Hotărârea nr. 407/2019

Hotărârea 407/2019 - Aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Modernizare Grădinița Floare de Iris”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectiv specific 4.4.

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Modernizare Grădinița Floare de Iris”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectiv specific 4.4

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Modernizare Grădinița Floare de Iris”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectiv specific 4.4 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 231062/423/25.04.2019 al Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte prin care se propune aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Modernizare Grădinița Floare de Iris”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 - Investiții în educație și formare, inclusiv în formarea profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 4.4 - Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării pe piața forței de muncă;

Reținând prevederile Ordinului nr. 5568/2018 al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice privind aprobarea Ghidului Solicitantului - Document Cadru de Implementare a Dezvoltării Durabile Urbane - Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile;

Reținând prevederile Ghidului Solicitantului aferent obiectivului specific 4.4, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 - Investiții în educație și formare, inclusiv în formarea profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare;

în conformitate cu H.G. nr. 399 din 27 mai 2015, privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020.

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă proiectul „Modernizare Grădinița Floare de Iris”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, propritatea de investiții 4.4.

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Modernizare Grădinița Floare de Iris ”, în cuantum de 8.807.077,60 leicuT.V.A.

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie a Municipiului Cluj-Napoca în cadrul proiectului „Modernizare Grădinița Floare de Iris” în valoare totală de 906.813,78 lei inclusiv TVA, reprezentând suma cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de 745.583,90 lei inclusiv TVA, și cofinanțarea de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 161.229,88 lei inclusiv TVA.

Art. 4. Sumele, reprezentând cheltuieli care ar putea fi declarate neeligibile ulterior semnării contractului de finanțare și cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Modernizare Grădinița Floare de Iris”, vor fi asigurate din bugetul propriu.

Art 5. Vor fi asigurate toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6. Se împuternicește domnul Emil BOC, primarul municipiului Cluj-Napoca, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele și pe seama Municipiului Cluj-Napoca.

Art. 7. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Serviciul strategie și dezvoltare locală, management proiecte și Direcția Economică.


Președinte de ședință, Ec. DarfȘtefan Tarcea

Contrase

Secretarul ^unicipi Jr. Auro

Nr. 407 din 8 mai 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)