBUIRE

Contractul de concesiune de servicii de operare a parcului de aventură amplasat în incinta Complexului de Agrement - Baza Sportivă Gheorgheni din Municipiul Cluj-Napoca, se va atribui ofertantului cu cel mai mare punctaj obținut în urma următoarelor criterii:

• Descriere: Componenta financiară pentru redevența minimă ofertată - maxim 90 puncte.

Valoarea de tranzacționare minimă se calculează conform Studiului de Piață a Fondului Imobiliar pentru județul Cluj realizat de către Camera Notarilor Publici Cluj și conform Legii nr. 50/1991 art. 17 și a notei interne emise de către Direcția Patrimoniul Municipiului și Evidența Proprietății cu nr. 273936/451/13.06.2018. De asemenea, în vederea stabilirii valorii minime de tranzacționare se va lua în considerare și amortizarea dotărilor existente în parcul de aventură, conform notei interne emise de către Direcția Economică cu nr. 377369/412/09.08.2018.

Valoarea de tranzacționare minimă va fi de 3,729 lei/mp/lună pentru Lot 1 - parc de aventură, fiind calculată după următorul algoritm:

Taxa de concesionare se stabilește la 1.030 lei/mp, conform datelor extrase din Studiul de Piață a Fondului Imobiliar pentru județul Cluj realizat de către Camera Notarilor Publici Cluj:

-  1.030 lei/ mp, unde

 • - 1.030 lei / 25 ani = 41,2 lei/mp/an, unde

 • - 41,2 lei/ 12 luni = 3,433 lei/mp/lună.

Sumele lunare de amortizat sunt:

Lot 1 - Parc de aventură (1526 mp):

 • - echipament parc de aventură - amortizare lunară 54,48 lei/buc x 5 buc = 272,40 lei;

 • - set complet echipament protecție 10 pers. - amortizare lunară 89,981ei/buc x 2 = 179,96 lei;

Total amortizare lunară aferent dotărilor din parcul de aventură: 452,36 lei

- 452,36 lei /1526 mp = 0.296 lei/mp/lună

Astfel, valoarea de tranzacționare minimă pentru parcul de aventură este egală cu:

3,433Iei +0.296 lei = 3,7291ei/mp/lună.

Punctajul se va calcula conform algoritmului descris mai jos:

 • a) pentru cea mai mare valoare ofertată, dar nu mai puțin de 3,729 lei/mp/lună pentru Lot 1 - parc de aventură se acordă 90 puncte

 • b) pentru altă valoare totală ofertată, mai mică decât cea prevăzută la lit. a), punctajul se calculează astfel:

Punctaj (p) = [altă valoare totală ofertată/cea mai mare valoare totală ofertată]xpunctaj maxim (90 puncte)

unde:

#punctaj (p)=punctajul ofertei

 • # altă valoare ofertată. = valoarea ofertei

 • # punctaj maxim =punctajul pentr u. cea mai mare valoare ofertată, conform pct. a) (90 puncte)

- Descriere: Componenta asigurare profesională - suma asigurată — maxim 10 puncte. Punctajul se va calcula conform algoritmului descris mai jos:

 • a) pentru cea mai mare sumă asigurată se acordă 10 puncte

 • b) pentru altă valoare totală ofertată, mai mică decât cea prevăzută, la lit. a), punctajul se calculează astfel:

Punctaj (p) = [altă valoare totală ofertată / cea mai mare valoare totală ofertată] x punctaj maxim (10 puncte)

unde:

 • # punctaj (p)= punctajul ofertei

 • # altă valoare ofertată. - valoarea, ofertei.

 • # punctaj maxim = punctajul pentru cea mai mare valoare ofertată conform pct. a) (10

puncte)

Durata de concesionare va fi de 5 (cinci) ani.

Anexa prezentului caiet de sarcini cuprinde contractul de concesiune a serviciilor de operare a parcului de aventură și planul de amenajare a zonei privind identificarea parcului de aventură. în acest sens, există posibilitatea vizitării spațiului ce constituie obiectul licitației.

Director


Ștefaniagenerai,


Șef serviciu,Marcel PîrvjrCAIET DE SARCINI

pentru concesionarea serviciilor de operare a parcului de paintball amplasat în incinta Complexului de Agrement - Baza Sportivă Gheorgheni din Municipiul Cluj-Napoca

1. OBIECTIVELE URMĂRITE DE CĂTRE MUNICIPALITATE PE TERMEN LUNG, MEDIU ȘI IMEDIATE SUNT URMĂTOARELE:

 • -  promovarea calității serviciilor de agrement din cadrul Bazei Sportive Gheorgheni;

 • -  creșterea numărului de vizitatori ai Bazei Sportive Gheorgheni;

 • -  aducerea unui aport financiar către autoritatea locală prin plata de către concesionar a unei redevențe;

 • -  diversificarea ofertei de servicii de agrement în cadrul Bazei Sportive Gheorgheni;

2. CERINȚE MINIME OBLIGATORII ÎN VEDEREA PRESTĂRII SERVICIILOR DE OPERARE A PARCULUI DE PAINTBALL:

 • -  dotarea spațiilor aferente serviciilor concesionate cu toate obiectele și echipamentele necesare operării în condiții optime;

 • -  realizarea investițiilor cu caracter de necesitate pentru păstrarea și întreținerea parcului de paintball aferent serviciului concesionat, având în vedere durata de concesionare de 5 ani, suficientă pentru amortizarea investițiilor făcute fără compensare din redevență și fără pretenții de recuperare a investițiilor făcute după încetarea contractului;

 • -  obținerea autorizațiilor/avizelor/acordurilor prevăzute de lege privind desfășurarea activităților propuse de către ofertant;

 • -  prezentarea unui regulament de utilizare pentru utilizatorii parcului de paintball în vederea desfășurării activităților în condiții de siguranță pentru utilizatori;

 • -  folosirea, în prestarea serviciilor concesionate, exclusiv a personalului calificat, concesionarul prezentând o listă de personal făcând totodată dovada calificării acestora;

 • -  oferirea de soluții de petrecere a timpului liber prin realizarea unor pachete de tipul: pachet familie, pachet studenți, pachet elevi, etc.;

 • -  propunerea unui orar de funcționare care să fie inclus în programul de vizitare al Bazei Sportive Gheorgheni (06:00 - 24:00);

 • -  experiența similară în construcția/operarea de parcuri de paintball;

3. OBLIGAȚII FINANCIARE

Concesionarul va achita lunar redevență stabilită în urma procedurii de atribuire a contractului de concesionare de servicii de operare a parcului de paintball, situat în municipiul Cluj-Napoca, în incinta Complexului de Agrement - Baza Sportivă Gheorgheni.

Mențiune: Costul total al redevenței se va calcula în urma conceptului depus în care se stipulează numărul total de mp pe care se va desfășura prestarea serviciilor.

 • 4. CRITERIILE DE ATRIBUIRE

Contractul de concesiune de servicii de operare a parcului de paintball amplasat în incinta Complexului de Agrement - Baza Sportivă Gheorgheni din Municipiul Cluj-Napoca, se va atribui ofertantului cu cel mai mare punctaj obținut în urma următoarelor criterii:

• Descriere: Componenta financiară pentru redevența minimă ofertată - maxim 90 puncte.

Valoarea de tranzacționare minimă se calculează conform Studiului de Piață a Fondului Imobiliar pentru județul Cluj realizat de către Camera Notarilor Publici Cluj și conform Legii nr. 50/1991 art. 17 și a notei interne emise de către Direcția Patrimoniul Municipiului și Evidența Proprietății cu nr. 273936/451/13.06.2018. De asemenea, în vederea stabilirii valorii minime de tranzacționare se va lua în considerare și amortizarea dotărilor existente în parcul de paintball, conform notei interne emise de către Direcția Economică cu nr. 377369/412/09.08.2018.

Valoarea de tranzacționare minimă va fi de 3,625 lei/mp/lună pentru Lot 2 - parc de paintball, fiind calculată după următorul algoritm:

Taxa de concesionare se stabilește la 1.030 lei/mp, conform datelor extrase din Studiul de Piață a Fondului Imobiliar pentru județul Cluj realizat de către Camera Notarilor Publici Cluj:

-  1.030 lei/mp, unde:

 • - 1.030 lei / 25 ani = 41,2 lei/mp/an, unde

 • - 41,2 lei/ 12 luni = 3,433 lei/mp/lună.

Sumele lunare de amortizat sunt:

Lot 2 - Parc Paintball (2954 mp):

 • -  protecție împrejmuire teren paintball - amortizare lunară 45,81 lei/buc xlbuc. = 45,81 lei;

 • -  set complet echipament paintball 10 pers. - amortizare lunară 86,68 lei/buc x 2buc. =173,36 lei;

 • -  obstacole și ținte paintball - amortizare lunară 346,731ei;

Total amortizare lunară aferent dotărilor parc paintball: 565,90 lei

- 565,90 lei/ 2954 mp = 0.192 lei/mp/lună

Astfel, valoarea de tranzacționare minimă pentru parcul de paintball este egală cu:

3,433 lei + 0.192 lei = 3,625 lei/mp/lună.

Punctajul se va calcula conform algoritmului descris mai jos:

 • a) pentru cea mai mare valoare ofertată, dar nu mai puțin de 3,625 lei/mp/lună pentru Lot 2 - parc de paintball se acordă 90 puncte;

 • b) pentru altă valoare totală ofertată, mai mică decât cea prevăzută la lit. a), punctajul se calculează astfel:

Punctaj (p) - [cdtă valoare totală ofertată/cea mai mare valoare totală ofertată]xpunctaj maxim (90 puncte)

unde:

#punctaj (p)=punctajul ofertei

 • # altă valoare ofertată = valoarea, ofertei

 • # punctaj maxim = punctajul pentru cea mai mare valoare ofertată conform pct. a.) (90 puncte)

- Descriere: Componenta asigurare profesională - suma asigurată - maxim 10 puncte. Punctajul se va calcula conform algoritmului descris mai jos:

 • a) pentru cea mai mare sumă asigurată se acordă 10 puncte

 • b) pentru altă valoare totală ofertată, mai mică decât cea prevăzută la lit. a), punctajul se calculează astfel:

Punctaj (p) = [altă, valoare totală ofertată / cea mai. mare valoare totală ofertată]x punctaj maxim (10 puncte)

unde:

#punctaj (p)=punctajul ofertei

 • # altă valoare ofertată = valoarea, ofertei

 • # punctaj maxim = punctajul pentru cea mai mare valoare ofertată conform pct. a) (10

puncte)

Durata de concesionare va fi de 5 (cinci) ani.

Anexa prezentului caiet de sarcini cuprinde contractul de concesiune a serviciilor de operare a parcului de paintball și planul de amenajare a zonei privind identificarea parcului de paintball. în acest sens, există posibilitatea vizitării spațiului ce constituie obiectul licitației.


Director general,

Ștefania F ;rencz


Director,
țean


Șef serviciu,

Marcel Pirrif


CONTRACT DE CONCESIONARE SERVICII

CAR I PĂRȚILE CONTRACTANTE

între Municipiul Cluj-Napoca, cu sediul social în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3, telefon 0264/599.329, C.I.F 4305857, Cont bancar____________________________deschis la Trezoreria Cluj, în

calitate de concedent,

și

„CONCESIONARUL”, cu sediul în_______________, str._______________, nr____ ap. _____,

înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul_________sub nr. ______________,

având cod unic de înregistrare_________________ și cont bancar RO

______________________________deschis la banca _____________________________ reprezentată prin __________________având funcția de________________, în calitate de concesionar,

s-a încheiat prezentul contract de concesionare a serviciilor de operare a parcului de aventură, situat în Cluj-Napoca, în incinta Complexului de Agrement - Baza Sportivă Gheorgheni.

CAR II OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l Obiectul prezentului contract îl constituie concesionarea serviciilor de operare a parcului de aventură, situat în Cluj-Napoca, în incinta Complexului de Agrement - Baza Sportivă Gheorgheni, str. Alexandru Vaida Voevod, nr. FN.

CAR III DURATA CONTRACTULUI

Art. 2 Durata prezentului contract este de 5 ani, cu drept de prelungire prin acordul părților cu respectarea condițiilor legale privind concesiunile.

Art. 3 în cazul în care concedentul nu dorește prelungirea contractului la expirarea acestuia, va anunța în scris concesionarul cu cel puțin 12 luni înainte de expirarea termenului contractual.

CAR IV OBLIGAȚII FINANCIARE

Art. 4 Prețul contractului: Redevența

 • a) Pentru concesionarea serviciilor de operare a parcului de aventură, situat în Cluj-Napoca, în incinta

Complexului de Agrement - Baza Sportivă Gheorgheni, operatorul datorează concedentului o redevență lunară în valoare de_________________;

 • b) Plata reprezentând redevența, se va realiza până la data de 30 a fiecărei luni pentru luna precedentă;

 • c) Pentru depășirea termenului de plată pentru executarea obligațiilor asumate prin prezentul contract, se vor percepe penalități contractuale în valoare de 0,5% din suma datorată pe fiecare zi de întârziere, până la stingerea integrală a obligațiilor;

CAP. V OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 5 Obligațiile concedentului

 • a) concedentul se obligă să pună la dispoziție concesionarului parcul de aventură din incinta Complexului de Agrement - Baza Sportivă Gheorgheni, situat în municipiul Cluj-Napoca;

 • b) concedentul se angajează să acorde sprijin concesionarului pe parcursul derulării contractului de concesiune, la inițiativa acestuia de a îmbunătăți activitățile prestate, pentru toate acțiunile care nu contravin interesului creșterii calității activităților respective;

 • c) să pună la dispoziția concesionarului folosința parcului de aventură, liber de orice sarcini și fără obligații neonorate, apt să servească scopul destinat și să acorde în mod exclusiv concesionarului cu toate drepturile asociate, necesare în vederea operării și administrării parcului de aventură, situat în cadrul Complexului de Agrement - Baza Sportivă Gheorgheni, Cluj-Napoca;

 • d) să acorde în exclusivitate concesionarului toate drepturile comerciale, necesare în vederea operării și administrării parcului de aventură;

 • e) să garanteze că nu va încerca să împiedice cu bună știință concesionarul în îndeplinirea îndatoririlor privind operarea parcului de aventură amplasat în cadrul Complexului de Agrement - Baza Sportivă Gheorgheni;

Art. 6 (1) Obligațiile concesionarului/operatorului:

 • a) se obligă să execute integral operațiunile stabilite în CAIETUL DE SARCINI',

 • b) să achite redevența, conform termenilor stabiliți la cap. IV, art. 4;

 • c) să nu subînchirieze, transfere sau să cesioneze drepturile dobândite prin prezentul contract de concesiune altor persoane fizice sau juridice;

 • d) să opereze și să administreze activitățile din cadrul parcului de aventură la cel mai înalt standard de calitate;

 • e) să obțină autorizațiile/avizele/acordurile prevăzute de lege privind desfășurarea activităților propuse de către ofertant;

 • f) să folosească, în prestarea serviciilor concesionate, exclusiv a personalului calificat, concesionarul prezentând o listă de personal făcând totodată dovada calificării acestora;

 • g) să respecte normele legale privind protecția bunurilor de patrimoniu;

 • h) să ia măsurile necesare privind igiena și siguranța personalului propriu și a publicului;

 • i) să furnizeze informații la cerere persoanelor desemnate de către concedent precum și să asigure accesul la toate informațiile necesare în vederea verificării și evaluării funcționării parcului de aventură din incinta Complexului de Agrement - Baza Sportivă Gheorgheni, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • j) să respecte toate normele legale în vigoare în ceea ce privește ordinea și liniștea pe domeniul public;

 • k)  concesionarul răspunde pentru orice pagubă pe care o produce ca urmare a prestării necorespunzătoare a serviciilor, fără punere în întârziere, somație sau altă procedură prealabilă. Evaluarea pagubelor se va face de către autoritatea publică locală, împreună cu concesionarul, prin reprezentanții legali ai acestora. Pentru evaluarea pagubelor, concesionarul se obligă să se prezinte la primirea notificării în acest sens în maxim o oră de la primirea notificării telefonice/mail/fax. Dacă persoana cu competență de reprezentare a concesionarului, nu se prezintă în termenul menționat mai sus pentru evaluarea pagubei, evaluarea se va realiza de către autoritatea publică locală, iar concesionarul va accepta această evaluare, urmând a plăti și aducerea la forma inițială;

 • l) să prezinte și să afișeze un regulament de utilizare pentru clienții parcului de aventură în vederea desfășurării activităților în condiții de siguranță pentru utilizatori;

 • m) să propună un orar de funcționare care să fie inclus în programul de vizitare al Bazei Sportive Gheorgheni - 06:00 - 24:00;

(2) Cu privire Ia investițiile pe care dorește să le realizeze, concesionarul are următoarele obligații:

 • a) să amenajeze pe cheltuiala proprie parcul de aventură în care se vor desfășura activități specifice parcurilor de aventură, cu condiția obținerii acordului prealabil al concedentului, pe baza planurilor de amenajare și a documentelor prevăzute de lege pentru astfel de lucrări;

 • b) lucrările de amenajare vor respecta planurile și obligațiile asumate de concesionar prin oferta depusă în cadrul procedurii de atribuire a contractului de concesiune. Orice modificare a acestora se va realiza doar cu acordul prealabil al concedentului;

 • c) concedentul nu va datora în niciun fel despăgubiri pentru investițiile realizate de către concesionar în derularea contractului de concesiune, indiferent de cauza de încetare a contractului;

CAP. VI CONTROLUL EXECUTĂRII SERVICIILOR DE OPERARE A PARCULUI DE AVENTURĂ, AMPLASAT ÎN INCINTA COMPLEXULUI DE AGREMENT - BAZA SPORTIVĂ GHEORGHENI

Art. 7 Concedentul are dreptul de a urmări, controla și supraveghea modul de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale și a caietului de sarcini, calitatea și eficiența activităților prestate pe parcursul întregului contract, întocmind note de constatare pe care le va transmite concesionarului.

CAP. VII SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Art. 8 Orice litigiu, neînțelegere sau pretenție având legătură cu prezentul contract de concesiune, sau încălcarea, încetarea sau invalidarea acestuia va fi soluționată pe cale amiabilă în timp de 10 zile de la apariția neînțelegerii, iar în caz de nesoluționare, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

CAP. VIII CLAUZE SPECIALE

încetearea contractului de concesiune de servicii. Răspunderea contractuală

Art. 9 Contractul va înceta de drept în următoarele situații:

 • -  acordul părților;

 • -  expirarea duratei contractului;

 • -  dizolvarea judiciară;

Art. 10 Contractul poate fi reziliat în următoarele situații:

 • 1.  concesionarul este declarat în stare de incapacitate de plăți, a intrat in insolvență sau a fost declanșată procedura de lichidare (faliment);

 • 2.  nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract;

 • 3. în caz de forță majoră când aceasta operează mai mult de 15 zile, făcând astfel imposibilă operarea parcului.

Art. 11 Rezilierea va fi făcută prin notificare scrisă, adresată cu 30 zile calendaristice înainte de data la care urmează să producă efecte și va determina încetarea contractului fără punere în întârziere sau altă procedură și fără să fie nevoie să apeleze la vreo instanță de judecată. în oricare din situațiile enumerate mai sus, obligațiile contractuale născute până la data încetării efective a prezentului contract de concesiune vor rămâne valabile și se vor executa conform dispozițiilor stipulate în prezentul contract, în acest sens concesionarul obligându-se să achite toate sumele scadente până la momentul încetării contractului.

Art 12 Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund conform prevederilor legale. Partea în culpă se obligă să despăgubească cealaltă parte, pentru nerespectarea parțială sau totală ori pentru îndeplinirea defectuoasă a clauzelor contractuale.

Art. 13 în situația în care concesionarul nu va respecta întocmai obligațiile asumate prin prezentul contract, acesta își asumă întreaga răspundere privind orice evenimente și consecințe produse și totodată, se obligă să repare prejudiciul de orice natură cauzat concedentului prin încălcarea obligațiilor ce îi incumbă, prevăzute în actele normative incidente în cazul de față. Astfel, orice daune cauzate concedentului sau terților vor fi suportate integral de către concesionar, până la concurența întregii sume reprezentând daune-interese. Totodată, în cazul în care încălcarea/nerespectarea obligațiilor asumate de către concesionar ar putea avea consecințe deosebit de grave, vătămarea corporală a utilizatorilor parcului de aventură sau pagube materiale semnificative, concedentul are dreptul de a sista pe loc activitățile operate în parcul de aventură și de a rezilia prezentul contract, fără plata de niciun fel de despăgubiri sau daune-interese, garanția contractuală urmând a fi reținută de către concedent cu titlu de clauză penală.

Art. 14 în calitate de operator al parcului de aventură, concesionarul răspunde în totalitate de activitatea de pregătire, organizare și inspectare a parcului desfășurată de către acesta precum și de manipularea/operarea echipamentelor utilizate pentru activitățile specifice parcului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare aferente, urmând să suporte integral prejudiciul/pagubele cauzat(e) concedentului/terților prin nerespectarea acestora.

Art. 15 Concesionarul, în calitate de operator al parcului de aventură, este unicul răspunzător de supravegherea modului de organizare a personalului responsabil de ordinea și siguranța clienților parcului, de asigurarea resurselor umane și materiale, asigurarea echipamentelor necesare, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de lege în acest sens. Totodată, concesionarul este răspunzător atât de siguranța tuturor activităților realizate prin operarea parcului de aventură, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata desfășurării prezentului contract.

Art. 16 în cazul în care concesionarul nu respectă obligațiile menționate la art. 6, acesta va suporta despăgubiri în cuantumul redevenței ofertate, respectiv______________/mp/lună.

CAP. IX DISPOZIȚII FINALE

Art. 17 Prezentul contract de concesiune intră în vigoare începând cu data de_____________________.

Art. 18 Orice modificare, convenită între părți, va fi materializată prin acte adiționale fără acordul prealabil al Consiliului Local, care vor face parte integrată din prezentul contract.

Art. 19 Corespondența între părți se va realiza prin depunerea adresei/notificării direct la sediul concedentului menționat în preambulul prezentului contract, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax, e-mail, iar în acest caz se consideră primită de destinatar în ziua lucrătoare ce unneaza celei în care a fost expediată. Adresele de e-mail și fax convenite între părți pentru comunicări referitoare la aspectele contractuale ale relației dintre părți sunt următoarele:

Art. 20 Prezentul contract se completează cu prevederile din Caietul de Sarcini, Inventarul bunurilor din proprietatea publică și procesul-verbal de predare-preluare a amplasamentului.

Prezentul contract s-a semnat astăzi__________________, în două exemplare originale, câte unul

pentru fiecare parte contractantă.

CONCEDENT,


CONCESIONAR,

CONTRACT DE CONCESIONARE SERVICII

CAP. I PĂRȚILE CONTRACTANTE

între Municipiul Cluj-Napoca, cu sediul social în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3, telefon 0264/599.329, C.I.F 4305857, Cont bancar____________________________deschis la Trezoreria Cluj, în

calitate de concedent,

Și

„CONCESIONARUL”, cu sediul în_______________, str.______________, nr____ ap. ______,

înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul_________sub nr. ______________,

având cod unic de înregistrare_________________ și cont bancar RO

________________________________deschis la banca ______________________________ reprezentată prin __________________având funcția de________________, în calitate de concesionar,

s-a încheiat prezentul contract de concesionare a serviciilor de operare a parcului de paintball, situat în Cluj-Napoca, în incinta Complexului de Agrement - Baza Sportivă Gheorgheni.

CAR II OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l Obiectul prezentului contract îl constituie concesionarea serviciilor de operare a parcului de paintball, situat în Cluj-Napoca, în incinta Complexului de Agrement - Baza Sportivă Gheorgheni, str. Alexandru Vaida Voevod, nr. FN.

CAP. III DURATA CONTRACTULUI

Art. 2 Durata prezentului contract este de 5 ani, cu drept de prelungire prin acordul părților cu respectarea condițiilor legale privind concesiunile.

Art. 3 în cazul în care concedentul nu dorește prelungirea contractului la expirarea acestuia, va anunța în scris concesionarul cu cel puțin 12 luni înainte de expirarea termenului contractual.

CAP. IV OBLIGAȚII FINANCIARE

Art. 4 Prețul contractului: Redevența

 • a) Pentru concesionarea serviciilor de operare a parcului de paintball, situat în Cluj-Napoca, în incinta

Complexului de Agrement - Baza Sportivă Gheorgheni, operatorul datorează concedentului o redevență lunară în valoare de_________________;

 • b) Plata reprezentând redevența, se va realiza până la data de 30 a fiecărei luni pentru lima precedentă;

 • c) Pentru depășirea termenului de plată pentru executarea obligațiilor asumate prin prezentul contract, se vor percepe penalități contractuale în valoare de 0,5% din suma datorată pe fiecare zi de întârziere, până la stingerea integrală a obligațiilor;

CAP. V OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 5 Obligațiile concedentului

 • a) concedentul se obligă să pună la dispoziție concesionarului parcul de paintball din incinta Complexului de Agrement - Baza Sportivă Gheorgheni, situat în municipiul Cluj-Napoca;

 • b) concedentul se angajează să acorde sprijin concesionarului pe parcursul derulării contractului de concesiune, la inițiativa acestuia de a îmbunătăți activitățile prestate, pentru toate acțiunile care nu contravin interesului creșterii calității activităților respective;

 • c) să pună la dispoziția concesionarului folosința parcului de paintball, liber de orice sarcini și fără obligații neonorate, apt să servească scopul destinat și să acorde în mod exclusiv concesionarului cu toate drepturile asociate, necesare în vederea operării și administrării parcului de paintball, situat în cadrul Complexului de Agrement - Baza Sportivă Gheorgheni, Cluj-Napoca;

 • d) să acorde în exclusivitate concesionarului toate drepturile comerciale, necesare în vederea operării și administrării parcului de paintball;

 • e) să garanteze că nu va încerca să împiedice cu bună știință concesionarul în îndeplinirea îndatoririlor privind operarea parcului de paintball amplasat în cadrul Complexului de Agrement - Baza Sportivă Gheorgheni;

Art. 6 (1) Obligațiile concesionarului/operatorului:

 • a) se obligă să execute integral operațiunile stabilite în CAIETUL DE SARCINI',

 • b) să achite redevența, conform termenilor stabiliți la cap. IV, art. 4;

 • c) să nu subînchirieze, transfere sau să cesioneze drepturile dobândite prin prezentul contract de concesiune altor persoane fizice sau juridice;

 • d) să opereze și să administreze activitățile din cadrul parcului de paintball la cel mai înalt standard de calitate;

 • e) să obțină autorizațiile/avizele/acordurile prevăzute de lege privind desfășurarea activităților propuse de către ofertant;

 • f) să folosească, în prestarea serviciilor concesionate, exclusiv a personalului calificat, concesionarul prezentând o listă de personal făcând totodată dovada calificării acestora;

 • g) să respecte normele legale privind protecția bunurilor de patrimoniu;

 • h) să ia măsurile necesare privind igiena și siguranța personalului propriu și a publicului;

 • i) să furnizeze informații la cerere persoanelor desemnate de către concedent precum și să asigure accesul la toate informațiile necesare în vederea verificării și evaluării funcționării parcului de paintball din incinta Complexului de Agrement - Baza Sportivă Gheorgheni, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • j) să respecte toate normele legale în vigoare în ceea ce privește ordinea și liniștea pe domeniul public;

 • k) concesionarul răspunde pentru orice pagubă pe care o produce ca urmare a prestării necorespunzătoare a serviciilor, fără punere în întârziere, somație sau altă procedură prealabilă. Evaluarea pagubelor se va face de către autoritatea publică locală, împreună cu concesionarul, prin reprezentanții legali ai acestora. Pentru evaluarea pagubelor, concesionarul se obligă să se prezinte la primirea notificării în acest sens în maxim o oră de la primirea notificării telefonice/mail/fax. Dacă persoana cu competență de reprezentare a concesionarului, nu se prezintă în termenul menționat mai sus pentru evaluarea pagubei, evaluarea se va realiza de către autoritatea publică locală, iar concesionarul va accepta această evaluare, urmând a plăti și aducerea la forma inițială;

 • l) să prezinte și să afișeze un regulament de utilizare pentru clienții parcului de paintball în vederea desfășurării activităților în condiții de siguranță pentru utilizatori;

 • m) să propună un orar de funcționare care să fie inclus în programul de vizitare al Bazei Sportive Gheorgheni - 06:00 - 24:00;

(2) Cu privire la investițiile pe care dorește să le realizeze, concesionarul are următoarele obligații:

 • a) să amenajeze pe cheltuiala proprie parcul de paintball în care se vor desfășura activități specifice parcurilor de paintball, cu condiția obținerii acordului prealabil al concedentului, pe baza planurilor de amenajare și a documentelor prevăzute de lege pentru astfel de lucrări;

 • b) lucrările de amenajare vor respecta planurile și obligațiile asumate de concesionar prin oferta depusă în cadrul procedurii de atribuire a contractului de concesiune. Orice modificare a acestora se va realiza doar cu acordul prealabil al concedentului;

 • c) concedentul nu va datora în niciun fel despăgubiri pentru investițiile realizate de către concesionar în derularea contractului de concesiune, indiferent de cauza de încetare a contractului;

CAR VI CONTROLUL EXECUTĂRII SERVICIILOR DE OPERARE A PARCULUI DE PAINTBALL, AMPLASAT ÎN INCINTA COMPLEXULUI DE AGREMENT - BAZA SPORTIVĂ GHEORGHENI

Art. 7 Concedentul are dreptul de a urmări, controla și supraveghea modul de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale și a caietului de sarcini, calitatea și eficiența activităților prestate pe parcursul întregului contract, întocmind note de constatare pe care le va transmite concesionarului.

CAP. VII SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Art. 8 Orice litigiu, neînțelegere sau pretenție având legătură cu prezentul contract de concesiune, sau încălcarea, încetarea sau invalidarea acestuia va fi soluționată pe cale amiabilă în timp de 10 zile de la apariția neînțelegerii, iar în caz de nesoluționare, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

CAP. VIII CLAUZE SPECIALE

încetearea contractului de concesiune de servicii. Răspunderea contractuală

Art. 9 Contractul va înceta de drept în următoarele situații:

 • -  acordul părților;

 • -  expirarea duratei contractului;

 • -  dizolvarea judiciară;

Art. 10 Contractul poate fi reziliat în următoarele situații:

 • 1.  concesionarul este declarat în stare de incapacitate de plăți, a intrat in insolvență sau a fost declanșată procedura de lichidare (faliment);

 • 2. nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract;

 • 3. în caz de forță majoră când aceasta operează mai mult de 15 zile, făcând astfel imposibilă operarea parcului.

Art. 11 Rezilierea va fi făcută prin notificare scrisă, adresată cu 30 zile calendaristice înainte de data la care urmează să producă efecte și va determina încetarea contractului fără punere în întârziere sau altă procedură și fără să fie nevoie să apeleze la vreo instanță de judecată. în oricare din situațiile enumerate mai sus, obligațiile contractuale născute până la data încetării efective a prezentului contract de concesiune vor rămâne valabile și se vor executa conform dispozițiilor stipulate în prezentul contract, în acest sens concesionarul obligându-se să achite toate sumele scadente până la momentul încetării contractului.

Art 12 Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund conform prevederilor legale. Partea în culpă se obligă să despăgubească cealaltă parte, pentru nerespectarea parțială sau totală ori pentru îndeplinirea defectuoasă a clauzelor contractuale.

Art. 13 în situația în care concesionarul nu va respecta întocmai obligațiile asumate prin prezentul contract, acesta își asumă întreaga răspundere privind orice evenimente și consecințe produse și totodată, se obligă să repare prejudiciul de orice natură cauzat concedentului prin încălcarea obligațiilor ce îi incumbă, prevăzute în actele normative incidente în cazul de față. Astfel, orice daune cauzate concedentului sau terților vor fi suportate integral de către concesionar, până la concurența întregii sume reprezentând daune-interese. Totodată, în cazul în care încălcarea/nerespectarea obligațiilor asumate de către concesionar ar putea avea consecințe deosebit de grave, vătămarea corporală a utilizatorilor parcului de paintball sau pagube materiale semnificative, concedentul are dreptul de a sista pe loc activitățile operate în parcul de paintball și de a rezilia prezentul contract, fără plata de niciun fel de despăgubiri sau daune-interese, garanția contractuală urmând a fi reținută de către concedent cu titlu de clauză penală.

Art. 14 în calitate de operator al parcului de paintball, concesionarul răspunde în totalitate de activitatea de pregătire, organizare și inspectare a parcului desfășurată de către acesta precum și de manipularea/operarea echipamentelor utilizate pentru activitățile specifice parcului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare aferente, urmând să suporte integral prejudiciul/pagubele cauzat(e) concedentului/terților prin nerespectarea acestora.

Art. 15 Concesionarul, în calitate de operator al parcului de paintball, este unicul răspunzător de supravegherea modului de organizare a personalului responsabil de ordinea și siguranța clienților parcului, de asigurarea resurselor umane și materiale, asigurarea echipamentelor necesare, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de lege în acest sens. Totodată, concesionarul este răspunzător atât de siguranța tuturor activităților realizate prin operarea parcului de paintball, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata desfășurării prezentului contract.

Art. 16 în cazul în care concesionarul nu respectă obligațiile menționate la art. 6, acesta va suporta despăgubiri în cuantumul redevenței ofertate, respectiv______________/mp/lună.

CAP. IX DISPOZIȚII FINALE

Art. 17 Prezentul contract de concesiune intră în vigoare începând cu data de_____________________.

Art. 18 Orice modificare, convenită între părți, va fi materializată prin acte adiționale fără acordul prealabil al Consiliului Local, care vor face parte integrată din prezentul contract.

Art. 19 Corespondența între părți se va realiza prin depunerea adresei/notificării direct la sediul concedentului menționat în preambulul prezentului contract, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax, e-mail, iar în acest caz se consideră primită de destinatar în ziua lucrătoare ce urmeaza celei în care a fost expediată. Adresele de e-mail și fax convenite între părți pentru comunicări referitoare la aspectele contractuale ale relației dintre părți sunt următoarele:

Art. 20 Prezentul contract se completează cu prevederile din Caietul de Sarcini, Inventarul bunurilor din proprietatea publică și procesul-verbal de predare-preluare a amplasamentului.

Prezentul contract s-a semnat astăzi__________________, în două exemplare originale, câte unul

pentru fiecare parte contractantă.

CONCEDENT,


CONCESIONAR,

EVIDENȚIEREA ZONELOR PROPUSE SPRE CONCESIONARE:

 • • PARC PAINTBALL: 2954 mp

 • • PARC AVENTURĂ: 1526 mp