Hotărârea nr. 405/2019

Hotărârea 405/2019 - Aprobarea P.U.D. construire locuință familială cu două apartamente P+E, str. Laterală nr. 30; beneficiari: Tonea Dragoș, Tonea Irina, Costin Alexandru și Costin Cornelia-Victoria.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -

construire locuință familială cu două apartamente P+E, str. Laterală nr. 30

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință familială cu două apartamente P+E, str. Laterală nr. 30 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 69160 din 25.02.2019 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință familială cu două apartamente P+E, str. Laterală nr. 30, beneficiari: Tonea Dragoș, Tonea Irina, Costin Alexandru și Costin Comelia-Victoria;

Având în vedere avizul Arhitectului șef nr. 1251 din 28.01.2019, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuință familială cu două apartamente


P+E, str. Laterală nr. 30, beneficiari: Tonea Dragoș, Tonea Irina, Costin Alexandru și Costin Cornelia-Victoria, pe o parcelă proprietate privată.

Documentația reglementează:

  • -  retragerea față de limita nordică: 4 m;

  • -  retragerea față de limita sudică: min. 6,50 m;

  • -  retragerea față de limita vestică: min. 9.50 m;

  • -  circulațiile și accesele: din str. Laterală;

  • -  staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate la sol, necesarul de locuri de parcare calculându-se conform Anexei 2 din Regulament aferent PUG;

  • -  echiparea tehnico-edilitară: completă pe str. Laterală.

Suprafața de teren necesară lărgirii străzii Laterale (cf. planșei reglementări urbanistice), va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în C.F. cu titlu de „drum”. Terenul dezmembrat va avea acces public nelimitat, iar în acest sens va fi prezentată o declarație autentică a proprietarilor terenului, anterior emiterii autorizației de construire.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.


Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează I       Generală de Urbanism.

Președinte de ședință, Lc. Dan Ștefan Tarcea


Secretarul municipiuftij, / f / Jr. Auro/a Roșea

Nr. 405 din 8 mai 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi).