Hotărârea nr. 412/2019

Hotărârea 412/2019 - Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Lucrări de modernizare B-dul 21 Decembrie 1989: Realizare benzi dedicate transportului public în comun – Etapa 1 (inclusiv lucrări de infrastructură, amenajare spațiu public, semaforizare, iluminat public și mobilier urban)”.

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Lucrări de modernizare B-duI. 21 Decembrie 1989: Realizare benzi dedicate transportului public în comun- Etapa 1 (inclusiv lucrări de infrastructură, amenajare spațiu public, semaforizare, iluminat public și mobilier urban)"

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Lucrări de modernizare B-dul. 21 Decembrie 1989: Realizare benzi dedicate transportului public în comun- Etapa 1 (inclusiv lucrări de infrastructură, amenajare spațiu public, semaforizare, iluminat public și mobilier urban)" - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 230853/25.04.2019, al Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte, prin care se propune aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Lucrări de modernizare B-dul. 21 Decembrie 1989: Realizare benzi dedicate transportului public în comun - Etapa 1 (inclusiv lucrări de infrastructură, amenajare spațiu public, semaforizare, iluminat public și mobilier urban)";

Reținând prevederile Ordinului comun nr. 112/2017 al viceprim-ministrului și ministru al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Fondurilor Europene, respectiv al ministrului delegat pentru Fonduri Europene, privind aprobarea Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile - Axa 4 Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile în cadrul POR 2014-2020;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte, prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

în conformitate cu prevederile H.G. nr. 399/2015, privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020;

Având în vedere Hotărârea nr. 992/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă proiectul „Lucrări de modernizare B-dul. 21 Decembrie 1989: Realizare benzi dedicate transportului public în comun - Etapa 1 (inclusiv lucrări de infrastructură, amenajare spațiu public, semaforizare, iluminat public și mobilier urban)", în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Lucrări de modernizare B-dul. 21 Decembrie 1989: Realizare benzi dedicate transportului public în comun- Etapa 1 (inclusiv lucrări de infrastructură, amenajare spațiu public, semaforizare, iluminat public și mobilier urban)", în cuantum de 56.351.253,51 lei (inclusiv T.V.A. pentru categoriile de cheltuieli la care se aplică).

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie a Municipiului Cluj-Napoca în cadrul proiectului în valoare totală de 1.206.573,06 lei (inclusiv T.V.A. pentru categoriile de cheltuieli la care se aplică), reprezentând suma cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de 81,171.40 lei (inclusiv T.V.A. pentru categoriile de cheltuieli la care se aplică) și cofinanțarea de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1,125,401.66 lei (inclusiv T.V.A. pentru categoriile de cheltuieli la care se aplică).

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli care ar putea fi declarate neeligibile ulterior semnării contractului de finanțare și cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Lucrări de modernizare B-dul. 21 Decembrie 1989: Realizare benzi dedicate transportului public în comun - Etapa 1 (inclusiv lucrări de infrastructură, amenajare spațiu public, semaforizare, iluminat public și mobilier urban)", vor fi asigurate din bugetul propriu.

Art. 5. Vor fi asigurate toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6. Se împuternicește primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil BOC, să semeneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele și pe seama Municipiului Cluj-Napoca.

Art. 7. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și managent proiecte, Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Președintade ședință,  Ec. Dan Șțefan Tarcea


Nr. 412 din 8 mai 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)